Nema promena u visini poreza na imovinu u 2017. godini

LESKOVAC

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojeno je šest odluka koje se tiču oporezivanja imovine i značajne su za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu.
Zakonom o porezu za imovinu predviđeno je određivanje zona na teririji grada radi utvrđivanja cene nepokretnosti i poreza na imovinu za 2017. godinu. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Leskovca, koja je usvojena na ovoj sednici Gradskog veća, doneta je na osnovu odluke o utvrđivanju nadoknade za građevinsko zemljište, kojom je teritorija grada Leskovca podeljena u osam zona, obrazložio je rukovodilac Lokalne poreske administracije Goran Pejić.
Među ovih osma status najopremljenije zone ima strogi centar grada, odnosno ulice Južnomoravskih brigada, bulevar Oslobođenja, ulica Kralja Petra do raskrsnice sa Puškinovom ulicom.
Usvojen je i predlog odluka o utvrđivanju preosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Leskovca. Ovom odlukom utvrđuju se prosečne tržišne cene za sve vrste nepokretnosti, u okviru propisanih osam zona. Kako je objasnio Pejić, prosečne tržišne cene utvrđuju se na osnovu prometa koji je ostvaren u prethodnoj godini, u odnosu na godinu za koju se odluke donose, u periodu od 1. januara zaključno sa 30. septembrom.
Kod stanova prosečne tržišne cene utvrđene su za prvih šest zona, dok u sedmoj zoni nije bilo prometa. Adekvatnog promenta nije bilo kod kuća za stanovanje, ali je bilo ugovora o kuporodaji na osnovu kojih se utvrđuje cena. Ali, kod kuća postoji specifična situacija, zbog čega u prethodne tri godine ova odluka nije donošena, koja se ogeda u tome da u ugovorima predmet kupoprodaje nije samo kuća za stanovanje, već u 99 posto slučajeva ugovorom je definisana i kupoprodaja zemljišta na kome se kuća nalazi, kao i svih ostalih objekata i pomoćnih zgrada. Zbog toga, po preporuci ministarstva, za kuće za stanovnanje neće biti ni utvrđivane prosečne tržišne cene.
Kod poslovnih zgrada i drugih građevinskih objekta koji služe za obavljanje delatnosti, prosečna tržišna cena utvrđena je u prvoj i u drugoj zoni, dok u ostalim zonama u prvih devet meseci ove godine nije bilo prometa. Kod garaža i garažnih mesta takođe nije bilo ni jednog ugovora o kuporodaji u 2016. Kod građevinskog zemljišta u svih osam zona utvrđena je prosečna cena, kod poljoprivrednog zemljišta utvrđena je cena od četvrte do sedme zone, a kod kod šumskog zemljišta od pete do sedme zone.
Kod kuća za stanovanje, garaža i garažnih mesta i svih ostalih nepokretnosti kod kojih nije utvrđena prosečna tržišna cena, porez na imovinu će se utvrđivati kod obveznika koji ne vode poslovne knjige, odnosno kod fizičkih lica, na osnovu osnovice koja je utvrđena u prethodnoj fiskalnoj godini.
-Obzirom da ove odluke nismo donosili u prethodne tri godine, koristićemo kod određenih vrsta nepokretnosti osnovice iz prethodnih godina, tako da objektivno neće biti nikakvih promena kada je u pitanju visina poreske obaveze, kada je reč o porezu na imovinu u narednoj 2017. godini, rekao je Pejić.
Radi utvrđivanja poreza na imovinu u 2017. godini usvojena je i odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Leskovca. Kod obveznika koji ne vode poslovne knjige, fizičkih lica, stopa poreza na imovinu može da bude najviše do 0,4 posto, kod zemljišta, građevinskog, šumskog i poljoprivrednog, najviše do 0,3 posto, dok kod obveznika koji vode poslovne knjige ta stopa može da iznosi do 0,4 posto.
Gradska uprava za finansije je predložila da kod imovine vrednosti do 10 miliona dinara stopa poreza na imovinu bude 0,4 posto, u rasponu od 10 do 25 miliona 0,5 posto, od 25 do 50 miliona 0,6 posto i za imovinu preko 50 miliona 0,1 posto.
U sklopu odluka koje se odnose na utvrđivanje poreza na imovinu u 2017. godini, usvojena je i odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u gradu Leskovcu. Zakon predviđa da jedinica lokalne samouprave može doneti odluku i propisati obavezu podnošenja poreskih prijava za sve poreske obveznike, bez obzira na to da li su podneli poresku prijavu za imovinu, za koji im obaveza dospeva zaključno sa tekućom fiskalnom godinom. Po preporuci revizora, i zemljište je uključeno u ovu odluku, poljoprivredno, šumsko i građevinsko, što je predviđeno i Zakonom o porezu na imovinu, tako da je ovom odlukom utvrđena prosečna tržišna cena i za tu vrstu nepokretnosti.
-Ovom odlukom je stavljeno do znanja vlasnicima poljoprivrednog zemljišta da su u obavezi da zemljište prijave, obzirom da u bazi podataka imamo nedovoljno prijava za tu vrstu nepokretnosti, rekao je Goran Pejić.
Usvojena je i odluka o visini stope amortizacije. Stopa amortizacije predviđena odlukom iznosi 1 posto po godini starosti nepokretnosti, što je maksimalni iznos koji zakon dozvoljava. U dosadašnjem obračunu korišćeni su korektivni elementi, koji izmenama Zakona o porezima na imovinu nisu predviđeni kod utvrđivanja poreza na imovinu. Zakon jasno utvrđuje način na koji se utvrđuje vrednost nepokretnosti, i to na osnovu korisne površine koja se množi prosečnom tržišnom cenom, i ta dobijena vrednost može da se jedino umanji na osnovu amortizacije, obrazložio je Pejić.
Poslednja odluka iz seta ovih odluka vezanih za porez na imovinu odnosi se na obavezu podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige. Odluka se odnosi na slučajeve gde prosečna tržišna cena nepokretnosti nije utvrđena jer nije bilo prometa u prvih devet meseci ove godine. U takvim slučajevima uzima se u obzir tržišna cena koja je korišćena prilikom utvrđivanja poreza u prethodnoj fiskalnoj godini, što je u ovom slučaju 2013. godina, obzirom da odluka u prethodne tri godine nije donošena. Upravo te cene, iz 2013. godine, ušle su u odluku o prosečnim tržišnim cenama, i one će biti bazne za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica, obveznika koji vode poslone knjige, ali će se ona umanjivati odgovarajućim koeficijentima, koji se kreću u rasponu od 1 za najopremljeniju zonu do 0,4 za sedmu zonu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare