Mere za unapredjenje uslova života zajednice

LESKOVAC

Na 20. sednici Gradskog veća usvojen je predlog rešenja kojim se utvrđuje predlog Odluke o usvajanju programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice za 2017. godinu na teritorijiu grada Leskovca.

Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima predviđeno je da se naknada za korišćenje i eksploataciju mineralnih sirovima i geotermalnih resursa, koju državi plaća nosilac ekspoatacije, u visini od 40 posto vraća loklanoj samoupravi na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Sredstva ostvarena od ove naknade koriste se na osnovu posebnog programa mera koji donosi lokalna samouprava, nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva i energetike.

Cilj programa je unapređenje uslova života u lokalnoj zajednici izgradnjom i revitalizacijom infrastrukturnih objekata i drugih objekata, radi pobošaljanja uslova života. U slučaju grada Leskovca 40 posto sredstava koja se vraćaju od Republike iznosi  3 miliona 185 hiljada 960 dinara, i ta sredstva su ostvarena za period 2014, 2015. i 2016 .godine. Primera radi, opština Kostolac po ovom osnovu od države ostvaruje godišnje 230 miliona zahvaljujući uglju. Tih 3 miliona 285 hiljada 960 dinara za period od tri godine predstvaljaju budžet programa, odnosno sredstva kojim će se finansirati radovi iz programa, obrazložio je načelnik Graske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović.

Na široj teritoriji grada Leskovca postoji veći broj lokacija sa ležištima ciglarske i opekarske zemlje, od kojih su trenutno aktuelna iskopavanja na lokalitetima u Čekminu i Maloj Grabovnici. Najveći deo srtedstava dobija se od eksploatacije gline na ovim lokalitetima, a manji deo sredstava od eksploatacije kamena koju vrše određena preduzeća na koridoru 10.

Teritorija grada Leskovca izuzetno  je bogata šljunkom i peskom, duž tokova Južne Morave, Jablanice, Veternice. Na ovim rekama postoji više pozajmišta peska, naročito u koritu Južne Morave na pravcu Brestovac – Lipovica – Razgojna – Bogojevce – Dobrotin – Gradovnica. Po Zakonu o vodama, od taksi koja se naplaćuje za ekploataciju mineralnih sirovina, gde spada pesak i šljunak, lokalnim samoupravama se ne vraćaju nikakva sredstva, celopuna sredstva su prihod budžeta Republike Srbije, ali je izmenama zakon iz decembra 2016. godine predviđeno da sredstva koja se prikupe na teritoriji grada Leskovca budu uložena u vodotokove na našoj teritoriji.

Na području našeg grada po bogatstvu mineralnim sirovinama ističe se rejon Vučja sa velikim ležištima granita, dok u području Crvenog Brega u okolini Predejana postoje olovno cinkane rude praćene zlatonosnim piritima. Izuzetno je važno intenzivirati i okončati geološka i hidrogeoliška istraživanja  na ovim lokalitetima, koja su u toku, i razmotriti mogućnosti eksploatacije ovih mineralnih sirovina, istakao je Sokolović.

S ozirom da je navjeći deo sredstava prikupljen na lokalitetima Čekmina i Grabovnice, programom su predviđene upravo aktivnosti na ovom prostoru, kao što je uređenje putnog pravca Čekmin –Lipovica i M. Grabovnica – M. Kopašnica. Urediće se dva putna pravca ukupne dužine oko 6 kilomenatra, u vrednosti od 3 miliona 185 hiljada 960 dinara.

Nosilac aktivnosti na relizaciji radova iz programa, (pod uslovom da nadležno ministarstvo da saglasnost na njega i usvoji ga lokalna Skupština), je lokalna samuprava.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare