Grupa NVO sa Kosova poziva EU da istraži ubistvo Olivera Ivanovića

MITROVICA-PRIŠTINA

Povodom godišnjice ubistva našeg sugrađanina, prijatelja, komšije i 
jednog od vodećih političkih lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića, 
grupa nevladinih organizacija, članica ,,Empirike“, NVO Aktiv, Humani 
centar, Centar za prava manjinskih zajednica (CRMC), Centar za 
zastupanje demokratske kulture – ACDC, Komunikacija za razvoj društva – 
CSD, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Mreža za građanski 
aktivizam (MGA), izražavaju zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da 
12 meseci posle brutalne likvidacije, šira javnost nema relevatnih 
informacija o počiniocima i motivima ovog zločina… Ubistvo Olivera 
Ivanovića je ubistvo slobode, osećaja bezbednosti i dostojanstva srpskog 
naroda na Kosovu, te je zbog toga potpuno neosnovano govoriti o 
normalnom životu na ovim prostorima sve dok se počinioci ne privedu 
pravdi.

Zbog toga, članice Empirike poziva misiju EU na Kosovu da preuzme 
odgovornost koja joj pripada po vrednostima koje propagira i otpočne 
pripreme za formiranje nezavisne istrage u okviru EULEX-a, a 
predstavnike uticajnih diplomatskih misija na Kosovu pozivamo da podrže 
ovaj zahtev i doprinesu njegovoj realizaciji.

Me rastin e përvjetorit të vrasjes së bashkëqytetarit, mikut, fqinjit 
tonë dhe njërit nga liderët kryesorë politikë të serbëve të Kosovës, 
Olliver Ivanoviqit (Oliver Ivanović), grupi i organizatave te shoqërisë 
civile “Empirika”, OJQ Aktiv, Humani Centar, Qendra për të drejtat e 
komuniteteve pakicë (CRMC), Advocacy Center for Democratic Culture 
(ACDC), Communication for Social Development (CSD), Forum for 
Development and Multiethnic Collaboration, Mreža za građanski aktivizam 
(MGA), shprehin shqetësimin dhe pakënaqësinë me faktin se 12 muaj pas 
likuidimit brutal publiku i gjerë nuk ka informata relevante rreth 
autorëve dhe motiveve të këtij krimi… Vrasja e Olliver Ivanoviqit 
(Oliver Ivanović) është vrasje e lirisë, të ndjenjës së sigurisë dhe 
dinjitetit të popullit serb në Kosovë, prandaj është krejtësisht e 
pabazuar të flitet për jetën normale në këto treva përderisa autorët të 
sillen para drejtësisë.

Prandaj, OJQ Aktiv i bën thirrje misionit të BE-së në Kosovë që të marrë 
përgjegjësinë që i takon sipas vlerave që paraqet dhe të fillojë 
përgatitjet për formimin e një hetimi të pavarur brenda EULEX-it, ndërsa 
ftojmë përfaqësuesit e misioneve diplomatike me ndikim në Kosovë që ta 
mbështesin këtë kërkesë dhe të kontribuojnë në zbatimin e saj.

On the anniversary of the assassination of our fellow citizen, friend, 
neighbor and a leading political figure among Kosovo Serbs, Oliver 
Ivanovic,  a group of NGOs, members of the Empirika platform, NGO Aktiv, 
Humani Centar, Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC), Center for 
the Rights of Minority Communities (CRMC), Communication for Social 
Development (CSD), Forum for Development and Multiethnic Collaboration 
and Mreža za građanski aktivizam (MGA), express their concern and 
dissatisfaction with the fact that twelve months after this heinous act, 
the broader public does not have relevant information on the 
perpetrators and motives of this crime… The murder of Oliver Ivanovic 
marked the death of freedom, feelings of security and the dignity of the 
Serbian people in Kosovo; because of this it is completely senseless to 
speak of a normal existence in this area until the perpetrators are 
brought to justice.

Taking all of these factors into consideration, NGO Aktiv calls on the 
EU Mission in Kosovo to take up responsibility and to apply the values 
that it propagates by commencing preparations for the formation of an 
independent investigation within the scope of EULEX.
We further call on the representatives of influential diplomatic 
missions in Kosovo to support this request and to contribute to its 
realization.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare