EULEX obučava Jedinicu Policije Kosova za istragu ratnih zločina za pripremu i upravljanje predmetima

PRIŠTINA

EULEX je održao niz kurseva obuke za jedinicu Policije Kosova za istragu ratnih zločina.

Ovi kursevi obuke, razvijeni u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova, imali su za cilj da se jedinici Policije Kosova za istragu ratnih zločina pomogne u razvoju modernog sistema za upravljanje predmetima i unapređenju njenih kapaciteta za pripremu predmeta, upravljanje predmetima i analizu predmeta ratnih zločina, saopštio je EULEX.

„Potpuno svesni činjenice da su mnogi predmeti ratnih zločina veoma složeni i povezani sa drugim  predmetima ratnih zločina, EULEX aktivno podržava Policiju Kosova u uspostavljanju njihove sopstvene  baze podataka i u najboljem iskorišćavanju takvih alata za predmete ratnih zločina”, naglasio je Roland Burgsteiner, nadgledač za predmete ratnih zločina iz jedinice EULEX-a za nadgledanje predmeta  i organizator ovog kursa obuke.

Baza podataka, koju je Policija Kosova razvila uz pomoć EULEX-a, omogućiće obučenim istražiteljima ratnih zločina da organizuju ogromne količine podataka, efikasno upravljaju složenim predmetima ratnih zločina i pripreme ih za procesuiranje.

Direktor Uprave za teške zločine i istrage, major Fadilj Gaši zahvalio je EULEX-u na kontinuiranoj podršci i saradnji, dodajući: „Pošto smo od EULEX-a preuzeli komponentu istrage ratnih zločina, pozdravljamo programe obuke u upravljanju tim delikatnim predmetima”.

U decembru 2018. godine, kao rezultat rekonfigurisanog mandata EULEX-a, Misija je policijske spise predmeta ratnih zločina predala kosovskim organima. Danas policijski nadgledači EULEX-a vrše sistemsko nadgledanje na nivou Policije Kosova, sa fokusom na tematske oblasti zločina po međunarodnom pravu, rodno zasnovano nasilje i zločine iz mržnje i pružaju ekspertizu i savete u vezi sa tim pitanjima.

EULEX-i trajnon Njësinë e hetimit të krimeve të luftës në Policinë e Kosovës për ndërtimin dhe menaxhimin e rasteve

EULEX-i ka mbajtur një varg të kurseve të trajnimeve për Njësinë e hetimit të krimeve të luftës në Policinë së Kosovës. Ky trajnim, i zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës, kishte për qëllim t’i ndihmonte Njësisë së hetimit të krimeve të luftës për zhvillimin e një sistemi bashkëkohor të menaxhimit të rasteve dhe për përmirësimin e kapaciteteve të saj në fushat e ndërtimit, administrimit dhe analizimit të rasteve të krimeve të luftës.

“Plotësisht i vetëdijshëm për faktin se një numër i madh i rasteve të krimeve të luftës janë shumë të ndërlikuara dhe të ndërlidhura me raste të tjera të krimeve të luftës, EULEX-i është duke e mbështetur Policinë e Kosovës në mënyrë aktive për themelimin e bazës së të dhënave dhe për përdorimin sa më të mirë të këtij mjeti për rastet e krimeve të luftës,” theksoi Roland Burgsteiner, monitorues për rastet e krimeve të luftës nga Njësia e EULEX-it për monitorimin e rasteve, dhe organizator i trajnimit.

Baza e të dhënave, e zhvilluar nga Policia e Kosovës me ndihmën e EULEX-it, do t’i mundësojë hetuesve të trajnuar për rastet e krimeve të luftës që të organizojnë sasi të mëdha të të dhënave, të menaxhojnë në mënyrë efikase raste të ndërlikuara të krimeve të luftës dhe t’i përgatisin ato raste për ndjekje penale.

Drejtori i Drejtorisë për Krime të Rënda dhe Hetime, Major Fadil Gashi, e falënderoi EULEX-in për mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm, duke shtuar: “Meqë tani ne kemi marrë përsipër komponentën e hetimit të rasteve të luftës nga EULEX-i, ne mirëpresim programe të trajnimeve në fushën e menaxhimit të këtyre rasteve të ndjeshme”.

Në dhjetor të vitit 2018, si rezultat i rikonfigurimit të mandatit të EULEX-it, Misioni dorëzoi dosjet policore të rasteve të krimeve të luftës tek autoritetet e Kosovës. Sot, monitoruesit policorë të EULEX-it kryejnë monitorime sistemike në nivel të Policisë së Kosovës, duke u përqendruar në fushat tematike të krimeve nga e drejta ndërkombëtare, krimeve të dhunës të bazuar në gjini dhe krimeve nga urrejtja, dhe ofrojnë ekspertizë dhe këshilla për trajtimin e atyre çështjeve.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare