Odbornici vladajuće većine u Leskovcu podržali ugovor o javno-privatnom partnerstvu za osvetljenje

LESKOVAC

Odbornici vladajuće većine u Skupštini grada Leskovca usvojili su na jučerašnjoj sednici Nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene javnog osvetljenja primenom mera ušteda energije sa led tehnologijom na teritoriji Grada Leskovca.

Načelnik Gradske uprave Leskovca Miloš Cvetanović je u obrazloženju najpre podsetio da je Skupština Grada Leskovca na sednici održanoj 19. aprila 2018. godine donela Odluku o pokreetanju javno-priatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Leskovca.

„Na istoj sedici doneto je i Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju ovog projekta. Zadaci stručnog tima su bili da izradi predlog projekta i da definiše javni interes i dokazivanje troškova opravdanosti, kao i predlaganje minimuma tehmičkih i ekonomskih uslova koje budući partner treba da ispuni. Predlog koji je ovaj sturčni tim izradio je dostavljen Komisiji za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije na mišljenje i komisija je dala pozitivno mišljenje. Nakon toga je Skupština Grada Leskovca na sednici 26. juna 2019. godine donela odluku o davanju saglasnosti na ovaj projekat.“

Cvetanović je pobrojao najvažnije benefite koje bi grad trebalo da dobije ovim projektom koji se odnosi na 13.451 svetiljku i koje će biti zamenjene na celoj teritoriji Leskovca.

„Investiciju od 4,437 miliona evra finansira privatni partner, a grad neće da ima troškove za ovu delatnost. Usluga koju je privatni partner ponudio oduhvata pripremu i izradu projektne dokumentacije izvedenog stanja, nabavku, transport i montažu opreme, upravljanje izvođenjem radova, kao i finansiranje i održavanje projekta i sistema javnog osvetljenja za vreme trajanja ugovora sa ciljem smanjenja budžetskih troškova i podizanje nivoa efikasnosti u pružanju javnih usluga. To znači da celokupan rizik ovog poslovanja i funkcionisanja sistema prelazi na privatnog partnera. Na toj istoj sedici imenovan je i stručni tim – Komisija za realizaciju nabavke za izbor privatnog partnera za ovaj projekat. Taj stručni tim imao je zadatak da u roku od 90 dana izradi konkursnu dokumentaciju za realizaciju javne nabavke, pruži stručnu pomoć u realizaciji projekta i pri pripremi potrebnih analiza, odnosno studija opravdanosti, pri pripremi i izradi uslova i konkursne dokumentacije, pravila i uslova za ocenu ponuđača i primljenih ponuda kao i kriterijuma za izbor ponude i pregledanja i ocena prispelih ponuda. Stručni tim je bio i u obavezi da utvrdi Predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ili o obustavi postupka te nabavke uz obrazloženje predloga. Po sprovedenom postupku javne nabavke doneta je Odluka o dodeli Ugovora o javno-privatnom partnerstvu najpovoljnijem ponuđaču koja je objavljena na sajtovima Uprave za javne nabavke Republike Srbije i Grada Leskovca. Nakon toga je Gradsko veće 23.1.2020. godine naložilo Gradskoj upravi Grada Leskovca da preispita postupak angažovanja savetnika za sprovođenje postupka javno-privatnog partnerstva. Gradska uprava je nakon uvida u celokupnu dokumentaciju utvrdila da su navedeni postupci u svemu sprovedeni u skladu sa zakonom.“

Cvetanovic je napomenuo i činjenicu da je postojao privremeni prekid obavljanja delatnosti na strani savetnika za sprovođenje postupka javno-privatnog partnerstva nije od uticaja na zakonitost postupka javno-privatnog partnerstva, jer nije bilo povredi normi ni Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao ni Zakona o javnim nabavkama.

„Iz svih sprovedenih postupaka i celokupnog ovog postupka se vidi da su na ovom projektu, njegovoj pripremi i realizaciji učestvovala dva stručna tima i da su oba imenovana od strane Skupštine Grada Leskovca kao javnog tela, da je Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije dala pozitivno mišljenje na projekat, da je Skupština nakon svega toga kao nadležno javno telo usvojila taj projekat. Analizirajući ekonomske efekte ovog projekta na nesumnjiv način se utvrđuje da se realizacijom ovog projekta ostvaruju značajni benefiti za grad Leskovac.“

Nakon toga usledila je diskusija gde se za reč najpre javio gradonačelnik Goran Cvetanović koji je rekao da je sistem javnog osvetljenja u prilično lošem stanju.

„Zato nam se taj problem nameće kao visoko rangiran. Mnoge lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava da same sprovedu projekat i zato je javno-privatno partnerstvo vrlo atraktivno rešenje, gde privatni partner snosi kompletan rizik. Ovim projektom biće zamenjeno 13.451 od ukupno 13.780, a LED osvetljenje u sebi ne sadrži olovo i ima višestruki značaj za zaštitu životne sredine. Nabavka opreme i softvera za nadzor i upravljanje bi smanjila broj radnih sati osvetljenja na 4100 radnih sati godišnje. Trenutna potrošnja električne energije na godišnjem nivou iznosi 9.041,505 kilovatčasova, dok će nakon rekonstrukcije iznositi 1.717,046. Ukupna instalirana snaga trenutno je 2.205,25 kilovata, a nakon rekonstrukcije biće 418,79. Privatni partner je u obavezi i da dokaže smanjenje potrošnje u kilovatčasovima, a ako u tome ne uspe grad je osiguran bankarskim garancijama privatnog partnera. Godišnji troškovi sa električnu energiju u 2018. godini su iznosili preko 103 miliona, a 86 miliona je bio račun za utrošak struje, a 18,6 za održavanje sistema. Privatni partner garantuje uštedu od 84,39% troškova električne energije. Za 15 godina, koliko će ugovor da važi, bez uvođenja LED rasvete grad bi imao rashode od 1,5 milijardi dinara, dok će uvođenjem javne rasvete grad imati troškove od 1,29 milijardi dinara. Ukupna ušteda će biti 260 miliona, odnosno preko dva miliona evra. Za prvih 13 godina trajanja ugovora na godišnjem nivou ušteda će biti 8,7 miliona dinara, a u poslednje dve godine 74 miliona godišnje. Nakon isteka ugovora troškovi grada iznosiće 13,5 miliona plus troškovi održavanja. Ukupna vrednost projekta je 1,093 milijarde dinara ili 9,3 miliona evra. Grad će u prvih 13 godina ugovora bez ikakvog kreditnog zaduživanja imati manje troškove nego što ih ima sada, ali sa potpuno novim i kvalitetnijim osvetljenjem. U poslednje dve godine ušteda će biti još veća, a porašće i nakon isteka ugovora, kada celokupna oprema ostaje gradu.“

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) je rekao da odbornička grupa Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma neće glasati za ovaj predlog i ocenio ga kao katastrofu za Grad Leskovac, budžet, građane i budućnost Leskovca.

„LED tehnologija napreduje velikom brzinom i sve što je rekao gradonačelnik je tako. Osvetljenje puteva ima veliki uticaj na bezbednost zajednice. Manji je utrošak električne energije… Sve to je u redu, to svi znamo i pozdravljamo. Grad trenutno za osvetljenje plaća 875.000 evra godišnje, što Elektrodistribuciji, što za održavanje i to bi trebalo da plaća u narednih 15 godina, ukoliko ne bi bilo promena cene i drugih problema. Međutim, mislim da nikad nisu godišnji troškovi održavanja javnog osvetljenja nikad nisu bili ovoliki, odnosno 18,5 miliona dinara. U izvršenju dudžeta od 2013. godine je to bilo oko 6,6 miliona, u 2017. godini 11,9 miliona, 2018. godina 10,7 miliona… Kada se pominje 18,5 miliona, oni se prvi put pojavljuju u 2019. godini u rebalansu u aprilu, a u izvršenju za 2019. godinu se pominje brojka od 10,9 miliona. Zato izražavam sumnju u ovaj podatak od 18,5 miliona za uličnu rasvetu. Broj svetiljki je 13.451, a kad sam pogledao elaborat za izmenu svetiljki u Gradu Vranju video sam d asu oni prvo napravili spisak trafo-stanica na teritoriji grada, jer se tu postavljaju potrebni uređaju za osvetljenje grada, struktura izvora svetlosti sistema javnog osvetljenja za ceo grad i za sva sela, spisak ulica u gradu sa podacima za projektovanje osvetljenja sa maksimalnom prihvatljivom snagom svetiljke za osetljenje svake saobraćajnice, gde su naveli 288 ulica u gradu gde će se vršiti promena javnog osvetljenja… Naveli su i broj svetiljki u svakom selu. Mi nemamo takav transparentan pristup i mogu smo da nagađam da li je tačan broj sijalica.“

Filipović je kao manu naveo i to što ovo osvetljenje nema tzv. „dimovanje“.

„To je prigušivanje svetla, koje ide od ponoći do pet ujutru, kada ima manje saobraćaja. U to vreme, recimo u tri ujutru, možete da smanjite jačinu osvetljenja za 50% i tako dodatno uštedite utrošak struje. Nema ni kontrole pojedinačnih sijalica softverskih rešenja, a sve to može da se uradi. Ovako bi se videlo i ko se priključuje na javnu rasvetu.“

Filipović je zapitao, u formi odborničkih pitanja, najpre koliko je Grad Leskovac koštalo održavanje javne rasvete u 2018. godini, zatim kolika je godišnja potrošnja električne energije za javno osvetljenje sa predmetnom lokacijom u ugovoru o javno-privatnom partnerstvu. On je zatražio i da mu se dostavi informacija tačnog broja svetiljki po ulicama i selima i koliko ima trafo-stanica iz kojih idu priključenja za javnu rasvetu.

„Što se tiče plaćanje naknade prema izvršiocu, na godišnjem nivou je to 694.855 evra plus PDV, što će za prvih 13 godina da iznosi 9.033.118 evra. Poslednje dve godine ugovora dodatnih 136.000 evra po godini, što je ukupno 9.305.520 evra, koliko će nas koštati ovaj projekat za 15 godina. Privatni partner treba da potroši za nabavku LED osvetljenja i sistema za uključivanje i iskljkučivanje javnog osvetljenja, obezbeđenje produženja garancije, itd. 4.136.400 evra sa PDV-om. Troškovi demontaže postojećih svetiljki i montaža novih, nabavka materijala, sve to košta 818.400 evra, projekti 464.000 evra. Sve ukupno 5.419.200 evra. To su troškovi koje prikazao privatni partner i to je uredu. Dalje, troškovi održavanja aktivnih elemenata, 1.936.944 evra, troškovi finansiranja i osiguranja 1.776.552 evra iz džepa građana Leskovca, a to znači da ja dođem da nešto uradim bez dinara, uzmem kredit iz banke i mogu da radim šta hoću jer sam se ovde definisao da mogu da plaćam i kredite sa sumom od 1,77 miliona evra… Kad sve skupimo ukupni troškovi našeg prijatelja koji dolazi da nam zameni sijalice koštaju 3.875.496 evra, a on ima ukupne kapitalne troškove koji koštaju 9.294.696 evra. Pa ako nešto košta 100 dinara, vi nećete da mu platite još 125 da vam to postavi.“

Filipović je rekao i da po ovim cenama prosečna cena sijalice sa demontažom montažom i svime je 368 evra po komadu.

„Mi smo menjali svetiljke u glavnoj ulici koje su koštale 300 evra, kao i one u selu koje su koštale do 100 evra, jer je tamo manja ulica i ne treba tolika svetiljka.“

U odgovoru Miloš Cvetanović je rekao da je broj svetiljki utvrdio stručni tim gde su bili predstavnici Gradske uprave, Odeljenje za opšte poslove, tadašnji pomoćnik gradonačelnika za mesne zajednice…

„Trafo stanice se pominju i privatni partner mora da održava opremu u trafo stanicama kako bi funkcionisala potrebna oprema, a obuhvaćeno je 385 trafostanica. „Dimovanje“ je uključeno i biće softversko.“

On je dodao i da se privatnom partneru usluga plaća iz uštede ukoliko je on dokaže i još jednom naglasio da grad nema nikakav rizik vezan za održavanje javnog osvetljenja.

Prati
Obavesti me o
guest

3 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Bata
Bata
3 godine pre

Plašim se samo da je ovo još jedan termalni izvor, još jedna solarna centrala … još jedan kredit (pored trga) nekim budućima …

Branka
Branka
3 godine pre

Wow led tehnologija bato!

teraj dalje
teraj dalje
3 godine pre
Odgovori  Branka

polako nas oterase pod led