Nova studija OEBS-a otkriva nasilje nad ženama u jugoistočnoj i istočnoj Evropi

BRISEL

Generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger predstavio je u Briselu izveštaj koji pruža detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja kome su poslednjih decenija bile izložene mnoge žene i devojke u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.

Izveštaj se zasniva na studiji sprovedenoj 2018. godine u osam zemalja učesnica OEBS-a: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini.  Studijom je obuhvaćeno i Kosovo. U okviru studije ispitano je 15.179 žena uzrasta od 18 do 74 godine.
„Nasilje nad ženama i devojkama predstavlja kršenje ljudskih prava koje ima dalekosežne posledice: njime se ne ugrožava samo sigurnost i bezbednost žrtava, već se utiče i na zajednice i društva u kojima žrtve žive“, izjavio je generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger.

„Ova studija koju je sproveo OEBS, po prvi put osvetljava zastupljenost nasilja koje žene i devojke trpe u ovom delu Evrope“, dodao je. „Takođe, ona kreatorima politika pruža podatke i sredstva koja su im potrebna da poboljšaju nacionalne zakone i politike i uspostave delotvorne okvire za bolju zaštitu žrtava“.

Studija je osmišljena tako da obezbedi veoma kvalitetno istraživanje i podatke kako bi se poboljšalo razumevanje iskustva koje žene imaju sa nasiljem u konfliktim i nekonfliktnim situacijama.  Pored kvantitativnog pregleda, ona pruža jedinstven uvid u zastupljenost i posledice nasilja nad ženama, kao i u pogledu štetnih normi i stavova koji nisu iskorenjeni u ovom regionu.

„Seksualno i rodno zasnovano nasilje u konfliktnim situacijama deo je kontinuuma rodno zasnovanog nasilja i usko je povezano sa nejednakostima koje nisu iskorenjene, kao i sa drugim vidovima kršenja načela rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, uključujući digitalno i sajber nasilje“, izjavila je Mara Marinaki, glavna savetnica za rodnu ravnopravnost i sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i bezbednosti pri Službi Evropske unije za spoljne poslove.  „To znači da nasilje u porodici takođe može predstavljati seksualno nasilje u konfliktnoj situaciji“, dodala je.  Evropska unija obezbedila je 80% ukupnog budžeta projekta.

Studija se zasniva na metodologiji koju je koristila Agencija za osnovna prava Evropske unije (FRA) za svoj izvještaj „Nasilje nad ženama: istraživanje na nivou EU“ objavljeno 2014. godine.  Više od 42 000 žena iz svih zemalja Evropske unije intervjuisano je za taj izveštaj.  Zajedno, ove dve studije pokrivaju 35 država učesnica OEBS-a.  Pošto su metodologije iste, podaci prikupljeni za ove dve studije su uporedivi, što olakšava planiranje i razvijanje regionalnih inicijativa i akcija, kao i lokalnih politika i usluga.

Studija otkriva da je 70% intervjuisanih žena doživelo neki oblik nasilja od 15. godine, dok je 45% svih intervjuisanih žena doživelo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od 15 godine, a 21% žena doživelo je fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u detinjstvu (do 15. godine).

Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju verovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju decu.  Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu, imaju veću verovatnoću da dožive nasilje.

Studija daje brojne preporuke zemljama učesnicama OEBS-a o tome kako da koriste podatke iz ankete, uključujući ažuriranje i sprovođenje nacionalnih pravnih okvira za pokrivanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama, uključujući onlajn nasilje, seksualno uznemiravanje, uhođenje i psihičko nasilje; redovno preispitivnje i praćenje nedavno uvedenih zakona i politika u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama; uključivanje nacionalnih institucija za ljudska prava i transparentno izveštavanje o podršci pruženoj žrtvama; adekvatne resurse i podršku nacionalnim institucijama koje rade u oblasti rodne ravnopravnosti, kako bi mogle da ispune svoju ključnu ulogu u sprovođenju i nadzoru politike i zakonodavstva; obuke policije i sudstva o tome kako zaštititi i podržati žrtve, stavljajući žrtve u središte svog rada. 

Pored Evropske komisije, istraživanje je dobilo podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, ,,UN Women” i Unicef-a, kao i od vlada Nemačke, Norveške, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Austrije i Finske. Kopija izveštaja je dostupna ovde; www.osce.org/VAWsurvey. 

New OSCE-led survey reveals violence against women in South-Eastern and Eastern Europe

BRUSSELS 6 March 2019

https://www.osce.org/secretary-general/413423

BRUSSELS, 6 March 2019 – OSCE Secretary General Thomas Greminger launched today in Brussels a report that gives a detailed picture of the physical, sexual and psychological violence many women and girls have had to endure in South-Eastern and Eastern Europe in the last decades.

The report is based on a survey undertaken in 2018 in seven OSCE participating States: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Moldova and Ukraine. The survey also covered Kosovo. In total, 15,179 women aged 18 to 74 were interviewed for the survey.

“Violence against women and girls is a human rights violation that has wide-reaching consequences: it not only threatens the security and safety of its victims, but also influences the communities and societies they live in,” said OSCE Secretary General Thomas Greminger.

“This OSCE-led survey sheds light for the first time on the prevalence of violence that women and girls suffer in this part of Europe,” he added. “It also gives policy-makers the data and tools they need to improve national laws and policies and put in place efficient frameworks to better protect victims.”

The survey was designed to provide high quality research and data to increase the understanding of women’s experience of violence in conflict and non-conflict situations. In addition to a quantitative view, it also gives a unique insight into the prevalence and consequences of violence against women, and into persistent harmful norms and attitudes in the region.

“Conflict-related sexual and gender-based violence are part of a continuum of gender-based violence closely intertwined with persistent inequalities and broader attacks on gender equality and women’s human rights, including digital and cyber violence,” said Mara Marinaki, the European Union External Action Service’s Principal Advisor on Gender and on the implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security. “This means that domestic violence can also constitute conflict related sexual violence,” she added. The European Commission contributed 80 per cent of the total project budget.

The survey is based on the methodology used by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) for its report “Violence against women: an EU-wide survey” published in 2014. More than 42,000 women from all European Union countries were interviewed for that report. Together, the two surveys cover 35 OSCE participating States. Since the methodologies are the same, the data collected for the two reports are comparable, which makes it easier to plan and develop regional initiatives and actions, as well as local policies and services.

The survey reveals that 70% of women interviewed experienced some form of violence since the age of 15, while 45% of all women interviewed experienced at least one form of sexual harassment since they were 15 years old and 21% of women experienced physical, sexual or psychological violence during childhood (up to the age of 15).

According to the survey, some of the factors that make it more likely for women to be subjected to violence are being part of a minority, being young, poor or economically dependent, or having children. Women with partners who often drink, are unemployed or have fought in armed conflict are also more likely to experience violence.

The report makes a number of recommendations to OSCE participating States on how to use the survey data, including to update and implement national legal frameworks to cover all forms of violence against women and girls, including online violence, sexual harassment, stalking and psychological violence; regularly review and monitor recently introduced laws and policies on combating violence against women; engage national human rights institutions and transparent reporting on the support provided to victims; properly resource and support national institutions working on gender equality so they can fulfil their key role to implement and monitor policy and legislation; and train police and judiciary on how to protect and support victims, putting the victims at the centre of their work.

In addition to the European Commission, the survey received support from the United Nations Population Fund, UN Women and UNICEF, as well as from the governments of Germany, Norway, Sweden, the United States of America, Italy, Austria and Finland. A copy of the report can be downloaded at www.osce.org/VAWsurvey.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare