Leskovac pao na listi Transparentnosti: Šta je ocenjeno sa 0 a šta pozitivno

LESKOVAC

Leskovac je i ove godine pao za jedno mesto na listi indeksa transparentnosti koju , na osnovu istraživanja i analiza, kreira Transparentnost Srbija.

Leskovac je sa prošlogodišnjeg šestog sada pao na osmo mesto koje deli sa Vranjem koje je, pak , palo sa sedmog mesta .

U analizi javnosti i dostupnosti podataka na sajtu grada Transparentnost, između sotlog , navodi da nisu objavljeni predlozi akata pre njihovog razmatranja na sednici Skupštine grada kao ni rezultati glasanja na poslednjoj sendici Skupštine.

Takođe nisu objavljeni ni podaci kako su odbornici glasali pojedinačno i poiimenice.

Takođe, na gradskom sajtu nisu objavljeni ni rezultati glasanja na sednicama Skupštine grada u poslednja 24 meseca kao ni amandmani podnošeni na predlog akata koji su razmatranbi na poslednjoj skupštinkoj sednici.

Na sajtu grada ne postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima kao ni informacija da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću.

U izveštaju Transparentnosti se konstatuje i da obrazloženje budžeta nije dostupno na sajtu kao ni podaci o izvršenju bužeta u poslednjih 30 dana kao i da se ne objavljuju mesečni izveštaji o izvršenju budžeta.

 Leskovac je dobio 0 i u oceni odgovora na pitanje “Da li je u poslednjih 12 meseci objavljena i razmatrana revizija završnog računa budžeta?” a konstatovano je i da u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave ne postoje podaci o prijavi korupcije kao i da na gradskom sajtu ne postoje mehanizmi za prijavu korupcije.

 Konstatovano je ne postoj definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine (ili zamenika) sa građanima.

Nisu vidno dostupni ni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima.

Transparentnost je konstatovala i da gradski informator ne sadrži pravilnik o platama funkcionera kao ni

aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu.

Na sajtovima grada niti javnih preduzeća i ustanova nije objavljena sistematizacija u javnim preduzećima niti javnim ustanovama

Ne postoji ni stranica Komisije za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova sa svim dokumentima, uključujući i zapisnike sa sednica.

U analizi Transprentnosti se navodi da na sajtu nisu objavljeni ni podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima ni javnim ustanovama.

Takođe, nisu sprovode konsultacije sa građanima kada se utvrđuju cene usluga javnih preduzeća i ustanova (pogrebno, vrtić vodovod) kao ni javna rasprava o povećanju stope, odnosno o visini javnih prihoda.

Na sajtu grada nisu objavljeni ni izveštaji o realizaciji projekata NVO ni medijskih projekata koji su finasirani iz budžeta grada.

Nije objavljena ni evidencija imovine (nekretnina) u vlasništvu grada a koja je data u zakup, sa podacima o zakupcima, ceni i trajanju zakupa.

Leskovac je dobio 0 i na pitanje “da li uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njenog korišćenja?”

Na sajtu grada ne postoji ni evidencija kontakata sa lobistima kao ni dnevni ili nedeljni raspored aktivnosti gradonačelnika.

U Leskovcu nije usvojen plan integriteta niti Lokalni antikorupcijski plan.

ŠTA JE POZITIVNO OCENJENO

Ipak, iako je pao u odnosu na prošle godine, Leskovac se vrlo visoko kotira u Srbiji po transparentnosti.

A Transparentnost Srbije je , kao pozitivno, ocenila sledeće stavke.

Odluke koje usvaja skupština su objavljene i dostupne na sajtu kao i odluke Gradskog veća.

Objavljene su i dostupne odluke koje je usvajala Skupština u protekla 24 meseca kao i odluke Gradskog veća u tom periodu.

Na sajtu grada je objavljen dnevni red naredne sednice skupštine i najave sednica opštinskog/gradskog veća kao i spisak odbornika.

Službeni list je dostupan na sajtu rada a sednice skupštine se prenose direktno putem medija.

Budžet za tekuću godinu je dostupan na sajtu i on je objavljen u mašinski čitljivom obliku.

Objavljeni su i šestomesečni i devetomesečni izveštaji o izvršenju budžeta.

Na sajtu grada je objavljen vodič za građane kroz budžet (građanski budžet) a održana je i javna rasprava o budžetu, javni poziv za nju kao i izveštaj o javnoj raspravi.

A razmatran je i završni račun budžeta.

Konstatuje se i da je u poslednjih 12 meseci razmatran i objavljen predlog završnog računa budžeta koji je i usvojen kao i razmatrana revizija završnog računa budžeta.

Objavljeni su finansijski planovi indirektnih korisnika budžeta odnosno vidljiva je struktura sredstava namenjena za indikretne korisnike.

Gradska uprava ima uslužni centar (šalter salu) preko kojeg pruža sve usluge i tamo su vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva.

Navodi se i da u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, uključujući i korupciju a na sajtu grada je dostupan podatak o radnom vremenu uprave sa građanima .

Na sajtu grada su objavljene kontrolne liste opštinskih (gradskih) inspekcija a navodi se i da korisnik usluga jedinice lokalne smaouprave može da prati tok (status) predmeta na sajtu.

Ocenjeno je i da su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima a postoje i podaci o uslugama koje opština pruža.

Na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica a na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da građani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju.

Leskovac nema neizvršena rešenja Poverenika u 2020. godini a podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljivi su u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave.

Na sajtu grada postoji stranica posvećena javnim nabavkama i objavljeni su podaci o javnim nabavkama u skaladu sa zakonom (konkursi, dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori…)

Na sajtu su objavljeni podaci o sprovedenim javnim nabavkama u proteklih 12 meseci a informator je objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja tri meseca.

Navodi se da informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika (eksplicitno)?

Na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim preduzećima sa podacima o njima kao i o javnim ustanovama.

Javna preduzeća i ustanove imaju svoje sajtove.

Navodi se i da su na sajtovima javnih preduzeća i ustanova objavljena dokumenta iz procedure izbora direktora kao i da su na njima objavljeni godišnji planovi rada i izveštaji o radu.ž

Podaci o broju zaposlenih u javnoj upravi su objavljeni na sajtu grada a cenovnik usluga lokalnih institucija/preduzeća dostupan je na internetu.

Na sajtu postoje podaci o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci (izuzev budžeta) i ti izveštaji sadrže podatke o predlozima koje su građani izneli i razloge za prihvatanje/odbijanje.

Jedinica lokalne samouprave na sajtu redovno obajvljuje poziv za zakup imovine u svom vlasništvu kao i izveštaji o dodeli imovine u zakup.

Na sajtu grada su objavljeni konkursi za dodelu sredstava medijima i NVO u poslednjih 12 meseci kao i rezultati konkurs za dodelu sredstava.

Na sajtu grada je objavljena važeča strategija razvoja kao i godišnji plan rada uprave i izveštaj o njeno radu.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave je takođe objavljen na sajtu kao i podaci o broju zaposlenih .

Grad Leskovac ima etički kodeks za zaposlene i on je dostupan na sajtu a objavljeni su i prostoni planovi.

I, budite bez brige, gradonačelnik Leskovca je podneo izveštaj o imovini.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare