Korupcija i partijsko zapošljavanje

LESKOVAC

Građani opažaju državnu upravu kao produžetak stranačke politike, a ne kao profesionalne institucije koje deluju u opštem interesu, piše leskovački nedeljnik Nova Naša reč.

Iako Agencija za borbu protiv korupcije nije direktno nadležna za oblast partijskog zapošljavanja, ipak i njoj stižu pritužbe na ovu pojavu.

Kako je Novoj Našoj reči rečeno,  Agencija za borbu protiv korupcije je do pred kraj 2016. Godine primila ukupno 680 predstavki građana u kojima se ukazuje na korupciju u organima javne vlasti.

Od ukupnog broja predstavki, više od trećine, tačnije 281 predstavka se odnosi na nezakonitosti u vezi sa zapošljavanjem po različitim osnovama, uključujući predstavke koje su vezane za nezakonito zapošljavanje po osnovu partijske pripadnosti, kažu u ovoj Agenciji.

Njihova zapažanja su i da pojavi korupcije u organima javne vlasti pogoduje primena kriterijuma političke podobnosti pri zapošljavanju ili unapređenju zaposlenih.

Konstatuju i da građani opažaju državnu upravu kao produžetak stranačke politike, a ne kao profesionalne institucije koje deluju u opštem interesu. “U javnoj upravi, kao najvažnijem delu izvršne grane vlasti  koja sprovodi vladajuću politiku, prvenstveno se politički motivisanom kadrovskom politikom obezbeđuje održanje moći i poslušnost javnih funkcionera i službenika. Na ključne položaje se u javnoj administraciji, na kojima bi trebalo da se nalaze profesionalni službenici, postavljaju članovi vladajuće stranke, koji potom na osnovu istog merila sprovode kadrovsku politiku na nižim nivoima  hijerarhije. Na rukovodeća mesta postavljaju se ljudi za koje politika predstavlja samo zanimanje koje donosi trajan izvor prihoda. Javni službenik u obavljanju zadataka prvenstveno void računa o interesu stranke koj aga je postavila na položaj a kao protivuslugu dobija zaštitu od političkih struktura ukoliko se ogreši o javni interes, profesionalne standard ili zakon. Minimalan rizik od  otkrivanja i kažnjavanja nezakonitih postupanja stvara podsticaj da se ostvari lična korist kroz zloupotrebe. Sa druge strane, navedeno utiče na preostale javne službenike koji napuštaju javnu službu, ili gube motivaciju da služe interesima građana i postaju podložni korupciji”,  navode u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Sudeći premapercepciji građana, na osnovu predstavki koje podnose Agenciji, ovaj problem najviše je izražen u javnim preduzećima u kojima se ukazuje na nepoštovanje propisa prilikom zapošljavanja, nepostojanje kriterijuma za odabir rukovodećih kadrova i odabir rukovodstva javnih preduzeća po partijskoj pripadnosti. Usled politički odabranog rukovodstva, političke kontrole partija i zapošljavanja lica koja su na bilo koji način prethodno zadužila političku stranku, javna preduzeća nisu stručno ni kadrovski osposobljena da spreče zloupotrebe, upozoravaju u Agenciji.

PATRIJSKO OTPUŠTANJE

Na pitanjeNoveNašereči da li ima prijavaAgenciji za borbu protiv korupcije koje se odnose na partijsko otpuštanje dobili smo odgovor da se “ u jednom broju predstavki ukazuje na to da se sa dolaskom određene političke partije na vlast, menjaju sistematizacije u javnim preduzećima, kojima je predviđeno da se gase radna mesta zaposlenih koji ne pripadaju konkretno jpolitičkoj stranci”.

“Česte su i predstavke u kojima zaposleni imaju ovu percepciju, ali se ovi slučajevi teško dokazuju, posebno kada kandidati ispunjavaju predviđene zakonskeuslove a procedura bude ispravno sprovedena”, navode u Agenciji.

PATRIJSKO ZAPOŠLJAVANJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Kažu i da se “analizom sadržaja predstavki uočava da je ovaj problem partijskog uticaja na zapošljavanje najmanj eprisutan u visokom obrazovanju”.“Međutim, navedeno ne znači da se u oblasti visokog obrazovanja, na fakultima i univerzitetima zapošljavanje zasniva na kvalitetu i efikasnosti. Zapošljavanje je ovde autonomno ali kako ne postoje detaljno propisane procedure, kako kriterijumi za izbor nastavnog osoblja nisu dovoljno jasni i precizni, neujednačeni između fakulteta, te kako ne postoje adekvatni planovi integriteta, stiče se utisak da se zapošljavanje svodi na lični integritet i arbitrarnost profesora, a napredovanje odvija bez plana po automatizmu, što otvara prostor za negativnu selekciju. Takođe, ovde je više prisutan fenomen rođačkog zapošljavanja u odnosu na partijsko.  Posledice su, međutim, iste – dolazi do degradiranja akademskog integriteta i nužno veće sklonosti korupciji”.

Imajući u vidu da nepristrasno zapošljavanje i profesionalno napredovanje po osnovu zasluga značajno doprinose jačanju integriteta zaposlenih u javnom sektoru, kao i institucija u kojima rade, Agencija tome doprinosi sprovođenjem mehanizama prevencije korupcije, kao što su planovi integriteta, analiza rizika korupcije u propisima, obuke o etici i integritetu, itd.

Mnogi relevantni međunarodni standardi i preporuke upravo ukazuju na značaj ovog pitanja.

Među njima je i UN Konvencija za borbu protiv korupcije (koju je Srbija ratifikovala 2005. godine), a koja predviđa da svaka država ugovornica nastoji da usvoji, održava i jača sistem angažovanja, zapošljavanja, zadržavanja, unapređivanja i penzionisanja državnih službenika i, gde je potrebno, drugih neizabranih javnih funkcionera, koji se, između ostalog, zasnivaju na načelima efikasnosti, transparentnosti i objektivnih kriterijuma kao što su rezultati rada, pravičnost i stručnost, zatim obuhvataju odgovarajuće postupke izbora i obuke pojedinaca za javne funkcije koje se smatraju naročito podložnim korupciji, te premeštaj, gde je potrebno, tih pojedinaca na druge funkcije, kao i kojima se podstiču adekvatno nagrađivanje i pravični rasponi plata.

Kompletan tekst u štampanom izdanju Nove Naše reči  i na sajtu www.novanasarec.org.rs

na linku

 

POJAVI KORUPCIJE POGODUJE PARTIJSKO ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare