Budžet grada Leskovca u 2024. godini 6,83 milijarde dinara

LESKOVAC

Budžet grada Leskovca u 2024. godini biće 6,83 milijarde dinara, odlučili su članovi Privremenog organa Grada Leskovca na 8. sednici koji su usvojili predlog Odluke o budžetu za 2024. godinu.

Iznos za sufinasiranje javnog interesa u medijskim projektima je povećan na 50 , sa ovogodišnjih 40 miliona dinara.

KO JE UČESTVOVAO U JAVNOJ RASPRAVI?

Najpre je izveštaj o sprovedenom procesu javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Leskovca za 2024. godinu podneo Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, koji je rekao da je proces javne rasprave trerjao od 10.11-30.11.2023. godine, a tokom ovog perioda sprovedena je anketa na sajtu grada, urađena anketa, odnosno prikupljanje predloga u Gradskom uslužnom centru i zgradi Skupštine grada, kao fokus grupa izjasnio se Savet za razvoj grada, a održan je i otvoreni sastanak 27.11.2023. godine.

„Ukupno je prikupljeno 94 predloga od strane građana, a najveći broj je pristigao u pisanoj formi (88 predloga). Daljom analizom ustanovljeno je da 32 predloga nisu u nadležnosti grada, tako da nisu uzeti u razmatranje. Prihvaćeno je 22 predloga/projekata građana, a 40 nije ušlo u izbor za 2024. godinu. Inače, većina prihvaćenih predloga je već sadržana u nacrtu  Odluke o budžetu, ali građani nisu mogli da ih uoče zbog strukture nacrta odluke o budžetu. Deo predloga koji su prihvaćeni uzrokovali su promeni pozicija u budžetu za osnovno obrazovanje, infrastrukturu i ruralni ekonomski razvoj. Predlozi koji nisu prihvaćeni su uzeti u razmaranje za naredni budžetski period, s obzirom da se radi o projektima za koje je potrebno izraditi pre svega projektno-tehničku dokumentaciju, rešiti imovinsko pravne odnose i obezbediti dodatno finansiranje.“

KAKAV JE PREDLOG BUDŽETA?

Predlog nacrta Odluke o budžetu za 2024. godinu podnela je Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije. Ona je rekla da je budžet projektovan u iznosu od 6.837.327.000 dinara i veći je u odnosu na poslednju izmenu i dopunu Odluke o budžetu grada Leskovca za 2023.godinu za 3,5%.

„Planirani prihodi i primanja budžeta grada Leskovca za 2024.godinu u svojoj strukturi sadrže Poreske prihode i to u visini od 4.522.100.000 dinara, a koji učestvuju sa 66,1% u ukupnom budžetu grada Leskovca, zatim neporeske prihode sa planom od 424.928.000 dinara, transferi su planirani u iznosu od 1.049.699.000 dinara,dok su primanja od prodaje nefinansijske imovine planirna sa 250.600.000 dinara. Planirane poreske prihode u 2024 godini čine Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, Porez na imovinu, Porez na dobra i usluge i ostali poreski prihodi.

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planiran je sa sumom od 3.547.000.000 dinara i čini 56,4% ukupnih prihoda i primanja budžeta grada Leskovac za 2024.godinu. Nominalno, najznačajniji u okviru ove grupe prihoda je prihod od Poreza na zarade koji je projektovan sa 2.935.000.000 dinara što je za 10,2% više u odnosu na plan za tekuću godinu. Povećanje je izvršeno na osnovu analize kretanja ostvarenja ovog prihoda, koji se u kontinuitetu povećava tokom godina i to u značajnijem iznosu. Na ovo povećanje je uticila i činjenica da je sve manji broj nezapošljenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, odnosno da je sve veći broj zapošljenih na teritoriji grada Leskovca, kao i najavljeno povećanje zarada od 1 janura 2024. godine u javnom sektoru. U ovoj grupi poreza, Porez na prihod od samostalne delatnosti planiran je u iznosu od 395.000,000 dinara i on beleži odlično ostvarenje u prethodna tri kvartala, pa je zbog toga i projekcija takva. Ukupni prihodi od Poreza na imovinu planirani su sa 722 miliona dinara i čine 11,5% ukupnih prihoda i primanja budžeta.

Najznačajniji prihodi u okviru ove grupe su Porez na imovinu od fizičkih i pravnih lica, a planirani su nešto većem iznosu u odnosu na poslednju izmenu i dopunu Odluke o budžetu, a na bazi povećanja broja poreskih obveznika i povećanja broja oporezivih kvadrata. Porez na dobra i usluge sa ukupnim iznosom od 173.100.000 dinara učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 2,8% i u odnosu na plan za 2023. godinu umanjen je 500.000 dinara. U okviru grupe Drugi porezi, planirana je Komunalna taksa na firmu u istom iznosu kao i za tekuću godinu, odnosno sa 80 mil dinara. Ovo je stabilan i predvidiv prihod obzirom da se iznosi taksi za 2024. godinu nisu menjali.

PARE KOJE STIŽU IZ BEOGRADA

Transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 1.049.699.000 i učestvuju sa 16,8% u ukupnim prihodima i primanjima budžeta. Visina Nenamenskog transfera Republike zadržana je po Uputstvu Min Fin na nivou iz ove godine – 896.973.000 dinara, dok Namenski transfer iznosi 112,726.000 dinara i to za socijalnu zaštitu, turističku organizaciju, korisnike u kulturi i druge projekte. Kapitalni namenski transfer planiran je u iznosu od 40 miliona dinara.

PRIHODI

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 121.600.000 din, što je na približno istom nivou kao i ove godine. Prihodi od prodaje dobara i usluga projektovani su u iznosu od 203.328.000 din i u ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 3,3%.Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Vukica Mitrović” planirani su u iznosu od 78 miliona dinara. Prihodi od Novčanih kazni i oduzete imovinske koristi planirani su na nivou od osam milionai manji su za 35 miliona u odnosu na planirani iznos u tekućoj godinu iz razloga što je Zakonom o izmeni i dopuni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeno da od 1. januara 2024. godine sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima pripadaju Budžetu Republike Srbije. Posledica ove izmene je da će budžeti jedinica lokalne samouprave od 2024 god ostati bez 30% sredstava naplaćenih od ovog prihoda, koliko im je pripadalo prema prethodno važećim propisima. Mešoviti i neodređeni prihodi projektovani su u iznosu od 91 milion. Planirani prihod po osnovu dobiti javnih preduzeća u 2023 god planirani su sa tri miliona,dok su Ostali prihodi u korist nivoa gradova planirani sa 88 miliona dinara. Najveće učešće u strukturi ovog prihoda ima prihod ostvaren po osnovu procenta od prodatih parking karata kao i prihodi po osnovu Ugovora o obavljanju komunanih delatnosti sa DOO PVV-om. Pored prihoda, budžet grad ostvariće i primanja od prodaje nefinansijske imovine koja je planirana u iznosu od 250.600.000 din. U narednoj godini očekuje se prodaja zemljišta u javnoj svojini grada u Zelenoj zoni i to u iznosu od 85 miliona, dok se primanja od prodaje lokala planiraju sa iznosom od 165 miliona. Preneta sredstva se planiraju u iznosu od 590 miliona.“

A KAKVI SU PLANIRANI RASHODI?

Govoreći o rashodima, Milosavljevićeva je rekla da sredstva u iznosu od 6.837.327.000 dinara raspoređena po namenama i korisnicima, tako da rashodi za zaposlene učestvuju sa 23,7% u ukupno planiranim rashodima i izdacima što nominalno iznosi 1.619.251.000 dinara.

„Planirana masa sredstava za plate u ovoj Odluci je projektovana u skladu sa Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, koje je doneo ministar finansija. Rashodi za korišćenje roba i usluga planirani su u iznosu od 1.817.094.000 din što čini 26,6% od ukupnih rashoda u budžetu. Najveće učešće u ovoj grupi rashoda imaju stalni troškovi sa iznosom od 461,7 miliona dinara i Tekuće popravke i održavanje sa  447,9 miliona dinara. Planirani iznos Subvencije u strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka učestvuje sa 7,9 % ili 545,6 miliona dinara i to je izdvojeno na ime Tekućih subvencija JP Domu 67 miliona, 10 miliona JKP Grdelici i isto toliko JKP Komunalcu. Za subvencije poljoprivrednim proizvođačima izdvojeno je 101 miliona.

Na ime kapitalnih subvencija izdvojeno je sedam miliona dinara za JKP Grdelicu, isto toliko za JP Toplanu, dok je za JKP Komunalac opredeljen iznos od 14,6 miliona.

Što se tiče subvencija privatnim preduzećima, za ove namene je opredeljen iznos od 323 miliona dinara.i to 87 miliona dinara za subvencionisanje cene boravka dece u privatnim vrtićima, 50 za konkurs u oblasti javnog informisanja, 150 miliona dinara za javni gradski i prigradski prevoz, dok je 36 miliona opredeljeno za energetsku sanaciju objekata javne namene. Za dotacije i transfre planira se suma od 677,2 miliona dinara što čini 9,9 % ukupnih rashoda.Ovo su troškovi kojim se izmiruju troškovi osnovnog obrazovanja za šta je izdvojeno 342 mil dinara, zatim troškovi srednjeg obrazovanja u iznosu od 224,4 miliona din, ustanova primarne zdravstvene zaštite za šta je izdvojeno dva miliona, kao i podsticaj zapošljavanju u iznosu od 30 miliona, dok je za rad Ustanova socijalne zaštite izdvojeno 78,7 miliona.

ZA SOCIJALU 366,8 MILIONA DINARA

Za troškove socijalne zaštite koje obuhvataju isplatu socijalne pomoći različitim kategorijama stanovništva izdvojeno je 366.808.000 dinara, odnosno 5,4% od ukupnog budžeta. Sredstva rezervi se planiraju u iznosu od 12 miliona i njihovo učešće u ukupnim rashodima iznosi 0.2%.  Ostali rashodi učestvuju sa 7,7 % u ukupno planiranim rashodima i ova kategorija troškova obuhvata najvećim delom novčane kazne i penale po rešenju sudova čija je planska vrednost 206,5 miliona dinara dok se za dotacije nevladinim organizacijam planira iznos od 298,9 miliona dinara i u ovu grupu rashoda spadaju izdvajanja za konkurse u oblasti kulture za šta je izdvojeno 15 miliona, zatim konkursi iz oblasti socijalne zaštite, 31 miliona dinara, za udruženja i klubove iz oblasti sporta 175 miliona dinara kao i 41 milion dinara za potrebe verskih organizacija. Za izdatke za nefinansijsku imovinu je izdvojeno 1.274.647.000 dinara, odnosno 18,6% od planiranih rashoda i izdataka. Najveći deo se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica u iznosu od 808,4 miliona, zatim za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u iznosu od 322,7 miliona din ali i za izradu planske i projektne dokumentacije.“

Milosavljevićeva zaključuje da se lokalna samouprava trudila da ravnomerno sagleda kako različite sfere društvenog života, tako i najveću efikasnost i dobrobit u realizaciji programa aktivnosti i projekata.

„Sa ovim sredstvima moći ćemo da obezbedimo da normalno funkcioniše grad i da finansiramo sve ono što se finansira iz gradskog budžeta. Najvažnije je da će ovakav budžet obezbediti i dalji razvoj grada.“

U diskusiji je učestvovao predsednik Cvetanović, koji je upoređivao šta je urađeno pre 2012. godine i posle toga, kada je on sa svojim timom preuzeo odgovornost.

U tu svrhu služili su i grafikoni koji su prikazivani članovima Privremenog organa i prisutnim načelnicima, šefovima i direktorima. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Boban
Boban
6 meseca pre

Štigličareve mumije koje zarad novca samo podižu ruke ponovo na sceni da faraon ako ponovo zasedne da pelješi,zato i njih i faraona trebamo najuriti na izborima.

Dana
Dana
6 meseca pre

Poštovani,

Zašto samo penzionerina dajete, džacima, gde su ostali građani? Dali ste za udžbenike znate koliko a cena udžbenika je mnogo veća, zašto tako roditelje ponižavate? Ne zanima me politika ali ne razumem jer ukoliko u Beogradu daju vaučere za paketiće deci, zašto i Leskovac to ne uradi?! Deca su valjda budućnost? Odlaze sve više i više, nažalost…
S poštovanjem,