Visina naknade za zaštitu životne sredine pravnih lica “službena tajna” ??!!

LESKOVAC

I pored raznoraznih gimnastika koje se rade a odnose se i smanjenje broja mernih mesta ne kojima bi se beležio kvalitet vazduha, kao i nečinjenje Javnog preduzeća “Toplana” da se ugrade filteri koji će da rade , seča drveća po gradu i na brdu Hisara, gradjani Leskovca plaćaju i naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Samo u 2019. godini, kada ovaj namet nije obračunavan, uplaćeno je jedanaest miliona dinara.

Ta cigra je, svakako, u godinam apre toga bila značajno veća a nas je zanimalo koliku obavezu imaju građani a koliku privatne firme, među njima i one čije su gazde stranci, kao i kako se troši taj novac.

Iz Odeljenja lokalne poreske administracije nam je stigao odgovor da je to sa visinom naknade za zaštitu životne sredine konkretnih pravnih lica, koje smo pobrojali, kao i prosečan iznos po domaćinstvu “službena tajna”.

U nastavku objavljujemo naša pitanja i njihove odgovore.

1. Koliko redovno leskovčani plaćaju naknadu za zastitu i unapredjenje
zivotne sredine?
2. Koliki je taj iznos po domaćinstvu?
3. Da li ovu naknadu plaćaju privredni subjekti i koliko ona iznosi?
4. Da li ovu naknadu plaćaju Jura, Džinsi, Falke, Aptiv, Auto stop, 4M
i drugi? Koliko ona iznosi na godišnjem njvou za pobrojane pravne
subjekte?
5. Koliko novca je uplaćeno u prošloj godini ukupno za ovu na naknadu?
7. Kako se i na šta troši taj novac?

ODGOVORI

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine utvrđivala se na osnovu Odluke Skupštine Grada Leskovca u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2018. godine, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Prema toj Odluci obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su bili imaoci prava svojine na nepokretnostima (kuće, stanovi, poslovni prostor i dr. objekti koji su u funkciji obavljanja proizvodne delatnosti).

Posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine plaćalo je 71,38 % poreskih obveznika u odnosu na utvrđena zaduženja za pomenuti period.

U toku 2018. godine došlo je do izmene pomenutog Zakona o zaštiti životne sredine, na osnovu koga se u dotadašnjem obliku utvrđivala ova naknada , sa važenjem za 2019.godinu i do usvajanja Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji predviđa ovu naknadu u određenom obliku. Iz tih razloga posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine nije se utvrđivala obveznicima u 2019.god.

Ukupno naplaćeni iznos na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2019.godini je 11.037.794,60 dinara i odnosi se na uplate koje su vršili obveznici sa zaostalim dugovanjima, obzirom da obaveze po osnovu ove naknade nisu utvrđivane u 2019.godini.

Kada je u pitanju podatak koji ste tražili za pojedina pravna lica i po domaćinstvima o visini ove naknade koju su plaćali,napominjemo Vam da je odsek Lokalne poreske administracije prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji dužan da postupa u skladu sa načelom čuvanja službene tajne u poreskom postupku, a tu spadaju i podaci o visini zaduženja poreskih obveznika ponaosob.

Donošenjem Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, Odluka Skupštine grada Leskovca prestala je da važi, obzirom da se ovim Zakonom jasno definišu obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, a to su:

• pravna lica i preduzetnici kao i fizička lica koja utiču na životnu sredinu i
• vlasnici teretnih vozila za transport nafte i naftinih derivata i dr. opasnih materija

Donošenjem Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknade i izmenama i dopunama ove uredbe u decembru 2019.godine utvrđeno je da fizička lica nisu obveznici naknade počev od 01.01.2020. godine,tj. da se fizičkim licima neće utvrđivati ova obaveza.

Na osnovu iste Uredbe svi privredni subjekti svrstani su u velika, srednja, mala i mikro pravna lica i u zavisnosti od toga da li je njihov negativni uticaj veliki, srednji ili mali, plaćaju naknadu u rasponu od 5.000,00 dinara do 2.000.000,00 dinara.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara propisano je da je obveznik naknade za zaštitu životne sredine dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.
Nakon isteka propisanog roka za podnošenje prijave nadležni organ će raspolagati podatkom o tome da li navedeni privredni subjekti plaćaju naknadu i u kom iznosu, kada je u pitanju zaduženje za 2020.godinu.

Sredstva naplaćena od naknade, koriste se preko budžetskog fonda, namenski, za zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa Zakonom, Programom godišnjeg korišćenja sredstava budžetskog Fonda, Nacionalnim programom zaštite životne sredine, lokalnim akcionim i sanacionim planovima i projektima, kao i drugim strateškim dokumentima.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare