Usvojen predlog odluke o budžetu za 2022. godinu

LESKOVAC

Članovi Gradskog veća Grada Leskovca na 41. sednici usvojili su predlog Odluke o budžetu za 2022. godinu koji je obrazložila Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije.

„Nacrt Odluke o budžetu grada Leskovca za 2022. godinu je urađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kao i na osnovu Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024.godinu koje je doneo ministar finansija RS. Odlukom o budžetu grada Leskovca za 2022. godinu, planirani su ukupni prihodi, primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima u iznosu od 4.950.724.000 dinara. Struktura prihoda i primanja je sledeća: porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planiran je u iznosu od 2.351.000.000 dinara. Najveće učešće u ovoj grupi prihoda, a i samog budžeta obuhvata Porez na zarade koji je planiran u iznosu od 1,98 milijardi dinara što je za 36 miliona dinara više u odnosu na aktuelni budžet, a usled rasta minimalne cene rada, povećanja plata u javnom sektoru, novih zapošljavanja, ali i uplate dela prihoda svih onih koji su koristili mogućnost odlaganja plaćanja ovog poreza. Značajan prihod u okviru ove grupe je od Poreza na prihod od samostalne delatnosti koji je planiran u iznosu od 250 miliona dinara. Grupa prihoda porez na imovinu planirana je u iznosu od 510 miliona dinara od čega najveće učešće imaju prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica koji su planirani u iznosu od 260 odnosno 150 miliona dinara, dok je porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti planiran u iznosu od 55 miliona dinara. Porez na dobra i usluge treba da donese 168 miliona dinar, a nominalno najznačajniji prihodi u ovoj grupi su komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila koja je planirana u iznosu od 82 miliona dinara, dok je posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine planirana u iznosu od 65 miliona dinara. Prihod od komunalnih taksi na firmu planiran je u iznosu od 70 miliona dinara.“

Milosavljevićeva je rekla i da su transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 1.015.274.000 dinara, od čega je nenamenski transfer ostao na istom nivou, kao i prethodnih godina odnosno u iznosu od 896.973.000 dinara, dok je tekući namenski transfer planiran sa 118.301.000 dinara. Ovaj transfer sadrži namenske transfere za socijalnu zaštitu, turističku organizaciju, predškolsku ustanovu, korisnike u kulturi i projekte iz poljoprivrede.

„Prihodi od imovine planiraju se sa 74.200.000 dinara, a prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su u ukupnom iznosu od 100.550.000 dinara, dok su novčane kazne i penali planirani sa 37.200.000 dinara. Preneta sredstva planiraju se u iznosu od 424 miliona dinara i to za završetak započetih, ali i novih kapitalnih investicija.“

Što se rashodovne strane budžeta tiče, planiran je iznos od 4.950.724.000 dinara, naglasila je Milosavljević.

„Rashodi za zaposlene učestvuju sa 26,1% u ukupno planiranim rashodima i izdacima, a što nominalno iznosi 1.295.162.000 dinara. Projektovana masa za plate urađena je u skladu sa Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu loklane vlasti za 2022 godinu. Rashodi za korišćenje roba i usluga planirani su u iznosu od 1.554.168.000 dinara što čini 31,4% ukupnih rashoda budžeta. Najveće učešće u ovoj grupi imaju troškovi za tekuće popravke i održavanje sa planom od preko 380 miliona dinara, a najmanje troškovi putovanja sa 7,9 miliona dinara. Otplata kamate učestvuje sa svega 0,2% u ukupnim rashodima, dok je za otplatu glavnice duga taj procenat 1,3% odnosno 66 miliona dinara. Planirani iznos subvencija u strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka iznosi 254.500.000 dinara odnosno 5,1% od ukupnih rashoda.Kod ove kategorije rashoda došlo je do povećanja u odnosu na aktuelni budžet, a na ime kapitalnih subvencija jp i jkp. Naime planirana je kupovina opreme radi što bolje i efikasnije obavljanje delatnosti koje su im poverene. Takođe povećano je i izdvajanje za sufinansiranje dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima koje sada iznosi 22 miliona dinara. Za dotacije i transfere planirana je suma od 441.821.000 dinara, a za troškove socijalne zaštite koje obuhvataju isplatu socijalne pomoći različitim kategorijama stanovništva izdvojeno je 245.179.000 dinara ili 5% od ukupnog budžeta. Ostali rashodi učestvuju sa 7,3% u ukupno planiranim rashodima i ova kategorija troškova obuhvata najvećim delom novčane kazne i penale po rešenju sudova u iznosu od 152.764.000 dinara, dok se za dotacije nevladinim organizacijama planira iznos od 190.753.000 dinara.“

Za kulturu je namenjeno 9,3 % budžeta, sport 5,6%, predškolsko obrazovanje 8,1%, osnovno obrazovanje 4,6 %, srednje obrazovanje 3,2 % i socijalna zaštita 4,9 %. Za kapitalne izdatke izdvojeno je 15,9% od planiranih rashoda i izdataka, odnosno 789.798.000 dinara. Najvećim delom odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica u iznosu od 749.438.000 dinara,dok je za proširenje vodovodne mreže i kanalizacije izdvojeno 47.424.000 dinara.

Usvojen je i predlog kadrovskog plana Gradske uprave Grada Leskovca za 2022. godinu. U 2021. godini došlo je do daljnjeg smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme po raznim osnovama (starosna penzija 15, smrt 2, sporazumni prestanak radnog odnosa 2, prestanak radnog odnosa po sili zakona 1), zbog čega je broj umanjen za 20 izvršilava, pa je na dan 3.12.2021. godine od 544 sistematizovanih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Leskovca nepopunjeno 97 radnih mesta. U 2022. godini će broj zaposlenih biti umanjen za još devet lica koja će otići u penziju. Broj planiranih uposlenika za 2022. godinu je 544, zbog povećanog obima posla radni odnos na određeno vreme zasnovaće 35 osoba, kao i šest osoba u kabinetu gradonačelnika.

FINANSIJSKI PLANOVI ZA MESNE ZAJEDNICE

Data je saglasnost većnika i za Izmene i dopune finansijskih planova mesnih zajednica za 2021. godinu. U diskusiji po ovoj tački učestvovao je gradonačelnik Goran Cvetanović koji je naglasio da se sve više novca izdvaja za mesne zajednice.

„Došlo je doga da je izdvajanje nekih 38 miliona dinara, a već iduće godine biće više od 42 miliona. Prepreka koju imamo ispred nas i koju ćemo rešiti u decembru i januaru su blokade mesnih zajednica. Trenutno je 33 mesnih zajednica u blokadi u ukupnom iznosu od 65 miliona i to su dugovanja iz recimo 2003. godine. Tu je Donja Jajina sa skoro 2,5 miliona, Vinarce osnovni dug 1,382 miliona, u međuvremenu narastao do 3,129 miliona. Bratmilovce duguje 2,3 miliona, Gornje Sinkovce 1,5 miliona, Kukulovce od osnovnog duga u iznosu 1,8 miliona sada duguje 7,1 miliuona, Turekovac, 6,3 miliona, Grdelica selo 3,8 miliona… Ako dodam dugovanja po poveriocima kada su u pitanju advokati i izvršitelji, dobijemo sumu od 32,8 miliona dinara. Od kada smo preuzeli odgovornost ne dugujemo nikome, plaćamo sve obaveze koje napravimo u roku od 45 dana. Došlo je vreme da isplatimo i dug koji smo nasledili od ovih velikih, odgovornih, pametnih… To će biti još jedan veliki teret koji ćemo skinuti sa pleća članova saveta mesnih zajednica.“

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Mirko
Mirko
2 godine pre

Eeeee, jadni li smo mi! Za propale sportske klubove 5,6% budžeta, a za osnovno obrazovanje samo 4,6% budžeta! To najbolje govori o nemarnom odnosu donosioca odluka prema deci ovog grada!