U Vlasotincu usvojen rebalans budžeta

VLASOTINCE
Bez uobičajnih primedbi na zapisnik sa predhodne sednice, započela je 3. sednica Skupštine opštine Vlasotince sa čak predviđenih 37. tačaka dnevnog reda i uz prisustvo 41 odbornika. U odborničke klupe ubuduće će sedeti trojica novih odbornika izabranih na decembarskim izborima, kojima su na ovoj sednici potvrđeni odbornički mandati sa liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Vlasotince ne sme da stane i to: Ivici Stojilković, Stevici Nikolić i Marti Radonjić, koji su ovom prilikom položili zakletvu.
U materijalu za ovu sednicu zapisano je da je :

 • Budžet za 2024.godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 1.188.767.052 dinara, rashodi i izdataka u iznosu od 1.298.493.528 dinara. Planira se budžetski deficit u iznosu od 109.726.476 dinara
  Obrazlažući rebalans budžeta za tekuću 2024.godinu, predsednik opštine Vlasotince, Bratislav Petrović je rekao da sredstva opredeljena za finanasiranje tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine raspoređuju se i menjaju po programima, programskim aktivnostima i projektima na sledeći način:
 • Programu ,,Opšte usluge lokalne samouprave”, Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština povećaju se sredstva u iznosu od 4.150.000 dinara. Povećavanje sredstava odnosi se na usluge po ugovoru, u iznosu od 950.000 dinara i odnosi se na ime usluge izrade softvera (migracija podataka u bazi, podataka lokalne samuoprave), tekuće popravke i održavanje zgrade opštinske uprave 200.000 dinara, kao i na ime novčanih naknada po rešenju sudova 5.000.000 dinar, a odnosi se na ime kupovine zemljišta u iznosu od 2.000.000 dinara.
  -U okviru programa ,,Opšte usluge lokalne samouprave” realizuje se projekat ,,GIS Vlasotince digitalizacija, povećavanje transparentnosti opštinske uprave”. Projekat se realizuje sa Ministarstvom za ravnomerni regionalni razvoj , gde je učešće opštine 1.937.425 dinara, a učešće Ministarstva 3.270.000 dinara. Projektom se planira nabavka softvera i nabavka opreme.
 • Projektu koji se realizuje u okviru programa ,,Socijalna i dečija zaštita”, ,,Pomoć u kući za decu i mlade u smetnjama u razvoju” smanjuje se sredstva u iznosu od 500.000 dinara, a projektu ,,Lični pratilac deteta” smanjuje se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara, tako da ukupno smnjenje sredstava za program u iznosu od 1.500.000 dinara.
 • U okviru programa ,,Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture” povećavaju se sredstva u iznosu od 3.270.000 dinara za realizaciju programa ,,Ugradnja grebanog asfalta”.
 • Programu ,,Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje ” sredstva se povećavaju u iznosu od 17.410.250 dinara. Povećana sredstva odnose se na programsku aktivnost ,,Prostorno i urbanističko planiranje” za rashode stručnog nadzora u iznosu od 3.000.000 dinara. Takođe, u okviru programa realizuje se projekat ,,Partnerno uređenje dvorišta PU Milka Dimanić”. Realizacija projekta planira se u iznosu od 14.910.250 dinara. Sredstva opredeljenja za ovaj projekat dobijena su od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju a na osnovu Ugovora o sufinanasiranju mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinice lokalne samouprave u Republici Srbije u 2024.godini. Učešće Ministarstva u ovom projektu iznosi 8.945.250 dinara, naše učešće iznosi 5.965.000 dinara.
 • Projektu ,,Bolji uslovi za predškolsko obrazovanje druga faza” smanjuju se sredstva u iznosu od 500.000 dinara
 • Opštini Vlasotince na osnovu potpisanog ,,Ugovora o sufinansiranju programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština” dodeljena su sredstva za sufinansiranje projekta unapređenja kapaciteta izrazito nedovoljno razvijenih opština a na osnovu javnog poziva ,,Ministarstvo bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji republike Srbije”. Realizacija je planirana u okviru programa ,,Komunalna delatnost” programaska aktivnost ,,Upravljanje komunalnim otpadom” kao kapitalna subvencija JP ,,Komunalac” za nabavku teretnog vozila. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 14.498.280 dinara, od toga učešće Ministarstva je 7.000.000 dinara, a naše učešće je 7.498.280 dinara.
 • U okviru programa ,,Komunalna delatnost” smanjuje se sredstva u iznosu od 800.000 dinara kod programske aktivnosti ,,Upravljanje i održavanje javnim osvetlenjem”.
 • Za realizaciju programske aktivnosti energetska efikasnost a u okviru programa ,,Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije”povećavaju se sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara, i to učešće Ministarstva sa 5.000.000 dinara i naše učešće u iznosu od 5.000.000 dinara
 • Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje programa jedinice lokalne samouprave koje se sufinanasiraju kroz Program Ministarstvo – Gradovi u fokusu a na osnovu konkursa za finansiranje ili sufinanasiranje projekata iz oblasti kulture dodeljena su sredstva opštini Vlasotince u iznosu od 7.000.000 dinara, i to 1.000.000 dinara za sanaciju drvene stolarije na objektu Zavičajnog muzeja i 6.000.000 dinara za uređenje galerijskog prostora Kulturnog centra. Učešće opštine za ove projekte iznosi 2.890.780 dinara, i to 658.400 dinara za projekat ,,Umetničke slobode – Muzej” i projekat ,,Umetničke slobode – Galerija” u iznosu od 2.232.380 dinara.
 • Na osnovu rešenja Ministarstva kulture o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravaljanja nepokretnim
  kulturnim nasleđem u 2024.godini dodeljena su sredstva u opštini u 5.973.080 dinara.Sredstva će se realizovati projektom ,,Izrada drenaže i investiciono održavanje Narodne bibliotekeu Vlasotincu – Gigina kuća”.
 • Realizacija projekta ,,Izrada dečjih parkova” prenosi se u narednu budžetsku godinu, tako da se smanjuju sredstva za budžetsku godinu u iznosu od 5.000.000 dinara.
 • Budžetskom korisniku ,,Dom zdravlja” sredstva se smanjuju u iznosu od 8.000.000 na poziciji Usluge po ugovoru
 • Programu ,,Osnovno obrazovanje i vaspitanje” sredstva se povećavaju u iznosu od 948.000 dinara. Kod korisnika budžeta u okviru programa izvršenje preraspodela u postojećih finansijskih planova povećavanje sredstava se odnosi za OŠ ,,Siniša Janić” za materijalne troškove (troškovi putovanja nastavnika), OŠ ,,8 oktobar” usluge izrade godišnjih izveštaja za FUK i ostalih akata vezano za FUK, specijalizovane usluge radi izmirenja troškova merenja i ispitivanja emisije štetnih i opasnih materija, OŠ ,,Karađorđe Petrović u Kruševici 150.000 dinara za troškove solidarne pomoći, OŠ ,,Sveti Sava” u Gložanu 72.000 dinara za ispitivanje emisije štetnih i opasnih mateija, OŠ ,,Braća Milenković” u Šišavi u iznosi od 225.000 dinara, za solidarnu pomoć i ispitivanje emisije štetnih gasova, OŠ ,,Vuk Karadžić” u Tegošnici 50.000 dinara za isplatu jubilarnih nagrada.
 • Programu ,,Srednje obrazovanje i vaspitanje” povećavaju se sredstva u iznosu od 2.635.200 dinara i to Tehničkoj školi povećavaju se sredstva u iznosu od 1.320.000 dinara za isplatu zakupa poslovnog prostora 120.000 dinara, 1.000.000 dinara za planiranje i praćenje projekata kao i 200.000 dinara za isplatu jubilarnih nagrada. Gimnaziji se povećavaju sredstva u iznosu od 367.500 dinara za usluge po ugovoru.
 • Indirektnom budžetskom korisniku Predškolska ustanova ,,Milka Dimanić” povećavaju se sredstva u iznosu od 2.895.000 dinara na ime rashoda za zaposlene, kao što su solidarne pomoći i troškove prevoza, kao i materijalne troškove, koji se odnose na troškove putovanja, stručne usluge, medicinske usluge i održavanje opreme.
 • Indirektnom budžetskom korisniku ,,Kulturni centar” povećana su sredstva u iznosu od 2.052.522 dinara. Sredstva se iz budžeta povećavaju u iznosu od 1.552.522 dinara. gde se povećanje odnosi na materijalne troškove i rashode za zaposlene, a najznačajnije povećanje je za ,,Usluge obrazovanje kulture i sporta” od 1.700.000 dinara. Za realizaciju sopstvenih aktivnosti iz delokruga rada povećavaju se rashodi koji se finanasiraju iz sopstvenih sredstava u iznosu od 500.000 dinara.
  . Indirektnom budžetskom korisniku ,,Sportsko rekreativni centar ,,Vlasina” povećavaju se sredstva na iznos od 400.000 dinara, na pozicijama materijalnih troškova, troškovi materijala i tekuće popravke i održavanje, a smanjuju se sredstva za stručneusluge, gde je izvršena preraspodela u okviru finansijskog plana budžetskog korisnika.
 • Indirektnom budžetskom korisniku ,,Mesne zajednice” sredstava su smanjena u iznosu od 1.000.000 dinara na ime tekućih popravki i održavanja.
 • Indirektnom budžetskom korisniku ,,Turistička organizacija! povećana su sredstva u iznosu od 1.300.000 dinara. Sredstva se opredeljuju za realizaciju programske aktivnosti ,,Promocija turističke ponude”. U okviru programske aktivnosti ,,Upravljanje razvojem turizma” izvršena je preraspodela između pozicija materijalnih troškova u finansijskom planu.
  Predloženi rebalans budžeta je usvojen glasovima većine odbornika uz kritiku pojedinih opozicionih obornika, koji su imali primedbi na ,,grebeni asfalt”, kao i na troškove koje je imala Turistička organizacija opštine Vlasotince.

 • Predsednik opštine Bratislav Petrović
  KREDITNO ZADUŽENjE – 91 MILION DINARA
 • Za potrebe investicionog ulaganja, dobili smo dozvolu Ministarstva finansija da se možemo dugoročno zadužiti kod poslovne banke na iznos od 91 milion dinara. Da vodimo računa o finansijskim sredstvima govori činjenica da smo predhodni kredit vratili čak tri godine pre roka i da poslednjih nekoliko godina nismo imali kreditnog zaduženja. Na ovo zaduženje primorani smo zbog faktičke ekspropirijacije koja nas je zadesila – rekao je predsednik Petrović.

  Zamenik predsednika Vladimir Kocić
  ZA PROSEČENE PUTEVE PRE POLA VEKA – 88,8 MILIONA DINARA
 • U prošloj godini veoma neprijatan udar na opštinski budžet bilo je čak 1.505 tužbi građana za presecanje puteva na njihovim posedima. To nas je koštalo jako mnogo i morali smo da platimo 88,8 miliona dinara, a samo na troškove parničnog postupka otišlo 57 miliona dinara – izneo je ovaj podatak zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić..

  Dr Dragan Spasić
  DOM KULTURE U BATULOVCE I SOCIJALNA ZAŠTITA DECE
 • Već duže vreme radi se na Domu kulture u selu Batulovcu i troškovi su oko 200 hiljada evra, što je stvarno previše. I taj objekat još uvek nije završen i potražuju se nova sredstva. Na drugoj strani smanjuju se iznosi sredstava u okviru socijalne dečije zaštite, kao i pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u ukupnom iznosu od 1.150.000 dinara – rekao je opozicioni odbornik dr Dragan Spasić.

 • Nove veće cene
  POSKUPELA VODA I KOMUNALNE USLUGE
  Glasovima odbornika vladajuće većine izgasano je povećanje cene vode i kanalizacije od 14,58 procenata, a pružanje komunalnih usluga od strane JKP Komunalac uvećano je za 9,8 procenata.
  Posle bez malo šetočasnovnog rada sednica je prekinuta, a nastaviće se već u ponedeljak od 13 časova. (kraj)VS-MN
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare