U Vlasotincu usvoje rebalans budžeta, nije dozvoljeno obraćanje narodnog poslanika

VLASOTINCE
Posle bezmalo sedmočasovnog rada i uz prisustvo 42 od 45 odbornika koliko ima vlasotinački lokalni parlament završena je 18. sednica Skupštine opštine Vlasotince.

Na dnevnom  redu bile su predviđene 23. tačke za razmatranje, ali već prilikom usvajanja dnevnog reda povučena je 3. tačka dnevnog reda koja se odnosila na Predlog Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera.
Iz pijetata prema nedavno stradalim u OŠ ,,Vladislav Ribnikar” i Mladenovcu prisutni odbornici minutom ćutanja, pre početka radnog dela sednice, odali su poštu nevino stradalima u ova dva slučaja, koji su izazvali opštu osudu celokupne javnosti u Srbiji.

Na ovu 18. sednicu pojavio se i narodni poslanik Miodrag Gavrilović, čiji su koreni iz vlasotinačke opštine i koji je mnogo učinio u republičkom parlamentu i javnosti da se reši slučaj zabrane izgradnje treće MHN na Rupskoj reci u Dadincu, koji je izrazio želju da se obrati prisutnim odbornicima. Kako je objasnio predsedavajući Milan Jović za tako nešto nisu bili ispunjeni “predviđeni protokolarni  uslovi” tako da narodni posanik Miodrag Gavrilović nije imao priliku da se obrati odbornicima.
” Da je došao neki vaš, recimo Boske iz Surdulice, siguran sam da bi on dobio priliku da se obrati nama, ali tako nešto ne važi za narodnog poslanika opozicije Miodraga Gavrilovića, koji je mnogo učinio da se povuče i stornira rešenje za dozvolu izgradnje treće minihidrocntrale na Rupskoj reci kod sela Dadinca – rekao je za skupštinskom govornicom, Žarko Kostić, opozicioni odbornik, a takvog mišljenja bio je i Dragan Jović, takođe, opozicioni odbornik.
Po ustaljenom običaju opozicija je kritikovala predlog rebalansa budžeta i što su mnoge stavke predviđene planom finansijski revedirane. Predsednik opštine a i njegovi najbliži saradnici su objašnjavali da su one produkt nedostajućih sredstva iz razloga sudskih presuda koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta kod velikog broja fizičkih lica.

KO JE KRIV ZA TUŽBE
Oni koji su bili zaduženi za rešavanje problema tužbi za ekspropijaciju nisu radili kako treba i nisu reagovali na vreme i na pravi način. Sve ovo moglo je da se reši mnogo bezbolnije samo da se reagovalo pravovremeno. Mnoge od tih tužbi mogle su u startu da se reše, priznanjem i onda ne bi se došlo u situaciju da sada imamo udar na budžet opštine, jer presude su izvršne i oni koji su tužili dobiće novčanu nadoknadu u ne baš malim iznosima – rekao je Dragan Jović, po zanimanju advokat i odbornik opozicije.  
Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2023.godinu obrazložio je predsednik opštine Bratislav Petrović, a sve to bilo je u pisanoj formi dostavljeno odbornicima, gde je zapisano:
– Odlukom o izmenama Odluke o budžetu opštine Vlasotince smanjuju se sredstva u budžetu opštine u iznosu od 99.084.362 dinara. Ukupni prihodi i primanja od nefinansijske imovine planiraju se u iznosu 1.139.568.126 dinara, ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu planiraju se u iznosu od 1.251.989.041 dinara, budžetski deficitet planira se u iznosu od 112.420.915 dinara.
U planu prihoda i primanja smanjuju se sredstva u iznosu od 99.084.362 dinara i to:
– Prihodi od poreza na zarade smanjuju se za iznos od 38.223.640 dinara
– Sredstva  iz viših nivoa vlasti smanjuju se u iznosu 54.750.000 dinara
– Sredstva od kreditnog zaduženja povećavaju se u iznosu od 78.000.000 dinara
– Preneta sredstva smanjuju se u iznosu od 83.836.722 dinara
– Sredstva iz aktivnosti indirektnih budžetskih korisnika smanjuje se u iznosu od 334.000 dinara.
– Sredstva za memorandumske stavke za refundaciju rashoda uvećavaju se za 60.000 dinara.
Sredstva opredeljenja za finansiranje tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine menjaju se po programima, programskim aktivnostima i projektima na sledeći način:
– Programu Politički sistem lokalne samouprave povećavaju se sredstva u iznosu od 954.000 dinara. Povećanje sredstva odnosi se na sredstva namenjena isplati naknade komisijama koje formira Skupština i Opštinsko veće, naknade političkim strankama i građanima na osnovu Zakona o finansiranju političke aktivnosti.
– Programu ,,Opšte usluge lokalne samouprave” u okviru programske aktivnosti ,,Funkcionisanje lokalne samouprave” povećavaju se u iznosu od 17.750.318 dinara. Sredstva se opredeljuju za programsku aktivnost ,,Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština” na ime rashoda za isplatu obaveze po sporazumu sa EPS-om u iznosu od 10.000.000 dinara, isplata na ime faktičkih eksproprijacija u iznosu od 15.000.000 dinara, kao i za kupovinu zemljišta u iznosu od 3.000.000 dinara. Promena programske aktivnosti odnosi se na smanjenje sredstava za isplatu solidarne pomoći u iznosu od 3.800.000 dinara, kapitalno održavanje zgrade u iznosu od 5.000.000 dinara kao smanjenje sredstava za ispaltu zarada i naknade komisijama 1.449.682 dinara.
– Takođe u okviru istog programa realizuje se programska aktivnost ,,Upravljanje u vanrednim situacijama” gde se sredstva smanjuju u iznosu od 2.450.000 dinara, i to na ime opremanja jedinica civilne zaštite u iznosu od 2.000.000 dinara i isplate nakdnade za Štab za vanredne situacije u iznosu od 450.000 dinara.
– Programu ,,Socijalna i dečja zaštita” smanjuju se sredstva u iznosu od 7.770.000 dinara. Sredstva se smanjuju na ime planirane aktivnosti organizovanja ekskurzija dece školskog uzrasta, u iznosu od 10.000.000 dinara ali se povećavaju sredstva za finansiranje učenika preko Centra za socijalni rad u iznosu od 2.000.000 dinara, kao i za projekat ,,Lični pratilac deteta” u iznosu od 230.000 dinara za sredstva iz republičkog transfera.
– Programu ,,Poljoprivreda” smanjuju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara. I to na ime uređenja atarskih puteva 2.000.000 dinara i subvencije u poljoprivredi za 5.000.000 dinara.
– Programu ,,Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture” sredstva se smanjuju u iznosu od 41.758.582 dinara. Smanjenje sredstva odnosi se na projekat ,,Izgradnja ulica na gradskom i seoskom području”u iznosu od 15.000.000 dinara, gde se realizacija projekta prenosi u narednim godinama, smanjuje se sredstva za projekat ,,Rekonstrukcija trotoara” u iznosu od 9.230.000dinara. Smanjuje se sredstva za projekat ,,Ugradnja grebanog asfalta na opštinskim putevima na području opštine Vlasotince od 9.028.582 dinara, ali se deo realizacije projekta prenosi na naredne budžetske godine, smanjuju se sredstva za letnje održavanje u iznosu od 500.000 dinara. U okviru programa povećanja se odnosi na sredstva namenjena za održavanje saobraćajne signalizacije u iznosu od 1.000.000 dinara koji se realizje preko JKP ,,Komunalac”.
– Programu ,,Razvoj turizma” Programskoj aktivnosti ,,Upravljanje razvojem turizma” sredstva se smanjuju u iznosu od 2.000.000 dinara, na ime nabavke mobilijara i za novogodišnje ukrašavanje.
– Programu ,,Zaštita životne sredine” sredstva se smanjuju u iznosu od 5.300.000 dinara. Sredstva se smanjuju programskoj aktivnosti ,,Upravljanje i zaštita životne sredine” i to za aktivnost sadnje i pošumljavanje površina u iznosu od 3.000.000 dinara, za instalaciju mernih stanica u iznosu od 3.200.000 dinara, a sredstva opredeljena za iznošenje smeća u seoskim mesnim zajednicama povećavaju se u iznosu od 900.000 dinara.
– Programu ,,Urbanizam i prostorno planiranje” sredstva se smanjuju u iznosu od 29.502.dinara i to na ime geodetskih usluga, izrada urbanističkih planova i troškovi nadzora u iznosu od 33.850.000 dinara kao i za realizaciju programske aktivnosti ,,Ostvarivanje javnog interesa u održavanju zgrada” u iznosu od 10.000.000 dinara. U okviru programa realizuje se projekat ,,Bolji uslovi za predškolsko obrazovanje i školsko obrazovanje” gde je potpisan ugovor sa Kabinetom Ministarstva bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije u sufinansiranju projekta u iznosu od 14.348.000 dinara. Učešće Ministarstva je 7.000.000 dinara a učećšće naše opštine  iznosi 7.348.000 dinara. Realizacijom projekta unapređuje se infrastrukturni kapacitet izrazito nedovoljno razvijenih opština.


– Programu ,,Energetska efikasnost i obnovljeni izvor energija” sredstva se smanjuju u iznosu od 6.000.000 dinara koja su opredeljena za sprovođenje mere energetske efikasnosti i sanaciju objekata za stanove građana kroz raspisivanja konkursa za privredu i građane.
– U program ,,Zdravstvena zaštita” smanjuju se sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara, gde je za realizaciju programske aktivnosti ,,Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite” smanjena sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za nabavku opreme i projekat ,,Unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva opštine Vlaotince i Crna Trava” u iznosu od 3.000.000 dinara.
– Programu ,,Razvoj omladine i sporta” sredstva se smanjuju u iznosu od 15.670.000 dinara. Sredstva se smanjuju radi realizacije projekta ,,Izgradnja dečjih parkova” u iznosu od 14.670.000 dinara, a pošto se radi o višegodišnjem projektu u narednim godinama je biće povećan iznos sredstava za ovaj projekat. Takođe, a za potrebe realizacije programske aktivnosti ,,Sprovođenje omladinske politike” sredstva se smanjuju u iznosu od 500.000 dinara.
– Programu ,,Razvoj kulture informisanja” povećavaju se sredstva u iznosu od 9.721.213 dinara. Sredstva se opredeljuju za realizaciju projekta ,,Dijalekt 2” gde se planira rekonstrukcija kaldrme u dvorištu muzeja, izrada elektro i mašinskih instalacija. Vrednost projekta je 9.962.530 dinara. Deo sredstava obezbeđen je na osnovu rešenja Ministarstva kulture o dodleli srdstava za sufinansiranje programa jedinica lokalne samouprave koji se finansiraju kroz Program Ministarstva ,,Gradovi u fokusu 2023.godine” u iznosu od 6.000.000 dinara. Učešće naše opštine iznosi 3.962.530 dinara. U okviru programa povećavaju se sredstva namenjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi u iznosu od 1.787.265 dinara.
– U programu ,,Srednje obrazovanje i vaspitanje” izvršena je preraspodela u finansijskom planu po zahtevima korisnika.
– Indirektnom budžetskom korisniku Predškolska ustanova, koji realizuje program ,,Predškolsko obrazovanje i vaspitanje” smanjena su sredstva u iznosu od 1.024.063 dinara. Najznačajnije smanjenje sredstava odnosi se na plate i dodatke zaposlenih kao i socijalni doprinosi na teret poslodavaca, nabavku opreme, dok se povećanje odnosi na sredstva za opšte usluge.
– Indirektnom budžetskom korisniku ,,Kulturni centar” Vlasotince koji realizuje program ,,Razvoj kulture i informisanja” smanjuju se sredstva u iznosu od 1.900.000 dinara i to za energetske usluge u iznosu od 1.000.000 dinara i stručne usluge u iznosu od 900.000 dinara.
– Indirektnom budžetskom korisniku ,,Narodan biblioteka” sredstva se povećavaju u iznosu od 2.104.820 dinara, i to na ime kapitalnog održavanja 1.060.670 dinara, povećanje sredstava za radnike na privremeno povremenim poslovima 389.000 dinara, nabavka knjiga 300.000 dinara, opreme i materijalne troškove.
– Indirektnom budžetskom korisniku ,,Sportsko rekreativni centar Vlasina”koji realizuje program ,,Razvoj sporta i omladine” sredstva se smanjuju u iznosu od 1.115.000 dinara. Najznačajnije smanjenje sredstava odnosi se na projektno planiranje 800.000 dinara, socijalna davanja zaposlenima, stručne usluge, dok su sredstva povećana za stalne troškove.
– Indirektnom budžetskom korisniku Turistička organizacija Vlasotince, koja realizuje  program ,,Razvoj turizma” sredstva se smanjuju u iznosu od 5.153.650 dinara. Za programsku aktivnost ,,Upravljanje razvojem turizma” sredstva se povećavaju za isplatu zarada i socijalnih doprinosa zaposlenih u iznosu od 830.000 dinara, a smanjuju se za materijalne troškove u iznosu od 1.388.650 dinara, usluge po ugovoru, naknade štete, projektno plniranje tako da ukupno smanjenje za programsku aktivnost iznosi 538.650 dinara.  
– Za programsku aktivnost ,, Promocija turističke ponude” sredstva se smanjuju u iznosu od 1.065.000 dinara planirana za isplatu materijalnih troškova, usluga po ugovoru, specijalizovanih usluga, nabavke administrativne opreme.
– Za održavanje manifestacije ,,Vinski bal” sredstva se smanjuju u iznosu od 3.550.000 dinara za rashode namenjene za realizaciju specijalizovanih usluga i usluga po ugovoru.
Glasovima većine odbornika vlasti usvojen je Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Vlasotince za 2022.godinu sa Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Vlasotince za 2022.godinu, kao i Predlog Strategije upravljanja rizicima opštine Vlasotince 2023 – 2025, kao i  Predlog Godišnjeg programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine za 2023.godinu.
Takođe je usvojen i  predlog izmena i dopuna Programa poslovanja JKP ,,Vodovod” – Vlasotince za 2023.godinu.
Izrečene su i pohvale na rad direktora SRC ,,Vlasina” Saše Đokića a pri tom je i usvojen Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2022.godinu ove sportske ustanove. Usvojen je i predlog predlog Statuta NB ,,Desanka Maksimović”, a takođe je usvojen predlog davanja Rešenja o davanju na korišćenje prostorija u zgradi državnih organa i organizacija.U dva javna komunalna preduzeća
NOVE CENE USLUGA U  VODOVODU I KOMUNALCU
Na obrazloženi predlog direktora JKP ,,Vodovod”, Zvonka Ilića, glasovima većine odbornika usvojene su nove veće cene usluga, radova, mehanizacije i radne snage, a to isto učinjeno je na predlog direktora JKP ,,Komunalac” Zorana Jovića, gde je bilo u pitanje povećanje komunalnih usuga ovog javnog komunalnog preduzeća.


Kadrovska promena u Kulturnom centru
BRATISLAV VALČIĆ NOVI VD DIREKTOR KULTURNOG CENTRA
Maja Marković otišla je sa funkcije VD direktora Kulturnog centra Vlasotince, a na njeno mesto ustoličen je Bratislav Valčić, sa prefiksom vršioc dužnosti direktora. Pošto je Bratislav Valčić proveo mnogo godina u samom vrhu rukovodstva Kulturnog centra neće biti problema  da se snađe na novom rukovodećem radnom mestu. (kraj) VS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Snake
Snake
11 meseca pre

Bravo za opozicione odbornike,svaka Vam čast samo napred, uskoro nadam sa da ćemo im videti leđa,dosta sa lažima,ucenama,pretnjama!