Šta građani misle: Ko je najkorumpiraniji u Leskovcu i kako se troše pare građana

Vodic budzet

LESKOVAC

Najviše nedostataka i problema u radu grada Leskovca kao jedinice lokalne samouprave građani vide u rekonstrukciji i održavanju lokalnih puteva i ulica i kvalitetu ponude kulturnog sadržaja, zatim u načinu usvajanja i trošenju sredstava iz gradskog budžeta i organizaciji linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, onda kvalitetu obrazovanja, kvalitetu i organizaciji zdravstvene zaštite.

Ovo su rezultati anketnog istraživanja pod nazivom „Ispitivanje stavova građana o transparetnosti rada lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća i institucija“, kao jedna od aktivnosti na projektu pod nazivom  „Skener korupcije na jugu Srbije“.

Istraživanje je realizovano u 12 opština i gradova u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu od septembra do kraja decembra 2019. godine. Obrada anketa kao i štampanje analize rezultata istraživanja i vodiča pod nazivom  BUDŽET I TRANSPARENTNOST na srpskom i albanskom jeziku organizovano je pre početka pandemije. Anketari su stavove građana i građanki ispitivali u direktnom kontaktu sa njima, po sistemu slučajnih uzoraka i uz poštovanje principa pođednakog učešća muškaraca i žena, osoba različite starosne i obrazovne strukture i iz urbanih i ruralnih sredina.

Ovaj projekat sprovodi Udruženje građana Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije, uz podršku ambasade SAD u Beogradu.

Pred vama je analiza istraživanja na teritoriji grada Leskovca.

  • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA

Na pitanje da li smatrate da ste dovoljno informisani o radu lokalne samouprave većina Leskovčana (63%) odgovrila je sa ne. Isti procenat ne prati rad sednica lokalnog parlamenta. Što se tiče načina informisanja o radu lokalne samouprave preovlađuje praćenje interenet medija, te razgovori sa prijateljima, poznanicima i kolegama na poslu. Manji procenat prati sajt lokalne samouprave i TV prenose sednice parlamenta.

Građani najčešće prate  aktivnosti rada lokalnog parlamenta u oblasti sporta, obrazovanje, prostornog planiranja, uređivanja gradskih površina, zaštitu životne okoline, putne infrastrukture, zdravstve (primarna zdravstvena zaštita), kao i donošenja i realizacije planova  razvoja, finansije  (donošenje budžeta i završnog računa), fizička kultura,  te dečija zaštita i javno informisanje, pokazuju rezultati ove ankete.

Na pitanje – iz kojih od navedenih oblasti su postignuti najbolji rezultati u radu vaše opštine/grada i šta bi izdvojili kao primer dobre prakse, – najveći broj ispitanika  nema odgovor ili smatra da ni u jednoj oblasti nisu postignuti rezultati, a manje od 20 posto ispitanika  ne zna ili nije upoznato.

Manje od deset posto ispitanika misli da je došlo do blagog pomaka na bolje u odnosu na predhodnu godinu. Najveći pomak na bolje po građanima je postignut u oblasti infrastrukture (putevi), sportu, prostornom planiranju, uređivanje gradskih površina, zaštita životne okoline, u oblasti obrazovanja: vrtića i škola, uređivanju javnih površina, te dečijih igrališta i fizičke kulture.

Građani su naveli i institucije za koje misle da su uspešne i rade u skladu sa zakonom. Najveće poverenje imaju u osnovne škole i kulturne ustanove. Dvadeset posto ispitanika je odgovorilo sa „nijedna“.

 Što se javnih i javno-komunalna preduzeća tiče, najviše Leskovčana misli da JKP „Vodovod“ radi uspešno i u skladu sa zakonom, a slede JKP „Toplana“, JKP „Pijaca” i JKP za komunalne delatnosti. Postoje i građani koji „nemaju odgovor“ na ovo pitanje ili smatraju da nijedno preduzeće nije uspešno.

Pitanje: Da li ste upoznati sa načinom izrade  plana razvoja grada?

Ogromna većina (90%) odgovorila je sa „NE“. Na pitanje da li imate predlog za izmenu ili dopunu načina izrade plana razvoja u vašem gradu, najveći broj se odnosio na opcije „nemam odgovor“ i „nemam predlog“.

Što se konkretenih predloga tiče, anketirani smatraju da treba više sredstva za kulturu,  da se što više uključe mladi, obrazovani  u planove razvoja i zapošljavanje, veća mogućnost za zapošljavanje građana, veća ulaganja u infrastukturu, sela i seoske puteve.

Većina anketiranih nema predlog ili odgovor na pitanje da li imaju predlog za izmenu ili dopunu načina usvajanja plana razvoja u vašoj gradu.

Velika većina građana koji su učestvovali u anketi  (93%) nije učestvovalo na bilo koji način u izradi plana razvoja u gradu na nivou MZ kroz davanje predloga o prioritetnim aktivnostima.

  • NAJVIŠE NEDOSTATAKA- REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA I ULICA

Najviše nedostataka i problema u radu grada Leskovca kao jedinice lokalne samouprave anketirani građani vide u rekonstrukciji i održavanju lokalnih puteva i ulica i kvalitetu ponude kulturnog sadržaja, zatim u načinu usvajanja i trošenju sredstava iz gradskog budžeta i organizaciji linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, onda kvalitetu obrazovanja, kvalitetu i organizaciji zdravstvene zaštite.

Probleme vide i u načinu donošenja i realizacije  planova razvoja grada i uređivanju, održavanju i korišćenju parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina – uređivanje javnog prostora, problemima u oblasti uklanjanja i odvoženja smeća i komunalnog otpada – održavanje gradske čistoće, kao i kvalitetu i količini u snabdevanju ispravnom vodom za piće.

  • NAČIN USVAJANJA BUDŽETA GRAĐANIMA NERAZUMLJIV; SMATRAJU DA U TROŠENJU PREOVLAĐUJE LIČNA KORIST LJUDI NA VLASTI

Način usvajanja budžeta grada razumljiv je za manje od pet posto učesnika ankete, dok gotovo trećina smatra da je nerazumljivi ili nisu upoznati sa načinom usvajanja budžeta grada. U većoj meri razumljiv smatra 18%, anketiranih  a sličan procenat se izjasnio za u manjoj meri razumljiv. Ocenjujući da li je način usvajanja budžeta grada dovoljno otvoren za javnost, vrlo mali procenat ispitanika je rekao da je potpuno otvoren (6%) ili u većoj meri otvoren (4%). U manjoj meri otvoren smatra 32%, dok nije skoro svaki drugi ispitanik (48%) nije upoznat sa načinom usvajanja budžeta grada.

Građane smo upitali i šta misle prema kojim kriterijumima lokalna vlast troši sredstva iz lokalnog budžeta?

Njih 20% smatra da lokalna vlast to radi po sopstvenim kriterijumima, odnosno da preovlađuje lična korist ljudi koji su na vlasti. Identičan procenat (18%) je u odgovorima „ne znam tačno“ i „nisam upoznat“, a malo manji (12%) bez odgovora. 16% smatra da je to po prioritetima i po već utvrđenom planu za tu godinu.

Pod pojmom korupcija najveći broj građana smatra davanje novca za uslugu, zatim kupovanje privilegija, korišćenje javne funkcije radi lične koristi i dobiti, podmićivanje u novcu i poklonima, te princip usluga za uslugu. Na pitanje koju od pojava treba prvo otkloniti da bi se sprečila ili smanjila korupcija, najveći broj ispitanika nema odgovor. Kao najčešći vid rešenja ovog problema građani smatraju da treba ljudi da ne nude novac za usluge, kao i smanjiti ovlašćenja ljudima na pozicijama i češća upravna kontrola…

  • KORUPCIJA

Davanje novca – državnim službenicima I funkcionerima je najčešće pominjano kao koruptivna radnja, uz sukob interesa i davanje poklona službenicima, te korišćenje poznanstva u institucijama i završavanje administrativnih i drugih poslova pred organima vlasti i činjenje protivusluga državnim službenicima, političkim stankama, ili funkcionerima. Pod pojmom korupcija najveći broj građana smatra davanje novca za uslugu, zatim kupovanje privilegija, korišćenje javne funkcije radi lične koristi i dobiti, podmićivanje u novcu i poklonima, te princip usluga za uslugu. Na pitanje koju od pojava treba prvo otkloniti da bi se sprečila ili smanjila korupcija, najveći broj ispitanika nema odgovor. Kao najčešći vid rešenja ovog problema građani smatraju da treba ljudi da ne nude novac za usluge, kao i smanjiti ovlašćenja ljudima na pozicijama i češća upravna kontrola.

Jedna od češće navođenih opcija su kontrola trošenja javnih sredstava od strane svih parlamentarnih stranaka, veća kontrola u oblastima gde ima najviše korupcije (školstvo, zdravstvo, pravosuđe) i probuditi svest kod građana za borbu protiv korupcije da prijavljuju slučajeve korupcije. Dvoje ispitanika smatra da se to ne može iskoreniti.

Čak polovina anketiranih ukazuje na nenamensko trošenje sredstava iz budžeta grada za  kupovanje privilegija, koriščenje javne funkcije radi lične koristi I dobiti, a u nešto manjem procentu i na pribavljnje lične koristi na uštrb širezajednice.

Na pitanje „Da li imate dovoljno informacija o načinima i situacijama koje dovode do korupcije i načinima na koje se ona sprečava?“ odgovor „DA“ dalo je 22%, a „NE“ 75%. Osobe koje su pozitivno odgovorile na ovo pitanje navele su koji su to načini i situacije, mada njih 12 (20%) nema odgovor. Prijava agenciji za suzbijanje korupcije, nadležnim inspekcijskim organima, policiji , tužilaštvu je rešenje za njih 7%.

Ostalo su sve pojedinačni odgovori, kao što je donošenje antikoruptivnih zakona, kontrola rada državnih  organa i poliIičkih institucija, veća ovlašćenja udruženjima građana da prijavljuju slučajeve korupcije, postavljenje poštenih i stručnih ljudi na javne funkcije, strože kazne za počinoce krivičnog  dela, motivisati ljude da prijavljuju  slučajeve korupcije nadležnim organima, podizanje svesti ljudi da ne nude novac, za sada je to nemoguće iskoreniti.

Građani su u anketi izneli svoje mišljenje u kojoj oblastiima najviše korupcije (ocene od 1 do 5, od kojih 1 označava da ima najmanje,  a 5 najviše korupcije). Anketirani građani Leskovca u podjednakom procentu smatraju da korupcije ima najviše u javnom, lokalnom sektoru, dakle u lokalnoj samoupravi, pravosuđu, zdravstvu, policiji,  politici, obrazovanju.

Zanimljivo je da na pitanje  kojoj meri institucije najviše doprinose u borbi protiv korupcije (ocenite od 1 do 5, od kojih 1 označava da je odprinos najmanji a  5 najviš korupcije) anketirani Leskovčani su najveću ocenu dali civilnom sektoru, više od 80 posto anketiranih. Agencija za borbu protiv korupcije i mediji su čistu peticu dobili od pedeset posto anketiranih.

Jedinicu su dobili od najvećeg broja anketiranih građana sudovi, tužilaštva , policija, a visok procenat loših oscena ima i Agencija za borbu protiv korupcije. I ovde je bila ponuđena mogućnost davanja više ocena.

  • KONTROLA BUDŽETA

Najviše anketiranih građana smatra da bi građanski nadzor i kontrola planiranja i realizacije lokalnog budžeta bila najuspešnije u prevenciju i smanjenju korupcije u okviru lokalne samouprave. Jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole budžetskog procesa takođe dosta građana vidi kao dobru opciju, kao i izradu vodiča za građane kojima bi trebalo da se približe nadležnosti i način finansiranja poslova u gradovima i opštinama, izveštavanja javnosti o realizaciji lokalnog budžeta, te uključivanja javnosti u proces planiranja i nadzora nad trošenjem lokalnog budžeta i formiranje radnih tela za  koordinaciju realizacije planova razvoja gradova.

Na pitanje – da li smatrate da lokalna samouprava treba da menja nešto u svom radu i u kom pravcu pedeset posto anketiranih je izjavilo da treba da menja „sve“ i da je neophodno da više informiše građane o svom radu i trošenju budžetskog novca.

Bez odgovora je bilo 25 posto anketiranih a isto toliko procenata smatra da treba da radi na poboljšanju ekonomske situacije u gradu i zapošljavanje mladih ljudi što bi ih motivisalo da ostanu u Leskovcu.

Ovde je bilo moguće odlučiti se za više odgovora pa tako 20 posto anketiranih smatra da treba više uključiti  građane  u proces donošenja odluka i njihovo sprovođenje a bilo je i mišljenja da treba realnije da se izveštava o javnim aktivnostima u svim oblastima, da se poradi na čistoći grada, da je  potrebno smeniti  ljude koji vode lokalnu samoupravu i da rad lokalne samouuprave više bude usmeren na potrebe građana.

 Građani su u anketi izneli svoje mišljenje u kojoj oblastiima najviše korupcije (ocene od 1 do 5, od kojih 1 označava da ima najmanje,  a 5 najviše korupcije). Anketirani građani Leskovca u podjednakom procentu smatraju da korupcije ima najviše u javnom, lokalnom sektoru, dakle u lokalnoj samoupravi, pravosuđu, zdravstvu, policiji,  politici, obrazovanju.

Prati
Obavesti me o
guest

8 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
gvoždjara
gvoždjara
3 godine pre

“Riba od glave smrdi, a čisti se od repa.”

U prevodu, zna se ko je u gradu najkorumpiraniji, i zna se da će zbog toga neko drugi da na*ebe.

jkp vodovod
jkp vodovod
3 godine pre

Ne može se više reći za JKP Vodovod da je uspešan sa pritužbama na kvalitet vode, sa onolikim kvarovima, žalbama direktora da nema radnike, a zapošljavali su, iako ih imaju u višku, sa smanjenim dobitkom i gubitkom na šestomesečnom. Transparentnost je smanjena upravo iz razloga zapošljavanja po kancelarijama.Pa posle otkud gubitak. Pa što ste naprimali nepotrebne nove, pa ste slali na plaćeno ugovaraše na određeno umesto da ih otpustite u vanrednoj situaciji. Vi javni resurs, vodu, koristite da plaćate nepotrebne radnike, a kukate za majstorima.

ja.
ja.
3 godine pre

odakle sad ova slika? svasta

Mi.
Mi.
3 godine pre
Odgovori  ja.

Foto šop, sestro, brate. Vidiš ĉime ljudi bave.

ja.
ja.
3 godine pre

svi su korumpirani i oduvek je bilo tako. ama bas svi cak i oni koji nemaju neke funkcije na neki drugi nacin su korumpirani

Goksi
Goksi
3 godine pre

Bitno da je na slici koju ste stavili pola teksta na Šiptarskom jeziku !

istina
istina
3 godine pre
Odgovori  Goksi

To finansiraju. Plaćaju ako pišemo i srpski i albanski, ne može samo srpski. Tako se došlo do sredstava, albanski je uslov finansiranja.

Brejanovački lengvidž
Brejanovački lengvidž
3 godine pre
Odgovori  istina

Naźalost, tako je sa projektima, Ljiljo. Ili da govoriś na Meskovom jeziku ko ona bivša skojevka, komsomolka ili kako se to veċ zove.