So dukla e ternen taro jug Srbije?

POSTAVIO: JUGPRESS 22 DECEMBRA, 2023

BUJANOVAC-PREŠEVO

Bare stope taro bibućaripe taro terne buljari manušen te roden prilika negde avrethe, a adava problemi sa pobuder kaljaripe jer nane anglalipe te prizaninenpe o diplome. Svako plani za ki revatilizacija i ekonomija taro jug Srbijako mara te ovele terne manuša ano targeti ko dikhiba. Šukar energija hem kreativnost e terenengiri značini da bizo olende nane anglalipe ko oblastija sikavnipa,  kultura, hem mediji. I chib achola ključno prepreka ki integracija, sikaji terne da ćedime ko Amalikane organizacije kola chedena manušen taro avera katanipna andri Bujanovca, Preševo hem Vranje.

Rodena po baro učešće ternengoro ano proces kote anenape odluke hem te vazdelpe o mir ko jug Srbije ano sklad sa o sumnalipe hem principija tari Rezolucija Saveta bezbednosti UN 2250 “Mladi , Mir i Bezbednost”. Sar jek taro problemi navodinena demografsko kriza koja pogodini akaja regija.

“Demografsko kriza koja pogodini katanipa ki Srbija hem Zapadno Balkan ulo pučiba ternengoro, okola save odlučinena te ikljoven taro plo kher jer na dikena šukaripe akate ki phuv. Da bi šaj te damen godi za ko uzrokija hem potencijalna rešenja taro akava problemi, e ternen mora te ašunelpe, vaćerena o terne predstavinikija taro Albanci, Srbi hem Roma.

Podsetinena da nakhino, deš berš taro Plani taro 7 tačke kova odnosinipe ki albansko katanipa ko jug Srbije i da ulo vreme te uključinenpe krle e ternengere je sar so vaćerena sa o katanipna pogodime sa bilaćhipe ano rešiba o pučiba tari integracija.

Zbog sa akalese ćerde koalicija taro različita amalikane organizacije i ikalena da oblast kova leljape  sa plan utičini ko terne manuša posebno ani veza sa ekonomsko baripe, sikavipna, kultura hem sa mediji, i sa mere za ko vazdiba o poverenje hem bezbednost.

Vaćerena da iskustvo sikaji da terne manuša isilen zoralipe te dikhenpe sa okova so nasledindje hem te vazden poverenje za ko šukar budućnost. Ka marenpe protiv o vaćeriba i mržnja, hem retorika koja delini, sa targeti te uljaripe i tenzija hem izaziviba različita načinija ko save o katanipna vaćerena jek averatar.

Prekalo sport, umetnost, kultura ili aver buti, ka diken sa o načinija za ko čedipe e ternen taro sa o katanipna.

“Ko dikhiba da o Koordinaciono telo za ki komuna Preševo, Bujanovac hem Medveđa akana avela ko nevo rukovodstvo, smatrinaja da i akava importantno trenutko te lenpe neve pristupija te rešinenpe o izazovija kolencar  dikenpe sa o katanipna ko jug Srbije. Apeluinaja ko nevo Albansko Nacionalno konsili eksplicitno te anglaren o interesija e ternengere ko jug Srbije; na samo sa Plan taro 7 tačke, već i ano oblast kulture, sikavnipa, informacije hem o lejba te upotrebinipe i chib hem o lil, vaćerena akala tari koalicija.

Vićindje i sa o politička akterija konstruktivno te saradjujinen sa akaja kolaicija hem sa olengoro rukovodstvo.

Vičinaja i maškarutni katanipa, posebno i Organizacija za evropsko bezbednost i saradnja (OSCE), aktivno te konsultujini e terne aktivistonen hem o civilno amalikane organizacije kola predstavinena e ternen sar bi oelengere potrebe hem daravnipe ovela integrisime ko dikhiba i situacija ko jug Srbije.

“But taro terne ki jug Srbije vaćerdjape, ali retko olencar i vaćerdjape. Amen djana taro prvo vas sa save izazovija dikhenape o terne, hem spremna injam te predložina rešenje sar bi zorara po buder olendar te achoven ko jug Srbije hem te ćerelpe than olendje hem olengere porodicendje” vaćerde tari akaja koalicija.

POSTAVIO: JUGPRESS 22 DECEMBRA, 2023

BUJANOVAC-PREŠEVO

Visoke stope nezaposlenosti mladih i dalje teraju ljude da traže
prilike negde drugde, a taj problem se dodatno pogoršava nedostatkom
napretka u priznavanju diploma. Svaki plan za revitalizaciju ekonomije
juga Srbije mora imati mlade ljude u centru pažnje. Svojstvena
energija i kreativnost mladih znače da su oni neizbežan deo svakog
napretka u oblastima obrazovanja, kulture i medija. Jezik ostaje
ključna prepreka integraciji , ukazuju mladi okupljeni u nekoliko
organizacija koje okupljaju ljude različitič etničkih zajednica iz
Bujanovca, Preševa i Vranja.

Traže veće učešće mladih traže veće učešće mladih u procesima
donošenja odluka i izgradnji mira na jugu Srbije u skladu sa duhom i
principima Rezolucije Saveta bezbednosti UN 2250 ,,Mladi, Mir i
Bezbednost”. Kao jedan od problema navode demografsku krizu koja
pogađa ovu regiju.

,,Demografska kriza koja pogađa zajednice širom Srbije i Zapadnog
Balkana pre svega je pitanje mladih, onih koji odlučuju da napuste
svoje domove jer ne vide održivu budućnost. Da bismo razumeli uzroke i
potencijalna rešenja ovog problema, mladi moraju biti saslušani”,
navode mladi predstavnici Albanaca, Srba i Roma.

Podsećaju da je prošlo, deset godina nakon Plana od 7 tačaka koji se
odnosi na albansku zajednicu na jugu Srbije i da je vreme da se
uključe glasovi mladih jer su kako kažu sve zajednice pogođene
neuspehom u rešavanju pitanja integracija.

Zbog svega ovoga su napravili i koaliciju različitih udruženja i
ističu da oblasti obuhvaćene planom utiču na mlade ljude posebno u
vezi sa ekonomskim oporavkom, obrazovanjem, kulturom i medijima, kao i
merama za izgradnju poverenja i bezbednosti.

Navode da iskustva pokazuju da mladi ljudi poseduju potrebnu hrabrost
i odvažnost da se suoče s nasleđem iz prošlosti i izgrade poverenje za
dobrobit budućnosti. Boriće se protiv govora mržnje i deljenih
retorika, s ciljem smanjenja tenzija i izazivanja različitih načina na
koje različite zajednice govore jedna o drugoj.

Kroz sport, umetnost, kulturu ili druga sredstva, istraživaće načine
za okupljanje mladih iz različitih zajednica.

,,S obzirom na to da se Koordinaciono telo za opštine Preševo,
Bujanovac i Medveđa sada nalazi pod novim rukovodstvom, smatramo da je
ovo važan trenutak za usvajanje novih pristupa rešavanju izazova koji
se suočavaju sa svim zajednicama na jugu Srbije. Takođe, apelujemo na
novoformirani Nacionalni savet Albanaca da se eksplicitno unaprede
interesi mladih ljudi na jugu Srbije; ne samo u vezi sa Planom od 7
tačaka, već i u oblastima kulture, obrazovanja, informacija i zvanične
upotrebe jezika i pisma”, kažu iz ove koalicije.

Pozvali su takođe sve političke aktere da konstruktivno sarađuju sa
ovom koalicijom i njegovim rukovodstvom.

Pozivaju i međunarodnu zajednicu, posebno Organizaciju za evropsku
bezbednost i saradnju (OSCE), da aktivno konsultuju mlade aktiviste i
civilno društvo koje predstavlja mlade kako bi njihove potrebe i
zabrinutosti bile integrisane u razmatranje situacije na jugu Srbije.

,,Predugo se o mladima na jugu Srbije govorilo, ali im se retko
govorilo sa njima. Mi znamo iz prve ruke izazove sa kojima se mladi
suočavaju, i spremni smo da predložimo rešenja kako bismo osigurali da
što je moguće više njih odluči da ostane na jugu Srbije i izgradi
mesto za sebe i svoje porodice”, ističu iz ove koalicije.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare