Pokretanje kampanje podizanja svesti “Progovori na vreme” a Kosovu

PRIŠTINA

Institut za sudsku medicinu u partnerstvu sa Policijom Kosova i EULEX-om otpočeo je danas kampanju podizanja svesti pod nazivom „Progovori na vreme“, diskusijom za okruglim stolom na kojoj su relevantni akteri razgovarali o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja.

Kako statistika Instituta za sudsku medicinu pokazuje da je najveći broj žrtava seksualnog nasilja starosti između 11 i 16 godina, cilj ove kampanje je da se podigne svest među školskom decom o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja, kao i dase pruže informacije o tome kako sačuvati takve dokaze, kako bi se pomoglo da se počinioci dovedu pred lice pravde.

„Ovo je naš direktan doprinos kojim želimo da pomognemo žrtvama da dostignu pravdu i da prekinu tišina koja okružuje one koji imaju nešto da kažu i one koji ih moraju saslušati”, kazala je Bergita Curi, specijalista sudske medicine na Institutu za sudsku medicinu.

Arsim Grdžaljiu, direktor Instituta za sudsku medicinu, rekao je da Institut ostaje posvećen pružanju najkvalitetnijih usluga žrtvama seksualnog nasilja, dodajući: „Ova kampanja podizanja svesti je pokušaj da, izvan naših zvaničnih dužnosti, pomognemo tim žrtvama. Pored toga, cilj ovakvog projekta jeste da se podstakne među-institucionalna diskusija, u cilju poboljšanja rešavanja takvih slučajeva na svim nivoima.”

Govoreći o kampanji podizanja svesti, Tarja Formisto, zamenica direktora Instituta za sudsku medicinu, naglasila je da je sada vreme da se podigne javna svest o tome šta je seksualno nasilje i da se prošire informacije o tome kako postupiti i kako prijaviti slučaj seksualnog nasilja. „To je svrha ove kampanje – jasni i jednostavni saveti i podrška za svakoga, kako bi svako od nas odigrao svoju ulogu u zaštiti dece i mladih od trauma i bola koje doživljavaju žrtve seksualnog zlostavljanja”, kazala je Formisto.

Obraćajući se učesnicima okruglog stola, Atifete Jahjaga, bivša predsednica Kosova i direktorka „Fondacije Jahjaga“, usredsredila se na žrtve koje su preživele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu:  „Prošlo je više od dve decenije od kada je rat završen na Kosovu. Kako je vreme odmicalo, rane hiljada žena i muškaraca koji su silovani tokom rata nisu zaceljene; njihove duše se nisu odmorile. Noseći teret neizrecivog zločina, preživeli seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu još uvek nisu sklopili mir sa svojom prošlošću. Zato se svi mi moramo ujediniti, stati zajedno i stvoriti potrebni prostor i uslove da oni progovore. Predugo je pokušavano da se njihova istina prikrije, sakrije i sahrani. Moramo jednom za svagda prekinuti tišinu i to možemo učiniti samo tako što ćemo omogućiti svim žrtvama seksualnog nasilja tokom rata, kao i svim žrtvama seksualnog nasilja, da ispričaju svoju priču”.

Kampanja “Progovori na vreme“ predviđa organizovanje niza edukativnih predavanja u 32 osnovne i srednje škole širom Kosova. Predavanja će održati stručnjaci Instituta za sudsku medicinu i predstavnici Policije Kosova, koji će pomoći u podizanju svesti školske dece o mogućim situacijama koje izlažu ranjive kategorije opasnosti da budu žrtve seksualnog nasilja, kao i o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja. Kampanja “Progovori na vreme“ trajaće do sredine 2020. godine.

Fillon fushata sensibilizuese “Ma thuaj me kohë” me theks në ruajtjen e provave biologjike në rastet e dhunës seksuale

Instituti i Mjekësisë Ligjore në partneritet me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in e nisën sot një fushatë sensibilizuese të quajtur “Ma thuaj me kohë” me diskutime në tryezë të rrumbullakët mes palëve përkatëse rreth rëndësisë së ruajtjes të provave biologjike në rastet e dhunës seksuale.

Meqë statistikat e Institutit të Mjekësisë Ligjore tregojnë se shumica e viktimave të dhunës seksuale janë të moshës 11 deri 16 vjeçare, kjo fushatë ka për qëllim ngritjen e vetëdijes në mesin e fëmijëve të shkollave rreth rëndësisë së ruajtjes së provave biologjike në rastet e dhunës seksuale, si dhe për të dhënë informata rreth mënyrave të ruajtjes së provave të tilla që do të shërbejnë për sjelljen e kryerësve të veprave para drejtësisë.

“Ky është kontributi ynë direkt për t’i ndihmuar viktimat që ta arrijnë drejtësinë dhe ta thyejmë heshtjen që i rrethon ata që kanë diçka për të thënë dhe ata që duhet të dëgjojnë,” tha Dr. Bergita Curri, Specialiste e mjekësisë ligjore në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Arsim Gërxhaliu, Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Mjekësisë Ligjore, tha se Instituti i Mjekësisë Ligjore mbetet i përkushtuar që të ofrojë shërbime sa më cilësore për viktimat e dhunës seksuale dhe shtoi: “Kjo fushatë sensibilizuese është një përpjekje, përtej detyrës zyrtare, për t'i ndihmuar ata/ato. Po ashtu përmes këtij projekti duam ta nxisim diskutimin ndërinstitucional me qëllim përmirësimin e trajtimit të këtyre rasteve në të gjitha hallkat”​.

Duke folur për fushatën sensibilizuese, Tarja Formisto, Zëvendësdrejtoreshë e Institutit të Mjekësisë Ligjore theksoi se tani është koha për ngritjen e vetëdijes publike se çka është dhuna seksuale dhe për të dhënë informata rreth asaj se si të veprohet dhe si të raportohen rastet e dhunës seksuale. “Kjo fushatë ka të bëjë me këtë – këshilla të qarta dhe të thjeshta dhe mbështetje për secilin, në mënyrë që të gjithë ne t’i kryejmë detyrat tona për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga trauma dhe dhimbjet e keqtrajtimeve seksuale,” tha Formisto.

Duke iu drejtuar pjesëmarrësve të diskutimit në tryezë të rrumbullakët, Atifete Jahjaga, ish-Presidente e Kosovës dhe Presidente e “Fondacionit Jahjaga”, u përqendrua tek të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë: “Kanë kaluar më shumë se dy dekada që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Me kalimin e kohës, plagët e mijëra grave dhe burrave që janë dhunuar gjatë luftës nuk janë shëruar, shpirtrat e tyre nuk e kanë gjetur qetësinë. Duke e bartur barrën e një krimi të patreguar, të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ende nuk kanë gjetur paqe me të kaluarën e tyre. Kjo është arsyeja pse të gjithë ne duhet të bashkohemi, të jemi të bashkuar dhe të krijojmë hapësirë dhe kushte të nevojshme që ata të flasin. Për një kohë shumë të gjatë janë bërë përpjekje që e vërteta e tyre të fshihet, të zhduket dhe të varroset. Ne duhet ta thyejmë heshtjen njëherë e përgjithmonë dhe ne mund ta arrijmë këtë vetëm duke ia mundësuar çdo të mbijetuari të dhunës seksuale gjatë luftës, si dhe çdo viktime të dhunës seksuale, që të ngrihet dhe ta tregojë përjetimin e vet.”

Fushata “Ma thuaj me kohë” parasheh organizimin e një sërë ligjëratash edukative për 32 shkolla fillore dhe të mesme nëpër Kosovë. Ligjëratat do të mbahen nga specialistë të Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe nga përfaqësues të Policisë së Kosovës të cilët do të ndihmojnë në ngritjen e vetëdijesimit në mesin e nxënësve të shkollave në lidhje me situatat e mundshme që i ekspozojnë kategoritë e ndjeshme në rrezikun e të qenit viktimë e dhunës seksuale dhe në lidhje me rëndësinë e ruajtjes së provave biologjike në rastet e dhunës seksuale. Fushata “Ma thuaj me kohë” do të zgjasë deri në mes të vitit 2020.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare