Pisci sa Kosova i Metohije stvaraju u izbeglištvu i getu

VRANJE

 

Knjiga profesor  dr Sunčice Denić Mihailović iz Vranja “Srpska književnost na Kosovu i Metohiji” izašla je iz štampe na engleskom jeziku zahvaljujući izdavačkoj kući „Lambert Academic Publiching“ iz Sarbrikena.

Ova nemačka izdavačka kuća ima široku akademsku mrežu autora u  svetu. Denić je, na njihov poziv, ovu monografiju koncipirala tako što je prezentovala dela kosovskih pisaca koji su poslednjih decenija stvarali van Kosova i Metohije, u izbeglištvu, u fizičkoj i svakoj drugoj raseljenosti, i dela nekolicine onih malobrojnih koji i danas žive u ovoj južnoj srpskoj pokraji, takozvanom getu.

Knjigu je na engleski jezik prevela profesor Maja Bulajić iz Vranja.

 Zanimljivo je da je jedan od urednika ove izdavačke kuće u ruskom časopisu naišao na tekst Sunčice Denić na engleskom jeziku o srpskim piscima sa Kosova i Metohije, nakon čega je tražio od profesorke da napravi ovakvu monografiju.

U recenziji knjige zapisano je da “Srp­ska knji­žev­nost na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, od takozvanog no­vog vre­me­na  (dru­ga po­lo­vi­na 19. ve­ka) do da­nas, ne­pre­kid­no be­le­ži stra­da­nja, ne­prav­de, pro­go­ne i iz­nad sve­ga, ve­li­ku tu­gu, kako zbog te­škog ži­vo­ta, tako i zbog gu­blje­nja za­vi­ča­ja i gu­blje­nja iden­ti­te­ta”.

Mo­no­graf­skim pri­stu­pom ovom, re­klo bi se, ve­či­tom pro­ble­mu, autorka osve­tlja­va mno­ge te­o­rij­ske i knji­žev­no-­i­sto­rij­ske ele­men­te ove književno­sti ko­ja se, zbog spe­ci­fič­nog pe­va­nja i usme­re­nja, kon­sti­tu­i­še kao knji­žev­nost pro­go­na i eg­zi­la.

„Monografija će ostaviti vidljiv trag o piscima koji su poslednjih godina svoja dela stvarali u izbeglištvu i svakoj drugoj raseljenosti, kao i o nekolicini onih stvaralaca koji i danas žive i rade u kosovskom getu“, smatra autorka.

Prof. Dr Sun­či­ca De­nić Mihailović  ro­đe­na je 1956. god. u Uglja­ru kod Pri­šti­ne. Di­plo­mi­ra­la, ma­gi­stri­ra­la i dok­to­ri­ra­la na pri­štin­skom Fi­lo­lo­škom fa­kul­te­tu. Radi na katedri za jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Vranju.

U dva mandata bila je prodekan za naučnoistraživački rad, a u jednom dekan fakulteta. Član je Udruženja književnika Srbije i Srpskog književnog društva.

Pi­še po­e­zi­ju, pro­zu, knji­žev­nu kri­ti­ku i ese­je. Autor je četiri knjuge poezije i dva romana. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja poput “Branko Miljković”, “Pero despota Stefana Lazarevića”, “Majstorsko pismo”, “Grigorije Božović”, “Milica Stojadinović Srpkinja”, “Jefimijin vez”.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare