Otvoren prvi Sajam penzionera

NIŠ

Penzije će biti redovne i sigurne i iz realnih izvora – rekao je Ni­šu mi­ni­star bez port­fe­lja u Vla­di Sr­bi­je Mi­lan Kr­ko­ba­bić, na otvaranju prvog Sajma za penzionere u Nišu. Ovo je inače treći sajam za penzionere koji se održava u Srbiji.

 Prema rečima ministra Krkobabića, penzioneri su heroji fiskalne konsolidacije i zaslužuju poštovanje, i treba da im na adekvatan način bude vraćeno sve što su učinili za zemlju.

Velike multinacionalne kompanije i trgovinski lanci dobili su šansu da posluju u Srbiji i da se bore za tražnju od pet milijardi evra koju penzioneri iznose na tržište

„Pen­zi­o­ne­ri su da­li svoj ne­mer­ljiv do­pri­nos i sa­da je na svi­ma na­ma u dr­ža­vi, lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, na kor­po­ra­ci­ja­ma, tr­go­vin­skim lan­ci­ma da im se odu­ži­mo. Ni­je do­volj­no da ka­že­mo ’da – vi ste he­ro­ji’, jer i he­ro­ji mo­ra­ju da vi­de i prak­tič­no ose­te da mi o nji­ma bri­ne­mo”, re­kao je Kr­ko­ba­bić I dodao „To je vid dru­štve­ne kor­po­ra­tiv­ne od­go­vor­no­sti. Mi svi sku­pa u Vla­di, u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi oče­ku­je­mo vi­sok ste­pen dru­štve­ne od­go­vor­no­sti, pre sve­ga pre­ma naj­sta­ri­ji­ma. Ne za­bo­ra­vi­mo, pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić je to vi­še pu­ta po­no­vio i to ni­je fra­za već re­al­nost. Ka­da su mno­gi ute­kli u stra­nu, pen­zi­o­ne­ri su pod­met­nu­li svo­je ra­me i oni su he­ro­ji fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, i to he­ro­ji u mi­ru, ka­da je naj­te­že bi­ti he­roj”.

On je podsetio na to da se za penzije godišnje izdvaja oko pet milijardi evra i da gotovo sav taj novac ide u potrošnju, za plaćanje računa i nabavku potrepština, poput hrane i odeće.

“Popust od pet odsto iznosi izmedju 200 i 250 miliona evra. To je u rangu onoga što su penzioneri godišnje davali da ova zemlja stane na noge“, rekao je Krkobabic.

Sajam penzionera traje dva dana- u suboti i nedelju. Ova  manifestacija, sa više od 60 izlagača, osmišljena je kao mesto susreta starije populacije, gde će posetioci imati priliku da se upoznaju sa resornim pokrajinskim i gradskim institucijama, organizacijama, udruženjima građana, pojedincima i firmama koje svojim radom doprinose poboljšanju kvaliteta života starijih sugrađana različitim programima, sadržajima i pogodnostima koji su im dostupni na teritoriji čitave zemlje.

Kroz prezentacije, izložbe i radionice  predstavljene  su usluge u oblastima socijalne zaštite, pomoći i nege u kući, zdravlja, edukacije, volontiranja, zdrave ishrane, rekreacije i hobija, stvaralaštva, putovanja, osiguranja i bezbednosti, kao i iz oblasti pravne zaštite.

Posetioci mogu da se upoznaju sa brojnim medicinskim, farmakološkim i prehrambenim proizvodima, preparatima i uslugama.Po­red far­ma­ko­lo­ških, pre­hram­be­nih i dru­gih pro­iz­vo­da na­me­nje­nih sta­ri­ji­ma, or­ga­ni­zo­va­ni i bes­plat­ni pre­gle­di i sa­ve­to­va­nja.

Ge­ne­ral­ni spon­zor saj­ma pen­zi­o­ne­ra u Ni­šu je Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca, dok je part­ner saj­ma JP „Po­šta Sr­bi­je”.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare