Najvažnije je zadržati mlade

PREŠEVO

Ionako loša informisanost gradjana o tome da , zapravo, sami treba da odlučuju o novcu iz budžeta opštine ili grada za narednu godinu najviše je izražena kada su u pitanju mladi.

Iako se deklarativno svi brinu o njihovoj budućnosti, kada je u pitanju proces odlučivanja o bilo čemu mladi se ne pitaju čak ni za mišljenje koje su , zapravo, njihove potrebe, prenose nam u razgovoru.

U Preševu se situacija sa informisanošću građana uopšte, naročito mladih, o tome da bi trebalo da sami učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta ne razlikuje u odnosu na najveći broj opština i gradova u Srbiji, pokazuje mini anketa na ulici u ovoj opštini.

Medjutim, ono što primećujemo je nezainteresovanost ali i nespremnost mladih da o ovome govore pred kamerom.

Dvojica naših sagovornika, Stefan Anđelković i Ilir Sadriu se slažu da je neophodno uraditi nešto sa sredstvima iz budžeta što bi podstaklo ostanak mladih ljudi u ovoj opštini.

Prisutan je odliv i kod albanskog i srpskog ali i romskog stanovništva, kaže Stefan Andjelković.

Pitamo ga koliko su građani mogli da učestvuju u pravljenju budžeta opštine Preševo za ovu godinu.

„Građani su , zapravo, mogli podneti predloge na nivou mesnih zajednica, ali nisu učestvovali u izradi budžeta i nadam se da će to biti naredne godine zastupljenije, ne samo da građani budu upoznati nego i da učestvuju i doprinesu boljem budžetu“, kaže Stefan.

U kreiranju tih predloga , ako ih je i bilo, mesnih zajednica mladi nisu učestvovali.

Srpska zajednica je ovde manjinska, procene su do osam posto od ukupnog broja stanovništva pa pitanje koliko je ona „sagledana“ u opštinskom budžetu ima posebnu dimenziju.

„U srpskoj zajednici se dosta površno radilo. Građani su dosta toga mogli da predlože, da izmene, da učestvuju , ali je to i ove godine izostalo“, objašnjava Anđelković.

„ Akcenat potreba u srpskoj zajednici je na infrastrukturi, kao i da se uradi za egzistenciju stanovništva opštine Preševo, jer je odliv stanovništva iz godine u godinu sve osetniji“, smatra Anđelković.

Kaže i da bi „morala da postoji strategija na nivou države koja bi zbrinula mlade i dala im neku podršku za opstanak“.

Isto misli i Ilir Sadriu

„Pošto je stopa nezaposlenosti u opštini Preševo  najveća na nivou Republike Srbije , iz budžeta opštine je najpre potrebna  podrška kroz razne projekte kako bi se angažovali mladi,  obrazovani ljudi, kao i omladinsko preduzetnistvo, kako bi se poboljšala stopa nezaposlenosti“, rekao je Sadriu.

„ Isto tako bilo je potrebno da se budžetom opštine Preševo  planira okončanje  kapitalnih projekata izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni, kako bi smo mogli do kraja godine da imamo bar jednu investiciju, koja bi bila preokret nade za omladinu u našoj opštini, sugeriše Sadriu i dodaje da je „omladina izgubila sve nade na ovom prostoru“.

Është jetike t'i mbajmë të rinjët këtu

PRESHEVË

Përkundër informimit, tashmë, të dobët i qytetarëve se, në fakt, ata duhet të vendosin për paratë nga buxheti i komunës ose qytetit për vitin e ardhshëm është më i theksuar kur bëhet fjalë për të rinjtë.

Edhe pse në mënyrë deklarative të gjithë kujdesen për të ardhmen e tyre, kur bëhet fjalë për procesin e vendosjes për ndonjë gjë, as nuk kërkohet se çfarë mendojnë të rinjët, se cilat janë nevojat e tyre në të vërtetë, ata na tregojnë në bisedë.

Në Preshevë, situata me informacionin e qytetarëve në përgjithësi, veçanërisht të të rinjve, për faktin se ata duhet të marrin pjesë në krijimin e buxhetit komunal nuk ndryshon në raport me numrin më të madh të komunave dhe qyteteve në Serbi, tregon një mini sondazh i rrugës në këtë komunë.

Sidoqoftë, ajo që vërejmë është mosinteresimi por edhe mosgatishmëria e të rinjve për të folur për këtë para kamerës.

Dy nga bashkëbiseduesit tanë, Stefan Andjelković dhe Ilir Sadriu, bien dakord se është e nevojshme të bëhet diçka me mjetet nga buxheti që do të inkurajonte qëndrimin e të rinjve në këtë komunë.

Ka një rrjedhje midis popullatës shqiptare, serbe dhe rome, thotë Stefan Andjelkovi.

Ne e pyesim atë se sa mund të marrin pjesë qytetarët në bërjen e buxhetit të komunës së Preshevës për këtë vit.

“Qytetarët, në fakt, mund të paraqisnin propozime në nivelin e bashkësive lokale, por ata nuk morën pjesë në hartimin e buxhetit, dhe shpresoj se ai do të përfaqësohet më shumë vitin e ardhshëm, jo ​​vetëm për të ndërgjegjësuar qytetarët, por edhe për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në një buxhet më të mirë”, thotë Stefani.

Të rinjtë nuk morën pjesë në krijimin e këtyre propozimeve, nëse kishte ndonjë, bashkësi lokale.

Komuniteti serb është një pakicë këtu, vlerësimet janë deri në tetë përqind të popullsisë së përgjithshme, kështu që pyetja se sa është “parë” në buxhetin komunal ka një dimension të veçantë.

“Kishte shumë punë sipërfaqësore në komunitetin serb. “Qytetarët mund të ofronin shumë gjëra, t'i ndryshonin ato, të merrnin pjesë, por as ky nuk ishte rasti këtë vit,” shpjegon Andjelković.

“Theksi i nevojave në komunitetin serb është në infrastrukturë, si dhe për të bërë për ekzistencën e popullsisë së komunës së Preshevës, sepse dalja e popullsisë është gjithnjë e më e dukshme nga viti në vit,” beson Andjelkovic.

Ai gjithashtu thotë se “duhet të ketë një strategji në nivelin shtetëror që do të kujdeset për të rinjtë dhe t'u japë atyre disa mbështetje për mbijetesën”.

Ilir Sadriu mendon të njëjtën gjë

“Meqenëse shkalla e papunësisë në komunën e Preshevës është më e larta në nivelin e Republikës së Serbisë, buxheti komunal së pari ka nevojë për mbështetje përmes projekteve të ndryshme për të angazhuar njerëz të rinj, të arsimuar, si dhe ndërmarrësi të të rinjve, për të përmirësuar shkallën e papunësisë,” tha Sadriu.

“Ishte gjithashtu e nevojshme të planifikohej përfundimi i projekteve kapitale për ndërtimin e infrastrukturës në zonën industriale me buxhetin e komunës së Preshevës, në mënyrë që të mund të kishim të paktën një investim deri në fund të vitit, i cili do të ishte një përmbysje e shpresës për të rinjtë në komunën tonë”. “të rinjtë kanë humbur të gjitha shpresat në këtë zonë”.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare