Kamberi: Budžet pokazuje realno stanje u opštini Bujanovac

 BUJANOVAC

Predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi rekao je za JUGpress da ” usvajanje budžeta od milijardu i 60 miliona dinara prikazuje realno stanje u opštini Bujanovac”.

” Mi smo se trudili da u okviru tog iznosa uskladimo i naše obaveze”, rekao je Kamberi koji smatra da je “najbolje što može da pomene iz budžeta je 40 miliona izdvojenih za program stručne prakse, a 29,5 miliona su subvencije za poljoprivredu, osam za privredu, 10 za socijalnu pomoć našim studentima koji studiraju u svim centrima na Balkanu. I to je jedan iznos koji se našim građanima direktno vraća kroz takve programe”, rekao je Kamberi.

” Procenjujem da nam je budžet realana i ostvarljiv i mi ćemo se truditi da tako i bude”, dodao je Kamberi.

Na pitanje koje su zajedničke potrebe albanske, srpske i romske zajednice koje bi mogle da budu ostvarene kroz budžet Kamberi kaže da je to upravo ovo što je i rekao.

“Sve tri zajednice imaju potrebe po svim tim osnovama i zato je i izdvojeno toliko sredstava da se sagledavaju potrebe našeg stanovništva. Prvenstveno mi želimo da razvijemo poljoprivredu, to je moguće. Jesu naši fondovi mali, ali je već treća godinakako mi izdvajamo 20 i više miliona svake godine kako bi pomagali individualne proizvođače. Mi smo im pomagali kroz startap programe malog biznisa, pomagali smo i studente… Trudim se da iz naših skromnih mogućnmosti sagledamo njihove potrebe”, kaže Kamberi.

Na pitanje koliko su građani mogli da učestvuju u kreiranju ovog budžeta i koliko su njihovi predlozi prihvaćeni kaže “mi smo imali raspravu po tradiciji sa građanima. Ponekad se želje i potrebe građana razlikuju u odnosu na realne mogućnosti koje opština ima, tu postoji ponekad neki nesklad, ali projekti koje sam pomenuo su upravo ono što su građani i tražili. Mi smo se i trudili da u okviru svih obaveza sagledamo i te potrebe”, objašnjava kamberi.

Na pitanje koliko su građani svesni da bi oni mogli da utiču na kreiranje budžeta kaže ” Nemamo neko veliko prisustvo građana u tim javnim raspravama, nema komentara na našoj stranici… Možda je mali broj građana svestan svoje mogužnosti i zato se i ne iskorišćava. Ali i pored toga, čak i da to bude maksimalno iskorišćeno, mogućnosti su limitirane”.

” Mi se trudimo da najrealnije sagledamo budžet i nismo opština koja može od budžeta da napravi fontanu želja, već je to sklop mogućnosti koja postoji u našoj opštini, te se tako i ponašamo”, zaključio je Kamberi.

Na pitanje koliko iz ovog budžeta mogu da se završe važni infrastrukturni projekti, Kamberi kaže ” Sve ono što je predviđeno, odnosno što je započeto u ovoj godini, biće nastavljeno jer je i uklopljeno u sumi budžeta koja je izdvojena za investicije. Sto miliona naših sredstava je izdvojeno u tu svrhu, 110 miliona imamo od Koordinacionog tela, tako da je to suma koja govori o našem opredeljenju za razvoj infrastrukture”.

Kamberi: Buxheti tregon situatën reale në komunën e Bujanocit

Postuar nga: JUGPRESS më 31 dhjetor 2019

Bujanoc

Kryetari i Bujanocit Shaip Kamberi i tha JUGpress-sit se “miratimi i buxhetit prej një miliardë e 60 milion dinarësh tregon gjendjen reale në komunën e Bujanocit”.

“Ne u përpoqëm që në kuadër të asaj shume t’i përshatitim edhe angazhimet tona”, tha Kamberi, i cili beson se “më e mira që mund të përmendë nga buxheti është 40 milion të caktuara për programin e praktikës profesionale, dhe 29,5 milion janë subvencione për bujqësinë, tetë për ekonominë, 10 për ndihmë sociale për studentët tanë që studiojnë në të gjitha qendrat në Ballkan. Dhe kjo është një sasi që u kthehet direkt qytetarëve tanë përmes programeve të tilla”, tha Kamberi.


“Vlerësoj se buxheti ynë është real dhe i arritshëm dhe ne do të përpiqemi që ai të jetë i tillë”, shtoi Kamberi.

I pyetur se cilat janë nevojat e përbashkëta të komunitetit shqiptar, serb dhe rom që mund të përmbushen përmes buxhetit, Kamberi thotë se kjo është pikërisht ajo që tha.

“Të tre komunitetet kanë nevojë sipas këtyre bazave, kjo është arsyeja pse kaq shumë mjete janë ndarë për të adresuar nevojat e popullatës sonë. Kryesisht, ne duam ta zhvillojmë bujqësinë, kjo është e mundur. Fondet tona janë të vogla, por ky është viti i tretë tani që ne po ndajmë 20 milion ose më shumë çdo vit për të ndihmuar prodhuesit individualë. Ne u kemi ndihmuar  përmes programeve startap të biznesit të vogël, u kemi ndihmuar studentëve … Mundohem që që nga mundësitë tona modeste, t’i adresojmë nevojat e tyre”, thotë Kamberi.

I pyetur se sa kanë mundur qytetarët të merrnin pjesë në krijimin e këtij buxheti dhe sa nga propozimet e tyre janë pranuar, ai thotë “ne kemi pasur diskutim sipas traditës me qytetarët. Ndonjëherë dëshirat dhe nevojat e qytetarëve ndryshojnë nga mundësitë reale që ka komuna, këtu ka nganjëherë ndonjë mospërputhje, por projektet që përmenda janë pikërisht ata që qytetarët i kanë kërkuar. Ne gjithashtu jemi përpjekur që në kuadër të të gjitha obligimeve t'i adresojmë edhe ato nevoja”, shpjegon Kamberi.

Në pyeten se sa janë të vetëdijshëm qytetarët që ata të munden të ndikojnë në buxhetim, ai thotë se “Ne nuk kemi një prani të madhe të qytetarëve në këto debate publike, nuk ka komente në faqen tonë … Ndoshta një numër i vogël i qytetarëve janë të vetëdijshëm për mundësitë e tyre dhe kjo është arsyeja pse ata nuk e shfrytëzojnë. Por përkundër kësaj, edhe në masën më të plotë të mundshme, mundësitë janë të kufizuara”.

“Ne po mundohemi ta shikojmë buxhetin në mënyrë sa më realiste dhe nuk jemi komunë që nga buxheti të bëjmë shatërvan dëshirash, por është një tërësi mundësish që ekziston në komunën tonë, dhe kështu edhe veprojmë”, përfundoi Kamberi.

I pyetur se sa projekte të rëndësishme të infrastrukturës mund të përfundohen nga ky buxhet, Kamberi thotë: “Çdo gjë që është planifikuar, apo që është filluar këtë vit, do të vazhdohet sepse

janë të përfshira në shumën e buxhetit të alokuar për investime. Njëqind milion të fondeve tona janë ndarë për këtë qëllim, i kemi 110 milion nga Trupi Koordinues, kështu që kjo është një shumë që flet për angazhimin tonë për zhvillimin e infrastrukturës”.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare