Kakve se projekti finasiraju iz Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu

LESKOVAC

Članovi udruženja Tim 42 su tokom 2021 godine izradili Analizu konkursa za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Leskovca.

Konkurs za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca trajao je od 24.09.2020. godine do 09.10.2020. godine. Ukupan obim opredeljenih sredstava iznosio je 2.890.000,00 dinara.

Analizom predloga projekata došlo se do generalnog zaključka da je svega nekoliko projekata (3) napisano u skladu sa smernicama i opštim ciljem konkursa koji glasi „Zaštita životne sredine kroz sprečavanje ili smanjenje zagađivanja životne sredine, održivo upravljanje prirodnim resursima, jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, i dr.“ Sa druge strane, veliki deo projekata (8) iako ističu jačanje svesti o zaštiti životne sredine, u suštini predstavljaju projekte građevinskih radova na sanaciji/rekonstrukciji/izgradnji određenog dela zgrade ili javne površine, dok jedan projekat „unapređuje životnu sredinu“ tako što čisti kabasti i komunalni otpad isključivo oko objekta podnosioca projekta i postavlja kante na tim mestima.

Na osnovu analize, kreirane su i preporuke koje su upućene Fondu za zaštitu životne sredine.

Čitavu analizu objavljujemo u nastavku

Finansiranje zaštite životne sredine na teritoriji grada Leskovca sprovodi se po proceduri utvrđenoj u nekoliko akata – Odluci o Fondu za zaštitu životne sredine, Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca (za godinu u kojoj se raspisuje konkurs), Pravilniku o uslovima za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca, predlogu odluke Predsednika budžetskog fonda (za konkretne predloge projekata), Statuta grada Leskovca i Poslovnika o radu Gradskog veća.

Proceduru inicira Predsednik budžetskog fonda za zaštitu životne sredine koji upućuje predlog o sprovođenju javnog konkursa Gradskom veću. Nakon donošenja odluke Gradskog veća o sprovođenju javnog konkursa objavljuje se oglas o sprovođenju javnog konkursa u kome su definisani uslovi i potrebna dokumentacija za podnošenje prijave. Komisiju za izbor projekata imenuje rešenjem Gradsko veće, a na obrazloženi predlog Predsednika fonda za zaštitu životne sredine. Komisija donosi obrazloženi predlog odluke o izboru projekata, a Gradsko veće donosi odluku o izboru.

Konkurs za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca trajao je od 24.09.2020. godine do 09.10.2020. godine. Ukupan obim opredeljenih sredstava iznosio je 2.890.000,00 dinara. U poređenju sa ukupnim iznosom namenjenim za zaštitu životne sredine u budžetskom programu VI Odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu[1], to je 1.5% opredeljenih sredstava. U odnosu na ukupan budžet grada Leskovca za 2020. godinu[2], ovaj iznos predstavlja 0,06% ukupnih sredstava.

Imajući u vidu da je u tekstu oglasa o raspisivanju konkursa navedeno da se njegovim raspisivanjem pokušavaju animirati građani da detektuju i učestvuju u rešavanju ekoloških problema kroz projekte, propušteno je da se javnost u dovoljnoj meri uključi u formulisanje ciljeva ovog konkursa odnosno definisanja šta je to javni interes u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Leskovca i koji su to problemi koje treba rešavati.

Prikaz procedure donošenja odluke o izboru projekata

O projektima

Na konkursu za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca u 2020. godini odabrano je 13 projekata[3]. Ukupan iznos raspodeljenih sredstava je 2.880.764,46  dinara.

Ono što se iz same odluke Gradskog veća[4] može primetiti je da su i projekti korisnika budžetskih sredstava – obrazovnih ustanova, kao i projekat jednog javnog preduzeća takođe odabrani za finansiranje. Sredstva odobrena ovim podnosiocima u iznosu od 2.052.921,46 dinara predstavljaju 72% celokupnog iznosa opredeljenog za ovaj konkurs.  

Istraživački tim je pregledao i odluke o dodeljivanju sredstava nekoliko nasumično odabranih lokalnih samouprava u Srbiji i nigde nije uočena ovakva praksa finansiranja projekata korisnika budžetskih sredstava i javnih preduzeća.

Analizom predloga projekata došlo se do generalnog zaključka da je svega nekoliko projekata (3) napisano u skladu sa smernicama i opštim ciljem konkursa koji glasi „Zaštita životne sredine kroz sprečavanje ili smanjenje zagađivanja životne sredine, održivo upravljanje prirodnim resursima, jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, i dr.“ Sa druge strane, veliki deo projekata (8) iako ističu jačanje svesti o zaštiti životne sredine, u suštini predstavljaju projekte građevinskih radova na sanaciji/rekonstrukciji/izgradnji određenog dela zgrade ili javne površine, dok jedan projekat „unapređuje životnu sredinu“ tako što čisti kabasti i komunalni otpad isključivo oko objekta podnosioca projekta i postavlja kante na tim mestima. Bitno je napomenuti da se u delu 11. obrasca projektnog predloga zahteva od podnosioca da priloži saglasnost nadležnih organa za izvođenje radova, pa to može biti smernica podnosiocima projekata da će takvi projekti biti bolje bodovani od strane komisije za izbor projekata.

Istraživački tim je analizirao svaki pojedinačni projekat po pasusima iz obrasca predloga projekata i istakao one delove koji su po oceni istraživača značajni za ocenu kvaliteta podnetog i odobrenog predloga.

Kratak opis svrhe i ciljeva projekta

Veći deo projekata u ovom delu navodi probleme koji nisu relevantni za oblast zaštite životne sredine. Naime, iako se često ističe da je ekološka svest određenih ciljnih grupa niska i da ih je potrebno edukovati i informisati, nekoliko projekata ima u suštini za cilj da se kroz izvođenje građevinskih radova sanira, rekonstruiše, adaptira ili uredi određeni deo školske ustanove, obezbede nedostajući aparati za izvođenje nastave ili očisti neki deo javne površine. Interesantno zapažanje istraživača je da svi projekti obrazovnih ustanova imaju veoma sličnu matricu – obezbeđivanje nečega što nedostaje u ustanovi i što će učenici i nastavnici koristiti da razviju svoju ekološku svest. Sličnosti predloga projekata se još ogledaju i u nazivima prostora i prostorija koje se uređuju pa tako imamo tri Eko učionice, Eko amfiteatar, Eko medijateku i Eko baštu, dok Zeleni amfiteatar jednog podnosioca predloga projekta i Eko amfiteatar drugog podnosioca predloga projekta uređuje isti izvođač radova.

Primer 1 – Dodatnim sređivanjem dvorišta će se oplemeniti tok nastave i razviti svest o prirodi i očuvanju životne sredine i postati privlačnija za decu da svoje slobodno vreme provode na pravi način.

Primer 2 – Vertikalna bašta sama po sebi poseduje višenamenski značaj. Njena primena proteže se od estetskog aspekta pri ulepšavanju prostora pa sve do ekoloških svojstava koji povoljno deluju na osobe u okruženju.

Primer 3 – Cilj projekta je razvijanje ekološke svesti o stanju životne sredine kod učenika i nastavnika kroz unapređivanje kvaliteta nastave biologije, fizike i hemije[5].

Veza sa strateškim dokumentima

Manji broj projekata naveo je na koji način su njihove aktivnosti povezane sa strateškim dokumentima, dok veći broj podnosilaca to nije učinio. U tri slučaja to nije uopšte navedeno, dok je u dva slučaja navedeno da je to godišnji plan rada škole i školski razvojni plan, što se teško može okarakterisati kao strateški dokument u oblasti zaštite životne sredine. Dva podnosioca su navela po jedan nepostojeći dokument u svom predlogu – Program razvoja životne sredine Leskovca i Program rada životne sredine Leskovca.

Primer 1 – Projekat je u skladu sa obrazovno-vaspitnim radom kojim se škola bavi i čiji je jedan segment obrazovanja i vaspitanja učenika upravo ekologija.

Primer 2 – Vlada Srbije uvidela je postojanje potencijala i kroz subvencije pčelarima pruža podršku razvoju pčelarstva sa planom da postane jedna od najprofitabilnijih grana poljoprivrede.

Pregled osnovnih aktivnosti sa akcionim planom

Pregled osnovnih aktivnosti svih predloga projekata daje najbolju sliku o tome koliko se odobrenim predlozima projekata doprinosi zaštiti životne sredine, a koliko građevinarstvu. Iskop i ravnjanje zemljišta, postavljanje behaton ploča, izrada metalne konstrukcije, montaža letvi, postavljanje ivičnjaka, montiranje tribina, samo su neke od aktivnosti koje trebaju da doprinesu zaštiti životne sredine kroz ove projekte. Dodatne aktivnosti se tiču nabavke opreme, ali i promocije kroz štampanje flajera i postera što je upitno sa aspekta uticaja projekta na životnu sredinu.

Primer 1 – Projektor bi takođe koristio za niz aktivnosti edukativnog karaktera kroz koji će biti obuhvaćene teme životne sredine.

Primer 2 – Opremanje Eko učionice za ispitivanje vazduha (nabavka višenamenskog merača za kvalitet vazduha, Gajgerovog brojača, projektora, video-bima, štampača…).

Primer 3 – Nabavka i postavka PVC saksija za ugradnju.

Rezultati i efekti projektnih aktivnosti

U skladu sa opisanim ciljevima, veći deo projekata ima kao rezultat razvijenu ekološku svest ciljnih grupa i uređivanje prostora i prostorija koje su predvideli. Ali neki podnosioci predstavljaju i rezultate kao što su bolji rezultati učenja učenika, unapređenje nastave, izvedeni građevinski radovi, očišćen prostor, medijska prezentacija projekta itd. Već pomenute sličnosti projektnih predloga obrazovnih ustanova se i ovde mogu zapaziti pa tako u tri predloga projekata imamo kao rezultat „dobijanje značajnog prostora“ za okupljanje dece, nastavnika, održavanje časova, radionica.

Primer 1 – Učenici umeju da planiraju poslove i vreme; učenici znaju da se pridržavaju svojih planova; učenici samostalno rešavaju probleme na svim poljima. 

Primer 2 – Aktivnosti na oplemenjivanju prostora; razvoj estetskih vrednosti; stvaranje prijatnog ambijenta za boravak u školi.

Održivost projekta

Ovaj deo predloga projekta sadrži najrazličitije odgovore, ali po mišljenju istraživača samo jedan projekat daje precizan odgovor koji je plan za održivost. Imajući u vidu da su rezultati projekta izvedeni građevinski radovi, podnosioci uglavnom smatraju da samo korišćenje i održavanje prostora/prostorija nakon završetka projekta doprinosi održivosti projekta.

Primer 1 – Projekat je izuzetno održiv jer se nakon završetka ove početne faze planira i niz drugih aktivnosti kao što su izgradnja trim staze do vrha, natpis Grdelica na zapadnoj strani brda itd.

Primer 2 – Održivost projekta ogleda se u broju ljudi koji koriste i uživaju u benefitima istog i biće uočljivi odmah nakon završetka radova.

Primer 3 – O aparatima za ispitivanje vazduha brinuće učenici i nastavnici, članovi eko-sekcije i saradnici u nastavi. Aparati će služiti nizu generacija prilikom rada laboratorijskih vežbi tehničara za zaštitu životne sredine. 


[1] Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu iz novembra 2020. godine opredeljeno je 197.824.000,00 dinara za budžetski pro, gram VI – Zaštita životne sredine

[2] Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu iz novembra 2020. godine, budžet grada određen je u iznosu od 4.537.314.000,00 dinara.

[3] Istraživačkom timu nakon podnošenja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja Odeljenju za zaštitu životne sredine Gradske uprava grada Leskovca dostavljeno je 12 projekata bez obrazloženja zašto projekat „Online Eko patrola“ organizacije Docendo centar nije dostavljen.

[4] Odluka o izboru projekata pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine br. 061-20/20-II od 02.12.2020. godine

[5] Nabavkom uređaja za formiranje meteorološke stanice

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare