Javni konkurs za PU “Vukica Mitrović”

LESKOVAC

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM DECE NA CELODNEVNI BORAVAK U PU „VUKICA MITROVIĆ“ U LESKOVCU ZA RADNU 2022/23. GODINU

U daljem tekstu se nalazi broj slobodnih mesta u vrtićima PU „VUKICA MITROVIĆ“ i uputstvo za prijavljivanje dece i kriterijumi za upis.

Vrtić „Naše dete“

Deca rođena od 01.03.2021 do 31.10.2021. godine……………………10 mesta

Vrtić „Bambi“

Deca rođena od 01.03.2018 do 28.02.2019. godine…………………….15 mesta

Vrtić „1001 radost“

Deca rođena od 01.03.2020. do 28.02.2021. godine…………………….16 mesta

Vrtić „Lane“

Deca rođena od 01.03.2021 do 31.10.2021. godine…………………….12 mesta

Vrtić „Ciciban“

Deca rođena od 01.03.2021 do 31.10.2021. godine……………………..12 mesta

Vrtić „Kolibri“

Deca rođena od 01.03.2021 do 31.10.2021. godine……………………..12 mesta

Vrtić „Cvrčak“

Deca rođena od 01.03.2021 do 31.10.2021. godine……………………..12 mesta

Vrtić „Zvončica“

Deca rođena od 01.03.2019. do 29.02.2020. godine…………………….20 mesta

Deca rođena od 1.3.2018. do 28.2.2019. godine…………………………..8 mesta

Vrtić „Bubamara“ Bratmilovce

Deca rođena od 01.03.2019. do 29.02.2020. godine…………………….10 mesta

Vrtić „Snežana“ Grdelica

Deca rođena od 01.03.2020 do 31.10.2021. godine…………………….. 8 mesta

Vrtić „Majski cvetovi“ Vučje

Deca rođena od 01.03.2020 do 31.10.2021. godine………………………..6 mesta

Deca rođena od 01.03.2019 do 29.02.2020. godine……………………….10 mesta

Konkurs za prijem dece traje od 01.03.2022. do 31.03.2022. godine.

Kriterijumi za prijem:

1) deca iz društveno osetljivih grupa:

 • deca žrtve nasilja u porodici,
 • deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja,
 • deca samohranih roditelja,
 • deca iz socijalno nestimulativnih sredina,
 • deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,
 • deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,
 • deca teško obolelih roditelja,
 • deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica,
 • deca predložena od strane centra za socijalni rad,
 • deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj;

2) deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata;

3) deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici;

4) deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu;

5) ostala deca.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA UPIS DECE

ZA 2022/2023. GODINU

Zahtev za upis u celodnevni boravak roditelji podnose isključivo elektronskim putem preko portala eUprave .

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, podnesite predškolskoj ustanovi preporučenom pošiljkom sa navođenjem EGN broja koji dobijate prilikom elektronske prijave na adresu: Predškolska ustanova „Vukica Mitrović„ Leskovac, ul. Masarikov trg S12/1 sa naznakom „prijava za upis deteta“.

Dokumenta kojim se dokazuje status deteta/porodice iz osetljivih grupa: 

1.1. Za samohrane roditelje (jedan od nabrojanih dokumenata):

rešenje Centra za socijani rad o samostalnom vršenju roditeljskog prava (ne starije od 6 meseci)
izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo

1.2. Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite:

rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu

1.3. Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:

lekarska dokumentacija kojom se dokazuju smetnje u psihofizičkom razvoju

1.4. Za teško obolelu decu:

lekarska dokumentacija kojom se dokazuju zdravstveno stanje

1.5. Za teško obolele roditelje-druge zakonske zastupnike deteta / rođenu braću i sestre koji su teško oboleli ili imaju smetnje u psihofizičkom razvoju:

lekarska dokumentacija kojom se potvrđuje zdravstveno stanje ili psihofizičke smetnje

1.6. Za korisnike novčane socijalne pomoći:

rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći

1.7. Za roditelje / druge zakonske zastupnike deteta ratne vojne invalide i osobe sa invaliditetom

akt nadležnog organa o invaliditetu

1.9. Za decu roditelja/ drugih zakonskih zastupnika deteta žrtve porodičnog nasilja:

akt nadležnog organa o porodičnom nasilju ili organa starateljstva da je porodica pod rizikom

1.10. Za decu čiji je roditelj/drugi zakonski zastupnik deteta na odsluženju zatvorske kazne:

potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne

1.11. Za ostale osetljive kategorije:

akt nadležnog centra za socijalni rad

2. Dokumenta kojim se dokazuje radno–pravni status roditelja/drugih zakonskih zastupnika deteta

2.1 Za zaposlene:

nije potreban dokaz o zaposlenju jer E- uprava uz prijavu za upis dostavlja ovaj podatak

2.2. Za umetnike:

rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika

2.3. Za studente:

potvrda o studiranju (za tekuću školsku godinu)

2.4. Za poljoprivrednike:

uverenje o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO

2.5. Za roditelje /-druge zakonske zastupnike deteta zaposlene u inostranstvu:

potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač

2.6. Za penzionere:

rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO

2.7. Za preduzetnike:

rešenje o upisu u APR ili potvrda iz Fonda PIO o upisanom stažu (ne starije od 30 dana.

2.8. Ostali roditelji/ drugi zakonski zastupnici deteta koji ne pripadaju ni jednoj navedenoj kategoriji:

dokumentacija kojom se dokazuje status (uverenje ili potvrda Fonda PIO da se ne vode u matičnoj evidenciji Fonda PIO i slično).

NAPOMENA:

Ukoliko roditelj/ drugi zakonski zastupnik deteta istovremeno podnosi zahtev za više dece u porodici, obavezno podnosi odvojene pisane zahteve za svako dete u porodici, uz dostavljanje kompletne dokumentacije za svaki zahtev posebno.

Zahtevi za upis za uzraste dece koji nisu po konkursu neće se razmatrati i biće na listi čekanja!!!!!

Usluga je dostupna roditeljima na portalu eUprava na sledećem linku: https://euprava.gov.rs/usluge/5653

Roditelji koji nisu u mogućnosti da se prijave preko eUprave, mogu koristiti usluge Uslužnog centra u Leskovcu, šalter E-građanin, kako bi se registrovali na Portal eUprave, putem mobilne aplikacije – dvofaktorskom autentikacijom, i time ostvarili viši nivo pouzdanosti i korišćenja eUsluga.

Korisničko uputstvo za roditelje: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare