Građani Bujanovca ne znaju kako se pravi budžet i nemaju inicijativu šta treba uraditi u njihovoj sredini od novca iz budžeta

BUJANOVAC

Gradjani i građanke opštine Bujanovac nisu dovoljno informisani o radu lokalne samouprave, ne znaju kako se pravi lokalni budžet i kako se troši novac iz njega ali do sada nisu ni imali nikakvu inicijativu o tome šta treba uraditi u njihovoj ulici, mesnoj zajednici, opštini, pokazuju rezultati anketnog istraživanje koje su sprovodili Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i Regionalna informativna agencija JUGpress.

Na pitanje da li smatrate da ste dovoljno informisani o radu lokalne samouprave u Bujanovcu manje od deset posto anketiranih je odgovorilo sa DA, dok je  preko 90 % posto njih odgovorilo sa ne . Petnaestak posto isputanih prati rad sednica lokalnog parlamenta, dok 85 % posto to ne čini.

Što se tiče načina informisanja o radu lokalne samouprave preovlađuje praćenje internet medija, te razgovori sa prijateljima, poznanicima i kolegama na poslu. Manji procenat prati sajt lokalne samouprave, lokalne štampane medije i TV prenose sednice parlamenta.

Građani Bujanovca najčešće prate aktivnosti rada lokalnog parlamenta u oblasti infrastrukture, prostornog planiranja, uređivanja gradskih površina, zaštitu životne okoline, zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita), socijalnu zaštitu, obrazovanje, te inspekcijske poslove.

Na pitanje – iz kojih od navedenih oblasti su postignuti najbolji rezultati u radu vaše opštine/grada i šta bi izdvojili kao primer dobre prakse, – najveći broj ispitanika  nema odgovor ili smatra da ni u jednoj oblasti nisu postignuti rezultati.

Sporadično se pojavljuju odgovori na pitanje da li je došlo do blagog pomaka na bolje u odnosu na predhodnu godinu, gde se navodi primer kao što je infrastruktura (putevi), oblast finansija, te oblast socijalne zaštite.

Građani su naveli i institucije za koje misle da su uspešne i rade u skladu sa zakonom. Najveće poverenje imaju u osnovne škole i Dom zdravlja, a 20 posto ispitanika je odgovorilo sa  „nijedna“.

Što se javnih i javno-komunalna preduzeća tiče, podjednak broj Bujanovčana misli da JKP „Vodovod“ JKP za komunalne delatnosti  rade uspešno i u skladu sa zakonom. I ovde je 20% garđana odabralo u anketi opciju „nijedna“.

Na pitanje „ Da li ste upoznati sa načinom izrade  plana razvoja grada“ svi anketirani su odgovorili sa „NE“.

Na pitanje da li imate predlog za izmenu ili dopunu načina izrade plana razvoja u vašem gradu, najveći broj se odnosio na opciju „nemam predlog“, čak 70%.

Još veći procenat je na pitanje da li imaju predlog za izmenu ili dopunu načina usvajanja plana razvoja u vašoj gradu odgovorio da „nema predlog“.

Velika većina građana koji su učestvovali u anketi nije učestvovala na bilo koji način u izradi plana razvoja u gradu na nivou MZ kroz davanje predloga o prioritetnim aktivnostima, dok je samo jedan anketirani odgovorio potvrdno.

Najviše nedostataka i problema u radu Bujanovca kao jedinice lokalne samouprave anketirani građani podjednako vide u rekonstrukciji i održavanju lokalnih puteva i ulica i kvalitetu ponude kulturnog sadržaja, te problemima u oblasti uklanjanja i odvoženja smeća i komunalnog otpada — održavanje gradske čistoće, a zatim u uređivanju, održavanju i korišćenju parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina – uređivanje javnog prostora; i načinu usvajanja i  trošenja sredstava iz opštinskog budžeta; kao problem građani prepoznaju i organizaciju linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, ali i kvalitet i količina u snabdevanju ispravnom vodom za piće, te kvalitet  obrazovanja i kvalitet ponude kulturnog sadržaja.

Način usvajanja budžeta grada u manjoj meri je razumljiv za manje od pet posto učesnika ankete. Za isti procenat je narazumljiv, dok 80% nisu upoznati sa načinom usvajanja budžeta opštine. Ocenjujući da li je način usvajanja budžeta grada dovoljno otvoren za javnost, 70% smatra da nisu upoznati sa načinom usvajanja budžeta opštine, dok je samo jedan anketirani izjavio da smatra da je u većoj meri otvoren, a dva da je u manjoj meri otvotren.

Što se tiče kriterijumima prema kojim lokalna vlast troši sredstva iz lokalnog budžeta bez odgovora ili ne zna je nepunih 10%. Isti procenat smatra da se sredstva troše po sopstvenim kriterijumima, odnosno za ličnu korist ljudi koji su na vlasti, a ima i onih koji smatraju da se radi o partijskom kriterijumu, ali i po prioritetima, po već utvrđenom planu za tu godinu trenutnim prioriteima.

Kao koruptivne radnje najveći broj Bujanovčana smatra davanje novca državnim službenicima I funkcionerima, zatim korišćenje poznanstva u institucijama i završavanje administrativnih i drugih poslova pred organima vlasti, davanje poklona službenicima, sukob interesa, te ćinjenje protiv usluga državnim službenicima, političkim stankama, ili funkcionerima.

Na pitanje koju od pojava treba prvo otkloniti da bi se sprečila ili smanjila korupcija najveći broj ispitanika odgovara da ne treba uzimati bilo kakve pokolone i novac, a zatim da treba pojačati kaznenu politiku, svima koji uzimaju mito dati otkaz, ali i da sudstvo i policija treba da rade svoj posao i da nadgledaju rad državnih organa.

Čak 60% građana smatra da ima dovoljno informacija o načinima i situacijama koje dovode do korupcije i načinima na koje se ona sprečava, a kao primer toga najčešće se navodi privilegije prilikom zapošljavanja i davanje mita za usluge.

Građani su u anketi izneli svoje mišljenje u kojoj oblastiima najviše korupcije (ocene od 1 do 5, od kojih 1 označava da ima najmanje,  a 5 najviše korupcije). Anketirani građani smatraju da korupcije ima najviše prilikom zapošljavanja (95%), u zdravstvu (90%), lokalnoj samoupravi (85%) i politici (80%).

Na pitanje u kojoj meri institucije najviše doprinose u borbi protiv korupcije (ocenite od 1 do 5, od kojih 1 označava da je doprinos najmanji, a 5 najviše korupcije) anketirani su najveću ocenu dali Agenciji za borbu protiv korupcije (75%) i medijima (70%), dok su jedinicom u većem obimu ocenili civilni sektor (8% ispitanih).

Od građana je zatraženo i da zaokruže koje od navedenih mera bi bile najuspešnije u prevenciju i smanjenju korupcije u okviru lokalne samouprave.

Najviše odgovora dobile su opcije izveštavanja javnosti o realizaciji lokalnog budžeta; uključivanja javnosti u proces planiranja i nadzora nad trošenjem lokalnog budžeta; uspostavljanje obaveze informisanja javnosti o fazama i toku budžetskog ciklusa opštine; građanski nadzor i kontrola planiranja i realizacije lokalnog budžeta i izrada; usvajanje Odluke o načinu i postupku sprovođenja javnih rasprava i uključivanja građana u proces donošenja odluka; kao i jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole budžetskog procesa

Na pitanje da li smatrate da lokalna samouprava u Bujanovcu  treba da menja nešto u svom radu i u kom pravcu nije bilo nekog u procentima značajnijeg odgovora. Mahom su to bili slučajevi gde se po pet posto  anketiranih odlučivalo za neki od odgovora kao što su da sve menja; poboljšanje ekonomske situacije u gardu zapošljavanje mladih ljudi da ostanu u gardu; zapošljavati stručne ljude; uključivanje mlade u kreiranju i realizaciji projekata u cilju sprečavanja njihovog odlaska iz grada; veća kontrola kontrola javnih ustanova i kažnjavanje; zaposliti poštene ljude.

 Ovo istraživanje je deo projekta  “Skener korupcije na jugu Srbije”  koji sprovode Regionalna informativna agencija JUGpress i Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije a podržava ambasada SAD. Kompletna anketa je realizovana u Leskovcu,  Vranju i svim opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga u direktnom kontaktu sa gradjanima i gradjankama  koji su anketirani po principu slučajnog uzorka.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare