Centar za prihvat migranata i u Bujanovcu

BUJANOVAC

U Bujanovcu je danas otvoren Privremeni prihvatni centar za migrante čiji je kapacitet 250 osoba, što, po rečima a ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina znači da “Vlada Srbije ne povećava kapacitete svojih prihvatnih centara, već se trudi da postojeće unapredi i prilagodi ih periodu kojem migranti provedu na njenoj teritoriji”.

 

Vulin je rekao da Vlada Srbije vodi računa da “svako ljudsko biće”  kome je potrebna zaštita na njenoj teritoriji, bude zaštićeno na najbolji mogući način, posebno u zimskim mesecima, ali nije porecizorao da li se to donosi I na domaću sirotinju ili smao na migrante .

On je dodao i da “niko nema prava da ilegalno ulazi na teritoriju Srbije“.

 

“Mi ćemo se truditi da, u domenu naših mogućnosti , smanjimo broj šatora, povećamo broj kreveta i broj tvrdih skloništa, gde ljudi mogu da borave određeni vremenski period, ali Srbija nije prostor u koji se može ulaziti i izlaziti, bez ikakve kontrole, a posebno bez kontrole broja,” tvrdi Vulin.

 

On je ovaj centar obiša zajedno sa šefom sektora Delegacije EU u Srbiji Nikolom Bizelom.

 

 

Zahvaljujući radu MUP-a i Ministarstva odbrane, kaže Vulin, migracije  se kontrolišu i Srbija se  najuspešnije na čitavoj migrantskoj ruti bori protiv krijumčara i svih koji žele da zarade na ljudskoj emociji i nevolji.

 

Ove godine,  od trenutka kada su vojska i policija Srbije izašli na granicu, podneto je više od 270 krivičnih prijava protiv 476 počinilaca pokušaja krijumčarenja ljudi, a tim konkretnim prijavama sprečeno krijumčarenje više od 4.200 osoba, objasnio je Vulin.

.

“Mi ne povećavamo svoje kapacitete, ne možemo da primimo više ljudi, nego što objektivno možemo. Srbija nije i ne može da bude parking za migrante i ljude koji ne mogu nigde da prolaze, ali za one koji su ovde legalno i svojom voljom, mi ćemo obezbediti da, dok se njihov pravni status ne reši, budu zaštićeni po najišim svetskim standardima”, rekao je Vulin.

 

On je rekao da se broj od 6.000 sigurnih smeštajnih kapaciteta dostiže, ali i obnavlja i unapređuje.

 

Bizel je rekao da je EU izdvojila 340.000 evra za rekonstrukciju tog objekta i objasnio da  taj novac nije utrošen samo za rekonstrukciju zgrade, već i na nabavku opreme, pravljenje posebnog kutka za decu…

 

On je rekao da je rekonstrukcija tog objekta deo podrške koji EU pruža Srbiji, od početka migrantske krize, od kada je  Srbiji pomogla sa 40 miliona evra.

 

“EU je spremna da pruži svaku vrstu pomoći Srbiji u rešavanju ovih problema, naročito kada imamo u vidu predstojeću zimu”, rekao je Bizel.

 

Prihvatni centar su danas, zajedno sa Vulinom i Bizelom obišli komesar za izbeglice Vladimir Cucić i predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.

 

Privremeni prihvatni centar u upravnom objektu nekadašnje fabrike akumulatora “DP Svetlost” u Bujanovcu, površine 2.000 kvadratnog metara, nalazi se neposredno uz autoput Skoplje-Beograd, na glavnoj trasi kretanja migranata kroz Srbiju.

 

Qendra për strehimin e emigranatëve edhe në Bujanoc
NGA AUTORI: JUGPRESS, 14 tetor 2016
BUJANOC

Në Bujanoc sot është hapur Qendra e përkohshme për strehimin e emigrantëve, kapaciteti i së cilës është 250 persona, e cila, sipas fjalëve të Ministrit të Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, Aleksandar Vulin, do të thotë se “Qeveria e Serbisë nuk po i rritë kapacitetet e qendrave të pranimit, por është duke u përpjekur që ato ekzistuese t'i përmirësojë dhe përshtasë kohës të cilën të cilën emigrantët e kalojnë në territorin e saj”.

Vulin ka thënë se Qeveria e Serbisë kujdeset që “çdo qenie njerëzore” që ka nevojë për mbrojtje në territorin e saj, do të jetë e mbrojtur në mënyrën më të mirë të mundshme, sidomos në muajt e dimrit, por nuk ka specifikuar nëse kjo ka të bëjë edhe me të varfërit vendas, apo vetëm me emigrantët. Ai ka shtuar se “askush nuk ka të drejtë të hyjë ilegalisht në territorin e Serbisë”.

“Ne do të përpiqemi që në kuadër të mundësive tona, të zvogëlojmë numrin e tendave, të rrisim numrin e shtretërve dhe numrin i strehimoreve të forta, ku njerëzit mund të qëndrojnë një kohë të caktuar, por Serbia nuk është një hapësirë në të cilën mund të hyheht dhe të dilet pa asnjë kontroll, dhe sidomos pa kontrollimin e numrave”, thotë Vulin.

Ai këtë qendër e ka vizituar së bashku me shefin e Delegacionit të sektorit të BE-së në Serbi, Nikola Bizel. Në sajë të punës së Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, thotë Vulin, migrimet po kontrollohen dhe Serbia po luftën më me sukses në të gjithë rutën e emigrantëve, kundër kontrabandistëve dhe të gjithë atyre që duan të fitojnë nga emocionet dhe fatkeqësitë njerëzore.  Këtë vit, nga momenti, kur ushtria dhe policia serbe kanë dalë në kufi, janë ngritur më shumë se 270 kallëzime penale kundër 476 autorëve për shkak të tentim kontrabandimit të njerëzve dhe këto me këto kallëzime konkrete, është parandaluar kontrabandimi i më shumë se 4,200 personave, ka sqaruar Vulin. “Ne nuk jemi duke i rritur kapacitetet tona, nuk mund të pranojmë më shumë njerëz sesa  objektivisht mundemi. Serbia nuk është dhe nuk mund të jetë parking për emigrantët dhe njerëzit që nuk mund të kalojnë akund, por për ata që janë këtu në mënyrë të ligjshme dhe me dëshirën e vet, ne do të sigurojmë që, derisa statusi i tyre ligjor nuk zgjidhet, të jenë të mbrojtur sipas standardeve më të larta botërore”, ka thënë Vulin.

Ai ka thënë se numri pre 6,000 i kapaciteteve të sigurta të strehimit po arrihet, por edhe po rinovohet dhe përmirësohet. Bizel ka thënë se BE ka ndarë 340.000 euro per rikonstruksionin e këtij objekti dhe sqaruar se këto para nuk janë shpenzuar vetëm për rikonstruktimin ndërtesës, por edhe për blerjen e pajisjeve, krijimin e këndit të veçantë për fëmijët…

Ai ka thënë se rindërtimi i këtij objekti, është pjesë e mbështetjes që BE-ja i jep Serbisë, që nga fillimi i krizës së emigrantëve, prej atëherë Serbinë e ka ndihmuar me 40 milionë euro.
“BE-ja është e gatshme të ofrojë çdo lloj ndihme për Serbinë në zgjidhjen e këtyre problemeve, sidomos kur kemi parasysh dimrin që po vjen”, ka thënë Bizel.

Qendra e pranimit sot, së bashku me Vulinin dhe Biselin, e kanë vizituar Komisioneri për Refugjatë Vladimir Cuciqi kryetari i Bujanocit, Shaip Kamberi.

Qendra e përkohshme e pranimit në objektin e administratës të ish-fabrikës së baterive “DP Svetlost” në Bujanoc, një hapësirë prej 2.000 metra katror, është e vendosur në afërsi të autostradës Shkup-Beograd, në rrugën kryesore të lëvizjes së emigrantëve nëpër Serbi.

Neka Vaš komentar bude prvi na "Centar za prihvat migranata i u Bujanovcu"

Ostavite komentar