Budzet u prvih sest meseci u suficitu za 163 miliona dinara

LESKOVAC

Članovi Gradskog veća Grada Leskovca na svojoj 61. sednici razmatrali su izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period 01.01.-30.06.2022. godine. Izvestioc Marija Milosavljević, šef Odeljenja za finansije, rekla je da ukupni prihodi u ovom peeriodu iznose 2.262.542.616 dinara, ili idealnih 50% u odnosu na godišnji plan.

„Prihodi i primanja sa prenetim sredstvima iz ranijih godina iznose 2.855.513.451 dinar, što je 57,7% od planiranog iznosa. Što se pojedinih grupa prihoda tiče, oni su se ostvarivali u sledećim procentima: porez na dohodak, dobit i kapitalne investicije ostvaren je sa 51,6% (1,213 milijardi), porez na imovinu 47,6% (242,6 miliona), porez na dobra i usluge 35,8% (60,2 miliona. transferi od drugih nivoa vlasti doneli su 517,2 miliona, odnosno ostvareni su sa 50,9%. Prihodi od imovine doneli su 91 milion (122,78%), a ovakvom procentu doprinela je komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili isped poslovnog prostora u iznosu od 75,3 miliona, koja je planirana da se slije u budžet prošle godine, ali se prihodovala ove godine. Prihodi od dobara i usluga ostvareni su sa 39% (39,2 miliona), a novčane kazne i oduzeta imovinska korist 105% (39 miliona). Primanja od prodaje nepokretnosti i zemljišta beleže manje ostvarenje, ali će se u narednom, devetomesečnom izveštaju videti veći procenat ostvarenja, jer je do prodaje nepokretnosti došlo posle ovog izveštajnog perioda. Rashodovni izdaci su u prvih šest meseci izvršeni sa 2.146.074.378 dinara, što je 43,3% u odnosu na godišnji plan. Rashodi za zaposlene su izvršeni sa 48,4% (627,14 milion). Iz gradskog budžeta redovno se isplaćuju zarade kao i sve ostale obaveze prema uposlenicima svih direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Rashodi na ime korišćenja usliga i roba izvršeni su sa 544,5 miliona (36,2%), gde je najviše novca (165,8 miliona, ili 49,2%) otišlo na stalne troškove. Obaveze po osnovi stalnih troškova, tekućih popravki i održavanja, kao i za nabavku materijala uredno se servisiraju u skladu sa rokovima plaćanja. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama čiji je osnivač grad, kao i za subvencionisanje cene troškova boravke dece u vrtićima je izdvojeno 104,3 miliona (41%), a za kategoriju dotacije i transferi utrošeno je 215 miliona (48,7% planiranih sredstava na godišnjem niovu). Pod klasifikacijom ostali rashodi utrošeno je 354,5 miliona (83,5%), a u toj gupi najveće učešće imaju novčane kazne i penali po rešenju sudova (239 miliona – 109,3%). Strukturu ovog rashoda najvećim delom čine presude po osnovi faktičke formalne eksproprijacije. Rashodi po osnovu ulaganja u osnovna sredstva izvršeni su sa 20% (146,8 miliona), a manji procenat planiranog iznosa uslovljen je obavezom rezervacije sredstava na ime višegodišnjih ugovora, kao i neophodnosti rezervisanja sredstava po osnovu raspisanih javnih nabavki na osnovu investicija koje su još u toku i na osnovu ugovora koji su potpisani.“

Milosavljevićeva je iznela i podatke o izvršenim rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji.

„Za socijalnu zaštitu utrošeno je 115,1 milion (47%), opšte javne usluge 731,8 (59,4%), javni red i bezbednost 10 miliona (41,8%). Ekonomski poslovi imaju manje izvršenje, 211,2 miliona odnosno 22%, jer će subvencije poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene krejem godine, a tu je sa manjim izvršenjem i kategorija drumski saobraćaj, zbog višegodišnjih raspisivanja tendera za zimsko održavanje i neophodnost rezervisanja sredstava po tom osnovu. Kategorija zaštite životne sredine ostvarena je sa 53,2% (165,4 miliona), a poslovi stanovanja i zajednice sa 29,9% (175,3 miliona) zbog stavke vodosnabdevanje gde su rezervisana sredstva za izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže. Kategorija zdravstvo  izvršena je sa 44,8% (38,5 miliona), rekreacija, sport i kultura sa 43,3 (313,8 miliona), a obrazovanje sa 49,2% (384,7 miliona). Račun izvršenja budžeta zabeležio je izuzetnu likvidnost, a u proseku smo dnevno imali po 700 miliona, što je omogućilo nesmetano servisiranje svih obaveza svih korisnika budžetskih sredstava. U ovom periodu Grad Leskovac je iskazao budžetski suficit u iznosu od 163.780.123 dinara.“

Većnici su se saglasili i da JP „Dom“ ostvarenu dobit u 2021. godini u iznosu od 2.216.284,79 dinara iskoristi za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina.

Osnovnoj školi Svetozar Marković“ data je saglasnost da sa ovlašćenim prevoznikom DOO“ Frenki komerc“ Zagužane sklopu poseban Ugovor o naknadi troškova prevoza za 23 učenika koji imaju prebivalište u Gornjoj Jajini i Palikući, a nastavu pohađaju u pomenutoj školi. Ovi učenici teritorijalno pripadaju Osnovnoj školi u Velikom Trnjanu, ali bi na nastavu u ovoj školi morali da putuju preko Leskovca, što zahteva više vremena za putovanje od kuće do škole i nazad, kao i veća materijalna sredstva za finansiranje prevoza na toj relaciji.

VD DIREKTORI

Direktorima JP „Urbanizam i izgradnja“ i Turističke organizacije Leskovca, Novici Nikoliću i Nebojši Kociću,  istekli su mandati. U ovim firmama biće raspisani konkursi za imenovanje direktora, a do imenovanja novog direktora, dosadašnji direktori će biti na toj funkciji kao vršioci dužnosti.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare