U TOKU JE JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI U HUMANITARNIM PAKETIMA HRANE ZA 40 NAJUGROŽENIJIH PORODICA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je Javni poziv za dodelu pomoći u humanitarnim paketima hrane za 40 najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca. Javni poziv će biti otvoren od 05.06.2024. godine do 19.06.2024. godine, uključujući i 19.06.2024. godine. Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u paketima hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca će razmatrati samo kompletne i blagovremeno dostavljene prijave, koje su u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom Komisije.

Pravo na Pomoć mogu da ostvare porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem u gradu Leskovcu, bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je i da podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispune i jedan od sledećih uslova:

 1. jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju;
 2. tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života;
 3. domaćinstva sa licem kojem je utvrđen smanjen ili potpuni gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje (80% i više procenata invaliditeta);
 4. porodična domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem i to: maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca. dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes. hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama. sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja, deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju itd.;
 5. porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina:
 6. domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
 7. jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina života i
 8. porodice sa žrtvom seksualnog/porodičnog nasilja.

Za porodična domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem iz stava 2. tačke 4. ovog člana, nije obavezan uslov koji se odnosi na mesečne prihode porodice po članu porodičnog domaćinstva, iz stava 1. ovog člana.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za dodelu Pomoći. koja se podnosi Gradu Leskovcu, podnosilac prijave uz zahtev dostavlja i sledeće dokaze:

 • fotokopije važećih izbegličkih/raseljeničkih legitimacija (obavezno za podnosioca prijave);
 • fotokopije ličnih karata Republike Srbije (očitane ukoliko su u pitanju biometrijske karte sa čipom) za sva lica starija od 16 i više godina (ne odnosi se na lica koja imaju važeće izbegličke legitimacije);
 • važeća prijava boravišta na teritoriji grada Leskovca (obavezno za podnosica prijave koji je evidentiran kao interno raseljeno lice);
 • dokaz o prihodima za sve punoletne članove domaćinstva i to: potvrda poslodavca o visini neto zarade za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, potvrda PIO FONDA da lice ostvaruje/ne ostvaruje pravo na penziju, overena lična izjava kod nadležnog organa da lice ostvaruje ili ne ostvaruje prihode;
 • medicinska dokumentacija ne starija od godinu dana;

rešenje nadležnog organa o smanjenom ili potpunom gubitku radne sposobnosti/telesnom oštećenju/smetnjama u razvoju

 • žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad i
 • jednoroditeljske porodice: potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva; presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod Javnog beležnika da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, a da drugi roditelj ne učesgvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da. u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu.

Komisija će izvode iz knjige rođenih za maloletnu decu pribaviti službenim putem.

Sve informacije zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Grada Leskovca, zgrada Osmospratnica, srednji ulaz, 1.sprat, kancelarija br.7. Zahtev sa traženom dokumentacijom nredati na Pisarnicu Gradske uprave Grada Leskovca naslovljenu na:

Povereništvo za izbeglice i migracije Grada Leskovca,

Trg revolucije 45, 16000 Leskovac

sa naznakom “Komisiji za dodelu pomoći u pakegima hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca – NE OTVARATI“ (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare