Zaštitnik gradjana: Tokom vanrednog stanja i epidemije bolesti COVID-19 inspekcija rada nije obezbedila bezbedan i zdrav rad zaposlenih u Juri

LESKOVAC-NIŠ-BEOGRAD

Tokom vanrednog stanja i epidemije bolesti COVID-19 inspekcija rada nije obezbedila bezbedan i zdrav rad zaposlenih u kompaniji Yura Corporation, naveo je Zaštitnika gradjana.

Nalaz u celini prenosimo.

Učestali nadzori inspekcije rada, tokom vanrednog stanja i epidemije bolesti COVID-19, nad primenom preventivnih mera radi sprečavanja oštećenja zdravlja zaposlenih od strane poslodavca „Yura Corporation“ doo, nisu obezbedili bezbedan i zdrav rad jer se broj zaposlenih i radno angažovanih lica zaraženih virusom SARS-CoV-2 kod poslodavca stalno povećavao.

Inspekcijski nadzori i preduzeta inspekcijska ovlašćenja nisu ostvarila svoj cilj odnosno obezbedili potpunu zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta, niti su ostvarili svoju preventivnu ulogu.

Iako Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa čitav niz mera, kako preventivnih tako i mera za otklanjanje nezakonitosti, čiji odabir u svakom konkretnom slučaju, zavisi od procene samog inspektora, inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u slučaju nadziranog subjekta se odlučila za primenu najblažih mera koje nisu uspele da spreče, otklone ili bar umanje u najvećoj mogućoj meri štetne posledice po zaposlene, odnosne nisu sprečile širenje zaraze virusom Covid 19 u kompaniji Yura Corporation doo – u pogonima u Nišu i Leskovcu.

S tim u vezi Zaštitnik građana je mišljenja da je u narednom periodu, dok traje epidemije bolesti COVID-19, potrebno da Inspektorat rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru inspekcijskog nadzora vrši odabir onih zakonom predviđenih mera koje će biti delotvornija u cilju sprečavanja, otklanjanja ili umanjenja u najvećoj mogućoj meri svih štetnih posledica po zaposlene.

R a z l o z i:

Zaštitnik građana je iz sredstava javnog informisanja došao do saznanja da je ukupan broj obolelih radnika u pogonima fabrike kompanije Yura Corporation doo od početka epidemije 64, a da je na dan 12.5.2020. registrovano još 6 novih slučaja. Navedeni, veliki broj obolelih je posledica činjenica da uprkos datim preporukama epidemiologa – maksimalno 50 radnika u smeni na površini od 5.000 kvadratnih metara i više puta izvršenom nadzoru od strane Inspekcije rada nad sprovođenjem mera zaštite u kompaniji Jura u Nišu i Leskovcu, radnici ove kompanije i dalje rade u uslovima nepoštovanja propisanih mera za sprečavanje širenja virusa korona.

S tim u vezi, Zaštitnik građana je postupajući po sopstvenoj inicijativi, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad u pogledu kontrole primene svih propisanih mera i preporuka u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid 19 u kompaniji Yura Corporation doo – u pogonima u Nišu i Leskovcu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad je dostavilo Zaštitniku građana izjašnjenje o sprovedenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim merama.

Iz dostavljenog izjašnjenja i priložene dokumentacije proizlazi da su Inspektori rada, Odeljenja inspekcije rada Niš, dana 8., 9. i 10. aprila 2020. godine izvršili inspekcijski nadzor u kompaniji Yura Corporation doo Rača – proizvodni pogon u Nišu radi kontrole primene poštovanja odredbe člana 4. Uredbe o organizovanju rada za vreme vanrednog stanja i sprovođenja mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu , kada je proizvodni pogon obišla i služba epidemiološke struke Instituta za javno zdravlje Niš, ali i kada su zaposleni obustavili rad i nisu ulazili u proizvodni pogon. Nadzor je okončan tako što je ovlašćenim licima kod poslodavca kao i licu zaduženom za bezbednost i zdravlje na radu naloženo da donesu i dostave na uvid „Plan preventivnih mera radi zaštite života i zdravlja zaposlenih“ koji je u neposrednoj vezi sa Uredbom o organizovanju rada poslodavca u vreme vanrednog stanja;

Takođe, prilikom inspekcijskog nadzora sprovedenog dana 9.04.2020. godine inspektori su predstavnicima poslodavca ukazali na odredbe člana 11. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kojim je propisano da je poslodavac je dužan da, prilikom organizovanja rada i radnog procesa, obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih kao i da za njihovu primenu obezbedi potrebna finansijska sredstva.

Uvidom u zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je prvog narednog dana nakon donošenja Zaključka Štaba za vanredne situacije grada Niša kojim je određeno da broj zaposlenih na površini rada od 5 000m² može biti maksimalno 50, i to dana 10.04.2020. godine u proizvodnom pogonu površine 11 237m² bilo 70 zaposlenih, dok je određeni veći, broj zaposlenih bio ispred proizvodnog pogona odbijajući da uđe unutra. Na osnovu takvog stanja stvari inspektor rada je zaključio da zaposleni i poslodavac poštuju Uredbu Vlade i Zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša br.1148-172020 od 9.04.2020. godine. da nose zaštitna sredstva, da koriste dezinfekciona sredstva, da drže odstojanje od 2 metra da na jednoj tabli dužine 4 do 4,5 metara radi jedan zaposleni.

Nakon toga, dana 23.04.2020. godine inspektori rada, Odeljenja inspekcije rada Niš sproveli su terenski inspekcijski nadzor kojom prilikom su ponovo utvrdili da poslodavac poštuje predviđene mere zaštite, ali su ipak na licu mesta dali usmeni nalog poslodavcu sa upozorenjem i opomenom da se poštuju propisane mere Vlade i Zaključka Gradskog štaba grada Niša.

Dana 24.4.2020. godine izvršen je vanredni inspekcijski nadzor od strane Inspekcije rada kojom prilikom je utvrđeno da je ukupan broj angažovanih lica kod poslodavca 494 i da se poslodavac ne pridržava propisanih mera zaštite života i zdravlja zaposlenih propisanih Uredbom i Zaključcima Gradskog štaba grada Niša od 9.04. i 23.04.2020. godine kojima je utvrđeno da svi poslodavci na teritoriji grada Niša mogu imati maksimalno 50 zaposlenih u smeni na 5000m². Osim toga utvrđeno je da rastojanje između zaposlenih nije najmanje 2 metra. Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja inspektor za rad je sačinio dopis – izveštaj sa ustupanjem Ministarstvu zdravlja, Sektoru za inspekcijske poslove, Odeljenje sanitarne inspekcije u Nišu. Istog dana, 24.4.2020. godine, prema navodima Odeljenja inspekcije rada Niš, donet je novi zaključak Kriznog štaba sa preporukom svim privrednim subjektima, a naročito onima koji obavljaju proizvodnu delatnost, da nastave rad sa punim kapacitetom uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti.

Izjašnjenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, takođe sadrži navode i dokumentaciju u vezi postupanja Odseka inspekcije rada Leskovac kod poslodavca Yura Corporation doo – ogranak u Leskovcu koja je počev od 23.3.2020. godine izvršila ukupno 12 vanrednih inspekcijskih nadzora i to:

  • O nadzoru sprovedenom dana 23.3.2020. godine u zapisniku je samo konstatovano činjenično stanje, broj radnika u proizvodnim postrojenjima, postojanje i korišćenje zaštitne opreme. Tom prilikom nije naloženo preduzimanje dodatnih mera poslodavcu;
  • Dana 5.04.2020. godine Štab za vanredne situacije grada Leskovca, doneo je Zaključak Broj: 950/2020-IV kojim se Yura Corporation doo Leskovac obavezuje da u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravlje Leskovac ili hitno prekine sa radom ili da smanji proces rada na minimum i to sa maksimalno 50 radnika po jednoj proizvodnoj hali čija je površina 5 000m²;
  • 5 dana nakon toga u inspekcijskom nadzoru dana 10.4.2020. godine na zapisniku je konstatovano da je kod poslodavca Yura Corporation ukupan broj zaposlenih 2800, da je kod 7 lica utvrđen korona virus, a oko 300 zaposlenih je dobilo rešenja o izolaciji, da u prvoj smeni radi 96 lica u staroj fabrici, 26 lica radi na administrativnim poslovima u kancelariji, dok u novoj fabrici radi 35 lica, da su zaposleni dobili zaštitne maske i rukavice, da se zaposlenima meri temperatura prilikom dolaska i tokom rada nekoliko puta, te da se svakodnevno vrši dezinfekcija radnih prostorija. Takođe, utvrđeno je da razmak zaposlenih u toku rada veći od 2 metra, te shodno svemu navedenom inspektori rada nisu poslodavcu naložili preduzimanje posebnih mera;
  • Dana 23.4.2020. godine inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da poslodavac ne poštuje Zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca koji se odnosi na preporuke Zavoda za javno zdravlje Leskovac u delu ograničenja broja radnika po površini proizvodne hale (50 radnika na 5 000m²), s obzirom da proizvodna hala stari pogon ima 18 000m², a novi pogon 15 000m². U trenutku nadzora u prvoj smeni u starom pogonu radilo je 660 zaposlenih, a u novom pogonu 80 zaposlenih, dok se u drugoj smeni očekuje 600 zaposlenih, a u trećoj smeni 430. Takođe, konstatovano je da se lična zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju koriste, ali da se rastojanje od 2 metra između zaposlenih ne poštuje, odnosno da na 8 linija pokretnih traka radi ukupno 240 radnika, što znači po 30 zaposlenih na jednoj pokretnoj traci. Na dan nadzora je bilo 10 zaposlenih pozitivnih na korona virus, a rešenje o izolaciji je dobilo oko 300 zaposlenih. S obzirom na takvo stanje stvari inspektori rada su poslodavcu ukazali na poštovanje odredbe člana 11. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kojim je propisana dužnost poslodavca da prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih. O svemu navedenom obavešten je Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca sa obrazloženjem da propusti koji se odnose na ograničenje broja radnika po površini proizvodne hale nisu u nadležnosti inspekcije rada, pozivajući se pri tome na odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
  • Usled pogoršanja epidemiološke situacije i sve većeg broja potvrđenih pozitivnih slučajeva na COVID 19 među populacijom zaposlenih u Yura Corporation doo Leskovac, Odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca dana 22.5.2020. godine formiran je Stručno operativni tim za kontrolu propisanih mera zaštite u cilju sprečavanja širenja infekcije kod poslodavca Yura Corporation doo Leskovac, čiji su članovi specijalista epidemiologije i higijene Zavoda za javno zdravlje Leskovac, republički sanitarni inspektor i republički inspektor rada. Navedni Stručni operativni tim je izvršio inspekcijski nadzor dana 27.5.2020. godine o kome je sačinjen izveštaj i dat predlog mera zaštite u cilju sprečavanja širenja infekcije koje između ostalog predviđaju da se odrede normativi za maksimalan broj zaposlenih, kao i obeležavanja distance kako u proizvodnom tako i neproizvodnom delu.

Ustavom Republike Srbije u članu 60. stav 4. propisano je da svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa, te da se niko tih prava ne može odreći.
Zakonom o inspekcijskom nadzoru u članu 2. definisano je da je inspekcijski nadzor posao državne uprave čija su sadržina i pojam utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad državne uprave, koga vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, s ciljem da se preventivnim delovanjem ili nalaganjem mera obezbedi zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese.
Članom 25. istog zakona propisano je da nadziranom subjektu inspektor može izreći upravnu meru, i to preventivnu meru, meru za otklanjanje nezakonitosti, posebnu meru naredbe, zabrane ili zaplene ili meru za zaštitu prava trećih lica, te da će inspektor izriči one mere koje su srazmerne procenjenom riziku i otkrivenim, odnosno verovatnim nezakonitostima i štetnim posledicama, tako da se rizikom delotvorno upravlja, i kojima se najpovoljnije po nadziranog subjekta postižu cilj i svrha zakona i drugog propisa.
Članom 26. istog zakona određeno je da će inspektor u zapisniku odrediti odgovarajuće preventivne mere, ako je to potrebno da bi se sprečio nastanak nezakonitosti i štetnih posledica i to neku od sledećih preventivnih mera:
1) upozoravanje nadziranog subjekta o njegovim obavezama iz zakona i drugih propisa, kao i o propisanim radnjama i merama upravljenim prema nadziranom subjektu i sankcijama za postupanja suprotna tim obavezama;
2) ukazivanje nadziranom subjektu na mogućnost nastupanja štetnih posledica njegovog poslovanja ili postupanja;
3) nalaganje nadziranom subjektu preduzimanja ili uzdržavanja od određenih radnji radi otklanjanja uzroka verovatnih štetnih posledica, kao i odgovarajućih mera predostrožnosti u cilju sprečavanja nastanka mogućih štetnih posledica;
U članu 27. stav 5. propisano je da inspektor može bez odlaganja doneti rešenje kojim izriče mere za otklanjanje nezakonitosti, bez prethodnog ukazivanja na nezakonitost i ostavljanja roka za otklanjanje nezakonitosti i štetnih posledica i ispunjavanje propisanih obaveza, ako to nalaže neophodnost preduzimanja hitnih mera radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet.
Takođe, članom 28. stav 1. određeno je da ako nadzirani subjekat ne otkloni nezakonitost u ostavljenom roku, inspektor je ovlašćen da donese rešenje i izrekne meru kojom, do otklanjanja nezakonitosti, nadziranom subjektu zabranjuje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti ili zaplenjuje dokumentaciju, robu i druge predmete koji su nadziranom subjektu poslužili za povredu propisa ili su time nastali.
Članom 42. stav 1. predviđeno je da ako kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu, inspektor nadležnom pravosudnom organu podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog.
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu članom 11. stav 1. propisano je da je poslodavac dužan da, prilikom organizovanja rada i radnog procesa, obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih kao i da za njihovu primenu obezbedi potrebna finansijska sredstva, dok je u članu 61. propisano da inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona, tehničkih i drugih mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, kao i nad primenom mera o bezbednosti i zdravlja na radu utvrđenim aktom o proceni rizika, opštim aktom poslodavca, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, vrši ministarstvo nadležno za rad preko inspektora rada.

Članom 66. stav 2. tačka 1. istog zakona predviđeno je obaveza inspektora rada da, za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog, zabrani rad na radnom mestu kod poslodavca, a naročito kad utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog, a članom 67. da preduzimanje mera i radnji čijom primenom i izvršavanjem se, u skladu sa odredbama ovog zakona, obezbeđuje zaštita bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih – inspektor rada nalaže rešenjem.
Član 69. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisane su novčane kazne za prekršaje i to novčana kazna od 800.000 do 1.000.000 dinara, za poslodavca sa svojstvom pravnog lica za prekršaj:
1) ako zaposlenom ne obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini na/i u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 9. stav 1);
2) ako prilikom organizovanja rada i radnog procesa ne obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja.


Na osnovu napred iznetih činjenica, Zaštitnik građana konstatuje da su nadležni inspekcijski organi postupali prema nadziranom subjektu Yura Corporation doo, – pogoni u Nišu i Leskovcu i tom prilikom ukazivali ovlašćenim licima poslodavca na neophodnost poštovanja svih preventivnih mera propisanih Uredbom o organizovanju rada za vreme vanrednog stanja i sprovođenja mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i Zaključcima gradskih štabova za vanredne situacije grada Niša i Leskovca. To su činili upućivanjem opomene i upozorenja nadziranom subjektu o njegovim obavezama iz zakona i drugih propisa, kao oblika preventivnih mera u skladu sa članom 26. Zakona o inspekcijskom nadzoru. U inspekcijskim nadzorima sprovedenim dana 24.4.2020. godine u Nišu i dana 23.4.2020. godine u Leskovcu kada je nesporno utvrđeno postojanje nepravilnosti, koje su se ogledale u nepoštovanju mera distance od najmanje 2 metra i broja zaposlenih na određenom broju kvadrata, i iste konstatovane u zapisniku, nadležni inspekcijski organi nisu, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu naložili preduzimanje mera za njihovo otklanjanje, već su inspektori rada ponovo ukazali na poštovanje odredbe člana 11. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i obavestili svoje Gradske štabove za vanredne situacije grada o utvrđenim nepravilnostima zahtevajući od njih odgovarajuće postupanje, i to sa obrazloženjem da propusti koji se odnose na ograničenje broja radnika po površini proizvodne hale nisu u nadležnosti inspekcije rada, pozivajući se pri tome na odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti .

Međutim, Zaštitnik građana smatra da na ovakav način sprovedeni inspekcijski nadzori i preduzeta inspekcijska ovlašćenja nisu ostvarili svoj cilj, odnosno obezbedili potpunu zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta, niti su ostvarili svoju preventivnu ulogu, s obzirom da se broj zaraženih virusom Covid 19 u Yura Corporation doo stalno povećavao. Takođe, u okolnostima u kojima su bezbednost i zdravlje zaposlenih ugroženi i kada postoji neophodnost preduzimanja hitnih mera radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, pozivanje inspekcije rada na nenadležnost sa obrazloženjem da su propusti koji se odnose na ograničenje broja radnika po površini proizvodne hale u nadležnosti pre svega sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, Zaštitnik građana ne može smatrati prihvatljivim i opravdanim, naročito ako se imaju u vidu odredbe člana 11. i 66. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kojima su izričito i nedvosmisleno propisane obaveze poslodavca i ovlašćenja inspektora rada na nalaganje i preduzimanje konkretnih mera kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenih. Iz navedenog proizlazi da je inspekcija rada na osnovu ovlašćenja propisanih Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu mogla u punom kapacitetu sprovesti efikasan inspekcijski nadzor uz nalaganje delotvornih mera koje su srazmerne procenjenom riziku i otkrivenim, odnosno verovatnim nezakonitostima i štetnim posledicama.

S tim u vezi, Zaštitnik građana smatra da je u narednom periodu, dok traje epidemija bolesti COVID-19 neophodno pojačati inspekcijski nadzor i učiniti ga adekvatnijim na taj način što će inspektori rada vršiti odabir onih zakonom propisanih mere koje će biti delotvornije u cilju sprečavanja, otklanjanja ili umanjenja u najvećoj mogućoj meri svih štetnih posledica po život i zdravlje zaposlenih.

Na osnovu svih utvrđenih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je, saglasno članu 24. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, Ministarstvu za rad, rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputio mišljenje, smatrajući da će na taj način najcelishodnije doprineti zaštiti prava građana, unapređenju rada organa uprave i sprečavanja sličnih propusta u budućnosti.

ZAŠTITNIK GRAĐANA

mr Zoran Pašalić

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
teraj dalje
teraj dalje
3 godine pre

zato inspekcija rada sad Je.. male radnje nekakvim dopunskim aktom o kovidu 19 i puni nekom dzepove parama

Mile
Mile
3 godine pre
Odgovori  teraj dalje

Ali ih nema da provere privatne strugare da li rade subotom. Mislim da je subota redovan radni dan, što je prekršaj, ali inspektori ne rade subotom, pa nema ko da taj posao odradi. A male radnje su oduvek bile na tapetu, ništa čudno. Zato ih je sve manje.