ZAŠTITNIK GRAĐANA O «BAGATU» : KO SVE U LESKOVCU NE RADI SVOJ POSAO?

 

 

LESKOVAC

 

Zaštitnik građana je i zvanično utvrdio ono na šta Regionalna informativna agencija JUGpress i leskovački nedeljnik Nova Naša reč odavno ukazuje, da u gradu Leskovcu postoji takvo bezakonje na delu kada je u pitanju biznis sa raznoraznim gradilištima da bi ozbiljan, profesionalan i nepotkupljiv policijski tim, kome nije važno ko je na vlasti već da li se poštuju zakoni ove zemlje, imao posla za duži vremenski period, piše Nova Naša reč.

Zaštitnik građana  se bavio zgradom koja niče na prostoru bivšeg „Bagata“ .

Šta li bi tek utvrdili „nadležni“ kad bi stvarno štitili zakon o aktuelnim radovima na toj lokaciji, zgradi koja je trebala da ima šest spratova, sudeći po izbledeloj ceradi koja je trebala da glumi zakonom propisanu tablu za  obaveštenje o gradilištu,  objektu i investitoru, a već se penje iznad te visine, činjenici da nema nijedno parking mesto…

Posebno slatko u nalazima Zaštitnika građana da se bahato kršenje zakona i nepostupanje onih koji su plaćeni od poreza građana da POSTUPAJU dešavalo i dešava na apsolutno isti način i u prošloj i u ovoj lokalnoj vlasti.

Ne želeći da prepričavamo ono što piše Zaštitnik građana objavljujemo soslovce njegov izveštaj

 

«Gradska uprava grada Leskovca, Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve nije preduzela sve neophodne mere u cilju sprovođenja rešenja o obezbeđenju susednih objekata, zatvaranju gradilišta i rušenju, što je imalo za posledici nastanak i uvećanje štete na imovini pritužilaca, utvrdio je Zaštitnik građana. Istovremeno, Gradska uprava grada Leskovca nije ostvarila odgovarajuću saradnju sa Zaštitnikom građana u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti njenog rada», navodi se u uvodnom tekstu.

 

»Gradska uprava grada Leskovca, Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve je načinila propuste u radu na štetu pritužilja M. P. i D. P., a koji se ogledaju u nevršenju poslova iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja daljeg izvođenja radova na izgradnji  poslovno-stambenog objekta, u ul. Bulevar oslobođenja, u Leskovcu, kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole i to:

 

Građevinska inspekcija nije obezbedila prinudno izvršenje rešenja  br. 356-159/12-07 od dana 11.6.2012. godine, kojim je investitoru naloženo hitno preduzimanje mera radi obezbeđenja susednih objekata;

 

Građevinska inspekcija nije preduzela zakonom propisane mere u cilju sprovođenja rešenja br. 356-159/12-07 od dana 30.11.2012. godine kojim je izdata zabrana daljeg izvođenja radova na izgradnji poslovno-stambenog objekta, u ul. Bulevar oslobođenja;

 

Građevinska inspekcija nije sprovela svoje izvršno rešenje br.356159/12-07 od dana 28.1.2013. godine i Zaključak o dozvoli izvršenja od dana 22.2.2013. godine, o rušenju izvedenih radova koji odstupaju od izdate građevinske dozvole – na delu objekta prema ul. Bulevar Oslobođenja.

 

 

Ovakvim neefikasnim, neažurnim i neprofesionalnim postupanjem, koje je imalo za posledicu odugovlačenje upravnog postupka i time nastupanje znatne štete na stanu pritužilja,  Gradska uprava grada Leskovca, Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve je izvršila grubu povredu ne samo pravo pritužilja na mirno uživanje svojine, prouzrokujući time pravnu nesigurnost već i povredu javnog interesa, imajući u vidu da oštećeni objekat predstavlja kulturno dobro.

 

Gradska uprava grada Leskovca nije ostvarila odgovarajuću saradnju sa Zaštitnikom građana, jer je u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada pokrenutom po pritužbi M. P. i D. P. iz Leskovca, na ponovljene zahteve, više puta dostavila nepotpune i neprecizne odgovore, bez priložene dokumentacije kojom potvrđuje iznete navode.

 

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana upućuje sledeću

 

P R E P O R U K U

 

1.

Gradska uprava grada Leskovca, Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve će, bez odlaganja, preduzeti sve neophodne mere u cilju sprovođenja rešenja donetih u predmetu broj: 356-159/12-07.

 

2.

Gradska uprava grada Leskovca će pritužiljama ponuditi pravično obeštećenje na ime naknade štete nastale na njihovoj imovini, nastale nevršenjem poslova iz svoje nadležnosti, odnosno ne sprovođenjem ne samo administrativnog izvršenja rešenja o rušenju, već i nesprovođenjem rešenja koja su mu prethodila i to rešenja o obezbeđenju susednih objekata i zatvaranju gradilišta.

 

3.

Gradska uprava grada Leskovca će u budućem radu preduzimati sve zakonom propisane mere u cilju blagovremenog sprovođenja sopstvenih izvršnih rešenja.

 

4.

Na zahtev Zaštitnika građana, Gradska uprava grada Leskovca, će u budućem radu dostavljati potpune, precizne i konkretne odgovore, potkrepljene odgovarajućem dokumentacijom kao potvrdom pruženih informacija, jer se drugačije postupanje tretira kao povreda zakonskih odredbi o obaveznoj saradnji sa Zaštitnikom građana.

 

Gradska uprava grada Leskovca obavestiće Zaštitnika građana najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ove preporuke, o preduzetim merama i postupanju po njoj i dostaviti dokaze o tome.

 

 

R a z l o z i:

 

  1. P. i D. P. iz Leskovca obratile su se Zaštitniku građana pritužbama, zbog povrede prava na mirno uživanje imovine, nastale kao posledica nepreduzimanja zakonom propisanih mera od strane Gradske uprave grada Leskovca u cilju sprečavanja daljeg izvođenja radova na stambeno – poslovnom objektu na uglu ul. Bulevar oslobođenja i 11. oktobra, koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi i susedne objekte.

 

Pritužilje u svojim pritužbama navode da je Gradska uprava za urbanizam i komunalno stambene poslove grada Leskovca marta 2012. godine odobrila projekat izgradnje poslovno-stambenog objekta pod imenom „Bagat“, u ul. Bulevar oslobođenja, kojim je predviđeno da se novi objekat oslanja na već postojeći objekat koji predstavlja kulturno dobro i kao takav je pod zaštitom države, ali da je, na taj način odobrenom izgradnjom predmetnog objekta, došlo do oštećenja već postojeće zgrade i stanova pritužilja.

 

Zbog štete koja je nastala u njihovim stanovima pritužilje su se obraćale nadležnim gradskim organima, ali prema njihovim tvrdnjama, adekvatnog odgovara i preduzimanja zakonom propisanih mera u cilju sprečavanja dalje štete nije bilo. Stoga su se zahtevom za sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora obratile Republičkoj građevinskoj i urbanističkoj inspekciji koje su postupile u granicama svojih zakonom propisanih ovlašćenja, odnosno izvršile uvid na licu mesta i postojeću dokumentaciju, te na osnovu toga uputile odgovarajuće naloge Gradskoj upravi grada Leskovca, po kojima ista, ni posle više urgencija, nije postupila.

 

Takođe, pritužilje, u prilog svojih tvrdnji da izgradnja predmetnog objekta nije u skladu sa zakonom i pravilima građenja, ukazuju na stručna mišljenja koja je tim povodom dao Zavod za zaštitu spomenika Niš i to od dana 22.1.2013. i 14.8.2014. godine

 

Radi sagledavanja osnovanosti primljenih pritužbi, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Gradske uprave grada Leskovca, Uprave za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve, o čemu je organ obavešten aktom del. br. 34269 od 30.11.2013. godine i istovremeno zatražio izjašnjenje o svim relevantnim činjenicama, a naročito o razlozima nepostupanja po nalozima Urbanističkog inspektora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, datom na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora.

 

Na osnovu svih izjašnjenja Gradske uprave grada Leskovca br.356-159/12-07 i to od 8.1.2013, 3.11.2014, 23.12.2014, 5.2.2014, 27.2.2015 i 29.5.2015. godine koje je, na više puta postavljene zahteve Zaštitnika građana ista dostavila i celokupno priložene dokumentacije ovaj organ je nesporno utvrdio da je:

 

–           građevinska inspekcija Gradske uprave grada Leskovca dana 18.4.2012. godine investitoru  „Energosistem Čogurić“ doo iz Leskovca izdala rešenje o građevinskoj dozvoli br.351-24/12-02 za izgradnju stambeno – poslovnom objektu na uglu ul. Bulevar oslobođenja i 11. oktobra,

 

–           dana 18.4.2012. godine građevinski inspektor uviđajem na licu mesta konstatovao da gradilište nije obeleženo na propisani način, te dana 24.4.2012. godine doneo rešenje kojim je naloženo otklanjanje tog nedostatka u roku od dva dana,

–           dana 11.6.2012. godine, zbog obrušavanja kosine širokog iskopa na severnoj i istočnoj strani, kao i zbog mogućeg obrušavanja na zapadnoj strani, doneto novo rešenje kojim je naloženo hitno preduzimanje mera radi obezbeđenja susednih objekata,

 

–           dana  30.11.2012. godine, na osnovu ponovo sprovedenog inspekcijskog pregleda, kojim je konstatovano da postoje odstupanja od glavnog projekta doneto rešenje o obustavi radova kojim je naložena obustava radova i dat rok od 30 dana za pribavljanje nove ili izmenu postojeće građevinske dozvole,

 

–      povodom prijave ovde pritužilje M. P. dana 4.12.2012. godine Republička građevinska inspekcija, izvršila vanredni inspekcijski nadzor nad radom gradske građevinske inspekcije, kao i neposredan uvid na licu mesta i tim povodom naložila Upravi za inspekcijske poslove grada Leskovca da sprovede donetu meru obustave radova (zatvoriti gradilište i pečatiti zatečene građevinske mašine na gradilište),

 

–           dana 17.12.2012. Republička urbanistička inspekcija je, takođe po zahtevu pritužilje, izvršila vanredni inspekcijski nadzor, te imajući u vidu da je izvođenje radova na predmetnom objektu dovelo do oštećenja zaštićenog objekta „Bagat“ utvrdila da glavni projekat ne sadrži elaborat mera tehničke zaštite i dala nalog Gradskoj upravi grada Leskovca da traži da se glavni projekat dopuni elaboratom – merama tehničke zaštite okolnih objekata od obrušavanja,

 

–           Gradska uprava grada Leskovca, saglasno datom nalogu, dana 11.1.2013. godine zatražila od investitora da dopuni glavni projekat za izgradnju predmetnog objekta elaboratom – merama tehničke zaštite okolnih objekata,

 

–           kako investitor nije postupio po rešenju od dana 30.11.2012. godine, odnosno nije izmenio postojeći glavni projekat u skladu sa radovima koji su izvedeni, građevinska inspekcija Gradske uprave grada Leskovca je dana 28.1.2013. godine donela rešenje o rušenju jer investitori nisu postupili po nalogu iz rešenja,

 

–           dana 22.2.2013. godine donet je zaključak o dozvoli izvršenja rešenja o rušenju,

 

–           Republička urbanistička inspekcija dopisom od dana 9.4.2013. godine naložila da se izmeni glavni projekat u delu svetlarnika,

 

–           dana 22.4.2013. godine Gradska uprava grada Leskovca uputila obaveštenja investitoru da u roku od 30 dana dostavi izmenu glavnog projekta u delu svetlarnika,

 

–           dana 25.2.2014. ponovo uputila obaveštenje investitoru da dostavi izmenu glavnog projekta, ali sve do dana dostavljanja izjašnjenja od strane Gradske uprave grada Leskovca dana 22.8.2014. godine tražena izmena glavnog projekta nije dostavljena,

 

–           dana 10.6.2014. godine doneto rešenje kojim se nalaže investitoru da preduzme mere u cilju obezbeđenja gradilišta postavljanjem zaštitne gradilišne ograde,

 

–           dana 2.12.2014. godine donet zaključak o dozvoli izvršenja predmetnog rešenja,

 

–           da nadležni organ Gradske uprave grada Leskovca, s obzirom na činjenicu da investitor nije dostavio traženu izmenu glavnog projekta kojim bi se obezbedilo dalje izvođenje radova bez ugrožavanja stabilnosti već postojećeg objekta na koji se naslanja, nije ni uprkos sugestijama Zaštitnika građana pristupio prinudnom izvršenju rešenja o rušenju dela objekta.

 

U svim izjašnjenjima koje je Gradska uprava grada Leskovca dostavila Zaštitniku građana nedvosmisleno se iznosi tvrdnja da su pritužbe M. P. i D. P. neosnovane jer je Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve postupala u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji tako što je donošenjem odgovarajućih rešenja (o preduzimanju mera radi obezbeđenja susednih objekata, o obustavi radova, rušenju) preduzimala zakonom predviđene mera.

 

Uvidom u dostavljene izveštaje o stanju zaštićenog objekta od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, konstatovano je da je još uvidom na licu mesta 20.1.2013. godine Zavod za zaštitu spomenika uočio da je novom gradnjom ugrožena statistička stabilnost zaštićenog objekta, a uvidom na licu mesta dana 4.7.2014. godine utvrđeno da u odnosu na stanje gradnje iz 2013. godine postoje nove građevinske intervencije za koje ne postoji projektna dokumentacija, te da je neophodno hitno izraditi projekat izvedenog stanja i na osnovu njega statičke proračune. Takođe, Zavod ukazuje i na činjenicu da se objekat urušava sleganjem nove gradnje i da je uticajem velike količine vode koja se sliva sa otvorenih međuspratnih konstrukcija na zaštićeni objekat, ovaj proces ubrzan tako da se ne može predvideti kako će delovati zajedno sa uticajem mraza, te da su objekat, koji predstavlja kulturno dobro i njegovi stanari ugroženi realnom opasnošću od rušenja delova objekta, pa se odgovarajuća tehnička zaštita svakako mora sprovesti.

*

Odredbama člana 58. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006) garantuje se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona. Pri tome, pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

 

Članom 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07), propisana je odgovornost jedinice lokalne samouprave za kvalitetno i efikasno vršenje svojih i poverenih nadležnosti.

 

Članom 7. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001 i „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 30/2010) propisano je da su organi koji vode postupak, odnosno rešavaju u upravnim stvarima, dužni da obezbede uspešno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka (načelo efikasnosti).

 

Zakonom o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br.79/2005,101/2007, 95/2010 i 99/2014) propisano je da imaoci javnih ovlašćenja sami odgovaraju za štetu koju svojim nezakonitim i neispravnim radom prouzrokuju fizičkim i pravnim licima u vršenju poverenih poslova državne uprave.

 

Članom 124, stavom 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014) propisano je da Republika Srbija, ako oštećeniku nadoknadi štetu koju je državni službenik prouzrokovao namerno ili iz krajnje nepažnje, ima pravo da od državnog službenika zahteva naknadu plaćenog iznosa u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete.

 

Odredbom člana 267. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010) predviđeno je da administrativno izvršenje sprovodi organ koji je stvar rešavao u prvom stepenu, ako posebnim propisom nije drukčije određeno. Odredbom člana 269. stav 1. zakona propisano je da se administrativno izvršenje, koje sprovodi organ koji je upravnu stvar rešavao u prvom stepenu, sprovodi na osnovu rešenja koje je postalo izvršno, i zaključka o dozvoli izvršenja, dok su odredbom člana 271. ovog zakona predviđeni slučajevi u kojima će se administrativno izvršenje obustaviti, odnosno odložiti.

 

Članom 171. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US) propisano je da rešenje o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, koje se donosi na osnovu ovog zakona, izvršava republički, pokrajinski, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove građevinske inspekcije, koji organ istovremeno, sačinjava program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo izvršenje, te da troškovi izvršenja inspekcijskog rešenja padaju na teret izvršenika, s tim da ako izvršenik sam ne sprovede izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, rešenje će se izvršiti preko privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, u skladu sa ovim zakonom, na teret izvršenika.

 

Članom 176. stav 1. tačka 2) istog zakona propisano je da je u vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ovlašćen da naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 60 dana za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, odnosno projektu za izvođenje, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi, odnosno izmeni građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela.

 

Članom 177. stav 1. tačka 1) predviđeno je da kada građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se u toku građenja ne preduzimaju mere za bezbednost objekta, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine, narediće rešenjem investitoru, odnosno izvođaču radova mere za otklanjanje uočenih nedostataka, rok njihovog izvršenja, kao i obustavu daljeg izvođenja radova dok se ove mere ne sprovedu, pod pretnjom prinudnog izvršenja na teret investitora, odnosno izvođača radova.

*

Uprkos navodima Gradske uprave grada Leskovca da je građevinska inspekcija postupala u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zaštitnik građana ovakvu više ponovljenu tvrdnju ne može prihvatiti iz razloga što iz celokupno postupka vođenog od strane ovog organa nedvosmisleno proizlazi da predmetna rešenja nisu sprovedena, niti dobrovoljno od strane samog investitora, niti prinudnim putem od strane nadležnog organa koji je po slovu zakona bio dužan, da nakon isteka roka za dobrovoljno izvršenje i donošenja zaključka o dozvoli izvršenja preduzme mere u cilju njihovog sprovođenja, a na teret izvršenika. Takvo postupanje Gradske uprave grada Leskovca je u konkretnom slučaju, a bez nekog opravdanog razloga, izostalo i time prouzrokovalo znatnu štetu u stanu pritužlja.

 

Naime, iako su se pritužilje u više navrata uporno obraćale organima Gradske uprave grada Leskovca ukazujući na ozbiljnost konkretne situacije, nadležni organi pomenute gradske uprave nisu ažurno i ekonomično postupali u cilju preduzimanja svih potrebnih aktivnosti iz svoje nadležnosti na otklanjanju propusta u svom radu i trajnom rešavanju nastalog problema. Konkretan problem je nastao kao posledica izvođenja radova koji odstupaju od izdate građevinske koje nadležni organi nisu blagovremeno sprečili, pri tom dozvolivši da se, uprkos zabrane, izvođenje radova i dalje nastavi i time svesno, namerno ili iz krajnje nepažnje, dozvolili da se grubo krše propisi na štetu prava građana.

 

Ovakvo, evidentno neblagovremeno i neefikasno postupanje organa Gradske uprave grada Leskovca u ovoj stvari od samog njenog početka, odnosno nepreduzimanjem  pravnih i faktičkih radnji na koje je zakonom ovlašćen, imalo je za posledicu da se usled proteka vremena, u kome doneta rešenja nisu izvršavana, razmere štete nastale u stanu pritužilja uvećavaju, te je u vezi s tim, neophodno ove posledice što pre otkloniti, i to tako što će Gradska uprava grada Leskovca pritužiljama ponuditi pravično obeštećenje na ime naknade štete u njihovom stanu.

 

Neopravdano dugo nepostupanje i neizvršavanje donetih odluka je odlika loše uprave, koju svaki organ uprave mora da prevaziđe u svom radu. Organi uprave i organi koji vrše javna ovlašćenja dužni su, u skladu sa međunarodno prihvaćenim načelima dobre uprave, postupati ažurno i u dobroj veri, predvidivo, transparentno i nepristrasno, tretirajući podjednako sve građane. Odsustvo izvršenja pravnosnažnog i izvršnog akta nikako se ne može smatrati dobrom upravom.

 

Standard dobre uprave podrazumeva aktivan, angažovan stav organa uprave prema obavljanju poslova iz svog delokruga i zakonito vršenje tih poslova radi ostvarivanja cilja zbog koga su organu data javna ovlašćenja.

 

Kodeks dobre uprave nalaže da teret propusta na strani organa nikako ne treba da snosi građanin, te je državni organ koji načinio propust u radu dužan da u svakoj mogućoj meri i na svaki dozvoljen način otkloni ili umanji posledice propusta prema građanima, odnosno naknadi mu štetu.

 

Sagledavajući navedene propise kojima su regulisani uslovi i način sprovođenja postupka administrativnog izvršenja rešenja, i podatke do kojih se došlo tokom sprovedenog postupka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Gradske uprave grada Leskovca, Zaštitnik građana ocenjuje da organ uprave nije postupio po sopstvenom pravnosnažnom i izvršnom rešenju, niti je preduzimao mere iz svoje nadležnosti da spreči nastanak štete u konkretnom slučaju, nedvosmisleno ukazuje na nepravilnosti u radu, povredu prava pritužilja i povredu principa dobre uprave.

 

Istovremeno izjašnjenja koja su od strane Gradske uprave grada Leskovca dostavljana u postupku po predmetnoj pritužbi nisu sadržala konkretne i potpune informacije i vezi postavljenih pitanja, kao ni dokaze koji potvrđuju navode iznete u njihovim aktima.

 

Naime, iz prepiske sa ovim organa, a koja je trajala više od godinu dana, uočeno je tendencija Gradske uprave grada Leskovca da dostavlja neprecizna, vrlo štura izjašnjenja, bez dostavljanja kopije donetih rešenja, što je za posledicu imalo znatno odugovlačenje samog postupka kontrole koji vodi Zaštitnik građana. Naime, tek dostavljanjem dva poslednja izjašnjenja i u njihovom prilogu kopije rešenja  od 11.6.2012. godine i rešenja o rušenju od 28.1.2013. godine, ovaj organ je imao priliku da sagleda sve relevantne  činjenice i okolnosti konkretnog slučaja koje ukazuju na to da nijedno od predmetnih rešenja, a naročito prvo i sa aspekta predmeta pritužbe najvažnije, od dana 11.6.2012. godine kojim je naloženo preduzimanje mera radi obezbeđenja susednih objekata, nije ni dobrovoljno, od strane izvršenika, ni u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010) o administrativnom izvršenju, prinudno sprovedeno. Isto tako, iz dostavljenih izjašnjenja ostalo je nejasno da li su i koje mere preduzete u pogledu ne postupanja investitora, da po upućenom nalogu dostavi izmenu glavnog projekta u delu svetlarnika.

 

Upravo na napred navedeni način su prekršene odredbe člana 21. stav 1. i člana 29. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, o obaveznoj saradnji sa Zaštitnikom građana i obavezi organa da mu stavi na raspolaganje sve podatke kojima raspolaže, a koji su od značaja za postupak koji vodi,  a posebno da odgovori na sve zahteve ovog organa i da mu dostavi tražene informacije  u za to određenom roku.

 

Na osnovu svih utvrđenih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je utvrdio propuste pravilnosti i zakonitosti rada Gradske uprave grada Leskovca, pa saglasno članu 31. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, upućuje preporuku radi otklanjanja uočenih nedostataka u radu, kao i cilju unapređenja rada organa uprave i sprečavanja sličnih propusta u budućnosti.

 

 

 

 

 

 

 

ZAMENIK ZAŠTITNIKA GRAĐANA

 

 

Miloš Janković

 

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Petar Stojiljkovic
Petar Stojiljkovic
8 godine pre

Petar Stojiljkovic nazalost i ja sam vec 5 godina od urbanizma i bivse nacenice Jadranke Miljkovic zbog donetog zakljucka i ako posedujem urednu dukomentaciju dobio zatvaranje objekta,koji do danasnjeg dana zbog administracije i nerada u organu za urbanizam nije resen i ako zakon nalaze zbog materijalne stete da se problem resi neresava i cuva po fijokama….