Usvojen rebalans budžeta za 2022. godinu

VLASOTINCE
Posle osmočasnog rada održana je 14.sednica Skupštine opštine Vlasotince, koja je,u četvrtak, počela tačno u podne a na kojoj je od 45 prisustvovalo 43 odbornika. Raspravljalo se po svim 27 tačkama dnevnog reda a poseban, kritički, ton samoj sednici davali su, po običaju, odbornici opozicije Žarko Kostić, Dragan Jović i dr. Dragan Spasić, koji su svojim diskusijama osporavali pojedine izveštaje i predloge koji su bili na dnevnom redu same sednice.
Po nepisanom pravilu jesenje sednice su prilika da se raspravlja o izmenama i dopunama budžeta za tekuću godinu što je bila i prva tačka dnevnog reda kao Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022.godinu.
Odlukom o izmenama odluke o budžetu opštine Vlasotince povećavaju se sredstva iz budžeta opštine u iznosu od 65.040.502 dinara. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine planiraju se u iznosu od 1.121.875.603 dinara, ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine planiraju se u iznosu od 1.156.439.480 dinara, budžetski deficitet planira se u iznosu od 34.638.877 dinara.
U planu prihoda i primanja povećavaju se sredstva u iznosu od 65.040.502 dinara.

 • prihodi na ekonomskoj klasifikaciji Porez na zarade u iznosu od 41.964.645 dinara,
 • sredstva iz viših nivoa vlasti povećavaju se u iznosu od 23.075.857 dinara.
  Bratislav Petrović, predsednik opštine Vlasotince, prisutnim odbornicima obrazložio je razloge i potrebe i izmene i dopune budžeta za 2022.godinu, takstativno iznoseći sve promene kod samih korisnika sredstava iz budžeta.
  Kod direktnog korisnika Opštinska uprava menjaju se sredstva po korisnicima i programima na sledeći način:
 • Programu ,,Socijalne i dečije zaštite” smanjuje se sredstva u iznosu od 5.700.000 dinara. Promena se odnosi na smanjenje sredstava projektu ,,Pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju” u iznosu od 7.000.000 dinara, ali sredstva se povećavaju PA ,,Jednokratna pomoć” na ime besplatne ishrane učenika u iznosu od 600.000 dinara, PA ,,Dnevne usluge u zajednici” na ime materijalnih troškova sredstva se povećavaju u iznosu od 700.000 dinara.
 • Programu ,,Opšte usluge lokalne samouprave” u okviru programske aktivnosti ,,Funkcionisanje lokalne samouprave” povećavaju se sredstva u iznosu 13.700.000 dinara. Sredstva se povećavaju na ime materijalnih troškova u iznosu od 2.100.000 dinara, za isplate faktičkne eksproprijacije u iznosu od 7.000.000 dinara i nabavku dva vozila u iznosu od 3.600.000 dinara kao i obaveze za članarine prema ,,Centru za razvoj Jablaničkog okruga” u iznosu od 1.000.000 dinara.
 • Kod Programa ,,Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje” smanjuju se sredstva u iznosu od 34.648.000 dinara. Sredstva se smanjuju za projekat ,,Poboljšanje GIS-a kao instrument unapređenja efikasnosti i konkurentnosti opštine Vlasotince” u iznosu od 4.100.000 dinara, kao i PA Prostorno urbanističko planiranje smanjuju se sredstva u iznosu od 30.548.000 dinara. Izrada projektne dokumentacije za projekte ,,Rekonstrukcija fabrike vode” i za projekat ,,Most na Južnoj Moravi” sredstva se prenose na realizaciju u narednim godinama.
 • Programu ,,Poljoprivreda” povećavaju se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara na ime izrade planskog dokumenta ,,Strategija poljoprivrede”.
 • Programu ,,Upravljanje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture” povećavaju se sredstva u iznosu od 9.400.000 dinara na ime letnjeg održavanja 6.000.000 dinara i 3.400.000 dinara na ime zimskog održavanja puteva i ulica.
 • Programu ,,Razvoj turizma” sredstva se smanjuju u iznosu od 5.100.000 dinara. Smanjenje se odnosi na projekat ,,Rekonstrukcija šetališta pored reke Vlasine” u izosu od 4.500.000 dinara. U okviru programa realizuje se aktivnosti direktnog budžetskog korisnika Turističke organizacije gde je izvršena preraspodela sredstava u okviru programskih aktivnosti i projekta koga realizuje Turistička organizacija, a ukupna sredstva se smanjuju u iznosu od 600.000 dinara.
 • Programu ,,Komunalna delatnost” sredstva se opredeljuju radi nabavke kontejnera i kanti kao podzemnih kontejnera u iznosu od 12.480.000 dinara, ali istovremeno smanjuju se sredstva za opremu kupljenu na lizing na ime otplatnih rata u iznosu od 4.500.000 dinara za potrebe JKP ,,Komunalac”, zbog .kašnjenja u isporuci opreme. Pored toga sredstva za iznošenje smeća u seoskim mesnim zajednicama sredstva se povećavaju u iznosu od 1.000.000 dinara, i za održavanje površine javne namene sredstva se takođe povećavaju u iznosu 1.800.000 dinara. Za programsku aktivnost ,,Upravljanje i snabdevanje vodom za piće” povećavaju se sredstva za održavanje atmosferske kanalizacije u iznosu od 1.500.000 dinara, ali se smanjuju sredstva planirana za JKP ,,Vodovod” na ime otplate rata za nabavku opreme za lizing zbog kašnjenja u isporuci vozila u iznosu od 5.500,000dinara.
 • Radovi na vodosnabdevanju u mesnoj zajednici Dejan ne mogu se realizovati tako da će ova sredstva planirana za ove radove biti smanjenja u iznosu od 3.400.000 dinara kod ove PA.
 • Programu ,,Energetska efikasnost i obnovljanji izvori energije” sredstva se povećavaju radi realizacije projekta ,,Unpređenje energetske efikasnosti zgrade Crpne pumpne stanice Boljare”. Potpisan je ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike – Uprave za finansiranje i podsticanje enegretske efikasnosti. Za navedeni projekat sredstva se opredeljuju sa republičkog nivoa u iznosu od 23.625.857 dinara, a iz opštinskih sredstava se opredeljuju sredstva u iznosu od 10.125.368 dinara. Montažom fotonaponske On Grid 200 kw solarne elektrane na zemlji sa pripadajućim elektroinstalacijama treba da se obezbedi polovina potrebne električne energije za postrojenje Crpne punpne stanice. U okviru istog programa realizuje se PA ,,Energetski menadžment”. Otvoren je javni poziv za građane opštine Vlasotince da mogu da se jave za jednu od mera energetske efikasnosti, a da se za navedeni projekat povećavaju sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara.
 • Programu ,,Zdravstvena zaštita” povećavaju se sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara na ime nabavke vozila za potrebe Doma zdravlja u Vlasotincu.
 • Programu ,,Razvoj omladine i sporta” sredstva se povećavaju u iznosu od 2.175.000 dinara. Programskoj aktivnosti ,,Sprovođenje omladinske politike” sredstva se smanjuju u iznosu od 600.000 dinara, a planira se se realizacija projekta ,,Izgradnja tribine na sportskom terenu za mali fudbal u MZ Šišava”, u iznosu od 2.750.000 dinara. U okviru programa realizuje se aktivnost SCR ,,Vlasina” gde se povećavaju sredstva u iznosu od 1.600.000 dinara na ime stručnih usluga.
 • Programu ,,Razvoj kulture informisanja” povećavaju se sredstva na ime realizacije projekta ,,Završetak radova na objektu doma kulture u MZ Batulovce” u iznosu od 11.200.000 dinara. U okviru programa realizuje
  se i PA indirektnih budžetskih korisnika Kulturni centar i NB ,,Desanka Maksimović”. Kulturnom centru povećavaju se sredstva u iznosu 4.900.000 dinara i to na ime kupovine opreme – Projektor sa dodatkom za audio sistem čija je vrednost 9.200.000 dinara, ostatak sredstava preraspodeljuje se od ostalih sredstava rashoda u iznosu od 4.300.000 dinara. Indirektnom korisniku NB ,,Desanka Maksimović”povećavaju se sredstva u iznosu od 7.100.772 dinara i to 5.992.471,67 dinara po presudi Osnovnog suda u Leskovcu za naknadu troškova zarade, sredstva u iznosu od 958.300 dinara za kapitalno održavanje objekta i ostatak sredstava za materijalne troškove.
 • Programu ,,Predškolsko obrazovanje i vaspitanje”povećavaju se sredstva u iznosu od 2.148.000 dinara, i to sredstva iz opštinskog budžeta u iznosu od 2.218.000 dinara i sredstva iz republičkog nivoa 200.000 dinara.
  Promena u finanasijskom planu Prtedškolske ustanove odnosi se na preraspodelu u okviru materijalnih troškova kao i povećanje na poskupljenje energenata u iznosu od 1.130.000 dinara, kao i za potrebe izrade sistema automatske dojave požara za objekat PU ,,Dečija radost” u iznosu od 1.000.000 dinara.
 • Programu ,,Osnovno obrazovanje i vaspitanje” povećavaju se sredstva u iznosu od 5.469.305 dinara. Sredstva se povećavaju OŠ ,,Siniša Janić” u iznosu od 1.600.000 dinara, OŠ ,,8 oktobar”, u iznosu od 171.115 dinara, OŠ ,,Sveti Sava” 1,390.000 dinara, OŠ Karađorđe Petrović 1,029.190 dinara, OŠ Vuk Karadžić u iznosu od 450.000 dinara. Povećanje sredstava se odnosi na povećanje cena energenata, veća izdvajanja za putne troškove, projektovanje i nabavku opreme.
 • Programu ,,Srednje obrazovanje” povećavaju se sredstva u iznosu od 2.700.000 dinara. Tehničkoj školi se povećavaju sredstva u iznosu od 1.800.000 dinaraza nabavku energenata, jubilarne nagrade radnika, nabavku goriva za potrebe obuke učenika. Gimnaziji se povećavaju sredstva za nabavku energenata u iznosu od 900.000 dinara.
 • Indirektnim korisniku Mesne zajednice povećavaju se sredstva u iznosu od 105.000 dinara. Promena u finansijskim planovima odnosi se na preraspodelu sredstava i povećanje na tekuću godinu za popravku i održavanje kod sledećih MZ Šišava, Konopnica, Jastrebac i Rosulja.


Jednokratna novčana pomoć
ZA ĐAKE PRVAKE PO 10.000 DINAA
Opština Vlasotince obezbeđuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za 216 đaka prvaka koliko je ove godine pošlo u prvi razred. Škole su u obavezi da dostave spiskove đaka prvaka organizacionoj jedinici Opštinske uprave opštine Vlasotince nadležnoj za poslove obrazovanja najkasnije do 15.oktobra tekuće godine.


Oktobarska priznanja
,,DIPLOMA 10.OKTOBAR” i ,,POHVALE”
Većinom glasova većine odbornika usvojen je predlog o dodeli oktobarskih priznanja povom Dana Vlasotinca.
Oktobarsko priznanje u obliku ,,Diploma 10.oktobar” biće uručeno:

 • Milivoju Đorđeviću, direktoru Tehničke škole
 • Slaviši Šušuliću, profesoru OŠ ,,Siniša Janić” u Vlasotincu
 • Željanu Rakeli, predsedniku Moto kluba ,,BMV” Dalmacija iz Splita
  Oktobarsko priznanje u obliku ,,Pohvala” biće dodeljeno:
 • Sportsko rekreativnom centru ,,Vlasina”
 • Mesnoj zajednici Batulovce

 • Odbornici odlučili
  VODA POSKUPLJUJE 22 DINARA
  Glasovima većine odobornika voda iz sistema JKP ,,Vodovod” skuplja je za 22 dinarapo metru kubnom, tako da će građani na već oktobarskim računima imati cenu vode od 79,83 dinara, dok će pravni subjekti vodu
  plaćati 135,24 dinara.


I ako nije prelazni rok
ZORAN JOVIĆ NOVI DIREKTOR JKP ,,KOMUNALAC”
Glasovima većine odbornika, Grdeličanin Zoran Jović ustoličen je na mesto direktora JKP ,,Komunalac”. Bio je u mladosti talentovani fudbaler, a potom i fudbalski sudija, da bi u današnje vreme obavljao dužnost delegata u zoni ,,Jug”. I njemu je najbolje znano kada i u kom prelaznom roku fudbaleri mogu da promene sredinu. Ali tako nije kada su državni pravni subjekti u pitanju. Odbornici opozicije imali su primedbu na njegov izbor, spočitavajući da u samom preduzeća ima dobrog potencijala za ovu funkciju, ali, rekoše da je to odluka sa višeg mesta iz komšiluka. A Jović, je inače, donedavno bio prvi čovek JKP ,,Grdelica”.


Lepa zarada od 75.000 dinara
NAGRADA ZA PROTIVGRADNE STRELCE
,,Čuvari vinograda i njiva” ili protivgradni strelci za poslove koje su obavljali u toku godine, na osnovu usvojene odluke većine odbornike biće nagrađeni sa po 75.000 dinara, po strelcu, neto uvećanom za pripadajući porez.


Kritike
KINOPROJEKTOR, BATULOVAČKI DOM KULTURE, IZGUBLJENI SUDSKI SPOR…
Posebno su bili nezadovoljni iz opozicije Dr. Dragan Spasić i Dragan Jović, kritikujući odluke da se za potrebe Kulturnog centra odvoje sredstva u iznosu od 9.200.000 dinara radi kupovine kinoprojektora, kao i sredstva za batulovački Dom kulture u iznosu od 11.200.000 dinara. Posebno je potenciran izgubljeni spor, kod nadležnog Osnovnog suda u Leskovcu, sa radnikom biblioteke i kome se moraju platiti zarade u iznosu od 5.992.471,26 dinara.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare