Upravni sud poništio rešenje RIK-a o izborima u Kukolovcu

BEOGRAD-LESKOVAC

 

Upravni sud je poništio rešenje Republičke izborne komisije, koja je odbacila kao neosnovan, prigovor birača koji je , kada je doaš na biračko mesto u selu Kukolovce, ustanovio da je neko već glasao umesto njega.

Očekuje se odluka RIK-a o tome kada će biti ponovljeni izbori na biračkom mestu broj 75 u ovom selu.

U obrazloženju presude Upravnog suda se navodi da su RIK-u uložene žalbe  još  tri glasača da, kad su došli na glasanje, ustanovili da  je ubeleženo da su obni već glasali, zbog čega su oni zaključili da je neko već glaso u njihovo ime.

U obrazloženju Upravnog suda se navodi da su primedbu na izborni proces imali i neki od člnaova biračkog odbora ali da je sve to RIK odbacio kao “neosnovano”.

 

U nastavku donosimo kompletnu presudu Upravnog suda

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
UPRAVNI SUD
24 Už. 29/17
09.04.2017. godine
B E O G R A D
U IME NARODA
Upravni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dušanke Marjanović, predsednika veća, Gordane Bogdanović i Vesne Lazarević, članova veća, sa sudskim savetnikom Mirjanom Savić, kao zapisničarem, odlučujući o žalbi birača M. M. iz B, ul. …, izjavljenoj protiv rešenja Republičke izborne komisije, 02 broj 013-680/17 od 05.04.2017. godine, u predmetu zaštite izbornog prava, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana 09.04.2017. godine u 15,00 časova, doneo je

P R E S U D U

Žalba SE USVAJA i PONIŠTAVA rešenje Republičke izborne komisije, 02 broj 013-680/17 od 05.04.2017. godine.
O b r a z l o ž e nj e

Ožalbenim rešenjem odbijen je, kao neosnovan, prigovor birača M.M. iz B, podnet zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja glasanja i utvrđivanju rezultata izbora na glasanju za predsednika Republike Srbije održanom dana 02.4.2017. godine, na biračkom mestu broj 75 u Leskovcu.

U žalbi, podnetoj preko Republičke izborne komisije Beograd II dana 07.04.2017. godine u 16,22 časa, koja je primljena u Upravnom sudu dana 08.04.2017. godine u 14,13 časova, birač M.M. ukazuje da je Republičkoj izbornoj komisiji podneo prigovor zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora na glasanju za predsednika Republike Srbije održanom dana 02.04.2017. godine na biračkom mestu broj 75 u Leskovcu, jer je povređen član 55. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, budući da je licu, prilikom identifikacije na biračkom mestu saopšteno da je u biračkom spisku njegovo ime već zaokruženo, iz čega se zaključuje da je neko treće lice već glasalo u njegovo ime. Smatra da je pogrešno primenjeno materijalno pravo i da je neprihvatljivo tumačenje Republičke izborne komisije da ne može da odlučuje o nepravilnostima koje je sama uočila, a da birač u svom prigovoru nije ukazao na iste. Predlaže da sud izvrši uvid u stenogramske zapise sa sednice Republičke izborne komisije, kako bi se utvrdilo da li je uopšte razmatran izborni materijal i po kom zakonskom osnovu je doneto rešenje o odbijanju prigovora, i da sud usvoji žalbu.

Republička izborna komisija je dana 08.04.2017. godine u 14,13 časova, dostavila Upravnom sudu spise predmeta, ali ne i odgovor na žalbu.

Odlučujući o podnetoj žalbi, kao blagovremenoj, dopuštenoj i izjavljenoj od strane ovlašćenog lica, na osnovu odredbe člana 97. stav 1. i stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika (”Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03-odluka US, 72/03-dr. zakon, 18/04, 85/05-dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11), ocenom ožalbenog rešenja, navoda žalbe i svih spisa ove izborne stvari, Upravni sud je našao da je žalba osnovana.

Iz spisa predmeta proizlazi da je birač M.M. dana 03.04.2017. godine podneo prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata izbora na glasanju za predsednika Republike Srbije održanom dana 02.04.2017. godine na biračkom mestu broj 75 Leskovac. U prigovoru je naveo da je povređen član 55. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, jer je licu prilikom identifikacije na biračkom mestu saopšteno da je njegovo ime zaokruženo u biračkom spisku, iz čega se može zaključiti da je on već glasao. Rešavajući po prigovoru Republička izborna komisija je našla da je prigovor neosnovan, pa je ožalbenim rešenjem isti odbila, navodeći u obrazloženju da podnosilac prigovora nije naveo da li se lice na koje se prigovor odnosi potpisalo u izvod iz biračkog spiska, kao ni da li je preuzelo glasački listić. U obrazloženju ožalbenog rešenja je, takođe, navedeno da u zapisniku o radu biračkog odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor predsednika Republike na biračkom mestu broj 75, OŠ “Kukulovce”, grad Leskovac, nije utvrđeno postojanje nepravilnosti koje bi predstavljale osnov za poništenje izbora na tom biračkom mestu, u smislu odredbi Zakona o izboru narodnih poslanika. U zapisniku je konstatovano da je u tački 7b utvrđeno da je birač M.Đ, pod rednim brojem 106 došao na glasanje, a da je na mesto na kome je trebalo da se potpiše već postojao nečiji potpis, te da se isto desilo i sa biračima koji se nalaze u izvodu iz biračkog spiska pod rednim brojem 103, 9 i 8, što je drugačija okolnost od one na koju se ukazuje u prigovoru da je nekom biraču zaokružen njegov redni broj u izvodu iz biračkog spiska, ali se ne navodi okolnost da li su se navedeni birači potpisali u izvod iz biračkog spiska na nekom drugom mestu, kao ni da li su preuzeli glasački listić. Nalazeći da podnosilac prigovora nije učinio izvesnom, pa ni verovatnom okolnost da je bilo kom biraču bilo uskraćeno pravo da glasa, a ta okolnost se ne može utvrditi ni na osnovu opisa događaja u tački 7b zapisnika o radu biračkog odbora, Republička izborna komisija je ocenila da nema osnova za zaključak da su na tom biračkom mestu učinjene nepravilnosti koje bi bile osnov za poništenje glasanja.
Zakonom o izboru narodnih poslanika u članu 55. stav (1) je propisano da svaki birač glasa lično, a u stavu (2) da birač u toku održavanja izbora može glasati samo jedanput. Glasanje je tajno. Stavom (5) istog člana zakona je propisano da ako se u toku glasanja naruše pravila iz stava 1. do 4. ovog člana, birački odbor se raspušta, a glasanje na tom biračkom mestu se ponavlja.

Članom 68. Zakona o izboru narodnih poslanika je propisano da birač najpre saopštava biračkom odboru svoje lično ime i predaje obaveštenje o glasanju, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje svoj idenditet ( stav (1). Birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu. Predsednik ili član biračkog odbora, pošto utvrdi identitet birača, zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska i objašnjava mu način glasanja (stav (2). Birač potpisuje birački spisak i preuzima glasački listić (stav (3). Svakom biraču koji je pristupio glasanju i primio glasački materijal, specijalnim sprejom će biti obeležen kažiprst desne ruke, kao znak da je već glasao. Trajanje oznake na kažiprstu je minimum 24 časa (stav (4).

Poslovnikom Republičke izborne komisije (“Službeni glasnik RS”, br. 5/12) u članu 24. je propisano da u postupku po prigovorima, o pitanjima koja nisu izričito uređena zakonom, Komisija shodno primenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i “Službeni glasnik RS”, br. 30/10) u članu 192. stav 1. je propisano da na osnovu odlučnih činjenica utvrđenih u postupku, organ nadležan za rešavanje donosi rešenje o upravnoj stvari koja je predmet postupka. Odredbom člana 199. stav 2. istog zakona, između ostalog, propisano je da obrazloženje rešenja sadrži utvrđeno činjenično stanje, po potrebi i razloge koji su bili odlučni pri oceni dokaza, pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na rešenje kakvo je dato u dispozitivu.

Kod ovakvog činjeničnog i pravnog stanja stvari, Upravni sud nalazi da je ožalbeno rešenje doneto na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, da su razlozi dati u obrazloženju tog rešenja protivrečni i da ne upućuju na odluku kakva je data u dispozitivu. Ovo stoga što je u obrazloženju ožalbenog rešenja navedeno da je uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mestu broj 75 OŠ Kukulovce, grad Leskovac, utvrđeno da ne postoje nepravilnosti koje bi predstavljale osnov za poništenje izbora na navedenom biračkom mestu, a zatim je navedeno da je uvidom u taj isti zapisnik konstatovano da je u tački 7b utvrđeno da je birač M.Đ. pod rednim brojem 106 došao na glasanje, a da je na mestu na kome je trebalo da se potpiše već postojao nečiji potpis, te da se isto desilo sa biračima koji se nalaze u izvodu iz biračkog spiska pod rednim brojem 103, 9 i 8 , ali da nije navedeno da li su se navedeni birači potpisali u izvod iz biračkog spiska na nekom drugom mestu niti da li su preuzeli glasački listić. Međutim, u obrazloženju ožalbenog rešenja nije navedena i ocenjena okolnost da su članovi biračkog odbora, navedeni u tački 13b zapisnika o radu biračkog odbora na predmetnom biračkom mestu, imali primedbe na postupak sprovođenja glasanja na tom biračkom mestu. Pored toga, prema nalaženju Upravnog suda, ne može se prihvatiti kao pravilno zaključivanje Republičke izborne komisije da na predmetnom biračkom mestu nisu učinjene nepravilnosti, jer podnosilac prigovora nije učinio izvesnom, pa ni verovatnom okolnost da je bilo kom biraču bilo uskraćeno pravo da glasa, jer takav zaključak ne proizlazi iz onoga što je prethodno navedeno u obrazloženju, niti se to može zaključiti iz navedenog zapisnika o radu biračkog odbora. Po oceni suda, u postupku odlučivanja po prigovoru bilo je neophodno izvršiti uvid u izvod iz biračkog spiska sa spornog biračkog mesta i utvrditi okolnosti koje nisu navedene u zapisniku o radu biračkog odbora na tom biračkom mestu a odnose se na to da li su se navedeni birači potpisali u izvod iz biračkog spiska na nekom drugom mestu i da li su preuzeli glasački listić, jer bez utvrđivanja ovih okolnosti ne može se prihvatiti kao pravilan zaključak Republičke izborne komisije da su rezulatati glasanja u zapisniku o radu biračkog odbora uredni i logičko- računski ispravni i da na tom biračkom mestu nije bilo povrede biračkog prava.

Sa iznetih razloga, Upravni sud je primenom odredbe člana 97. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika i shodnom primenom odredbe člana 40. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik RS”,br. 111/09) odlučio kao u dispozitivu presude.

 

(Fotografija iz arhive JUGpressa)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare