ŠTA JE PRONAŠAO DRŽAVNI REVIZOR U OPŠTINI KURŠUMLIJA

KURŠUMLIJA

 

Opština Kuršumlija je nepravilno preuzela obaveze i izvršila rashodeu ukupnom iznosu od 190.994 hiljada dinara , navodi se u izveštaju državnog revizora za 2014. Godinu.

U ovom izveštaju se precizira da je više od 190 miliona potrošeno “nepravilno” na :

 1. plate, dodatake, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca u iznosu od 17.561 hiljade dinara;
 2. bez pravnog osnova 26.210 hiljada dinara;
 3. bez validne (verodostojne) dokumentacije 10.434hiljade dinara;
 4. suprotno pozitivnim zakonskim propisima koji nisu navedeni u drugim tačkama u iznosu od 49.822 hiljade dinara;
 5. bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki 70.076 hiljada dinara;
 6. veće obaveze u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 16.891hiljade dinara;
 7. Odluka o budžetu opštine Kuršumlija za 2014. godinu nije pripremana i doneta u skladu sa važećim zakonskim propisima;
 8. popis imovine i obaveza nije usklađen sa važećim propisima.

 

Ključne nepravilnosti u reviziji finansijskih izveštaja Opštine Kuršumlija

 1. zemljište čiji je vlasnik i korisnik Opština nije u potpunosti evidentirano u poslovnim knjigama Opštinske uprave ukupne površine 9.333.634m2;Opština Kuršumlija nije upisala pravo javne svojine i pravo korišćenja za pojedine nepokretnosti površine 36.398 m2; Opštinska upravaizdaje u zakup poslovni prostor površine 101 m2 koji ne vodi u poslovnim knjigama; Opštinska uprava je više iskazala nefinansijsku imovinu u pripremi za kupljeno zemljište površine 1139 m2 u iznosuod 747 hiljada dinara;
 2. JP Direkcija vodi u svojim poslovnim knjigama zgrade i građevinske objekte, za koje ne poseduju dokaz o pravu na njima nabavne vrednosti u iznosu od 311.793 hiljade dinara i zemljište u iznosu od 1.083 hiljade dinara; više je iskazala zgrade i građevinske objekte u iznosu od 4.618 hiljada dinara;
 3. nepravilno je iskazala nefinansijsku imovinu u pripremi i to: više iskazan iznos od najmanje 32.451 hiljade dinara i manje iskazan iznos od 3.421 hiljade dinara; više je iskazala ostalu nekretninu i opremu u iznosu od 3.364 hiljade dinara; manjeje iskazana oprema u iznosu od od 390 hiljada dinara;
 4. kod PU „Sunce“ zemljište je više iskazano u poslovnim knjigama površine 8.243 m2u iznosu od 1.295 hiljada dinara; manjeje iskazana oprema u iznosu od 105 hiljada dinara; manje su iskazane zalihe sitnog inventara u iznosu od 288 hiljada dinara;
 5. kod Opštinske uprave manje je iskazana finansijska imovina u iznosu od 49.325 hiljada dinara; manje su iskazane obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.722 hiljade dinara;
 6. kod JP Direkcija kapital je nepravilno iskazan u iznosu od 807 hiljada dinara;
 7. kod PU „Sunce“ manje je iskazan kapital u iznosu od 105 hiljada dinara.

Navedene nepravilnosti ne predstavljaju prožimajući rizik na finansijske izveštaje, već specifičan rizik koji se odnosi samo na Bilans stanja.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare