Srbija delimično sprovela preporuke GRECO za borbu protiv korupcije

STRAZBUR

Većina preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) u vezi sa sprečavanjem korupcije u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce je delimično sprovedena u Srbiji, situacija je sada „globalno nezadovoljavajuća“

U svom drugom izveštaju o usklađenosti koji je objavljen danas, antikorupcijsko telo Saveta Evrope GRECO navodi da je Srbija na zadovoljavajući način sprovela samo dve od 13 preporuka datih još 2015. godine i to one o odnosu narodnih poslanika sa lobistima i u vezi sa jačanjem uloge Agencije za sprečavanje korupcije. Deset preporuka je samo delimično sprovedeno, dok preporuka o usvajanju Kodeksa ponašanja za narodne poslanike uopšte nije sprovedena.

Što se tiče narodnih poslanika, usvajanje Kodeksa ponašanja parlamentaraca se još uvek očekuje i trebalo bi da ostane prioritet. S druge strane, napravljen je korak napred usvajanjem novog Zakona o lobiranju čija je efikasna primena podržana nizom podzakonskih akata, kao i obukama i aktivnostima sa ciljem podizanja svesti. Ako se primeni kako je previđeno, ovaj zakon bi unapredio transparentnost, primećuje GRECO. Transparentnost procesa izrade zakona je dodatno poboljšana: državni organi treba da blagovremeno obelodane nacrte zakona putem javnih internet stranica, amandmani na zakonske predloge su sada javno objavljeni na internetu, delotvoran proces učešća javnosti u donošenju zakona u preliminarnoj fazi je uspostavljen zakonom i javna slušanja o važnim zakonima se organizuju u Narodnoj Skupštini, iako je organizacija takvih slušanja i dalje diskreciono pravo skupštinskih odbora. Čini se da je primena hitnog postupka smanjena, ali ova procedura i dalje predviđa otvoren put za uvođenje kasnih amandmana o kojima javnost nije informisana i o kojima nije postojala pravovremena rasprava.

Činjenica da su ustavne reforme u Srbiji još uvek u toku i dalje predstavlja prepreku za sprovođenje niza preporuka GRECO koje se tiču sudija i tužilaca. GRECO je veoma zabrinut zbog prilično zatrovanog okruženja u kojem se odvijao proces konsultacija o ustavnim amandmanima, iz koga su se brojne nevladine organizacije povukle, uključujući Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Imajući u vidu značaj reforme u oblasti pravosuđa, GRECO i dalje ohrabruje vlasti u Srbiji da ne štede napore kako bi osigurali da pomenuti ustavni amandmani dobiju najširu moguću podršku i da budu u skladu sa preporukama GRECO, posebno u pogledu sastava Viskog saveta sudstva.

Treba pozdraviti normativni okvir i metode za poboljšanje objektivnosti i transparentnosti postupaka biranja sudija i tužilaca. Obuke i aktivnosti usmerene ka podizanju svesti se organizuju za veliki broj sudija i tužilaca. Preostaje još posla na sistemu vrednovanja rada sudija i tužilaca. Čini se da je usvajanje „Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije“ korak napred, ali Etički odbor Visokog saveta sudstva još uvek nije započeo sprovođenje mandata u pogledu sudijske etike. Etički kodeks tužilaca još uvek nije usvojen.

GRECO pozdravlja novi Zakon o sprečavanju korupcije jer se njime unapređuju pravila o sukobu interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce, i pružaju se adekvatne garancije nezavisnosti Agencije za sprečavanje korupcije, kao i proširenje njenih nadležnosti u smislu sprečavanja i rešavanja o sukobu interesa. Međutim, određeni nedostaci ostaju prisutni u ovom zakonu. Ne postoje jasni kriterijumi za omogućavanje ili ograničavanje nosilaca javnih funkcija u obavljanju poslovne aktivnosti; nosioci javne funkcije i dalje imaju puno diskreciono pravo da prijave ili ne prijave delove svoje imovine; neke vrste imovine nosilaca javnih funkcija se javno ne objavljuju; maksimalni nivo novčanih kazni zbog kršenja zakona (prekršaji) i dalje je nizak; propust nosilaca javnih funkcija da prijave prihod ili davanje lažnih informacija u vezi sa prihodima nije kvalifikovan kao krivično delo. To je razlog zbog koga je GRECO zaključio da je ova preporuka samo delimično sprovedena.

GRECO prepoznaje napore koje su vlasti u Srbiji preduzele od Privremenog izveštaja 2019. godine i napominje da se nekoliko preporuka ne može u potpunosti primeniti zbog trenutne situacije u Narodnoj skupštini [NB: pre parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine] koja sprečava usvajanje novog Ustava. Međutim, kako je značajna većina preporuka i dalje delimično sprovedena, GRECO nema drugog izbora nego da situaciju smatra “globalno nezadovoljavajućom” i da zatraži od šefa delegacije Srbije da izvesti o napretku u primeni nerešenih preporuka do 31. oktobra 2021. godine.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare