I sadašnja vlast u Preševu diskriminiše nealbanske medije

BEOGRAD-NOVI SAD-KRAGUJEVAC

Kоаliciја nоvinаrskih i mеdiјskih udružеnjа (NUNS, UNS, NDNV, АNЕМ i Lоkаl prеs) traži da opština Preševo poništi konkurs za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini jer je direktno suprotan Ustavu i Zakonu o javnom informisanju i medijima Republike Srbije.

U pismu predsedniku opštine Preševo Šćiprimu Arifiju Koalicija ukazuje da konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Preševo neskriveno favorizuje medije koji informišu na albanskom jeziku i diskriminiše sva druga javna glasila.

Pravo učešća na konkursu opštine Preševo imaju “izdavač medija čiji medij ima sedište na teritoriji opštine Preševo … a koji proizvodi program na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Preševo”, kao i “pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima sedište na teritoriji opštine Preševo i koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja… na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi u ovoj opštini”.

 

S obzirom na to da sedište na teritoriji opštine od javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina imaju samo mediji koji informišu na albanskom jeziku, jasno je da su ostali mediji diskriminisani.

 

Opština Preševo je i prošle i ove godine raspisala konkurs sa identičnim diskriminatornim uslovima povodom kojeg je Koalicija zatražila tumačenja Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U odgovorima dva ministarstva potvrđena je ocena Koalicije da je konkurs Preševa nezakonit.

Ministarstvo kulture je navelo da je „jasno da je Zakonom o javnom informisanju i medijima precizno određen krug lica koja mogu učestvovati na konkursu za projektno sufinansiranje i taj krug lica se ne može ograničavati kroz javni poziv za učešće na konkursu“.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je podsetilo na ustavna i zakonska prava nacionalnih manjina na odlučivanje “o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma”. Ministarstvo je ukazalo i da  “uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u postupak raspodele budžetskih sredstava ima za cilj očuvanje kulture i nacionalne posebnosti”, ali tako “da ne dovodi do a priori odbacivanja svih programa i projekata na jezicima drugih nacionalnih manjina kao i većinskog stanovništva”.

Medijska koalicija će povodom novog diskriminatornog konkursa opštine Preševo zatražiti reakciju pomenutih ministarstava, kao i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština i Misije OEBS u Srbiji”, navodi se u saopštenju koje potpisuju

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Udruženje novinara Srbije

Asocijacija nezavisnih eleketronskih medija

Nezavisno Društvo novinara Vojvodine

Udruženje lokalnih izdavača Lokal press

 

Zanimljivo je da i nova vlast u Preševu postupa apsolutno sito kao stara kada su u pitanju mediji i medijski konkurs iako

novoformirana “Aletrnativa za promene”  i njen predsednik Šćiprim Arifi tvrde da je njihova politika sasvim drugačija i nova .

 

Edhe pushteti aktual në Preshevë i diskriminon mediat joshqiptare
BEOGRAD-NOVI SAD-KRAGUJEVC-PRESHEVË

Koalicioni i gazetarëve dhe shoqatave të mediave (NUNS, UNS, NDNV, ANEM dhe Lokal press) kërkon që komuna e Preshevës ta anulojë konkursin për kofinancimin e projekteve të mediave në vitin 2016, sepse është drejtpërdrejt në kundërshtim me Kushtetutën dhe Ligjin për Informimin Publik dhe Mediat e Republikës së Serbisë.

 

Në letër drejtuar Kryetarit të Komunës së Preshevës Shqiprim Arifit, Koalicioni dëshmon se konkursi për bashkë-financimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Preshevës, haptas favorizon mediat që informojnë në gjuhën shqipe dhe i diskriminon të gjitha mediat e tjera.
Të drejtë për të marrë pjesë në konkursin e komunës së Preshevës, kanë “botuesi i mediave, mediumi i të cilit e ka selinë e vet në territorin e komunës së Preshevës … ndërsa prodhon program në gjuhët e pakicave nacionale, të cilat janë në përdorim zyrtar në komunën e Preshevës”, si dhe “personi juridik ose sipërmarrësi, i cili e ka selinë e në territorin e komunës së Preshevës, dhe i cili merret me prodhimin e përmbajtjeve mediatike … në gjuhët e pakicave nacionale në përdorim zyrtar në këtë komunë”.

 

Duke pasur parasysh se selinë në territorin e komunës, nga mediat publike në gjuhët e pakicave kombëtare, e kanë vetëm mediat që informojnë në gjuhën shqipe, është e qartë se mediat e tjera janë të diskriminuara.

 

Komuna e Preshevës edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit ka shpallur konkurs me të njëjtat kushte diskriminuese, me ç’rast Koalicioni ka kërkuar interpretimin e Ministrisë së Kulturës dhe Informimit të Serbisë dhe Ministrisë së Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale. Në përgjigjet e të dy ministrive, është konfirmuar vlerësimi i Koalicionit se konkursi në Preshevë është i paligjshëm.

Ministria e Kulturës ka cekur se “është e qartë se me Ligjin mbi Informimin Publik dhe Media, saktësisht është përcaktuar rrethi i personave që mund të marrin pjesë në konkursin për bashkë-financimin e projekteve dhe se ai rreth i personave nuk mund të kufizohet përmes ftesës publike për pjesëmarrje në konkurs”.

 

Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisje lokale u ka përkujtuar të drejtat kushtetuese dhe ligjore të pakicave kombëtare në vendimmarrjen “për çështje të caktuara që lidhen me kulturën e vet, arsimin, informimin dhe përdorimin zyrtar të gjuhëve dhe alfabeteve. “Ministria ka treguar se “përfshirja e pakicave kombëtare në procedurën e ndarjes së fondeve buxhetore, ka për qëllim të ruajë kulturën dhe veçoritë kombëtare”, por në atë mënyrë “që të mos çojë në refuzim a priori të të gjitha programeve dhe projekteve në gjuhët e pakicave të tjera kombëtare si dhe të popullsisë shumicë”.

Koalicioni Mediatik me rastin e konkursit të ri diskriminuese të komunës së Preshevës, do të kërkojë reagimin e ministrive të përmendura, si dhe Avokatit për mbrojtjen e barazisë, Avokatin e Popullit, Konferencat e përhershme të qyteteve dhe komunave dhe Misionin e OSBE-së në Serbi”, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga

Koalicioni i shoqatave të gazetarëve dhe të medias:

Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë

 

Shoqata e Gazetarëve të Serbisë

 

Asociacioni i Mediave të Pavarura Eleketronike

 

Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës

 

Është interesante se edhe qeverisja e re në Preshevë sillet absolutisht njëjtë si qeverisja e vjetër kur bëhet fjalë për mediat dhe konkursin mediatik, edhe pse “Aletrnativa për ndryshim” e sapo formuar dhe kryetari i saj Shqiprim Arifi, thonë se politika e tyre është krejtësisht ndryshe dhe e re.

 

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare