Pozitivne procene za Ministarstvo lokalne samouprave u Izveštaju Evropske komisije

PRIŠTINA

 

Ministarstvo administracije lokalne samouprave dobija pozitivne procene u Izveštaju Evropske komisije o Kosovu, saopštilo je danas ovo ministarstvo

U poglavlju o lokalnoj samoupravi nalaze se tri glavne oblasti koje naglašavaju napredak rada direktno povezanog sa mandatom MALS-a: integracija severnih opština I unapređenje odnosa između centralne I lokalne vlasti,  zakonitost opština, I implementacija evropske agende.

Prema izveštaju o napretku  navodi se da je „Izvršen napredak u lokalnoj samoupravi, a posebno u odnosima između centralne i lokalne vlasti, uključujući i opštine na severu sa srpskom većinom. Ostvaren je dalji napredak i u smislu zakonske usklađenosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ministarstvo administracije lokalne samouprave je vodilo izradu i implementaciju opštinskih planova u odnosu na obaveze u vezi sa EU u 38 opština,“ navode iz ovog ministarstva.

 

 

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, merr vlerësime pozitive në Raportin për Kosovën të Komisionit Evropian

 Prishtinë  

 

Në kapitullin për vetëqeverisjen lokale janë tri fushat kryesore që nënvizohet progresi i punës që ndërlidhet direkt me mandatin e MAPL-së: Integrimi i komunave veriore dhe avancimi i marrëdhënieve ndërmjet nivelit qendror dhe lokal të qeverisjes; ligjshmëria e komunave; dhe implementimi i agjendës evropiane.

 

Sipas raportit të progresit thuhet se “Është bërë progres në qeverisjen lokale e veçanërisht në marrëdhëniet ndërmjet qeverisë Qendrore dhe Lokale, duke përfshirë edhe komunat e veriut me shumicë serbe. Ka pasur përmirësim të mëtejshëm edhe sa i përket përputhshmërisë ligjore me ligjin për vetëqeverisjen lokale. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  ka udhëhequr hartimin dhe implementimin e planeve komunale në lidhje me obligimet e lidhura me BE-në për 38 komuna”.

 

Ministry of Local Government Administration, receives positive assessment in the Report of the European Commission for Kosovo

 

  Pristina

 

In the chapter on local self-government there are three main areas highlighting the progress of work directly related to the mandate of MLGA: Integration of northern municipalities and promotion of relations between central and local government level; legality of municipalities; and implementation of the European agenda.

 

According to the progress report, it is stated that “Progress has been made on local government, particularly on relations between central and local government, including northern Serb-majority municipalities. There has been further improvement in municipal compliance with the law on local self-government. The Ministry of Local Self-Governance has spearheaded the drafting and implementation of municipal plans concerning EU-related obligations for the 38 municipalities. Adoption of the law on the census for northern Serb-majority municipalities has been postponed due to lack of support at the central and local levels”.

________________________________________________________________________

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare