Posao čeka 22 lekara, najviše pravnika i ekonomista ali i jedan IT inženjer

LESKOVAC

Na području Jablaničkog okruga, prema podacima iz aprila
2024.godine, na evidenciji su prijavljena 22 doktora medicine i 11 doktora
stomatologije starosti do 29 godina. U istoj starosnoj dobi među visokoškolcima
najviše je diplomiranih pravnika – 108 i diplomiranih ekonomista – 44, a najmanje
lica tehničkih struka ( po jedan inženjer elektrotehnike, mašinstva građevinarstva
i IT tehnologije). Kao nezaposlena lica prijavljena su i 2 diplomirana novinara u
Leskovcu koja su završila fakultet u Nišu.

Neprestane izjave o porastu standarda, novim investicijama, izgradnji
infrastrukture koja bi trebalo da ojača standard građana i ekonomski milje države,
programi podsticaja i subvencija usmerenih ka otvaranju novih radnih mesta u
Srbiji, trebalo bi da svoj odjek imaju i u realnosti koju daje svakodnevni život. Iako
nema uporednih analiza koje bi pokazale objektivnu stvarnost, ili su, ako ih ima,
brižno čuvane od radoznale javnosti, slika stanja, međutim, daje svakodnevnici i
neke druge dimenzije različite od entuzijazma, posebno prisutnog u – sve češćim –
predizbornim vremenima.
Sa namerom da svestrano sagledamo sopstveno okruženje, o stepenu nezaposlenosti
razgovarali smo sa Marijom Stevanović, načelnicom odeljenja za posredovanje i
planiranje karijere leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
NEZAPOSLENOST – BEZ DISKRIMINACIJE
JUGpress: – Koliko ima trenutno nezaposlenih na evidenciji NSZ iz Leskovca? 
Marija Stevanović: – Prema podacima iz statističkog biltena Filijale Leskovac za
april 2024. godine, na području Jablaničkog okruga registrovano je 20.466
nezaposlenih lica, dok se na području Grada Leskovca nalazi 11.500 lica. Stanje na
evidenciji po opštinama izgleda ovako: Bojnik – 1.537 lica, Vlasotince – 3.417 lica,
Lebane – 3.112 lica, Medveđa – 781 lica, Crna Trava – 119 lica.

JUGpress: – Koliko ih je bilo na kraju 2023. godine ?
Marija Stevanović: – Prema statističkim podacima iz decembra 2023.godine na
području Jablaničkog okruga bilo je registrovano 20.600 nezaposlenih lica (10.392
žene ili 50,44% i 10.208 muškaraca ili 49,56%), a na području Leskovca 11.732 lica
(žena 5.853 ili 49.89% , a muškaraca 5,849 ili 50,11%).

JUGpress: – Koliko je mladih među nezaposlenima u ovom trenutku i na kraju 2023. godine
(muško-žensko)?
Marija Stevanović: – Zaključno sa 30.04.2024.godine na području Jablaničkog okruga u
kategoriji mladih do 29 godina života registrovano je 3.868 nezaposlenih lica ili
18,89%, dok je na teritoriji Leskovca evidentirano 2.226 mladih pomenute starosne
dobi, što je 19,35%.
Na kraju 2023.godine na području Jablaničkog okruga u kategoriji mladih do 29
godina života registrovano je 3.938 nezaposlenih lica ili 19,11%, dok je na teritoriji

Leskovca evidentirano 2.298 mladih pomenute starosne dobi, što je 19,58%.
JUGpress: – Koje su obrazovne strukture mladi na evidenciji NSZ?
Marija Stevanović: – U kategoriji lica bez, sa delimičnim ili potpunim osnovnim
obrazovanjem na teritoriji okruga nalazi se 1.065 lica, sa srednjim obrazovanjem
2.110, sa višom stručnom spremom je 265 lica, dok sa visokim obrazovanjem
prijavljeno je 428 lica. Podaci se odnose na populaciju starosti 15-29 godina
života.


VELIKI BROJ VISOKOŠKOLAC NA EVIDENCIJI

JUGpress: – Koliko je među njima mladih koji su završili Medicinski fakultet? Šta kažu podaci za ostale fakultete ?

Marija Stevanović: – Na području Jablaničkog okruga, prema podacima iz aprila
2024. godine, na evidenciji su prijavljena 22 doktora medicine i 11 doktora
stomatologije starosti do 29 godina. U istoj starosnoj dobi među visokoškolcima
najviše je diplomiranih pravnika – 108 i diplomiranih ekonomista – 44, a najmanje
lica tehničkih struka ( po jedan inženjer elektrotehnike, mašinstva građevinarstva
i IT tehnologije). Kao nezaposlena lica prijavljena su i 2 diplomirana novinara u
Leskovcu koja su završila fakultet u Nišu.
Podaci se odnose na populaciju starosti 15-29 godina života.
JUGpress: – Po Vašoj proceni, gde se najčešće zapošljavaju mladi sa evidencije NSZ u
Leskovcu?
Marija Stevanović: – Mladi u Leskovcu se najčešće zapošljavaju u sektoru
proizvodnje,trgovini, ugostiteljstvu i saobraćaju.

JUGpress: – Da li je bilo zainteresovanih mladih na poslednjem Sajmu zapošljavanja i koliko njih
je dobilo posao i gde?
Marija Stevanović: – Od početka godine održan je 28. marta jedan sajam zapošljavanja
u Leskovcu. Na sajmu je učestvovao 31 poslodavac i više od 1.000 nezaposlenih i
lica koja traže promenu zaposlenja. Od ukupnog broja oko 20% su bili mladi do 29
godina. Kako se efekti zapošljavanja nakon održanog sajma mere u narednih 6
meseci, a od održanog sajma je prošlo nešto više od mesec dana, u ovom trenutku ne
raspolažemo preciznim informacijama o broju zaposlenih mladih i u kojim
kompanijama.


MLADI U FOKUSU ?
JUGpress: – Koliko mladih se prijavilo u akciji “Moja prva plata ” poslednji put a koliko je dobilo
posao?
Marija Stevanović: – Prema raspisanom javnom pozivu za program Moja prva plata
krajem 2023. godine bilo je oglašeno na području Jablaničkog oruga 478 radnih
pozicija. Filijala Leskovac je potpisala ugovore sa 227 lica na području okruga,
odnosno sa 96 lica na području Grada Leskovca.

JUGpress – Koliko mladih je otišlo u inostranstvo preko NSZ?

Marija Stevanović: – NSZ ne raspolaže podacima o zapošljavanju u inostranstvu.

GDE DA SE PRIJAVE MLADI?

JUGpress: – Koje pozive ima NSZ za samozapošljavanje, ili stručnu praksu, na koje mogu da
konkurišu mladi i koliko njih je zainteresovano za to?
Marija Stevanović: – Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2024.
godinu završen je 15.maja. Ukupno su konkurisala 362 lica, od toga 86 iz kategorije
mladih. U toku je obrada podnetih zahteva, bodovanje i rangiranje, a konačna lista
odobrenih subvencija biće objavljena do 15.juna. Minimalan broj lica koja će dobiti
subvenciju je 184, uz mogućnost proširenja kvote do kraja godine.
Za meru stručna praksa javni poziv je u toku. Ova mera ima za cilj stručno
osposobljavanje za lica koja nemaju radno iskustvo za kvalifikaciju koju su stekla
završetkom formalnog obrazovanja i nije ograničena godinama starosti. U ovoj
godini biće finansirano 131 lice na području okruga, odnosno 67 lica na području
Leskovca. Dodela prvih ugovora je zakazana za 28.maj.
Takođe, mladi do 30 godina se uključuju u mere pripravništva za lica sa srednjim i
visokim obrazovanjem, a ukupan broj lica prema početnom planu realizacije je 55
lica, uz mogućnost proširenja kvote do kraja godine.
NSZ sprovodi i druge mere i programe u kojima se, između ostalih ciljnih grupa,
uključuju i mladi. U toku je realizacija mere sticanja praktičnih znanja, obuka za
potrebe poslodavca
, dodela subvencije poslodavcima za kategorije teže zapošljivih
lica i tri mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


ZAPOŠLjAVANjE – DIKTAT PONUDE I POTRAŽNjE


JUGpress: – Kakav je odnos poslodavaca pri prijemu novih radnika, koliko je lako ili teško da
mladi mogu da dođu do posla u Leskovcu i kakvo je vaše iskustvo?
Marija Stevanović: – Što se tiče mladih, relativno je lako da dođu do posla budući da
poslodavci sa teritorije grada Leskovca i Jablaničkog okruga preferiraju kada zapošljavaju
radnike da u selekciji prednost daju mladima. To naravno ne isključuje ljude sa radnim
iskustvom i najbolji uspeh postižu poslodavci koji naprave miks iskustva i mladosti i na taj
način zadovoljavaju svoje kadrovske potrebe. Ono što je karakteristično za poslednjih
nekoliko godina na području našeg okruga je to da se mladi najčešće zapošljavaju u sektoru
proizvodnje i to u različitim sektorima proizvodnje počev od prehrambene, preko elektro-
industrije pa sve do drvo-prerađivačke. Zatim slede sektor trgovine i ugostiteljstva i
saobraćaj.-
JUGpress: – Koliko je lako mladima sa visokim obrazovanjem da nađu posao u Leskovcu u svojoj
struci?
Marija Stevanović: – Što se tiče mladih sa visokim obrazovanjem, u zavisnosti od toga koju
vrstu kvalifikacija imaju na akademskim zvanjima zavisi da li će se lakše ili teže zaposliti.
Uslove diktiraju deficitarna zanimanja i potrebe poslodavaca na teritoriji našeg okruga. Svi
koji završe tehničke struke mogu veoma lako da se zaposle, a pojedini i ne dođu do
evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje jer su „vrbovani” od strane poslodavaca još
dok su na osnovnim ili master studijama i veoma lako dolaze do posla. S druge strane
imamo određena zanimanja, poput administrativnih, kao što su diplomirani ekonomisti ili
diplomirani pravnici, kojih ima dosta na evidenciji i relativno teže dolaze do posla zato što
potrebe poslodavaca nisu na tom nivou da bi zadovoljile mlade koji dođu na evidenciju nakon
završetka školovanja.


NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE JE SAMO POSREDNIK

JUGpress: – Kada neka fabrika u Leskovcu traži nove radnike, da li mladi ljudi mogu direktno da
se obraćaju tim fabrikama ili ipak sve ide preko NSZ?
Marija Stevanović: – Ne ide sve preko NSZ. Sve fabrike koje funkcionišu na teritoriji našeg
okruga otvorene su za javnost i svi mogu konkurisati i preko njihovih veb stranica u situaciji
kada imaju otvorene javne pozive ili kada oglase preko Infostuda. Nekada se desi da strane
kompanije koje posluju na teritoriji okruga traže i posredovanje NSZ, ali to nije uvek pravilo.
U situaciji kada traže naše posredovanje onda mi pokrećemo postupak selekcije lica koja
ispunjavaju tražene uslove i upućujemo ih kod poslodavca. Ono što je karakteristično kod tih
radnih pozicija je da se osim diplome sa odgovarajućim smerom traži i poznavanje stranog
jezika ili radno iskustvo na određenim poslovima.
NNR: – Koliko su mladi zainteresovani za kampanje zapošljavanja i za konkurse koje NSZ
ima svake godine?
Marija Stevanović: – Što se tiče naših javnih poziva svake godine vlada veliko interesovanje
i mladi žele da se uključe u neki od programa i mera NSZ. Ove godine smo završili konkurs
odnosno sklopili smo ugovor za obavljanje stručne prakse za 121 lice, i biće prošireno za još
10 lica, tako da će ukupno 131 lice sa teritorije okruga stupiti prvi put u svet rada i stručno se
osposobljavati u skladu sa svojim formalnim obrazovanjem.


JUGpress: – Da li je moguće zaposliti se preko NSZ, a da to ipak nije neka od fabrika?
Marija Stevanović: – NSZ prema Zakonu o zapošljavanju funkcioniše na način da posreduje
po prijavi potrebe za zapošljavanje koju poslodavac iskaže. Mi ne namećemo zapošljavanje
već postupamo po tome koji su zahtevi poslodavaca. Prema Zakonu o radu, poslodavac
može tražiti posredovanje NSZ, ali ne mora. Može da primi i lice iz radnog odnosa i lice koje
je neaktivno i ne nalazi se na evidenciji.

Ekipa JUGpressa

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Vesna
Vesna
21 dana pre

Institucija koja nicemu ne sluzi. Dzaba primaju plate i na grbaci su jadnog naroda. Na bolja radna mesta se zaposljava ko koga ima, ili po politickoj direktivi. Dobar deo je otisao u inostranstvo. Ko bas nema kud i gde, rmbaci po fabrikama.
I koja je tu uloga ove sluzbe ???
Kao akademski gradjanin, vrlo dobro znam o cemu pisem, nazalost !!!