Poljoprivreda: Karenca pesticida

LESKOVAC


Svaki pesticid registrovan za primenu u poljoprivrednoj proizvodnji, zadržava se
izvesno vreme na tretiranim biljkama. Njegove osobine, fizičko-hemijski sastav,
klimatski uslovi, svojstva tretirane biljke, utiču na njegovu brzinu razgradnje. Za svaki
pesticid koji je u prometu poznata je brzina razgradnje, te je propisana i njegova karenca
koja je pored ostalih važnih obaveštenja (doze, odnosno koncentracije primene, vremena
primene, mera zaštite tokom rada, načina čuvanja…), navedena u uputstvu za upotrebu.
Etiketa i uputstvo za upotrebu korisnicima sredstava za zaštitu bilja pružaju sve
informacije o sredstvu, načinu primene i svim merama koje treba preduzeti kako tokom
pripreme i primene, tako i vezano za rukovanje proizvodom u svim fazama, uključijući i
skladištenje i odlaganje. Karenca pesticida označava propisan vremenski period koji
mora proći od poslednje primene pesticida u biljnoj kulturi do berbe, odnosno žetve. U
tom periodu se primenjeni pesticidi u potpunosti razgrade, ili se razgrade ispod
maskimalno dozvoljene količine. Po isteku ovog perioda, odnosno propisane karence,
dozvoljena je berba, a plod ili drugi biljni delovi koji se koriste u ishrani smatraju se
bezbednim za ljudsku upotrebu. Karenca se izražava u danima. MDK je maksimalno
dozvoljena količina pesticida i njihovih ostataka u poljoprivrednim proizvodima u
vreme berbe, žetve. MDK se izražava u mg/kg proizvoda. U odnosu na brzinu razgradnje
pesticidi su svrstani u grupe. Brzo razgradivi pesticidi su oni za čiju razgradnju je
potrebno do osam dana, i svrstani su u prvu grupu. Drugu grupu čine pesticidi za čiju
razgradnju je potrebno do četrnaest dana. Pesticidi koji se umereno brzo razgrađuju,
(četrnaest do dvadesetosam dana), pripadaju trećoj, dok su u poslednjoj, četvrtoj grupi,
pesticidi koji se veoma sporo razgrađuju. Vreme njihove razgradnje je veće od dvadeset
osam dana. Pesticide duže karence treba koristiti na početku vegetacije, a sa
približavanjem vremena berbe koristiti pesticide kraće karence. Pesticidi sa
oznakom karenca obezbeđena vremenom primene (OVP), imaju propisanu primenu
neposredno nakon setve ili u ranim fazama vegetacije. To znači da će proći dovoljno
vremena od njihove primene do berbe, žetve, time do njihove razgradnje ispod maksimalno
dozvoljene količine (MDK). Jedan pesticid može biti registrovan za suzbijanje štetnih
organizama u više biljnih vrsta. Pored propisane doze, odnosno koncentracije primene,
vremena primene, mera zaštite tokom rada, načina čuvanja, i dr., propisuje se i karenca
za svaku biljnu vrstu u kojoj je njegova primena dozvoljena. Dakle jedan pesticid ima
propisane različite karence zavisno od biljne vrste u kojoj je njegova primena
dozvoljena. Karence se razlikuju od zemlje do zemlje. Vremenski period tokom kog nije
dozvoljen pristup i rad ljudima na tretiranoj površini nakon primene pesticida, je
radna karenca. Ona se izražava u danima ili satima, a određuje se na osnovu otrovnosti
pesticida i njegovih metabolita. U interesu zdravlja ljudi, domaćih životinja, zaštite
životne sredine, neophodno je da se korisnici pesticida, sredstava za zaštitu bilja,
pridržavaju uputstva za upotrebu proizvođača.

Bojana Karapandžić, dipl.inž. polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare