Održana javna rasprava o budžetu za 2023. godinu, da li su građani obavešteni na vreme ?

LESKOVAC

U sali Skupštine Grada Leskovca održan je otvoreni sastanak sa građanima na kome je predstavljen Nacrt odluke o budžetu sa investicionim delom budžeta i pratećom dokumentacijom za 2023. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih organa grada, poneki zainteresovani građani, privrednici i predstavnici udruženja građana.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je rekao da učešćem u javnboj raspravi i slanjem predloga građanima je data mogućnost da sami iznesu svoje ideje i predloge za ono za šta lično misle da je najpotrebnije.

„Investicije su planirane u skladu sa raspoloživim sredstvima i potrebama koje su ustanovljene putem predloga koje su pristigle od strane građanstva tokom trajanja javne rasprave, a u skladu sa ustanovljenim investicionim potrebama kako direktnih, tako i indirektnoh korisnika budžeta. Ove godine smo uz pomoć Stalne konferencije gradova i opština investicioni deo budžeta planirali na drugačiji način. Izboru projekata smo pristupili sistematično i ozbiljno na način da je svaki direktni i indirektni budžetski korisnik predložio razrađenu projektnu ideju unapred definisanim obrscima, a za koju se glasalo na osnovu unapred zadatih kriterijuma. Shodno tome, u predlogu budžeta su se našli oni predlozi koji su najbolje ocenjeni i koji su sadržali sve potrebne informacije koje projekat treba da ima.“

Cvetanović je i pobrojao neke od ideja koje su do sada predložene, koje spadaju u nadležnost grada i samim tim su se izdvojile za neku budući period: asfaltiranje i popravka puteva i pešačkih staza, sanacija divljih deponija, sređivanje industrijske zone, izgradnja novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta, uređenje parking prostora, sređivanje škola i stambenih zgrada, izgradnja dečjih igrališta na više lokacija, sređivanje igrališta, izgradnja kanalizacije u naseljenim mestima, izgradnja kišne kanalizacije, izgradnja atletskih staza, sportskih terena i terena za mali fudbal, sređivanej Doma zdravlja, uređenje grada cvetnim aranžmanima, postavljanje više kontejnera i karti za otpatke, sređivanje autobuske stanice, sadnje drvoreda, uništenje ambrozije, uređenje raskrnica u cilju bolje preglednosti, redovno košenje i održavanje groblja i parkova, objekat za prikljupljanje leševa uginulih životinja i objekat za zbrinjavanje napuštenih životinja…

PREDLOG BUDŽETA U BROJKAMA

Marija Milosavljević, šefica odeljenja za finansije, predstavila je Građanski vodič kroz Nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu i rekla da je Odluka o o budžetu jedna od najvažnijih odluka koje donosi neka lokalna samouprava.

„S obzirom na važnost, neophodno je i da građani uzmu učešće i daju svoje mišljenje i predloge kako bi se bolje odslikale potrebe stanovnika našeg grada. Građani su do sada imali mogućnost da preko gradskog sajta popune upitnike i tako pošalju predloge. Na ovaj način je stiglo 67 predloga (43 elektronski, a 24 je direktno predato). Adekvatno je bilo popunjeno 58 upitnika, što znači da je bilo moguće razmatrati ih od strane predstavnika lokalne samouprave.“

Milosavljevićeva je dodala da je osnovna svrha Građanskog vodiča da pruži najvažnije informacije o planiranom budžetu za 2023. godinu, kao i okolnostima i odlukama kojima se vodila lokalna samouprava tokom njegovog donošenja.

„Imamo dve vrste korisnika budžeta, direktni (Skupština grada, gradonačelnik, Gradsko veće, gradsko pravobranilaštvo i Gradska uprava) i indirektne (Narodno pozorište, Narodna biblioteka, Narodni muzej, Leskovački kulturni centar, Istorijski arhiv, Domovi kulture, Predškolska ustanova, Turistička organizacija Leskovac, Centar za stručno usavršavanje, Mesne zajednice i Ustanova za sport SRC „Dubočica“. Ostali korisnici javnih sredstava su obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije, te neprofitne organizacije. Prihodi i primanja budžeta čine poreski prihodi, donacija i transferi, neporeski prihodi, primanja od prodaje nefinansijske imovine, primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i preneta sredstva iz ranijih godina. Odlukom o budžetu Grada Leskovca planirani su ukupni javni prihodi i primanja grada Leskovca za 2023. godinu u iznosu od 5.456.605.000 dinara, preneta sredstva iz ranijih godina 540.000.000, dok su sopstveni prihodi budžetskih korisnika iznose 115.188.000, tako da je ukupni budžet grada 6.111.793.000 dinara. Struktura planiranih prihoda i primanja za 2023. godinu je sledeća: ustupljeni prihodi, koji su planirani sa 3.327.000.000 dinara, izvorni prihodi 955.069.000 dinara, transferi 1.114.036.000 dinara, primanja od prodaje 60.500.000 dinara i preneta sredstva iz ranijih godina 540.000.000 dinara. Ukupni prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva našeg grada u 2023. godini su se povećali u odnosu na poslednju izmenu Odluke o budžetu za 2022. godinu za 486.456.000 dinara.

Drugi deo budžeta čine rashodi i tu imamo rashode za zaposlene u iznosu od 1.501.730.000 dinara, korišćenje roba i usluga 1.711.425.000 dinara, dotacije i transferi 593.210.000 dinara, ostali rashodi 395.299.000, subvencije 329.000.000 dinara, socijalno osiguranje i socijalna zaštita 181.400.000 dinara, kapitalni izdaci 1.232.541.000 dinara, otplata glavnice i kamata 40.000.000, dok budžetska rezerva iznosi 12.000.000, što znači da su ukupni rashodi i izdaci 5.996.605.000, tako da je je budžet u ravnoteži što se tiče prihoda i rashoda. Ukupni troškovi grada u 2023. godini su se povećali u odnosu na poslednju izmenu Odluke o budžetu za 2022. godinu za 486.456.000 dinara, od čega je stavka korišćenje roba i usluga povećana za 89.582.000 dinara, rashodi za zaposlene su povećani za 195.639.000 dinara, socijalno osiguranje i socijalna zaštita su povećani za 17.412.000 dinara, kapitalni izdaci su povećani za 230.793.000 dinara, subvencije su se povećale za 74.500.000 dinara, a dotacije i transferi su se povećali za 86.379.000 dinara. S druge strane otplata kamata je smanjenja za 4.521.000 dinara, otplata glavnice je smanjena za 88.800.000 dinara, ostali rashodi su smanjeni za 104.528.000 dinara, a sredstva rezerve su smanjena za 10.000.000 dinara.“

Napomenula je Milosavljevićeva i da se, po zakonu, rashodi budžeta moraju iskazati po programskoj klasifikaciji koja pokazuje koliko se troši za izvršenje osnovnih nadležnosti i strateških ciljeva grada.

„Za program stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje izdvojeno je 121.000.000 dinara, odnosno 2% budžeta; za komunalne delatnosti 648.010.000 (10,8%); lokalni ekonomski razvoj 89.000.000 (1,5%); razvoj turizma 121.950.000 (2%); poljoprivreda i ruralni razvoj 137.000.000 (2,3%); zaštita životne sredine 46.100.000 (0,8%); organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 1.150.848.000 (19,2%); predškolsko vaspitanje 522.000.000 (8,7%); osnovno obrazovanje 308.550.000 (5,1%); srednje obrazovanje 218.800 (3,7%); Socijalna i dečija zaštita 270.560.000 (4,5%); zdravstvena zaštita 91.500.000 (1,5%); zazvoj kulture i informisanja 519.566.000 (8,7%); razvoj sporta i omladine 345.865.000 (5,8%); opšte usluge lokalne samouprave 1.240.700.000 (20,7%); politički sistem lokalne samouprave 73.156.000 (1,2%) i energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 91.000.000 (1,5%). Rashodi budžeta raspodeljeni po direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima su sledeći: skupština grada 32.256.000 (0,5%), gradonačelnik 16.800.000 (0,3%), gradsko veće 24.100.000 (0,4%), gradsko pravobranilaštvo 27.500.000 (0,4%), gradska uprava 4.650.908.000 (77,6%), mesne zajednice 65.000.000 (1,1%), ustanove u kulturi 465.566.000 (7,8%), Centar za stručno usavršavanje 23.500.000 (0,4%), predškolska ustanova 440.000.000 (7,3%), Ustanova za sport SRC „Dubočica“ 144.025.000 (2,4%), Turistička organizacija Leskovca 160.950.000 (1,8%). Kao kapitalne projekte iz budžeta grada za sledeću godinu bih izdvojila izgradnju severnog kraka vodovoda, izgradnju i dogradnju fekalne kanalizacione mreže u 16 naselja na teritoriji grada Leskovca, nadogradnju Doma kulture Roma, izgradnju objekta za kontrolisano upravljanje ostacima životinjskog porekla, skladišno distributivni centar Leskovac, rekonstrukciju i dogradnju dečjeg vrtića u Bratmilovcu, izgradnju dečijeg vrtića u MZ Moša Pijade u Leskovcu, izgradnju saobraćajnice u ulici Nova kod Gradskog stadiona Dubočica u Leskovcu, izgradnju mosta u Jelašnici i izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda –rekonstrukcija tri trase dalekovoda.“

KAKAV JE INVESTICIONI PLAN?

Direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ Novica Nikolić predstavio je investicioni deo Nacrta odluke o budžetu.

„Za programsku klasifikaciju u delu prostornog i urbanističkog planiranja predviđeni su rashodi u iznosu od 45.000.000 dinara. Oni su planirani za izmenu i dopunu Prostornog plana Grada Leskovca, za izradu Planova detaljne regulacije za deo stambenog naselja na Hisaru, deo naselja Obrada Lučića, za humana groblja u Lipovici, Brzi i Strojkovcu, izmenu i dopunu PGR-a 8 u Leskovcu, za plan detaljne regulacije na izgradnji deonice državnog puta drugog A reda od Doljevca do Brestovca… Sve to sa ciljem da se omogući nova izgradnja kao i ozakonjenje postojećih objekata. Za komunalne delatnosti predviđeni su rashodi za održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće na površinama javne namene, za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. U planu je izgradnja dovodnog cevovoda i rezervoara u Pečenjevcu, izgradnja vodovodnih mreža u Lipovici i od Gornje Jajne do Palikuće, ali i do Velikog Trnjana kroz novu fazu, kao i rekonstrukcije nekih mreža… Ovo je samo plan, možda će tu doći do promena. Što se tiče održavanja i upravljanja saobraćajnom infrastrukturom, ideja je da se završe svi započeti radovi, ali i da se odvoje sredstva za nove objekte.“

PREDLOZI

Ana Pecarski u ime organizacije „Tim 42“ predložila je da se nabavi automatska merna stanica za praćenje kvaliteta vazduha, što je i predviđeno kratkoročnim akcionim planom za kvalitet vazduha koji je donela lokalna samouprava.

„Ova merna stanica omogućila bi građanima Leskovca da u realnom vremenu prate zagađujuće materije u vazduhu. Takve informacije se danas dobijaju sa nekoliko dana zakašnjenja, a na ovaj način bi se takve informacije dobijale u realnom vremenu, kako bi građani odmah znali da li treba da ograniče svoje vreme kretanja na otvorenom prostoru i da adekvatno zaštite svoje zdravlje.“

Gradonačelnik Cvetanović je rekao da je automatska merna stanica deo republičke merne mreže i on će biti obezbeđen preko Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Bratislav Stamenković („I ja se pitam“) pohvalio je trajanje javne rasprave od 20 dana i smatra da je to pozitivna promena u odnosu na prethodne javne rasprave, ali i zamerio na nedostatku nekih koraka u približavanju građanima, jer nemaju svi mogućnosti niti znaju da koriste internet.

„Ne vidim stavku u budžetu za rekonstrukciju bolnice, da li se odustalo od toga? Izgradnja dečjeg vrtića u MZ „Moša Pijade“ se pomera iz godine u godinu i stalno je u predviđanjima budžeta. Odajem vam priznanje za put Leskovac-Vučje, dobro da je to konačno došlo na red, jer građani koji žive u tom delu zaslužuju kvalitetnu saobraćajnicu. Šta se dešava sa solarnim panelima koji su skinuti sa planirane solarne elektrane? To je negde sklonjeno i taj projekat je stopiran 2012. godine. Mislim da su ovo pitanje često postavljali i odbornici GG „Za Leskovac ZAJEDNO“.“

Stamenković je pitao i kako se dodeljuju sredstva raznim organizacijama i rekao da su dodeljena sredstva organizaciji koju vodi čovek koji je osuđivan za nasilje u porodici i koji po projektu treba da pruža podršku osobama koje dožive nasilje u porodici preko SOS telefona.

„Postoji i organizacija „Grad Jelica“ iz Grdelice. Raspitivao sam se, niko ne zna ni ko su ni šta rade, ali svake godine iz budžeta 2,5 miliona. Ove godine 2,75 miliona, a verovatno i sledeće godine.“

On je javno upitao i da li treba uopšte davati ovakve predloge, jer 80% predloga koje je njegovo udruženje npodnelo nije urađeno, iako su bili planirani.

Gradonačelnik Cvetanović u svom odgovoru je rekao da dečji vrtić u MZ „Moša Pijade“ finansira Ministarstvo prosvete.

„Grad Leskovac je završio kompletnu dokumentaciju i očekuje se raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova od strane ministarstva. Predviđena je i dogradnja vrtića u Bratmilovcu. Što se tiče bolnice, lično sam pre nekih mesec ipo dana potpisao ugovor na 4,5 milijarde dinara i mi smo do sada platili kompletan projekat oko 50 miliona dinara, kompletnu projektnu dokumentaciju i ostaje nadzor koji su takođe u tom nekom iznosu. Saglasnost Vlade Srbije je data i to sve ide svojim tokom.

SOLARNI PANELI VRAĆENI??!!

Solarni paneli su vraćeni u prvobitno stanje i sutra je sastanak gde bi trebalo definitivno da se raskine ugovor sa izvođačem radova, jer očigledno nije u stanju da započne radove. Da li treba da podsetim da smo taj problem nasledili, da ne objašnjavamo na čijem placu je to postavljeno… Što se SOS telefona tiče, NVO nisu ono što mnogi misle. To su uglavnom udruženja iz oblasti kulture, socijalne zaštite, sporta, novac dobijaju isključivo za projektne aktivnosti, a ne za funkcionisanje njihovog sektora, odnosno same organizacije. Kada im se odobri projekat, dostavljaju se periodični izveštaji Odeljenju za društvene delatnosti. Kada se dostavi taj izveštaj, dobija se sledeća rata koja sleduje po ugovoru.“

Dragana Petrović u ime Udruženja distrofičara pohvalila je povećanje sredstava iz oblasti socijalne zaštite i konstatovala da su 11 miliona dinara namenjena za podršku osobama sa invaliditetom.

„Ova sredstva se unazad šest godina nisu menjala. Mi smo u saradnji sa sličnim udruženjima napisali dopis društvenim delatnostima za povećanje od 30%, ali do sada nikakav odgovor nismo dobili.“

Odgovorio je Saša Mladenović, šef odeljenja za društvene delatnosti, rekavši da grad ne može da odvaja sredstva za funkcionisanje udruženja.

„Jedina sredstva koja možemo da izdvajamo su ona po raspisanim javnim pozivima za projekte iz raznih oblasti, pa i iz socijale. Za 2022. godinu to nije moguće, jer već imamo budžetom definisane iznose i ne postoji mogućnost za povećanje budžeta za realizaciju projekata. Što se pozvia za sledeću godinu tiče, razmotrićemo drugačije definisanje za projekte iz oblasti socijale.“

U raspravu se umešao odbornik Nenad Zdravković i rekao da postoji način za preraspodelu sredstva preko sredstava iz budžetske rezerve.

„Vi ste kao udruženje vrlo osetljiva grupa i oni treba da vam pomognu i da vas nauče kako da se obratite i kakvom vrstom projekta.“

Mladenović je rekao da sredtva budžetske rezerve su predviđena za nepredviđene slučajeve tokom godine i da je to regulisano Zakonom o budžetskom sistemu.

Selena Jovanović iz zaseoka Bare, vlasnica seoskog turističkog domaćinstva „Sunčev breg“, rekla je da treba više ulagati u ruralni turizam.

„Nama su ruralne oblasti najslabije tačke. Za stabilan, snažan i održiv društveno-ekonomski razvoj Leskovac neophodno je hitno ulaganje u infrastrukturu u zabačenim selima i zaseocima, a da se stavka ruralni turizam ubaci u budžet grada i počne da se ozbiljno radi na pomoći mladim ljudima koji žele da ostanu i rade u nepristupačnim predelima, a takođe da se motivišu i oni koji žele da se vrate na selo. Poljoprivreda i ruralni turizam su neodvojivi i prožimaju se i doprinose ravnomernom razvoju ruralnih sredina.“

Gradonačelnik Cvetanović je podsetio da je od prošle godine, kada je Jovanovićeva bila istim povodom učesnik rasprave, „ugrađeno 1350 metara grebanog asfalta prema vama. Možemo i naredne godine to da stavimo. Završeno je i kompletno ulično osvetljenje, ali procedura priključka sa EPS-om nije u našoj ingerenciji. Prilaz do vašeg sela je urađen iz pravca iz Tulova, a ovo što gospođa Jovanović sada traži je prilaz sa druge strane brda, od strane Slatine. Vidite, jedan pravac smo već u radili i mislim da je za godinu dana dosta toga urađeno, mnogo više nego u prethodnih 50 godina. Ali, doći ćemo da pogledamo i s druge strane Slatine da vidimo šta može da se uradi.“

KO JE LEPŠI I ZGODNIJI

Veliki deo vremena rasprave o budžetu odnela i rasrpava između odbornika Nenada Zdravkovića i gradonačelnika Cvetanovića, koja je se u jednom trenutku pretvorila u nagađanje ko je od njih dvojice lepši i zgodniji, i ko zbog toga ne može da spava. Zdravković je predložio i da se asfaltira put između naseljenih mesta Bobište i Ančiki.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare