Mladi u budžetu Bujanovca-Të rinjtë në buxhetin e Bujanocit

BUJANOVAC

Jedan od ključnih problema koji ističu mladi iz sve tri zajednice, srpske, albanske i romske u Bujanovcu jestu egzistencijalni problemi.

Zbog nemogućnosti nalaženja posla zato se najveći broj njih izjašnjava da planiraju da napuste Bujanovac.

Skoro da je pravilo da oni koji odu na studije van Bujanovca, posao i svoj budući život traže van svog rodnog mesta.

U budžetu opštine Bujanovac u prošloj godini bila je izdvojeno deset miliona dinara za jednokratnu novčanu pomoć studentima.

“Jednokratnu novčanu pomoć su dobili svi studenti koji studiraju
bez obzira na status. Isplaćeno je deset miliona dinara za ukupno 733
studenata”, rekao je za JUGpress sef finansija u opštini Bujanovac Boban Pavlović.

Studneti na prvoj godini su dobijali po 11.000 dinara, a
ostali su dobijali u zavisnosti od proseka ocena. Najveća pomoć je
iznosila 22.000 dinara, objašnjava Pavlović.

“Uz pomoć i saradnju sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbijeza opštine Bujanovac, Preševo i Medvedju deset meseci je isplaćivana stipendija za 124 srednješkolaca iz sve tri zajednice i to po 6.000 dinara. Raspisali smo i javni konkur za udruženja gradjana za šta su utrošena dva miliona dinara. U tim nevladinim organizacijamasu takodje mladi”, kaže Pavlović.

Bujanovačka Kancelarija za mlade je u ovoj godini dobila samo novac za plate i za stalne troškove.

Ova kancelarija je krajem godine dobila 5.000 evra
pomoć od ambasade Albanije iz Beograda za nabavku novih računara i
otvaranje škole računara u 2021. godini.

U novom budžetu za 2021. godinu za podršku mladima je planiran isti iznos kao i u 2020. godini a Pavlović kaže da taj iznos nije povećan zbog situacije sa koronom ali i ekonomske situacije u opštini.

“Deset miliona je planirano za isplatu jednokratne novčane pomoći studentima, planiran je i javni konkurs za stipendije srednjoškolcima a Kancelarija za mlade je sagledana više, imali su
600.000 u 2020. godini a sada je planirano 1,5 miliona za realizaciju projekta”, rekao je Pavlović.

Interesovalo nas je šta je sa programom za stručnu praksu svršenih stuidenata i srednjoškolaca koji je ranijih godina realizovan u ovoj opštini.

Pavlović kaže da je u martu mesecu započela stručna praksa ali da je, zbog korone, morala da bude prekinuta.

“Deo onih koji su u tom programu stručne prakse je počeo ponovo u junu, angažovani su u predškolskoj ustanovi , Domu zdravlja i u apoteci Bjanovac. Neki od njih završavaju stručnu praksu krajem godine a novi konkurs će biti i u 2021. godinu i za njega su planirana dvadeset miliona dinara.

U 2020. godini je na 120 osoba bilo obuhvaćeno stručnom praksom.

“Planiramo i dva miliona za kulturno-umetnička društva i
amatersko pozorište gde su uglavnom mladi, kao i za sport osam
miliona… Pritom, mogu da kažem da mi u 2020. godini nismo ni imali
konkurs za sport, izmirivali smo obaveze iz 2019. godine”, objašnjava Pavlović.

Usvojeni budžet opštine Bujanovac je 1,298 milijardi dinara.

” Tu je planirano renoviranje OŠ „Branko Radičević“ sa 235 miliona. To su sredstva koja ćemo dobiti iz Kancelarije za javna ulaganja, samo moramo da ih imamo planirana u budžetu po njihovoj preporuci, kako bi mogli da raspišemo javnu nabavku”, rekao nam je Pavlović.

Ovu školu pohadjaju srpska i romska deca.

Pavlović kaže da se budžet puni iz lokalnih poreza i doprinosa ali da su najveće stavke u budžetu opštine ipak transferna sredstva čija s evisina nije promenila od 2014. godine.

Od Koordinacionog tela za opštine Bujanovca, Preševo i medvedju očekuju 106 miliona dinara za kapitalne projekte u 2021. godinu.

To je, zapravo, novac iz republičkog budžeta koji se, preko Koordinacionog tela , opredeljuje za opštinu Bujanovac.

Të rinjtë në buxhetin e Bujanocit

Postuar nga: JUGPRESS 30 DHJETOR 2020

BUJANOC

Një nga problemet kryesore të theksuara nga të rinjtë nga të trei komunitetet, serbët, shqiptarët dhe romët në Bujanoc, janë problemet ekzistenciale.

Për shkak të pamundësisë për të gjetur një punë, shumica e tyre deklarojnë se planifikojnë të largohen nga Bujanoci.

Pthuajse është bërë një rregull që ata që shkojnë të studiojnë jashtë Bujanocit, të kërkojnë një punë dhe jetën e tyre të ardhshme jashtë vendlindjes së tyre.

Vitin e kaluar, dhjetë milion dinarë ishin alokuar në buxhetin e komunës së Bujanocit për ndihmë financiare të njëhershme për studentët.

“Ndihma financiare të njëherëshme iu dha të gjithë studentëve që studiojnë

pa marrë parasysh statusin. Dhjetë milion dinarë u paguan për gjithsej 733

studentët “, tha për JUGpress shefi i financave në komunën e Bujanocit Boban Pavlloviq.

Studentët në vitin e parë morën nga 11,000 dinarë secili, dhe të tjerët morën në varësi të notës mesatare. Ndihma më e madhe ishte në shumë prej 22.000 dinarë, shpjegon Pavlloviq.

“Me ndihmën dhe në bashkëpunim me Trupin Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë, bursa u pagua për dhjetë muaj për 124 nxënës të shkollave të mesme nga të tre komunitetet, me nga 6,000 dinarë për secilin. Ne gjithashtu kemi shpallur një konkurs publik për shoqatat e qytetarëve, për të cilin janë shpenzuar dy milion dinarë. Në këto organizata joqeveritare ka edhe të rinj ”, thotë Pavlloviq.

Këtë vit, Zyra e Rinisë në Bujanoc mori vetëm para për paga dhe kosto fikse. Kjo zyrë ka marrë 5,000 euro ndihmë në fund të vitit nga Ambasada Shqiptare në Beograd për blerjen e kompjuterëve të rinj dhe hapjen e një shkolle kompjuterash në 2021.

Në buxhetin e ri për 2021, e njëjta shumë është planifikuar për mbështetjen e të rinjve si në vitin 2020, ndërsa Pavlloviq thotë se kjo shumë nuk u rrit për shkak të situatës me pandeminë, por edhe për shkak të situatës ekonomike në komunë.

“Dhjetë milion janë planifikuar për pagesën e ndihmës së njëhershme  financiare për studentë, gjithashtu është planifikuar një konkurs publik për bursa për nxënësit e shkollave të mesme, ndërsa Zyra e Rinisë është paraparë më shumë, nga 600,000 dinarë në vitin 2020, në 1.5 milion janë planifikuar për realizimin e projekteve të kësaj zyre për vitin 2021 “, tha Pavlović.

Ne ishim të interesuar për të kuptuar se çfarë ndodhi me programin për praktikën profesionale për të rinjëpt që kanë mbaruar studimet dhe shkollën e mesme, gjë e cila  realizohej në këtë komunë në vitet e mëparshme.

Pavlloviq thotë se praktika profesionale filloi në mars, por që, për shkak të pandemisë, ajo u ndalua.

“Disa nga ata që ishin pjesë e programit të praktikës profesionale filluan përsëri në qershor, u angazhuan në institucionin parashkollor, Shtëpinë e shëndetit dhe në farmacinë publike. Disa prej tyre do të përfundojnë praktikën e tyre në fund të vitit, dhe konkursi i ri do të hapet në vitin 2021, ndërkaq njëzet milion dinarë janë planifikuar për këtë dedikim.

Në vitin 2020, 120 njerëz u përfshinë nga praktika profesionale.

“Ne po planifikojmë gjithashtu dy milion për shoqëritë kulturore dhe artistike dhe

Teatro amatore ku janë kryesisht të rinj, si dhe për sportet tetë

milion… Në të njëjtën kohë, mund të them se në vitin 2020 as nuk kemi pasur

gara spotive, mirëpo ne i shlyem detyrimet e mbetura nga viti 2019 “, shpjegon Pavlloviq.

Buxheti i miratuar i komunës së Bujanovcit është 1.298 miliardë dinarë.

“Është planifikuar rinovimi i shkollës fillore” Branko Radiçeviq “me 235 milionë dinarë. Këto janë mjetet që ne do të marrim nga Zyra për Investime Publike, thjesht duhet t'i kemi të planifikuara në buxhet sipas rekomandimit të tyre, në mënyrë që të mund të shpallim prokurim publik “, na tha Pavlloviq.

Në këtë shkollë mësimet I vijojnë nënësit e komunitetit serb dhe rom.

Pavlloviq thotë se buxheti është mbushur nga taksat dhe kontributet lokale, por që pozicionet me të hyra më të mëdha në buxhetin komunal janë akoma transferimi i fondeve nga niveli republikan, shuma e të cilave nuk ka ndryshuar që nga viti 2014.

Ata presin 106 milion dinarë nga Trupi Koordinues për komunat Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë për projekte kapitale në 2021.

Në fakt, këto janë para nga buxheti i republikës, të cilat, përmes Trupit Koordinues, të parapara për komunën e Bujanocit.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare