Leskovački “Dom” gazduje sa 164 lokala, broj stanova nepoznat

LESKOVAC

Ukupan broj lokala sa kojima leskovačko Javno preduzeće „Dom“ raspolaže je 164, od kojih su tri kancelarije i tri magacina u prilično ruiniranom stanju. Pod ugovorom se nalazi ukupno 144 lokala na dan 31.12.2022. godine. Ukupan broj garaža sa kojima raspolaže preduzeće je 108, od čega je pod ugovorom 99.

Broj zaposlenih na neodređeno vreme u JP „Dom“ dana 31.12.2022. godine bio je 38, a firmu je u toj godini dobrovoljno napustilo sedam radnika kao tehnološki višak. Zbog smanjenja obima prihoda (vraćenih lokala u postupku restitucije i dr.) i značajnog uvećanja troškova poslovanja i uvećanja zarade po osnovu odluka Vlade Srbije, kao i smanjenja obima rada na održavanju stambenih zajednica, postoji višak radnika u tehničkom sektoru i u odnosu na obim intervencija koji se obavljaju na mesečnom nivou, kaže se u Izveštaju o radu i poslovanju za 2022. godinu. U izveštaju se kaže i da su u cilju održanja pozitivnog poslovanja preduzeća neophodne mere smanjenja broja izvršilaca na pojedinim pozicijama i kroz izradu nove sistematizacije radnih mesta optimalizacija broja zaposlenih za održivo poslovanje preduzeća. Ovaj posao će biti obavljen u toku 2023. godine nakon sveobuhvatne analize i evaluacije zaposlenih.

U tehničkom sektoru JP „Dom“ uposlena su 22 radnika, od čega sedam u organizacionom delu, a 15 je neposrednih izvršilaca. Obavljeno je 770 intervencija, od čega 320 na vodovodnim i kanalizacionim mrežama, 114 na elektroinstalacijama, 182 intervencije zidara (krpljenje, popravke krovova i slično), 30 intervencija stolara (zastakljivanje, nameštanje zidnih obloga gde prolaze vodovodne i kanalizacione cevi, popravka vrata i dr.), 46 intervencija limara (popravka olučnih vertikala, čišćenje olučnih horizontala i sl.), kao i 48 intervencija bravara (nameštanje podrumskih mreža, varenje šarki vrata i dr.). Ovaj broj intervencija u toku 2022. godine je daleko od optiomalnog, s obzirom na ukupan broj uposlenika tehničkog sektora, kaže se u izveštaju.

Ukupni ostvareni prihod JP „Dom“ je 67.828.125,50 dinara. Struktura prihoda je sledeća: prihod od prodaje proizvoda i usluga 1.624.322,78 dinara, prihodi od premija, subvencija, donacija, regresa, kompenzacija 65.937.391,04 dinara i prihodi od usklađivanja vrednosti 266.414,68 dinara. Ostvareni su troškovi u iznosu od 56.037.409,79 dinara. Struktura troškova je sledeća: troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 49.730.441,94 dinara, troškovi materijala i energije iznose 958.777,81 dinara, troškovi proizvodnih usluga 1.323.838.,53 dinara., nematerijalni troškovi 3.930.954,51 dinar, te troškovi amortizacije 93,397 dinara. U izveštaju za 2022. godinu se navodi i da poslovni dobitak od 11.790.718,71 dinar ne sadrži finansijske prihode u iznosu od 52.118,53, ostale prihode u iznosu od 1.084.322,15 dinara, pozitivan neto efekat 144.000 dinara, kao i finansijske rshode u iznosu od 3.233.363,15 dinaram rashode po osnovu obezvređivanja imovine u iznosu od 4.621.266,53 dinara i ostale rashode u iznosu od 4.678.260,60 dinara. Na osnovu prethodno navedenog JP „Dom“ je na kraju 2022. godine ostvario ukupan prihod u iznosu od 69.108.315,54 dinara i ukupan rashod u iznosu od 68.570.300,17 dinara, odakle proizilazi da je ostvaren dobitak od 538.015,37 dinaram odnosno 457.313,06 nakon oporezivanja.

Inače, JP „Dom“ vodi i više sudskih sporova. Kao strana koja tuži „Dom“ se pojavljuje u deset slučajeva, a ukupna vrednost sporova je 7.353.879,80 dinara. Broj sporova gde je tuženo ovo preduzeće je 27, a vrednost sporova je 3.210.138,34 dinara. Najveći broj tužbi se odnosi na tužbe Stambenih zajednica za povraćaj nezakonite dobiti nakon raskida ugovora o održavanju iz 2018. godine i tužbi radnika za kašnjenje u isplati zarada i greške u delu obračuna zarada iz perioda 2017.-2020. godine.

Kao prioritet za poslovanje u narednom periodu navodi se dodatno usavršavanje i osposobjavanje zaposlenih, bolja rganizacija evidencije i naplate zakupa stanova, kao i poslovnog, kancelarijskog i garažnog prostora kojim upravlja JP „Dom“, povećanje procenta naplate zakupa stambenih zgrada, povećanje broja ugovora o održavanju stambenih zgrada zaključenih sa stambenim zajednicama i povećanje prihoda po tom osnovu. Zbog obaveze upisa imovine svih objekata na Grad Leskovac, prioritet će biti zajednički rad sa Gradskom upravom na sređivanju dokumentacije oko upisa imovine. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare