Građani uglavnom ne znaju kako se troši budžet grada Leskovca

LESKOVAC

Građani uglavnom ne znaju kako se troši lokalni budžet  i smatraju da
je lokalna samouprava izuzetno netransparentna u baratanju njihovim
novcem.

Ovo su rezultati ankete koju smo sprovodili želeći da saznamo koliko građani znaju o načinu kako se kreira lokalni
budžet, kako se troši novac iz njega i koliko i sami aktivno učestvuju
u ovim procesima.

Najveći broj građana , koji su učestvovali u ovoj pilot anketi, svoje
znanje o načinu trošenja lokalnog budžeta ocenjuje kao „loše“.

Slede odgovori da je znanje učesnika u anketi  o trošenju budžeta
„dovoljno“, a najmanje osoba je odgovorilo da je njihovo znanje „vrlo
dobro“.

 Na pitanje „Gde pronalazite informacije o potrošnji budžeta?“ najveći
broj učesnika je odogovorio „preko medija“. Znatno manji broj njih
informacije dobija preko „društvenih medija“ i  „direktno preko
prijatelja“.

Kao izvor informisanja su , u manjoj meri, navodili i informator,
Službeni glasnik i zvanični sajt grada. Ovde se može uočiti da velika
većina ispitanika informacije o trošenju budžeta dobija iz medija, a u
skladu s tim, možemo zaključiti da je potrebno da se mediji u većoj
meri bave izveštavanjem o ovoj temi, kako bi doprineli većoj
transparentnosti i obaveštenosti građana o njoj.

Na pitanje na koji način se informišu o budžetu odgovori su
različiti.Neki od odgovora jesu da prate javne radove i kvalitet
materijala kojim se oni izvode, i da na osnovu toga procenjuju da su
materijali jeftini, pa i ono što je napravljeno bude kratkog roka,
zatim da se informišu preko pojedinih medija preko već pomenutog sajta
grada, itd.

Četvrto pitanje se odnosi na stavove građana vezane za transparentnost gradske uprave

u potrošnji budžeta, i ovom prilikom je bilo potrebno da građani ocene koliko je njihova
uprava transparentna po ovom pitanju, na skali od
loše-dovoljno-dobro-odlično. Ovde ponovo nailazimo na jedan odgovor
koji je dominantan, dakle, većina građana je odgovorila da je njihova
gradska uprava izuzetno netransparentna kad je trošenje budžeta u
pitanju. Odgovor „dovoljno“ dalo je znatno manje ispitanika, sledi
odgovor „dobro“ a ubedljivo najmanji procenat građana koji su
odgovrali na naša pitanja se izjansio za opciju  „odlično“ .

Peto pitanje se odnosilo na iskustva ispitanika vezana za trošenje
budžeta. Kako bismo ispitali kakva je priroda tog iskustva koje sa
gradskom upravom imaju, pitali smo ih koja je tačno situacija uslovila
njihovo specifično mišljenje o (ne)transparentnosti gradske uprave.
Iako su odgovori ponovo raznoliki, primećuje se da je veoma velika
učestalost odgovora „Kada sam plaćao/la takse/poreze“, kao i odgovori
u kojima navode da su svoje mišljenje formirali kada su pregledavali
javne konkurse i raspodelu sredstava na njima.

Nakon ovoga, pitali smo svoje čitaoce „Da li grad Leskovac organizuje
javne rasprave o budžetu?“, na šta je najveći broj ljudi odgovorio sa
„da“, sledi odgovor „ne znam“ a najmanji broj učesnika je odgovorio sa
„ne“.

Sledeće pitanje odnosilo se na ideje građana o tome na koji način sve
može da se vrši kontrola trošenja budžeta. Ovo pitanje je bilo
otvorenog tipa, pa su građani upisivali svoje odgovore. Odgovori koji
se ističu po učestalosti su: direktna demokratija; civilni sektor
treba da služi za kontrolu; opštine moraju da budu mnogo
transparentnije; javne rasprave; rodno odgovorno budžetiranje; a
učestali su i odgovori da je potrebno da narod direktno glasa za
načine na koje treba da se troši budžet, kao i da je potrebno mnogo
učestalije i detaljnije izveštavanje o ovoj temi u medijima.

Regionalna informativna agencija JUGpress je
sprovela istraživanje među svojim čitaocima, u želji da ispita znanje
i stavove svoje publike o trošenju budžeta u Leskovcu . Kako bismo ovaj
cilj postigli, postavili smo svojim čitaocima 8 pitanja, od kojih su
četiri bila pitanja zatvorenog tipa, odnosno, kod ovih pitanja je
ispitanik/ispitanica imao/la ponuđene odgovore, od kojih je trebalo da
štiklira odgovarajući.

Kod preostala četiri pitanja je osoba koja popunjava anketu imala mogućnost da sama upiše svoj odgovor, te se
radi o pitanjima otvorenog tipa.

Svako od pitanja je, naravno, imalo
funkciju ispunjavanja jednog od istraživačkih ciljeva ankete.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare