Cvetanović: Nije problem kad je vozač, opasno je kad poželi da bude više od toga…

LESKOVAC

Gradski većnici na svojoj 9. sedinici, između ostalog, usvojili su predlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa između ZZ Novogradnja u stečaju iz Leskovca, Medicinske škole u Leskovcu i Grada Leskovca, kao i predlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa između SZGZ Mladenović Vojislav PR iz Leskovca, Medicinske škole u Leskovcu i Grada Leskovca. Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, podseća da se radi o blokadi računa Medicinske škole koja je izazvala i blokadu računa Grada Leskovca za transfer redovnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

„Nakon preispitivanja sudskih postupaka i donetih presuda i nakon analize izvršenja koja su bila na računu do Medicinske škole, došlo je do izvesnih korekcija, tako da kod dugovanja prema ZZ „Novogradnja“ na ime glavnog duga treba isplatiti iznos od 36.462.230 dinara, a na ime sudskih troškova i troškova izvršenja 1.088.300 dinara, te na ima obračunate zakonske zatezne kamate u iznosu od 78.998.721 dinara. Ukupno to iznosi 116.549.251 dinar. ZZ „Novogradnja“ je u postupku uređivanja sporazuma odustala od 20% sredstava koja su predviđena za dospelu kamatu, što je nekih 15,8 miliona, te je ukupni dug oko 100 miliona. Ovaj dug će biti isplaćen u četiri jednake rate počev od juna meseca. Dugovanja prema SZGZ Mladenović Vojislava iznose 12.946.947 dinara, nakon smanjenja od 20% za prispele kamate, što je iznos od 1.548.000 dinara. I ovaj iznos će biti plaćen u četiri jednake mesečne rate počev od jula meseca.“

Mladenović napominje da Grad Leskovac nije dužnik po sudskim presudama, a nije ni garant po sudskim presudama za obaveze Medicinske škole, jer nije ni vlasnik objekta, niti je osnivač.

„Grad Leskovac je obavezan po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da obezbedi sredstva u budžetu za izvršne presude za kapitalne izdatke.“

Načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović podseća da je ovaj izdatak nastao još 2005. godine, a Grad Leskovac kao odgovorna samouprava, koja ima finansijsku stabilnost, ušla početkom godine u pregovore sa poveriocima i uspela da taj dug smanji, kao i da dug izmiri u četiri rate, kako ne bi bilo uticaja na likvidnost budžeta grada.

Gradonačelnik Goran Cvetanović ocenjuje da je ovo važna tačka jer su velika novčana sredstva u pitanju.

„Mi smo sva dugovanja koja smo nasledili, preko dve milijarde dinara, isplatili. Redovno isplaćujemo sve obaveze i prema direktnim i prema indirektnim korisnicima. Ta stabilnost, koja je išla i do 600-700 miliona na mesečnom nivou, da vratimo kredit nekoliko godina pre roka, ne dugujemo ni jedan dinar, upravo zbog ove škole koja je izgorela 2005. godine i koja je za stotinak dana izgrađena, mada su i te cene, koje su tada bile, po meni visoke, ali ja nisam kompetentan, postoje ljudi koji su vršili tu analizu… Tada je napravljen ugovor da 80% isplati Ministarstvo prosvete, a 20% lokalna samouprava, što je lokalna samouprava i činila. Ministarstvo prosvete nije izmirilo svoju obavezu, došlo je do promene i sve je otišlo u nekom drugom pravcu. Svojevremeno, za vreme Slobodana Kocića, jedan od ovih izvođača radova je nudio da mu se samo glavnica plati, a da se kamata u iznosu osam miliona dinara podeli na osam škola kao donacija. Tada su bili, pored Kocića, Žika stefanović i moj veliki prijatelj Dušan Cvetković Lešnjak, kao predstavnici političkih opcija koje su rukovodile gradom. Nisu to prihvatili i sada smo došli do ovog iznosa. Sada mi opet ispravljamo tuđe greške. Naš platni fond je 160 miliona, mi smo četiri plate isplatili na vreme, bez ijednog dinara transfera koji iznosi oko 75 miliona dinara za to vreme. Setite se da sam rekao da možemo da izdržimo 2, 3 meseca, ali opet funkcionipemo, bez da išta otuđili… Sve su to ozbiljni problemi. Dođemo i do mesnih zajednica, izvinite kakve su probleme mogli da imaju za vreme odgovornosti nekih drugih? Bile u blokadi sve mesne zajednice, nisu imali transferna sredstva, raspisivanje izbora za savete mesnih zajednica na osam godina… Imamo probleme, rešićemo ih, ko je odgovoran odgovaraće, i pokazali smo da nema zaštićenih lica. Ali, uvek je potrebno vreme da se pokaže ko i kako je odgovoran. Kao i Geronto centar, na kraju je ispalo da Goca nije kriva, nego finansijski direktor, koji je preuzeo kompletnu odgovornost za sve to i da je jedini učesnik u svemu…“

Cvetanović se javno zahvalio i svojim saradnicima koji su doprineli problem nakon 20 godina reši.

„Problemi postoje, ali rešavamo ih jedan po jedan i na dobrom smo putu.“

GRADSKI STADION PREUZIMA „FSS STADIONI“

Na Dnevnom redu Gradskog veća našao se i predlog Rešenja kojim se stavlja van snage Rešenje Gradskog veća kojom je data saglasnost SRC „Dubočica“ da na Gradskom stadionu „Dubočica“ organizuje utakmice u skladu sa UEFA standardima, kao i Odluka kojom se poveravaju poslovi upravljanja stadionom privrednom društvu „FSS stadioni“ sa sedištem u Beogradu. Miloš Cvetanović, načelnik Gradske uprave, kaže da je Vlada Republike Srbije donela zaključak gde se navodi da je saglasna da Privredno društvo „FSS Stadioni“ doo Beograd bude operater fudbalskog stadiona u Leskovcu, kao i stadiona u Loznici i Zaječaru. Ovo društvo će vršiti poslove operatera do privođenja stadiona nameni u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno do donošenja odluke o trajnom korišćenju stadiona. „FSS Stadioni“ doo Beograd će snositi i troškove komunalnih usluga, potrošnje električne energije, održavanja objekta stadiona i drugih novčanih obaveza koje budu nastale u vezi sa tim. Ovim prestaje postojeća potreba za angažovanjem SRC „Dubočica“.“

Aleksandar Pejčić, član Gradskog veća, kaže da je najbitnije u svemu da stadion ostaje Gardu Leskovcu, a da će biti potpisan sporazum sa preduzećem čije je sedište u Beogradu.

„Grad Leskovac će na ovaj način biti relaksiran za nekih 40-50 miliona, jer sve troškove snosi ovo preduzeće. Tu spadaju komunalni troškovi, održavanje stadiona i zelene podloge, osiguranje i čuvanje stadiona, ali i upošljavanje radnika koji će voditi računa o stadionu. Ovo je u svakom smislu afirmativna priča, jer će u narednom periodu Leskovac opet biti centar međunarodnih dešavanja. 2026. godine trebalo bi da sa Albanijom Srbija organizuje Evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine, a ja ovom prilikom upućujem apel svim ugostiteljima koji se spremaju da grade hotelske kapacitete da požure, jer će svaka reprezentacija morati da ima najmanje 17 dvokrevetnih soba, ali hoteli moraju da imaju četiri zvezdice. Verovatno ćemo do kraja godine još jednom udogtiti reprezentaciju, nadam se da će top biti Danska. Ono što je izvesno je da će Radnički iz Kragujevca Ligu konferencije igrati u Leskovcu, tako da ćemo opet moći da u Leskovcu gledamo evropske utakmice.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović je primetio da je Dubočica ušla u viši rang, a klubi iz Loznice i Zaječara, ispali iz liga.

„Uspeli smo da održimo da sve funkcioniše. Podsećam da smo u budžetu za sport, od predviđenih 18, a realizovanih 15 miliona 2012. godine, došli do 175 miliona. I, za razliku od dugih gradova, već u januaru raspišemo konkurs za dodelu sredstava klubovima i već u februaru uplatimo prvu ratu. Zna se da nijedan klub ne može da ima više od 20% od ukupno namenjenih sredstava, što poštujemo. Inače, naše dete, Nikola Tasić, star 16 godina, potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom i pet miliona je u kasi Fudbalskog kluba Dubočice, kao i 20% od daljeg transfera.“

PLAN DETALjNE REGULACIJE HUMANIH GROBALjA U NASELjENIM MESTIMA BRZA, LIPOVICA I STROJKOVCE

Većnici su usvojili i predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije humanih grobalja u naseljenim mestima Brza, Lipovica i Strojkovce sa pristupnim saobraćajnicama do naselja. Za humano groblje u Brzi predviđen je ukupni obuhvat u površini od 1,55 hektara, za roblje u Lipovici obuhvat je. 3,11 hektara, a u Strojkovcu 2,2 hektara. Jasminka Milenković, šefica Odeljenja za urbanizam, kaže da je svrha izrade ovog Plana definisanje planskog osnova za unapređenje postojeće komunalne delatnosi – groblja u navedenim naseljenim mestima za njihovu organizaciju, korišćenje, uređenje i zaštitu.

„Osnovni cilj je dogradnja i rehabilitacija postojeće mreže grobalja uz planiranje neophodnih proširenja u skladu sa sanitarnim propisima i Zakonom o sahranjivanju. Planom se definiše regulacija novih površina za sahranjivanje i saobraćajnica i određuje se površina ostale namene, kako bi se stvorili uslovi za parcelaciju.“

GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ

Razmatran je i nacrt Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu.

„Ovom Odlukom moraju se poštovati ne samo odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, već i odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu, što daje dodatno na kompleksnosti iste“ rekao je Andrija Atanasković, šef Odeljenja za komunalne poslove, saobraćaj i infrastrukturu.

„Navedena komunalna delatnost poverena je privatnom parteru na 20 godina, a zakon kaže da je moguće minimalno poveravanje pet, a maksimalno 50 godina. O uspostavljanju linija odlučivaće isključivo Skupština Grada, čime pokazujemo da sve radimo transparentno i da smo spremni da saslušamo svaku sugestiju. Svaka linija mora da sadržati broj i naziv linije, trasu određenu spiskom stajališta na linijama, dužinu linije, kao i potreban minimalan broj polazaka. Red vožnje ne može biti autobusko stajalište kao početno ondnosno krajnje ako u naseljenom mestu postoji autobuska stanica. Tačnije, svaki autobus koji uđe na teritoriju Grada Leskovca i u naseljeno mesto Brestovac moraće da koristi autobusku stanicu kao završnu ili početnu tačku.“

Atanasković naglašava i da sva vozila moraju biti prilagođena osobama sa invaliditetom.

„Moraju biti i klimatizovana, pokrivena kamerama i GPS uređajima. Svako nedolično ponašanje putnika biće sankcionisano, kao i nedolično ponašanje samih vozača. Za nepoštovanje ugovora i ove odluke od strane prevoznika biće sankcionisan vozač, odgovorno lice kod pravnog lica i samo pravno lice. Vozila u zimskom periodu, kada je temperatura ispod 10 stepeni moraju biti zagrejana, a u letnjem, kada je spoljna temperatura iznad 25 stepeni, moraju biti rashlađena.“

KADROVSKA REŠENjA

Gradsko veće je utvrdilo prestanak mandata direktora Javnog preduzeća „Gradska autobuska stanica“ Ivanu Đorđeviću. Ovu funkciju će u narednom periodu kao vršioc dužnosti obavljati Goran Stanimirović, koji u GAS-u radi od 2006. godine. Usvojen je predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP „Vodovod“. Na ovu funkciju izabrana je Maja Milošević Milojić, diplomirani inženjer arhitekture.

Saglasni su bili većnici i sa predlogom Odluke o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i Gradskom pravobranilaštvu grada Leskovca. Gradski pravobranilac Robert Tomić kaže da se ovom odlukom predviđa izmena samo u delu oko opisa poslova vozača Gradskog pravobranilaštva, kako bi u opisu posla bili samo oni poslovi koji odgovaraju suštini tog radnog mesta.

„Naime, Gradsko pravobranilaštvo je do skora u radnom odnosu imalo osobu na radnom mestu vozača, koji je pored poslova koji u suštini pripadaju tom radnom mestu, obavljao i neke druge prateće poslove koji su čak bili sistematizovani postojećim pravilnikom. On je obavljao prateće poslove kao što su molerski, farbarski, bravarski, zaštitas od požara. Sada se stvara odgovarajući pravni okvir za neko eventualno buduće raspisivanje konkursa za popunjavanje ovog radnog mesta.“

Gradonačelnik Cvetanović je prokomentarisao obrazlaganje predloga za vozača rečima da je predugo trajalo.

„Nije problem kad je vozač. I moj dok je bio vozač bio je perfektan. Opasno je kad poželi da bude više od toga…“

Prati
Obavesti me o
guest

12 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Ivan
Ivan
21 dana pre

Najgore je kada mesar nije mesar a želi mnogo više dobijete ovoga

Kodnom ime - Radosav
Kodnom ime - Radosav
21 dana pre
Odgovori  Ivan

Đurović mu pozajmio ovu majicu, jer ga otvara u struku i daje mu inteligentniji izraz lica

zoki
zoki
22 dana pre

Pocelo pustanje niz vodu.Pitajtze u svaku firmu ko vodi papiri kome su polagali racuni za pare sto dobiju do sad su na dva a sad i treci a cim su tri odma malo mora vise.to su obicni ljudi imaju porodicui unuciki a ljudi uplaseni nece da leze apsu zbog drugi

Pošten čovek u koleno
Pošten čovek u koleno
21 dana pre
Odgovori  zoki

Pal MesTko je uvek čis, tačnije obanjan. On se fali kako ništa neje potpisuvao i ko je potpisuvao on će lega kapam i sviri petrof. Još i vika – pa koje oni misliv, kad sam gi postavljaja za direktori i šefovi dal su misleli da ću gim ja vodim finasije, za mene se zna koje su obaveze, a kuj je potpisuvaja potpisuvaja je. Pored toj, Skupština je prifaćala i odobraval tija finacijski izveštaji, i ako ima neki suspektan mene me bš briga i tolko zbor. Toj sve je rečeno pred svedoci i svi se slažev da samo takoj kako je Mestko reko mora da bude i da je takoj najpoštenije. Koj se ubutavao da budne direktor niko mu neje kriv što će sad plaća cenu koja mož da budne pogolema soproštenje. Mestko neje suspektan kao Kocić pa da ga apsiv a ako se neki usudi da digne glas ima i opozicija da ga brani jer gu je i njuma mnogo zadužija s naše pare.

Pare
Pare
22 dana pre

Kao sa bazena da je došao !

Harry
Harry
22 dana pre

Problem je kada je neko loš lekar, ali je mnogo veći problem kada takav poželi da bude nešto više…

skrabalo
skrabalo
21 dana pre
Odgovori  Harry

On je unikatna licnost. To je kad los lekar tz.neznalica hoce da bude gradonacelnik. Pa, izpadne ni jedno ni drugo. I dobijes: DUPLO GOLO

Klasa
Klasa
21 dana pre
Odgovori  Harry

More neka si ostane u politiku , da se ne vraca takav doktor u medicinski objekat da nas leci.Bolje da si onda idemo kod baba Zivku ona ce ni da bolju terapiju.

Dal ti drzao svecu u vikendice
Dal ti drzao svecu u vikendice
22 dana pre

Falio si vozaca javno kao najuspesnujeg aktivistu za grdelicki kraj. Bez proveravanja atarskih puteva, socijalnih udruzenja.
Dao si mu nagradu zahvalnicu javno da ceo Leskovac cuje, vidi koliko ga postujes.
I sad se peres od njega?
Jel te on prisilio na sve to? Sta si radio nezakonito, cime te drzi u saci, jel ti drzao svecu u nemoralu, dok si radio necasne radnje? Pa ti se bojis vozaca. Bio si ucenjen da ga unapredis!?
Sad lepo priznaj cime se sve u tajnosti bavis na stetu gradjana, a u svoju korist. Kad te jedan vozac mota?

Naivan si ti ko francuska sobarica
Naivan si ti ko francuska sobarica
22 dana pre

Pa gradjani li su te glasali da na vozaci ispunjavas zelje?

Putnik
Putnik
22 dana pre

Kad je tako, ti sedni u autobus Jugotransa za Donje Brijanje i provozaj se malo da vidiš kakvu klimu imamo, usred leta grejanje. Nigde zavesa.Pocrkasmo na vrućini, ali koga briga bitno da se pare obrću. Ipak je to gradonačelnikov pobratim. Ko sme protiv njega.

hari
hari
22 dana pre

Na papiru je sve “med i mleko”. Problemi nastaju kada to treba da se realizuje…Tada nastaje haos!