BIRODI: Šta sve nedostaje Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) Leskovac

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je “think-thank” organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja, vrši analize, predlaže i sprovodi održiva rešenja u okviru javnog, civilnog i komercijalnog dela društva.

(Ova analiza je upućena JUGpressu i Novoj Našoj reči radi objavljivanja)

Uvod

BIRODI kao organizacija koja je inicirala i doprinela da se borba protiv korupcije spusti na nivo gradova i opština, time što je razvila i zagovarala koncept „Gradovi protiv korupcije“ i uspešno sa LAF Grada Niša primenila u Nišu, na sebe je preuzela obavezu monitoringa izrade i realizacije LAP-ova uključujući samo uspostavljanje lokalnih antikorupcijskih tela, koji su postali obaveza u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 u pregovorima o pridruživanju Srbije EU.

Na predlog portala Jugmedija napravili smo analizu LAP Grada Leskovca, tj. broj i vrsta usvojenih mera iz Modela lokalnih antikorupcijskih planova jedinica lokalnih samouprava (Model) koji je izradila Agencije za borbu protiv korupije (Agencija).

Treba podsetiti da je Agencije u Modelu ukazala na sledeće probleme/izvore korupcije na lokalnom nivou:

·         Postojanje prevelikih i nepotrebnih diskrecionih ovlašćenja,

·         Manjak transparetnosti rada organa, preduzeća, ustanova i organizacija ciji je osnivač jedinica lokalne samoprave (JLS),

·         Odustvo odgovornosti,

·         Izostanak nadzora i kontrole i

·         Postojanje suviše procedure i/ili nepotrebnih interakcija i kontakata

Prema istom dokumentu izrada LAPa počiva na sledećim principima:

·         Odgovornost – preuzimanje obaveza u realizaciji mera od strane svih organa, javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija u okviru JLS,

·         Transparentnost – rad na LAP-u se promoviše kao jedna od osnovnih brana nastanku i prevenciji korupcije,

·         Participacija – učešće lokalne zajednice i građana u procesu kreiranja LAP-a,

·         Efikasnost i efektivnost – stvoriti uslove za realizaciju i efekte koji će doprineti smanjenju korupcije,

·         Proaktivnost – JLS može shodno svojim potrebama da definiše antikorupcijske instrumente koji će unaprediti primenu zakona na nivou JLS i

·         Autentičnost i poštovanje specifičnosti loklane samouprave – svaka JLS donosi LAP shodno svojim potrebama, na način da su te potrebe stručno i objektivno u participativnom procesu identifikovane u postale deo LAP-a.

Sažetak nalaza

Prema analizi oblasti, mera i ciljeva u LAP- Grada Leskovca, može se zaključiti da LAP ovog grada nije u dovoljnoj meri odgovorio prioritetima koji su stavljeni iz Modela Agencije. Naime, LAP Grada Leskovca, kao antikorupcijski instrument, čijom realizacijom treba da se doprinese razvoju dobre uprave, a mi dodajemo (i) lokalnom sistemu integriteta, ne sadrži mere koje garantuju ostvarivanje navedenih ciljeva.

Grad Leskovac nije iskoristio priliku da donošenjem LAP-a unapredi integritet procesa izbora rukovodilaca u javnom sektoru uvođenjem transpretnosti, kriterijuma i smanjenja diskrecionog odlučivanja. Oblasti u kojima u najvećoj meri nisu prihvaćene mera iz Modela Agencije su oblasti koje su visoko rizične za korupciju, odnosno oblasti u kojima rizik od političke korupcije je najveći, i to:

·           Oblast 4. – Odnos između jedinica lokalne samouprave i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje JLS koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše,

·           Oblast 5.  Javna-privatna partnertstava i koncesije,

·           Oblast 14. – Javne nabavke i

·           Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole

Primera radi, u slučaju javnih nabavki nije prihvaćena mera koja pokušava da spreči tzv. usitnjavanje javnih nabavki koje je podložno diskrecionom odlučivanju i netrasparetnoj dodeli javnih nabavki (samo) nekim ponuđačima.  O potrebi reformi interne revizije ukazao je Savet za borbu protiv korucije Vlade Republike Srbije, koji je analizirao prakse u ovoj oblasti i dao preporuke za JLS .

Opisano stanje dodatno otežava podatak o neprihvatanju mera iz oblasti 1. Usvajanje propisa u organima jedinica lokalne samouprave. Tačnije, izbor usvojenih mera umanjuje efektivnost i transparentnost donošenja odluka na nivou Grada Leskovca, tačnije ne postoji efektivan mehanizam participacije građana u njihovom kreiranju, ali ni transparetnost evalucije primene donetih odluka organa i tela, javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Grada Leskovca.

Na taj način se smanjuje mogućnost za odgovornost Grada Leskovca da bude odgovorna prema građanima na način da im pravovremeno položi račune za svoj rad.

Ovako formulisan LAP je način da se očuvano „srce političke korupcije na loklanom nivou“, odnosno poništava i otežava primena mera iz oblasti 2 Upravljanje sukobom interesa, gde su sve mere prihvaćene iz Modela Agencije.

Iz izbora mera može se primetiti da je Radna grupa za izradu LAP-a je bila defanzivna, tačnije, u planu nema mera koje su potvrđene  u praksi, a koje postoje na nivou leskovačkog civilnog društva i koje mogu da doprinesu stvaranju antikorupcijskog ambijenta. Nije usvojena nijedna mera je bila plod istraživanja i analiziranja lokalnog (anti)korupcijskog konteksta u Leskovcu.

I na kraju, u LAP-u Grada Leskovca nisu usvojene ni mere koje postoje u postojećim antikorupcijskim planovima gradova, a koji su postali primer i povod da Srbija dobije sistem za borbu protiv koripcije na lokalnom nivou.

Da sumiramo, mere iz Modela, koje su imale za cilj da spreče veliku (političku) korupciju na nivou JLS, a koja se ne retko prenosi sa republičkog na lokalni nivo, u većini slučajeva nisu usvojene kao deo LAP Grada Leskovca!

Jedno od pitanja na koje treba dati odgovor je da li neke od mera iz Modela treba da bude deo planova integriteta njihovih obveznika, odnosno da li LAP kao dokument javne politike može da reguliše navedene rizike po integritet i nastanak korupcija?

U želji da se ovakva situacija prevaziđe, predlažemo da se Grad Leskovac obrati Agenciji i zatraži mišljenje nadležnog skupštinskog odbora ili ministarstva.

BIRODI je za rešenja da veći deo mera iz navedenih oblast postanu deo planova integriteta javnih preduzeća, ustanova, službi i drugih organizacija čiji je osnivač Grad Leskovac.

Naglašavamo da je ovo je dobar trenutak, jer sledi izbor lokalnog antikorupcijskog tela, da se naglasti potreba da se procesu izrade mehanizma za borbu protiv korupcije u Leskovcu pristupi u skladu sa načelima koji su promovisani u Modelu, ali i da se koriste postojeći primeri dobre prakse, kao što je Lokalni plan za borbu protiv korupcije Grada Niša, tačnije praksa formiranja LAF Grad Niša.

Puko usvajanje lokalni antikorupcijski planova predstavlja vid svojevrsne antikorpcijske korupcije.

Preporuke

Na osnovu svega napred iznetog smatramo da LAP Grada Leskovca treba dopuniti na način da je on u stanju da doprinese smanjenju rizika od nastanka korupcije, ali i stvaranju lokalnog sistema integrteta. To znači:

1.            Za oblasti u kojima se došlo do zaključka da predložene mere iz Modela ne mogu da se realizuju, jer Grad Leskovac nema nadležnosti, treba tražiti mišljenje Agencije da li imaju stav ili mišljenje nadležnog organa, da li se LAP-om mogu ispraviti nedostaci koji nisu regulisani zakonom, a koji su izvor (potencijalne) korupcije.

2.            Takođe, potrebno je napraviti analizu i videti koje od izabranih mera mogu da budu deo planova integriteta. Agencija je nadležna za praćenje primene izrade i realizacije planova integriteta. Svrsishodno bi bilo da se napravi sastanak sa službenicima zaduženim za planova integriteta i da ove mere postanu deo Planova integriteta.

3.       Oblast 17 u Modelu je od ključnog značaja za uspeh borbe protiv korupcije na nivou ne samo Leskovca. U ovoj oblasti Modela se definiše proces uspostavljanja lokalnog antikorupcijskog tela. Zato predlažemo da:

3.1. Mera 17.1.2 glasi „Komisiju čine predstavnici Grada iz redova službenika zaduženih za oblast izrade i primene planova integriteta, prijem informacija od uzbunjivača ili ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, civilnog društva, strukovnih udruženja, sindikata, komore/udruženja privrednika;

3.2. Izbor predstavnika, civilnog društva, strukovnih udruženja, sindikata, komora/udruženja privrednika u Komisije se vrši putem izbornih sastanaka na nivou svakog od navedenog dela aktera/zainteresovanih strana;

3.3. Grad inicira proces slanjem informacije o obavezi predlaganja u Komisiju i načina izbora i svim potencijalnom akterima/zainteresovanim stranama;

3.4. Ako je potrebno Grad je dužan da omogući uslove za relizaciju izbornog sastanka (prostor, tehničke uslove, izborni metarijal i izbornu kutiji, vodi zapisnik ako se drugačije ne odluči). Rezultat izbornih sastanka je odluka o predstavniku u Komisiji i potpisana Izjava o integritetu izabranog člana Komisije;

3.5. Komisija za izbor Tela za praćenje primene LAP-a donosi svoj Pravilnik o radu i Pravilnik o evaluciji kandidata;

3.6. Članovi Komisije i kandidati za izbor u Telo za praćenje primene LAP-a potpisuju Izjave o nepostojanju privatnog interesa između članova Komisije i kandidata;

3.7. Predivideti trajanje mandata člana Tela za praćenje primene LAP-a  na šest godina, sa mogućnošću jednog reizbora;

3.8. Mera 17.1.3 – Predvideti da je za smenu člana, ne celog Tela za praćenje primene LAP, potrebna većina odbornika sa konkretno navedenim uslovima, pre svega kršenje Pravilnika o radu i/ili Etičkog kodeksa Tela za praćenje primene LAP-a, koji je prethodno utvrđen od strane samog Tela za praćenje primene LAP;

3.9. Predvideti Pravilnikom o radu Tela za praćenje primene LAP da novi član može postati samo osoba koja je dobitnik Godišnjeg priznanja za integritet, koju dodeljuje Telo za praćenje primene LAP-a;

3.10. Mera 17.1.5 – Telo za praćenje primene LAP-a donosi svoj Pravilnik o radu, Etički kodeks i Plan rada na godišnjem nivou sa specifikacijom troškova iz mere 17.1.4.

3.11. Mera 17.1.6 – Metodologija praćenja, izveštavanja i sankcionisanja neispunjavanje LAP-a samostalno definiše Telo za praćenje primene LAP-a i to:

Ø    Način i rokove za izveštavanje odgovornih subjekata o merama i aktivnostima koje su propisane u LAP-u;

Ø    Način za prikupljanje drugih (alternativnih) informacija o stanju i statusu mera i aktivnosti propisanih u LAP-u;

Ø    Rokove za izradu i objavljivanje izveštaja o praćenju primene LAP-a, na način da mogu da postoje redovni (izveštaj se podnosi Skupštini JLS i prezentuje javnosti najmanje jednom godišnje) i vandredni izveštaji koji sadrže indikatore realizacije i indikatore efekata primene mere.

Ø    Mere za postupanje i pozivanje na odgovornost nadležnih službi i organa JLS, kao i drugih organa javne vlasti i lokalnih aktera u slučaju nepostupanja po merama i aktivnostima propisanih u LAP-u.

Ø    Predloge za eventualnu reviziju LAP-a u skladu sa promenama do kojih dođe u promeni pravnog okvira, promenom okolnosti u JLS i lokalnoj zajednici ili u skladu sa problemima i izazovima u primeni LAP-a.

4.            Predlažemo da Grad Leskovac u svoj plan usvoji i mere koje su deo mera Lokanog plana za borbu protiv korucije Grada Niša:

4.1.         Godišnje priznanje za borce protiv korupcije.

4.2.         Građanski monitoring javniih nabavki

4.3.         Građanski monitoring javnih ustavnova

4.4.         Godišnji izveštaj o stanju korupcije i borbe protiv korupcije u Leskovcu

4.5.         Antikorupcijski dijalog

4.6.         Antikorupcijski monitoring izveštavanja medija

Pregled mera iz Modela Agencije koje nisu usvojene

Oblast 1 – Usvajanje propisa u organima jedinice lokalne samouprave (JLS)

Mera 1.1.3 – Propisati pravila održavanja javnih rasprava.

Mera 1.1.4 – Objavljivati opšte akte na internet prezentaciji JLS.

Mera 1.1.5 – Uspostaviti obavezu da se specifične ciljne grupe (a u skladu sa potrebama i karakterom lokalne zajednice), na koje se odnose pojedini akti JLS dodatno obaveštavaju i informišu o usvojenim ili izmenjenim javnim politikama koje su od značaja za te ciljne grupe.

Mera 1.1.6 – Objavljivati izveštaje o primeni propisa/o efektima propisa.

Mera: 1.2.3 Uspostaviti obavezu izrade obrazloženja nacrta propisa, sa posebnim akcentom na obrazloženje javnog interesa koji će biti ostvaren i/ili zaštićen konkretnim propisom, odnosno sa obrazloženjem razloga, potreba i okolnosti u kojima se usvaja propis.

Oblast 4 – Odnos između jedinica lokalne samouprave i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje JLS koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše

4.1.2 Predvideti obavezu uređenja postupka u kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave razmatra predloge NO, sa rokovima za postupanje.

4.1.3 Propisati uslove i kriterijume za imenovanje članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća.

4.1.5 Obezbediti javnost rada Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća.

4.1.6 Smanjiti diskreciona ovlašćenja nadležnog organa JLS u procesu razrešenja direktora javnog preduzeća.

4.1.7 Propisati uslove i kriterijume za imenovanje vršioca dužnosti direktora.

4.1.9 Dodatno precizirati ovlašćenja osnivača da u slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća nadležni organ JLS preduzima mere kojima će se obezbediti uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

4.1.10 Propisati uslove, kriterijume i postupak za davanje saglasnosti javnim preduzećima za osnivanje društva kapitala i ulaganje kapitala u već osnovana društva, kao i mehanizam odgovornosti u slučajevima u kojima rukovodioci javnih preduzeća izbegnu primenu propisanih pravila.

4.1.11 Propisati uslove i kriterijume za odlučivanje o osnivanju više javnih preduzeća za obavljanje iste delatnosti na području grada i grada Beograda (Napomena: mera se odnosi samo na one JLS koje imaju status Grada i na Grad Beograd, jer je ova mogućnost prema Zakonu o javnim preduzećim ostavljena samo JLS koje imaju taj status).

4.2.1 Obezbediti potpunu dostupnost informacija o svim organima javne vlasti koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira ili kontroliše.

4.2.3 Uspostaviti obavezu da se svi konkursi za izbor organa upravljanja i članova nadzornih tela kod kojih JLS o tome odlučuj sprovode uz primenu jasnih i preciznih uslova i kriterijuma.

4.2.5. Uspostaviti mehanizam za svrsishodno upravljanje finansijama javnih preduzeća, ustanova, organa i organizacija koje osniva JLS.

4.2.6. Uvesti obavezu objavljivanja dokumenata koji se odnose na upravljanje finansijama svih javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje osniva JLS.

4.2.7 Uspostaviti mehanizam građanske kontrole nad upravljanjem finansijama organa javne vlasti koje osniva JLS.

Oblast 5 – Privatno-javna partnerstva i koncesije (cela)

5.1.2 Uspostaviti proceduru i kriterijume za davanje saglasnosti na predlog projekta JPP bez elemenata koncesije, za usvajanje predloga za donošenje koncesionog akta koji pripremi nadležno javno telo i za davanje saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora.

5.1.3 Definisati šta su objektivni razlozi za ograničavanje odgovornosti članova konzorcijuma koji se pojavljuje kao privatni partner u JPP.

5.1.4 Uspostaviti obavezu dodatnog obrazloženja za izbor konkretnog roka na koji se zaključuje javni ugovor.

5.1.5 Propisati obavezu JLS da vrši procenu uticaja JPP na načelo konkurentnosti.

14. Javne nabavke

14.2.3 Definisati vrste javnih nabavki koje sprovodi JLS a u kojima je obavezno uključivanje predstavnika javnosti – građanskog posmatrača

14.1.2 Uspostaviti obavezu da se u slučaju javnih nabavki male vrednosti (vrednosti manje od 500.000 dinara) poziv za dostavljanje ponude upućuje najmanje jednom ponuđaču koji vrši delatnost koja je predmet javne nabavke, a da ukoliko to nije moguće, obavezno postoji obrazloženje takve odluke.

Oblast 15: Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole

15.1.1 Izraditi analizu potreba, resursa i kapaciteta JLS za uspostavljanje sistema interne revizije, u skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektiru („Službeni glasnik RS” br. 99/11 i 106/13)

15.1.3 Obezbediti efikasno funkcionisanje sistema interne revizije

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare