Ambasador Švajcarske: Postignut neki napredak u integraciji

BUJANOVAC

Ambasador Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori Filip Ge  rekao je u Bujanovcu da je postignut

“neki progress u integraciji Albanaca na jugu Srbije ali da je on limitiran

I ukazao na probleme koje ova zajednica ima u Srbiji.

“Kao ilustraciju navešću tri primera: prvo je inkluzija Albanaca u snage
policije, govorimo o 300 Albanaca, postepeno povećanje broja medija u
lokalu na albanskom jeziku, kao i otvaranje odeljenja porodilišta u  Bujanovcu, što je
podržano od strane  Vlade Švajcarske,  kroz Evropski PROGRES”, rekao je on.
Ge je  dodao da je “na žalost”  većina ovih “pozitivnih napredaka”  bila podržana i
inicirana od strane međunarodne zajednice.

 

“Kada se radi o nekom progresu koji je iniciran interno, na lokalnom nivou, pre svega bih
pozdravio postavljanje Albanca na čelo policije u Bujanovcu”, rekao je ambassador koji smatra da je

važno  spomenuti i postizanje dogovora između Ministarstva prosvete
i Nacionalnog saveta albanske manjine za  štampanju udžbenika na
albanskom.

“U vezi sa obrazovanjem na albanskom jeziku takođe verujem
da će dogovor postignut između premijera Aleksandra Vučića I Edi  Rame,
zajedno sa lokalnim političkim predstavnicima,  doprineti poboljšanju i
unapređenju obrazovanja za Albance. Krajnji rezultat bi trebalo da
doprinese poboljšanju njihovih ekonomskih mogućnosti, a isto tako i da
poveća njihov kapacitet da nađu posao”, objasnio je Ge.

On je upozorio da  socio-ekonomski podaci,  koji su vezani za jug Srbije

“govore sami za sebe”.

“ Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u opštinama Bujanovac,
Medveđa i Preševo ostaje među najnižim u Srbiji. Stopa nezaposlenosti
na jugu Srbije prelazi 60% i mladi ljudi nastavljaju da napuštaju ove
opštine, s obzirom da vide jako mali broj stvari kojima bi mogli da se
raduju i da ih očekuju”, objansio je ambassador.

“Ja verujem da,  osim značaja koji ima povećanje
investicija u privatni sektor i ulaganje u infrastrukturu na jugu
Srbije, neki od skorašnjih ili tekućih državnih politika i pravnih
tačaka predstavljaće ključne prilike za poboljšanje integracije
Albanaca”, rekao je Ge I dodao da se to , pre svega, odnosi na

usvajanje akcionog plana o nacionalnim manjinama,
kao i izmene koje će biti načinjene u vezi sa Zakonom o nacionalnim
savetima nacionalnih manjina I  buduća strategija o decentralizaciji I da ta dokumenta

“mogu da se pokažu kao pomoć u
pogledu intergracija.“.
On je izrazio nadu I da će nedavno objavljeni izveštaj Evropske
komisije  „pozitivno uticati na ponovno uspostavljanje političkog dijaloga između vlasti

na centralnom nivou i lokalnih lidera Albanaca”.

 

On je na okruglom stolu o integraciji Albanaca, koji je održan u Bujanovcu, rekao I da

je Švajcarska  već godinama posvećena promociji dobre uprave, posebno na lokalnom nivou,

pružanju podrške razvoju privatnog sektora, uključujući privatnog sektora u
najnerazvijenijim regionima, jačanju demokratskih institucija i
pospešivanju političkog dijaloga u Srbiji“.

 

Ambasadori i Zvicrës: Është arritur njëfarë përparimi në integrim

NGA AUTORI: JUGPRESS, 28 nëntor 2016

BUJANOC

 

Ambasadori i Zvicrës në Serbi dhe Mal të Zi, Filip Ge ka thënë në Bujanoc se është arritur

“njëfarë progresi në integrimin e shqiptarëve në jug të Serbisë, por se ai është i kufizuar dhe vuri në dukje problemet të cilat ky komunitet ka në Serbi. “Si ilustrim, do të përmend tre shembuj: i pari është përfshirja e shqiptarëve në forcat e policisë, po flasim për 300 shqiptarë, rritjen graduale të numrit të mediave lokale në gjuhën shqipe, si dhe hapjen e repartit të maternitetit në Bujanoc, i cili është mbështetur nga Qeveria zvicerane nëpërmjet PROGRESIT Evropian”, ka thënë ai.

Ge ka shtuar se “për fat të keq” shumica e këtyre “progreseve pozitive” është mbështetur dhe iniciuar nga komuniteti ndërkombëtar.

“Kur bëhet fjalë për ndonjë progres që është në mënyrë interne, në nivelin lokal, sidomos do të përshëndesja emrimin e shqiptarit në krye të policisë në Bujanoc,” ka thënë ambasadori, i cili konsideron se është e rëndësishme të përmendet edhe arritja e marrëveshjeje midis Ministrisë së Arsimit dhe Këshillit Kombëtar të pakicës shqiptare për shtypjen e teksteve shkollore në gjuhën shqipe.

“Në lidhje me arsimin në gjuhën shqipe, poashtu besoj se marrëveshja e arritur në mes të kryeministrit Aleksandar Vucic dhe Edi Ramës, së bashku me përfaqësuesit politik lokalë, do të kontribuojë në përmirësimin dhe avancimin e arsimit për shqiptarët. Rezultati përfundimtar duhet të kontribuojë në përmirësimin e mundësive të tyre ekonomike, por edhe të rrisë kapacitetin e tyre për të gjetur punë”, ka sqaruar Ge. Ai ka paralajmëruar se të dhënat socio-ekonomike, që kanë të bëjnë me jugun e Serbisë “flasin vetë për veten”.

“Prodhimi i brendshëm bruto për kokë banori në komunat e Bujanocit, Medvegjës dhe Preshevës mbetet ndër më të ultit në Serbi. Shkalla e papunësisë në jug të Serbisë e tejkalon 60% dhe të rinjtë vazhdojnë t’i braktisin këto komuna, pasi që shohin shumë pak gjëra për të cilat mund të gëzohen dhe t’i presin”, ka sqaruar ambasadori. “Unë besoj se, përveç rëndësisë që ka rritja e investimeve në sektorin privat dhe investimet në infrastrukturë në jug të Serbisë, disa nga politikat e fundit dhe aktuale shtetërore dhe pikat ligjore do të paraqesin mundësi të rëndësishme për përmirësimin e  integrimit të shqiptarëve”, ka thënë Ge dhe ka shtuar se kjo, para së gjithash, ka të bëjë me miratimin e planit të aksional për pakicat kombëtare, si dhe ndryshimet që do të bëhen në lidhje me Ligjin për këshillat kombëtare të pakicave kombëtare dhe strategjia e ardhshme për decentralizimin, dhe se ato dokumente “mund të tregohen si ndihmë në aspektin e integrimit”. Ai ka shfaqur shpresën se raporti i publikuar para pak kohe i Komisionit Evropian”, do të ndikojë pozitivisht në rivendosjen e dialogut politik midis autoriteteve në nivelin qendror dhe udhëheqësve lokalë shqiptarë”.

Në tryezën e rrumbullakët për integrimin e shqiptarëve, e cila u mbajt në Bujanoc, ai ka thënë se Zvicra me vite është e përkushtuar në promovimin e qeverisjes së mirë, veçanërisht në nivelin lokal, duke mbështetur zhvillimin e sektorit privat, duke përfshirë sektorin privat në rajonet më së paku të zhvilluara, forcimin e institucioneve demokratike dhe promovimin e dialogu politik në Serbi”.

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Dress
Dress
7 godine pre

Filip Ge kao Šojić.
“Postignuti su odregjeni rezultati…”