Ako vas zanima kako se troše vaše pare, evo završnog računa za 2023. godinu koju je usvojen na Gradskom veću

LESKOVAC

Na 8. sednici Gradskog veća Grada Leskovca razmatrano je 14 tačaka Dnevnog reda.

ZAVRŠNI RAČUN BUDžETA GRADA ZA 2023. GODINU

Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije, obrazložila je većnicima predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Leskovca za 2023. godinu, pojasnivši da je konsolidovani završni račun skup svih završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

„U konsolidovanom završnom računu budžeta grada Leskovca iskazan je konsolidovani budžetski deficit u iznosu od 246.664.000 dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Budžet grada Leskovca na dan 31.12.2023. godine ostvaren je sa 5.743.066.226 dinara što čini 87,1 % od planiranog. Grupa prihoda Poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planirani su u iznosu od 3.220.000.000 dinara, a ostvareni u iznosu od 2.717.367.038 dinara ili 84,4 % od godišnjeg plana, i ovi porezi čine najznačajniji izvor tekućih prihoda. Posmatrano na nižem nivou ekonomske klasifikacije u ovoj grupi poreza najveće je učešće poreza na zarade ostvarenog u iznosu od 2.247.973.749 dinara, zatim poreza na prihode od samostalnih delatnosti ostvarenih u ukupnom iznosu od 327.291.718 dinara, dok se porez na ostale prihode ostvario u iznosu od 138.751.135 dinara.

Grupa prihoda Porezi na imovinu, ostvarena je u iznosu od 503.597.724 dinara što je u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 651.000.000 dinara 77,4 %. U ovom iznosu najveće je učešće poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica, koji je ostvaren u ukupnom iznosu od 405.524.443 dinara, zatim porezi na prenos apsolutnih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 88.646.092 dinara, dok je porez na zaostavštinu, nasleđe i poklon ostvaren u iznosu od 9.761.394 dinara.

U okviru grupe prihoda Porez na dobra i usluge, koja se ostvarila sa 169.529.724 dinara, prihodi koji su se ostvarili sa nominalno najvećim iznosima su Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila,osim poljoprivrednih vozila i mašina u iznosu od 89.510.540 ili 91,3% u odnosu na plan. U okviru ove grupe prihoda veće izvršenje beleži prihod od Posebne nakande za zaštitu i unapređenje životne sredine sa izvršenjem od 121,2% u odnosu na plan.

Grupa prihoda Drugi porezi,koji se u celosti odnose na Komunalnu taksa na firmu ostvarena je sa 91,3% odnosno u iznosu od 73.071.231 miliona dinara. Transferi (nenamenski i namenski) ostvareni su sa 1.260.533.752 dinara tj. 93,6 % u odnosu na godišnji plan. Prihodi od imovine ostvaren je u iznosu od 83.547.001 dinara ili 67,3% u odnosu na plan. Prihodi budžeta grada od kamata ostvareni su sa 82,8% u odnosu na plan, a sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta sa 143,8% u odnosu na godišnji plan. Manje ostvarenje u okviru ove grupe prihoda beleži Doprinos za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta sa ostvraenjem od 26.251.130 dinara što je 41,7% od godišnjeg plana. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvarila se sa 75,6% u odnosu na plan ili u nominalnom iznosu 93.933.520 dinara, a u ovom iznosu značajno je učešće prihoda od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta u iznosu od 67.053.128 dinara. Grupa prihoda Novčane kazne i oduzeta imovinska korist, ostvarila se u iznosu od 35,2 miliona dinara, što je 81,9% u odnosu na plan. Grupa prihoda Mešoviti i neodređeni prihodi, ostvarila se u iznosu od 89.920.709 dinara odnosno 108,3% u odnosu na planiranu vrednost. Prihod koji se manje ostvario u odnosu na plan je 745 143 – Deo dobiti javnog preduzeća sa ostvarenjem od 55 % ili u iznosu od 1.650.423 dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvarila se sa 61 % ili u nominalnom iznosu sa 33.421.775 dinara. „

Milosavljevićeva je rekla i da se u toku 2023. godine grad nije zaduživao, ali je preneo sredstva sa stanjem na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 682.923.581 dinara.

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI

„Što se tiče izvršenja rashoda ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 5.445.164.915 dinara, i njih čine tekući rashodi u iznosu od 4.773.732.131 dinara, izdaci za nefinansijsku imovinu 530.468.671 i izdaci za otplatu glavnice 140.964.113 dinara“ dodala je šefica Odeljenja za finansije Marija Milosavljević i predstavila realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2023. godini po ekonomskim klasifikacijama.

„Rashodi za zaposlene, koji su planirani za sve direktne i indirektne korisnike budžete grada Leskovca izvršeni su u iznosu od 1.424.393.466 dinara i čine 95,1 % planiranih sredstava za ovu vrstu rashoda. U strukturi ukupno utrošenih sredstava za finansiranje svih rashoda i izdataka iz budžeta učestvuju sa 26,2 %. Korišćenje roba i usluga, koji obuhvataju stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove popravki i održavanja, kao i materijala učestvuju sa 26,9% u ukupno izvršenim rashodima ili 1.463.926.580 dinara. Najveće učešće u ovoj grupi troškova imaju stalni troškovi sa učešćem od 24,7% odnosno sa 362.136.132 dinara i izvršenjem od 88,8% u odnosu na godišnji plan. Dok najmanje učešće imaju troškovi putovanja sa izvršenjem od 67,3 % u odnosu na plan odnosno sa učešćem od 8.492.549 dinara i čine 0,6% utrošenih sredstva za ovu grupu troškova. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja, izvršeni su u iznosu od 2.151.918 dinara što je 75 % planiranih sredstava za ove namene. Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama kao i privatnim preduzećima, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 413.500.000 dinara izvršena su u iznosu od 341.127.722 dinara, što je 82,5 % planiranih sredstava za ovu namenu. Ukupan iznos za ovu vrstu rashoda čini 6,3% ukupne potrošnje iz budžeta za 2023. godinu. Dotacije i transferi učestvuju sa 11% u ukupno izvršenim rashodima ili 597.008.951 dinara i odnosi se na finansiranje srednjeg i osnovnog obrazovanja i jednog dela socijalne zaštite, kao i podsticaji zapošljavanja i troškovi funkcionisanja ustanova primarne zdravstvene zaštite. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita, rashodi po ovom osnovu podrazumevaju između ostalog sredstva kojima se finansiraju socijalna prava, utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. Za ove namene ukupno je izdvojeno 323.828.618 dinara odnosno 87% planiranih sredstava. Ova vrsta rashoda učestvuju sa 5,9 % u ukupno izvršenim rashodima. Ostali rashodi učestvuju sa 11,4 % u izvršenim rashodima ili 621.294.876 dinara, od čega dotacije nevladinim organizacijama, udruženjima građana, političkim partijama i socio-humanitarnim organizacijma iznose 250.454.911 dinara, dok je učešće novčanih kazni i penala po rešenju sudova u ukupno izvršenim rashodima čak 357.922.114 dinara. Osnovna sredstva učestvuju sa 8,8% u ukupno izvršenim rashodima ili 478.592.845 dinara, od toga zgrade i građevinski objekti za koje su utrošena sredstva u iznosu od 411.024.881 dinara, za mašine i opremu izdvojena su sredstva u iznosu od 45.613.996 dinara, za ostale nekretnine i opremu utrošeno je 20.941.963 dinara dok je nabavljena nematerijalna imovina koštala 1.012.005 dinara. Prirodna imovina učestvuje sa 0,9 % u ukupno izvršenim rashodima ili 51.491.955 dinara i odnosi se na zemljište dobijeno u procesu eksproprijacije zemljišta, koje se isplaćuje iz budžetskih sredstava. Otplata glavnice učestvuje sa 2,6 % u ukupno izvršenim rashodima ili 140.964.113 dinara, a odnosi se na isplatu glavnice za dugoročne kredite.“

Što se tiče pregleda izvršenja budžeta prema funkcionalnoj klasifikaciji, on se izvršio u sledećim procentima:

Kategorija socijalna zaštita izvršena je sa 87,6 %.

Kategorija opšte javne usluge, izvršena je sa 93,6 %.

Kategorija javni red i bezbednost izvršena je sa 88,4 %

Kategorija ekonomski poslovi izvršena je sa 78,7%.

Nešto niži procenat izvršenja beleži funkcija drumski saobraćaj, koja ima nominalno najveći udeo u okviru ove funkcionalne klasifikacije, zbog višegodišnjeg raspisivanja tendera za letnje i zimsko održavanje i neophodnosti rezervisanja sredstava po tom osnovu.

Kategorija zaštita životne sredine izvršena je sa 84,8 %.

Kategorija poslovi stanovanja i zajednice, izvršena je sa 56,6%.

Na niži procenat izvršenja uticao je Razvoj zajednice koja je izvršena sa 39,5%. Razlika u izvršenju u odnosu na plan leži uglavnom zbog neophodnosti rezervisanja sredstava na osnovu sprovedenih javnih nabavki i potpisanih ugovora. Isti slučaj je i sa klasom Vodosnabdevanje, koja takođe beleži nešto niže ostvarenje zbog rezervisanih sredstava na ime već potpisanih ali ne i dovršenih ugovora.

Kategorija zdravstvo izvršena je 97,2 %.

Kategorija rekreacija, sport, kultura i vere izvršena je sa 86,2 %.

Kategorija obrazovanje izvršena je sa 85,2 %

CVETANOVIĆ: BUDžET U 2023. GODINI U POTPUNOSTI LIKVIDAN

Za reč se javio gradonačelnik Goran Cvetanović, koje je uporedivši procenat izvršenja budžeta iz 2022. godine sa 2023. godine, rekao da je niže ostvarenje u 2023. godini.

„Ako pogledamo relativne brojeve, videćemo da smo u 2023. godini raspolagali sa 400 miliona dinara. Vidimo i da su sve nominalne veće grupe prihoda ostvarene na zadovoljavajućem nivou, tako da je budžet Grada Leskovca u 2023. godini u potpunosti bio likvidan. Sve obaveze koje smo imali prema direktnim i indirektnim korisnicima sredstava, izvođačima radova, zaposlenima, bankama, dobavljačima, udruženjima redovno i u potpunosti i celosti izmirili bez i jednog dana zakašnjenja. Neke obaveze smo izmirili i ranije, kao što je kredit čiji je rok za otplatu bio 2026. godina, a mi smo ga u prošloj u celosti isplatili. U 2023. smo utrošili 803 miliona dinara više nego u 2022. godini. Sve što je budžetom zacrtano je realizovano, a budžet ostvarujemo u skladu sa finansijskim kapacitetima, ali i potrebama naših građana.“ (kraj)IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Klasa
Klasa
28 dana pre

Koliko je izdvojeno za atarske puteve ? A koliko ih je ,uradjeno,?