Završni budžet za 2022. godinu i druge priče a bile i diskusije na sednici Gradskog veća

LESKOVAC

Opalac!!! Na današnjoj sednici Gradskog veća bile i diksusije?! Čudo neviđeno! Ali, krenimo redom.

USVOJEN ZAVRŠNI BUDžET ZA 2022. GODINU

Na 81. sednici članovi Gradskog veća Grada Leskovca razmatrali su predlog Odluke o završnom budžetu Grada Leskovca za 2022. godinu koji je podnela šefica Odeljenja za finansije Marija Milosavljević. Ona je rekla da je konsolidovani završni račun skup svih završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, te da je u konsolidovanom završnom računu Grada Leskovca za 2022. godine iskazan je konsolidovan budžetski suficit u iznosu od 158.287.000 dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Budžet grada Leskovca na dan 31.12.2022.god ostvaren je sa 5.326.791.150 dinara što čini 96,5 % od planiranog.

PRIHODI

Milosavljevićeva je dodala i da u strukturi raspoloživih sredstava budžeta u 2022. godini tekući prihodi učestvuju sa 86 % u ukupnim prihodima budžeta i ostvarili su se u iznosu od 4.581.321.000 dinara što je 96,1% od godišnjeg plana. Primanja od prodaje nefinansijske imovine učestvuju sa 2,9 % u ostvarenju budžeta odnosno sa iznosom od 152.499.000 dinara i oni su se ostvarili sa 96,1 % u odnosu na plan. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina učestvuju sa 11,1 %,odnosno sa 592.970.000 dinara. Grupa prihoda Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planirani su u iznosu od 2.530.000.000 dinara, a ostvareni u iznosu od 2.493.785.747 dinara ili 98,6 % od godišnjeg plana. Ovi porezi čine najznačajniji izvor tekućih prihoda. Uovoj grupi poreza najveće je učešće poreza na zarade ostvarenog u iznosu od 2.080.488.227 dinara, zatim poreza na prihode od samostalnih delatnosti ostvarenih u ukupnom iznosu od 259.251.635 dinara, dok se porez na ostale prihode ostvario u iznosu od 149.168.771 dinar. Grupa prihoda Porezi na imovinu, ostvarena je u iznosu od 480.643.756 dinara što je u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 520.000.000 dinara 92,4 %. U ovom iznosu najveće je učešće poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica, koji je ostvaren u ukupnom iznosu od 375.260.327 dinara, zatim porezi na prenos apsolutnih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 89.405.681 dinar, dok je porez na zaostavštinu, nasleđe i poklon ostvaren u iznosu od 15.631.238 dinara. U okviru grupe prihoda Porez na dobra i usluge, koja se ostvarila sa 133.742.026 dinara, prihodi koji su se ostvarili sa nominalno najvećim iznosima su Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina u iznosu od 79.273.913 ili 96,7% u odnosu na plan, dok se Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe ostvarila sa 127% u odnosu na godišnji plan što nominalno iznosi 5.079.485 dinara. U okviru ove grupe prihoda manje izvršenje beleži prihod od Posebne nakande za zaštitu i unapređenje životne sredine sa izvršenjem od 55,9% u odnosu na plan. Grupa prihoda Drugi porezi, koji se u celosti odnose na Komunalnu taksa na firmu ostvarena je sa 99,1% odnosno u iznosu od 69,4 miliona dinara. Nenamenski i namenski transferi ostvareni su sa 1.054.374.936 dinara tj. 97, % u odnosu na godišnji plan.“

Milosavljevićeva je iznela i podatke prihodima od imovine, rekavši da je ostvarenje u iznosu od 130.588.602 dinara ili 83,9% u odnosu na plan.

„Prihodi budžeta grada od kamata ostvareni su sa 117,9% u odnosu na plan, Naknada za korišćenje mineralnih sirovina sa 147,5% a sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta sa 118,7% u odnosu na godišnji plan.Najmanje ostvarenje u okviru ove grupe prihoda beleži Doprinos za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta sa ostvarenjem od 27.255.810 dinara što je 49,6% od godišnjeg plana. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su sa 96,1% u odnosu na plan ili u nominalnom iznosu 96.748.685 dinara, a u ovom iznosu najveće je učešće prihoda od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i građevinskog zemljišta u državnoj svojini koje koriste gradovi, opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta u iznosu od 63.734.250 dinara, dok veće ostvarenje od planiranog beleži Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova sa ostvarenjem od 166,6% u odnosu na plan. Dalje, novčane kazne i oduzeta imovinska korist donela su u budžet 56.244.175 dinara, što je 94,8 % u odnosu na plan. Grupa prihoda mešoviti i neodređeni prihodi ostvarila se u iznosu od 64.955.741 dinara odnosno 77,3% u odnosu na planiranu vrednost. Prihod koji se manje ostvario u odnosu na plan je deo dobiti javnog preduzeća sa ostvarenjem od 23,3 % ili u iznosu od dva miliona dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvarila se sa 95,0% ili u nominalnom iznosu sa 152.499.116 dinara.“

Naglasila je Milosavljevićeva i da se u toku 2022. godine grad nije zaduživao, ali je preneo sredstva sa stanjem na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 592.970.835 dinara.

„Generalno sve grupe prihoda su se ostvarivale planiranom dinamikom i u zadovoljavajućim procentima, sa preko 90%, osim tri grupe prihoda, a to su prihodi od Poreza na dobra i usluge koji su ostvareni sa 79,6 %. Razlog zbog čega je slabije ostvarenje ovog prihoda ogleda se u činjenici da je Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine zabeležila ostvarenje od svega 55,9%, jer su mnogi obveznici ove naknade sklopili reprograme za ovu vrstu dugovanja. Druga grupa prihoda koja ima manje ostvarenje je Prihodi od imovine ,koji su se ostvarili sa 83,9% u odnosu na godišnji plan. U okviru ove grupe prihoda pojedini prihodi ostvarivali su se sa čak preko 100% ali doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, koji ima nominalno značajno učešće u strukturi grupe, ostvaren je sa svega 49,6% u odnosu na godišnji plan. Napomenula bih da je kod ove grupe prihoda da joj je ostvarenje u 2022. godini za skoro 70% veće nego u 2021. Treća grupa koja ima niže ostvarenje jeste Mešoviti i neodređeni prihodi koji su se ostvarili 77,3 %, a razlog je taj što pojedina JP i JKP nisu uplatila ostvarenu dobit iz prethodne godine u budžet grada. Opet, i kod ove grupe prohoda ostvarenje u 2022. je u odnosu na 2021. godinu veće za čak 135%. Ostale grupe prihoda su se ostvarivale u odličnom procentu i iznosima više nego dovoljnim da se sve planirane obaveze mogu izmiriti.“

RASHODI

Govoreći o rashodima u 2022. godini šefica Odeljenja za minansije Marija Milosavljević je iznela podatak da su ukupno izvršeni rashodi i izdaci iznosili 4.642.489.935 dinara, te da njih čine tekući rashodi u iznosu od 4.030.910.490 i izdaci u iznosu 611.579.445 dinara.

„Rashodi za zaposlene koji su planirani za sve direktne i indirektne korisnike budžete grada Leskovca izvršeni su u iznosu od 1.274.918.063 dinara i čine 97,5 % planiranih sredstava za ovu vrstu rashoda. U strukturi ukupno utrošenih sredstava za finansiranje svih rashoda i izdataka iz budžeta učestvuju sa 27,5%. Korišćenje roba i usluga, koji obuhvataju stalne troškove, troškove putovanja,usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove popravki i održavanja, kao i materijala, učestvuju sa 29,8% u ukupno izvršenim rashodima ili 1.383.953.193 dinara. Najveće učešće u ovoj grupi troškova imaju stalni troškovi sa učešćem od 24,3% odnosno sa 335.661.382 dinara i izvršenjem od 88,2% u odnosu na godišnji plan. Najmanje učešće imaju troškovi putovanja sa izvršenjem od 61,9 % u odnosu na plan odnosno sa učešćem od 5.333.910 dinara i čine 0,4% utrošenih sredstva za ovu grupu troškova. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja izvršeni su u iznosu od 3.976.404 dinara što je 47,8% planiranih sredstava za ove namene. Oni učestvuju sa 0,1% u ukupno izvršenim rashodima.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama kao i privatnim preduzećima za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 298.960.000 dinara izvršena su u iznosu od 251.158.504 dinara, što je 84 % plnirnih sredstava za ovu namenu. Dotacije i transferi učestvuju sa 9,2% u ukupno izvršenim rashodima ili 426.366.903 dinara i odnosi se na finansiranje srednjeg i osnovnog obrazovanja i jednog dela socijalne zaštite, kao i podsticaji zapošljavanja i troškovi funkcionisanja ustanova primarne zdravstvene zaštite. Rashodi za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu podrazumevaju između ostalog sredstva kojima se finansiraju socijalna prava, utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, a za ove namene ukupno je izdvojeno 150.468.358 dinara odnosno 87,9% planiranih sredstava. Ova vrsta rashoda učestvuje sa 3,2% u ukupno izvršenim rashodima. Ostali rashodi učestvuju sa 11,6% u izvršenim rashodima ili 540.069.065 dinara, od čega dotacije nevladinim organizacijama, udruženjima građana, političkim partijama i socio-humanitarnim organizacijma iznose 190.092.043 dinara, dok je učešće novčanih kazni i penala po rešenju sudova u ukupno izvršenim rashodima čak 341.664.956 dinara. Osnovna sredstva učestvuju sa 10,6% u ukupno izvršenim rashodima ili 491.754.329 dinara, od toga zgrade i građevinski objekti za koje su utrošena sredstva u iznosu od 398.267.693 dinara, za mašine i opremu izdvojena su sredstva u iznosu od 72.602.741 dinar, za ostale nekretnine i opremu utrošeno je 19.730.295 dinara, dok je nabavljena nematerijalna imovina koštala 1.153.600 dinara. Prirodna imovina učestvuje sa 1,1 % u ukupno izvršenim rashodima ili 51.170.845 dinara i odnosi se na zemljište dobijeno u procesu eksproprijacije zemljišta, koje se isplaćuje iz budžetskih sredstava. Otplata glavnice učestvuje sa 1,5% u ukupno izvršenim rashodima ili 68.278.045 dinara, a odnosi se na isplatu glavnice za dugoročne kredite.“

GDE JE IZVRŠENJE BUDŽETA ZAKAZALO?

Milosavljevićeva je iznela podatke i pregleda izvršenja budžeta prema funkcionalnoj klasifikaciji, pomenuvši da se on izvršio u sledećim procentima: Kategorija socijalna zaštita izvršena je sa 88,1%, kategorija opšte javne usluge izvršena je sa 89,7%, kategorija javni red i bezbednost izvršena je sa 91,5%, kategorija ekonomski poslovi izvršena je sa 76,2%. Nešto niži procenat izvršenja beleži funkcija drumski saobraćaj, koja ima nominalno najveći udeo u okviru ove funkcionalne klasifikacije, zbog višegodišnjeg raspisivanja tendera za letnje i zimsko održavanje i neophodnosti rezervisanja sredstava po tom osnovu, kategorija zaštita životne sredine izvršena je sa 87,3%, kategorija poslovi stanovanja i zajednice, izvršena je sa 65,9%. Na niži procenat izvršenja uticala je klasa Razvoj zajednice koja je izvršena sa 43,9%. Razlika u izvršenju u odnosu na plan leži uglavnom zbog neophodnosti rezervisanja sredstava na osnovu sprovedenih javnih nabavki i potpisanih ugovora. Isti slučaj je i sa klasom Vodosnabdevanje koja takođe beleži nešto niže ostvarenje zbog rezervisanih sredstava na ime već potpisanih, ali ne i dovršenih ugovora, kategorija zdravstvo izvršena je 95,1 %, kategorija rekreacija, sport, kultura i vere izvršena je sa 89%, a kategorija obrazovanje izvršena je sa 88,5%. Milosavljevićeva je na kraju ocenila da je „Budžet Grada Leskovca u 2022. godini bio sve vreme likvidan, stabilan i sa više ostvarenim prihodima od rashoda. Sve obaveze su uredno izmirivane, bilo da se radi o rashodima za zaposlene, bilo da je reč o izvođačima i dobavljačima ili pak o dospelim anuitetima za uzete kredite. Tako da je prethoda godina uspešno završena sa suficitom u budžetu i to u iznosu od 158.287.000 dinara.Dodala bih još i to da smo u 2022. godini raspolagali sa 731.000.000 dinara više nego li u prethodnoj godini.“

A SAD MALO DISKUSIJE

Za diskusiju se javio većnik Stefan Kitanović koji je ocenio zadovoljavajućim ostvarenje budžeta sa 96,5%, dok su rashodi izvršeni sa 84,1%.

„Iz ovoga vidimo kvalitetno budžetsko planiranje i budžetski suficit od 158 miliona. Takođe, iz ovog završnog računa vidimo kome od korisnika je koliko sredstava odobreno, ali i koliko je potrošio, odnosno nije potrošio, realizovao, odnosno nije realizovao. puno je pozitivnih stvari u ovom izveštaju, ali možemo da primetimo i da se neke stavke nisu ostvarene na zadovoljavajućem nivou. Recimo, pozicija prostrorno urbanističko planiranje je ostvareno sa svega 23,2%, odnosno od planiranih 50 miliona realizovano je svega 11,5 miliona. Kod izgradnje vodovodne mreže i kanalizacije od 62,7 miliona realizovano je 30,6 (48,8%), kod izgradnje objekata za potrebe grada ostalo je neutrošeno 34 miliona… Program za koji je rezervisano najviše sredstava i koji nije ta sredstva utrošio je program Organizacija saobraćajnih infrastruktura gde je ostalo neutrošeno 250 miliona dinara. Generalno budžet jeste dobro planiran i korektno izvršen, ali uvek postoji prostora za unapređenje.“

Za reč se javio načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović koji je pojasnio da loše ostvarene pozicije o kojima je Kitanović govorio nisu ostvarene zbog toga što nisu urađene, nego što konačne i okončane situacije za izvođenje radova i za završetak izrade planskih dokumenata nisu ispostavljene na naplatu do 31.12.2022., kao i određene situacije za izvođenje za vodovodnu mrežu: Mi predlog budžeta donosimo u oktobru i novembru za sledeću godinu i moramo predvideti sva sredstva kako bi mogli da raspišemo javne nabavke za zaključenje ugovora, tako da ne možemo stoprocentno precizirati koliko će biti izvršene situacije za naplatu po tim ugovorima. Preciznost planiranja se najbolje vidi kroz ostvarenje prihoda.“

Novica Nikolić, direktor JP „Urbanizam i izgradnja“, dodao je i da, što se tiče planskih dokumenata, u budžetu Grada Leskovca su sredstva koja su za potpisane ugovore, kao i za ugovore koji će se potpisati u toj kalendarskoj godini.

„Realizacija ide nakon plaćanja realizovanih planskih dokumenata, GUP je taj zbog koga nemamo veliku realizaciju jer skoro trećina para je opredeljena za to. On je realizovan, odnosno urađen u prethodnoj godini, ali je usvajanje bilo u ovoj godini, tako da i naplata ide u ovoj godini. pored GUP-a, tu se radilo i na ozbiljnim planovima. Većina od njih su završeni, neki će biti završeni u ovoj godini, ali u voj godini imamo i da se donose odluke za izradu novih planskih dokumenata: Tu dolazi do preklapanja, ali onda sva planska dokumenta se završavaju. Imamo blizu 30 planskih dokumenata u ovih pet godina već završenih, odnosno realizovanih.“

NOVI STATUTI DOMOVA KULTURE

Većnici su dali saglasnost na nove statute domova kulture u Leskovcu, Grdelici, Pečenjevcu, Brestovcu, Vučju, kao i Doma kulture Roma, jer su tim slučajevima radi o usaglašavanju statuta ovih ustanova sa zakonom.

PODRŠKA MLADIM TALENTIMA

Usvojen je i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava za podršku mladim talentima sa teritorije Grada Leskovca. Ovim pravilnikom za prbvo, drugo ili treće mesto mladi koji imaju reprezentativni status u nacionalnim selekcijama biće nagrađeni sa 50.000, 40.000 ili 30.000 dinara. Studenti visokoškolskih ustanova sa prosečnom ocenom 10 u školskoj godini biće nagrađeni sa 100.000 dinara, oni sa prosekom 9,5-9,99 sa 50.000, dok će 40.000 dobiti studenti koji imaju prosek 9-9,5. Za učešće na seminarima u Petnici predviđeno je 20.000 dinara, dok će talenti koji su učestvovali na dva seminara biti nagrađeni sa 40.000. Formirana je i komisija za podršku mladim talentima za 2023. godinu u sastavu: predsednik komisije dr Vladimir Prokopović i članovi prof. dr Ivan Mihailović, prf. dr Suzana Cakić, dr Aleskandra Sibinović i prof. Biljana Miljković. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Bezlebović
Bezlebović
11 meseca pre

Ma kakav njhov budžet,upropastiše sve čega su se dotakli!