Usvojen izveštaj o šestomesečnom izvršenju budžeta

LESKOVAC

Gradski većnici na 90. sednici su razmatrali izveštaj o Izvršenju budžeta Grada Leskovca za period 1.1.-30.6.2023. godine. Izveštaj je je podnela Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije, koja je rekla da se može zaključiti da se izvršenje budžeta odvija po planu o izvršenju budžeta, na šta ukazuje i ostvarenje prihoda od 47,7% od plana, što znači da je budžet realno planiran i da ima dovoljno novca u budžetu grada za sve one investicije koje su Odlukom o budžetu za 2023.godinu i planirali.

„Ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva za navedeni period, koji ukupno iznose 3.043.338.296 dinara, što predstavlja ostvarenje od 47,7% projektovanog budžeta. Grupa prihoda koja je najznačajnija po visini i opredeljuje ostvarenje samog budžeta je Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke i ona se ostvarila sa 41,4% u odnosu na godišnji plan.U okviru ove grupe prihoda nominalno najznačajniji je prihod od Poreza na zarade, koji se ostvario sa 1,068 milijardi. Drugi značajniji prihod u okviru ove grupe je Porez na prihod od samostalne delatnosti, koji je rebalansom uvećan za 60 miliona dinara, a beleži ostvarenje od čak 54,5% od plana odnosno u relativnim brojevima to ostvraenje iznosi 190.585.036 dinara. Grupa prihoda Porez na imovinu ostvarena je u iznosu od 279.129.666 dinara ili 43,5 % u odnosu na plan. Porez na imovinu od fizičkih lica ostvaren sa 45,2%, dok se porez na imovinu od pravnih lica ostvario sa 45,3%. Porez na dobra i usluge, ostvaren je sa 49,3% i najveće učešće u strukturi ovog prihoda ima Komunalna taksa za držanje motornih vozila čije je ostvarenje 42.881.820 dinara ili 47,6% u odnosu na godišnji plan. Odlično ostvarenje i procentualno i u relativnim brojevima beleži Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine sa ostvarenjem od 56,2% u odnosu na plan. Prihod od Komunalne takse na firmu ostvaren je u iznosu od 36.714.411 din ili 45,9%. Transferi od drugih nivoa vlasti ostvarili su se sa 42,8 % i veće ostvarenje ovih prihoda očekujemo u drugoj polovini godine.“

PRIHODI

Milosavljevićeva je navela i da je niže ostvarenje zabeleženo kod grupe prihoda od imovine, pre svega zbog slabijeg ostvarenja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, koji se ostvario sa 23,3% od godišnjeg plana.

„Grupa Prihoda od prodaje dobara i usluga ostvarena je sa 37,2% ili u iznosu od 45.802.238 dinara. Na niži iznos ove grupe prihoda od planiranog uticalo je slabije ostvarenje nominalno najznačajnijeg prihoda u ovoj grupi, a to je prihod od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini, u iznosu od 30,7 miliona dinara, dok je godišnji plan 87 miliona dinara. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist, ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 16,7 miliona dinara, što iznosi 42,9% od godišnjeg plana. Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu od 36,4 miliona dinara odnosno 75,8% od godišnjeg plana. Primanja od prodaje nefinansijske imovine očekujemo u drugoj polovini godine, jer u prethodnom posmatranom periodu oglasi o prodaji nisu objavljivani, tačnije oglasi o prodaji objavljeni su jula meseca, tako da prihode po tom osnovu očekujemo u narednom periodu. Prihodi u prvoj polovini godine su bili takvi da je nesmetano moglo da se upravlja konsolidovanim računom trezora u smislu likvidnosti i blagovremenog (u roku) izmirenja obaveza. Ne možemo očekivati od svih grupa prihoda da se za šest meseci ostvare sa idealnih 50% jer neki prihodi su periodični, neki jednokratni, dinamika ostvarenja prihoda je različita, ali možemo da zaključimo da su prihodi ostvareni u toku prve polovine zadovoljavajući i u skladu sa planiranom dinamikom. U periodu 01.januar-30.jun tekuće godine, budžet grada Leskovca je ostvario suficit u iznosu od 190.043.598 dinara, dok je saldo na računu na dan 30.06.2023.godine iznosio 729.7 miliona dinara.“

RASHODI

Govoreći o rashodovnoj strani budžeta, Marija Milosavljević je najpre iznela podatak da su ukupno izvršeni rashodi i izdaci za prvih šest meseci tekuće godine iznosili 2.311.335.230 dinara ili 36,2% od godišnjeg plana.

„Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 46,3% od plana što nam pokazuje da nema više kašnjenja u isplati, kako plata i putnih troškova, tako i svih drugih davanja za upošljenike. Rashodi na ime korišćenja robe i usluga izvršeni su u iznosu od 582.938.605 dinara. Najveći deo ovih troškova odnosi se na stalne troškove dok se najmanje utrošilo na troškove putovanja.

Sve račune i situacije plaćamo u skladu sa rokovima koji propisuje Centralni registar faktura. Takođe, uredno izmirujemo obaveze po osnovu uzetih kredita, kako na ime kamata tako i na ime otplate glavnice duga. Rashodi na ime kamata za prvih šest meseci tekuće godine izvršeni su u iznosu od 1.928.624 dinara dok je na ime otplate glavnice duga utrošeno 140.964.113 dinara. Napomenula bih kad smo kod ovih grupa rashoda i podatak da smo u ovom izveštajnom periodu izmirili sva dugovanja po osnovu svih uzetih kredita kako iz ranijeg perioda tako i one novijeg datuma, tako da grad Leskovac nema više dugovanja po ovom osnovu. Za subvencije smo u ovoj godini izdvojili 430 miliona dinara, a za prvih šest meseci realizovano je 98.994.136 dinara ili 23% od plana. Od ovog iznosa 49,7 miliona dinara je isplaćeno Javnim i Javno komunalnim preduzećima, 21,4 miliona dinara izdvojeno na ime subvencija privatnim vrtićima, tj. za subvencionisanje troškova boravka dece u privatnim vrtićima, iznos od 15,8 miliona dinara isplaćen je kao subvencija privatnim preduzećima u okviru projekta Energetska sanacija objekata javne namene, dok je 12 miliona dinara isplaćeno medijima. Kada su u pitanju dotacije i transferi, oni su realizovani u iznosu od preko 241 miliona dinara što je 37,9% od godišnjeg plana. Najveći deo ovih rashoda, 240.4 miliona dinara, odnosi se na finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i za obalast socijalne zaštite.

Rashodi na ime naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 84.9 miliona dinara, što je 35,2% od godišnjeg plana. Redovno se servisiraju naknade za novorođenu decu, jednokratne novčane pomoći, troškovi prevoza pratiocima i deci sa posebnim potrebama, nabavka auto sedišta za svako novorođeno dete, pomoć najstarijim sugrađanima, a neke mere poput nabavke udžbenika za svakog prvaka sa teritorije grada Leskovca, studentske i učeničke nagrade i slično videće se tek u narednom izveštajnom periodu. Ostali rashodi su se izvršili sa 326,2 miliona dinara. Veliko učešće u okviru ove grupe prihoda imaju kao i prethodnih godina Novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu 192 miliona dinara i to na ime troškova faktičke eksproprijacije zemljišta kao i zbog ujeda pasa lutalica.

Dotacije nevladinim organizacijama iznose 131,3 mil dinara i ova kategorija obuhvata programsko finansiranje u kulturi, sportu, oblasti socijalne zaštite kao i dotacije za finansiranje redovnog rada političkih partija. Izdaci za nefinansijsku imovinu izvršili su se u iznosu od 144.5 miliona dinara, odnosno sa 11,4% od godišnjeg plana.

Na niže ostavarenje od planiranog uticala je činjenica da je neophodno rezervisati sredstva po osnovu raspisanih javnih nabavki, ali i po osnovu sklopljenih a nerealizovanih ugovora kako iz ove, tako i iz prethodnih godina. Prva polovina godine što je i predmet ovog izveštaja je period raspisivanja konkursa, sprovođenja javnih nabavki, dok je drugi deo godine više posvećen realizaciji započetih projekata.“

DOBIT “DOMA” OD 500.000 DINARA IDE U GRADSKU KASU

Doneta su i odluke da se dobit JP „Dom“ za 2022. godinu koji pre oporezivanja iznosi 538.015 dinara bude prenet na račun osnivača, odnosno da bude uplaćen u budžet Grada Leskovca, dok će bruto dobit JP „pijaca“ u iznosu od 23.929.012 dinara upotrebiti za pokriće gubitka nastalog u prethodnim godinama ovog preduzeća.

ZAŠTO SE DECI IZ PALIKUĆE I GORNJE JAJINE NE PLAĆAJU PUTNI TROŠKOVI DO ŠKOLE U VELIKOM TRNJANU ALI PLAĆAJU DO LESKOVCA

Većnici su se saglasili i da Osnovna škola „Svetozar Marković“, kao i ranijih godina, zaključi poseban Ugovor o naknadi troškova za prevoz učenika koji imaju prebivalište u Gornjoj Jajini i Palikući. Učenici, njih 24 bi trebalo da nastavu pohađaju u školi u Velikom Trnjanu, a do škole bi trebalo da putuju preko Leskovca. to zahteva više vremena za putovanje, kao i veća finansijska sredstva za finansiranje prevoza na toj relaciji, rečeno je zvanično na sednici Gradskog veća.

Zbog tog razloga deca su upisana u OŠ „Svetozar Marković“. Prevoznik će biti „Frenki komerc“ Zagužane. (kraj) IS/SM

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare