Šta je sve radio Privremeni organ i ko zakazuje konstitutivnu sednicu novog skupštinskog saziva?

LESKOVAC

Tema konferencije za medije Gorana Cvetanovića, predsednika Privremenog organa grada Leskovca, bio je rad ovog organa od formiranja do danas. Cvetanović je najpre pojasnio način zakazivanja konstitutivne sednice Skupštine Grad Leskovca, koja je zakazana za 5. februar.

„Zakon o lokalnim izborima propisuje da konstitutivnu sednicu saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od deset dana od dana obajvljivanja rešenja o dodeli mandata, a sednica se održava u periodu od 30 dana od momenta objavljivanja. Raspuštanje skupštine prestaje mandat svim odbornicima, pa samim tim i predsedniku skupštine. U Zakonu o lokalnoj skupštini se kaže da u slučaju raspuštanja lokalne skupštine do konstitutivnog saziva nove skupštine i izbora izvršnih organa tekuće i neodložne poslove iz njihove nadležnosti obavlja Privremeni organ. S toga konstitutivnu sednicu nakon izbora novog saziva lokalne skupštine nakon izbora održanih 17. decembra 2023. godine saziva predsednik Privremenog organa, što sam ja i učinio, jer je Privremeni organ preuzeo u skladu sa zakonom preuzeo obavljanje neodložnih poslova iz nadležnosti skupštine, u koji spada i sazivanje nove skupštine. Privremeni organ menja i gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i Gradsko veće, kao i skupštinu sa predsednikom, sekretarom i njihovim zamenicima.“

Cvetanović je dodao da će izborom izvršnih organa Grada Leskovca na konstitutivnoj skupštini prestati mandat predsedniku i članovima Privremenog organa Grada Leskovca, te prezentovao dosadašnji rad ovog organa koji je trajao tri meseca i tri dana.

„U periodu od 30. oktobra 2023. godine, kada je stupila na snagu Odluka o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u našem gradu, Privremeni organ je održao 12 sednica na kojima je razmatrao 196 pitanja iz svoje nadležnosti, a sve u skladu sa Zakonom, Statutom grada i drugim podzakonskim aktima. U ovom periodu Privremeni organ je omogućio funkcionisanje javnog sektora grada i upravljanje javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa za stanovništvo u skladu sa Zakonom. Posebno ističem pojedine tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine grada Leskovca i izvršnih organa grada koje je Privremeni organ obavljao, kao na primer pitanja koja regulišu finansijsku podršku porodicama sa decom, program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada, projekte pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, raspisivanje javnog poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Leskovca. Razmatrani su i izveštaji o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca, izveštaji o praćenju rada javnih i javno komunalnih preduzeća, programi rada i poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća i na taj način omogućen je kontinuitet i nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti i delatnosti od opšteg interesa za grad Leskovac. Razmatranjem izveštaja o radu i programa poslovanja pojedinih ustanova čiji je osnivač grad Leskovac, omogućeno je da ove ustanove obavljaju svoje delatnosti u skladu sa svojim osnivačkim aktom i na taj način zadovoljavaju potrebe građana u oblastima za koje su osnovane. Razmatran je Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije za 2024. godinu i Predlog odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Leskovca za 2024. godinu. Privremeni organ je u ovom periodu na dnevnom redu imao i pitanja kao što su finansiranje određenih projekata od interesa za grad, izmene i dopune plana i programa investicija i komunalnih održavanja za potrebe grada Leskovca, pitanja iz oblasti urbanističkog planiranja, pitanja iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, kao i pitanja iz oblasti obrazovanja. Sprovedena je javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu grada za 2024. godinu, a nakon sprovedene javne rasprave o budžetu grada za 2024. godinu, razmatrani su i usvojeni predlog Odluke o budžetu grada za 2024. godinu, predlog Kadrovskog plana Gradske uprave grada Leskovca za 2024. godinu i predlog Kadrovskog plana Gradskog pravobranilaštva za 2024. godinu i na taj način omogućeno je redovno finansiranje svih obaveza iz budžeta grada za 2024. godinu. Razmatrane su i usvojene Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola iz materijalno ugroženih porodica sa područja grada Leskovca za školsku 2023/2024 godinu, Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Leskovca koji su državljani Republike Srbije, kao i Odluka o nabavci novogodišnjih paketića za sto prvorođenih beba u 2024. godini, i time je omogućena značajna finansijska pomoć porodicama sa decom na teritoriji grada Leskovca. Privremeni organ je takođe razmatrao i davanje saglasnosti na planove poslovanja ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i fizičke kulture, predlog Odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga, kao i koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Leskovca. Državna revizorska institucija dostavila je Privremenom organu grada Leskovca Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja kod direktnih korisnika budžetskih sredstava grada Leskovca u delu koji se odnosi na javne nabavke u 2021. i 2022. godini i rashode za zaposlene u 2022. godini. Nakon razmatranja ovog Izveštaja Privremeni organ je doneo Zaključak kojim je obavezao sva odgovorna lica grada Leskovca da postupe po preporukama državne revizorske institucije navedenim u ovom Izveštaju. Razmatran je Predlog odluke o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period 2024-2026 sa planom energetske efikasnosti za 2024. godinu. Ovom Odlukom Privremeni organ je omogućio da se sprovede javna rasprava o ovom značajnom dokumentu za grad Leskovac i da se nakon sprovedene javne rasprave ovaj dokument dostavi Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Razmatrana su i pitanja naknade za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Leskovca, lokalne komunalne takse i pitanja koja se odnose na rad komunalne milicije grada Leskovca. Privremeni organ je dao saglasnosti za raspisivanje konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u 2024. godini, u oblastima kulture, socijalne zaštite, javnog informisanja i sporta i na ovaj način omogućio da se sprovedu ovi javni konkursi i da, nakon konstituisanja Skupštine grada i izvršnih organa grada, nadležni organi lokalne samouprave odlučuju o ovim veoma značajnim pitanjima za građane Leskovca. U izveštajnom periodu razmatran je i usvojen Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za neinvanzivne prenatalne testove i imenovana Komisija za ostvarivanje prava na ovu pomoć.“ (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare