Privremeni organ usvojio devetomesečni izvbeštaj i rebalans budžeta

LESKOVAC

Članovi Privremenog organa Grada Leskovca na svojoj 4. sednici najpre su razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period od 1.1.-30.9.2023. godine koji je podnela Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije. Ona je rekla da ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine iznose 4.247.704.994 dinara ili 66,6 % u odnosu na godišnji plan, a što je za preko 159 miliona dinara više nego u istom periodu prošle godine.

„Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvaren je sa 62% ili u nominalnom iznosu 1.984.920.147 dinara. Unutrašnju strukturu ovih prihoda čine porez na zarade sa najvećim procentom učešća i ostvarenjem od 1.629.608.314 dinara dok se porez na prihod od samostalne delatnosti ostvario sa 73,% , a što je za 28 % veće ostvarenje u odnosu na isti period prošle godine. Porez na druge prihode ostvaren je sa 94.564.034 dinara. Ova grupa prihoda ostvaruje se zadovoljavajuće u pomenutom periodu. Grupa prihoda porez na imovinu ostvarena je sa 383.214.353 dinara. Porez na imovinu od fizičkih lica ostvaren je sa 186.356.382 dinara ,a porez na imovinu od pravnih lica sa 114.663.641 dinar. Ova grupa prihoda predstavlja kombinaciju ustupljenih i izvornih prihoda, gde se znatno veće ostvarenje naročito izvornih prihoda očekuje u poslednjem kvartalu godine.

Grupa prihoda porez na dobra i usluge ostvarena je sa 85%. Najveće učešće u ovoj grupi prihoda ima komunalna taksa na vozila sa ostvarenjem od 73,8 % u odnosu na godišnji plan kao i posebna naknada za zaštitu životne sredine sa ostvarenjem od 89,5%, dok procentualno najveće ostvarenje beleži naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom sa ostvareljem od 2.482% u odnosu na plan. Grupa prihoda transferi od drugih nivoa vlasti, ostvareni su sa 65,9% u odnosu na plan. Nenamenski transferi,ostvareni su sa 75%, dok su se tekući namenski trasferi ostvarili sa 54,1% u odnosu na godišnji plan, dok se ostvarenje kapitalnog namenskog transfera očekuje u zadnjem kvartalu tekuće godine, a po osnovu Ugovara potpisanog sa Ministarstvom građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture.“

Milosavljevićeva je rekla i da je grupa prihoda od imovine ostvarena sa 56,2%.

„Slabije ostvarenje ove grupe prihoda leži u malom ostvarenju prihoda koji ima najveće učešće u ovoj grupi, a to je doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, koji se ostvario sa 35,8% u odnosu na plan ili u iznosu od 22.565.547 dinara. Odlično ostvarenje u okviru ove grupe beleže prihodi od kamata sa ostvarenjem od 80% ili 28.014.194 dinara kao i sredstva od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta sa ostvarenjem od 89,1%. Grupa prihoda novčane kazne i oduzeta imovinska korist ostvarena je sa 66,7 % što nominalno iznosi 26.013.928 dinara, dok su se mešoviti i neodređeni prihodi ostvarili sa 70.525.803 dinara, odnosno sa 146,9 % u odnosu na godišnji plan. Na veći procenat ostvarenja ove grupe prihoda uticala je uplata dividende od strane firme PVV u iznosu od 26,8 miliona dinara.“

Ono što ohrabruje i obećava po Mariji Milosavljević je činjenica da svi prihodi koji oslikavaju povećanu zaposlenost, rast zarada, povećanu privrednu aktivnost, ne samo da imaju dobro ostvarenje u prvih devet meseci tekuće godine, već beleže i konstantni rast iz godine u godinu.

„Sagledavajući izveštaj za prvih devet meseci tekuće godine možemo videti da je ostvarenje prihoda, primanja i prenetih sredstava iz prethodne godine, omogućilo da blagovremeno izvršavamo sve dospele rashode i izdatke kao i da i lokalne samouprava nesmetano funkcioniše. A da je ovo ostvarenje zadovoljavajuće pokazuje i suficit na kraju ovog izveštajnog perioda u iznosu od 149.374.714 dinara, dok je saldo na računu na dan 30.09.2023. godine iznosio 688.699.831 dinar.“

RASHODI

Osvrnula se Milosavljevićeva i na rashode, rekavši da su oni izvršeni sa 55,7 % u odnosu na godišnji plan i ukupno iznose 3.556.370.812 dinara.

„Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 1.045.323.714 dinara i nema kašnjenja u isplati ne samo zarada već i putnih troškova i svih drugih davanja za upošljenike. Poštujemo rokove plaćanja za račune i situacije koje su prijavljene u Centralnom registru faktura. Na ime tekućih i kapitalnih subvencija izvršeno je u periodu od 01.01.-30.09.2023. godine 180.673.834 dinara i odnosi se na podsticaje zapošljavanju, nabavku opreme JP i JKP čiji je osnivač grad, dok će subvencije poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene u decembru mesecu. Kategorija dotacije i transferi izvršena je sa 51,2% ili u iznosu od 325.609.033 dinara i najvećim delom odnosi se na finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za oblast socijalne zaštite. U okviru kategorije socijalna zaštita redovno se servisiraju naknade za novorođenu decu, jednokratne novčane pomoći, troškovi prevoza pratiocima i deci sa posebnom potrebama, kao i nabavka udžbenika (tj.isplata po 6.000 dinara na račun roditelja) svim đacima prvacima sa teritorije grada Leskovca. Za socijalnu zaštitu je u prvih devet meseci ove godine isplaćeno ukupno 106.619.024 dinara. Klasifikacija ostali rashodi imanju izvršenje od 448.214.615 dinara ili 85,9%. Na ovako visok procenat uticale su novčane kazne i penali po rešenju sudova koji su se izvršili sa 253.631.772 dinara. Razlozi su dobro poznati svima, a to je jednostavna procedura naplate putem izvršitelja, a po osnovu eksproprijacija zemljišta, tužbe po osnovu ujeda pasa ili povređivanje na gradskoj imovini. U okviru ove grupe rashoda redovno se izvršavaju i obaveze prema udruženjima iz oblasti kulture, sporta i socijale a na osnovu sprovedenih javnih konkursa.“

Napomenula je Milosavljevićeva i da je grad izmirio sva dugovanja po osnovu svih uzetih kredita, kako iz ranijeg perioda tako i one novijeg datuma, te da nema više dugovanja po ovom osnovu.

„Sagledavajući izveštajni devetomesečni period možemo videti da je ostvarenje prihoda, primanja i prenetih sredstava iz prethodne godine, omogućilo nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka i funkcionisanje lokalne samouprave. Na osnovu navedenog, možemo zaključiti da se izvršenje budžeta odvija po planu o izvršenju budžeta, na šta nam ukazuje i ostvarenje prihoda od 66,6%od plana, što znači da smo budžet realno planirali i da imamo dovoljno novca u budžetu grada za sve one investicije koje smo Odlukom o budžetu za 2023.godinu i planirali.“

REBALANS BUDŽETA

Nakon izveštaja usledio je i rebalans budžeta za 2023. godinu, koji je takođe obrazložila Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije i rekla da su razlozi za predlaganje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca promena pojedinih projekcija prihoda na osnovu ostvarenja budžeta u prvih 10 meseci tekuće godine i usklađivanje rashodovne strane budžeta sa realnim potrebama budžetskih korisnika.

„Ovom Odlukom o rebalansu dat je predlog visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 6.630.638.000 dinara, odnosno povećanje od 116.765.000 dinara u odnosu na prvi rebalans budžeta, odnosno 1,8% u odnosu na prethodni rebalans. U delu prihoda porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke došlo je do povećanja prihoda poreza samostalne delatnosti i to za 20 miliona dinara, a na osnovu ostvarenja u prethodnih 10 meseci i projekcije do kraja godine. Na klasi porez na dobra i usluge došlo je do uvećanja naknade za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju, za 14 miliona dinara, obzirom da je ista u prethodnom periodu naplaćena u iznosu od 12,4 miliona dinara. Uvećana je i komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, za 8 miliona dinara, a na osnovu projekcije do kraja tekuće godine. Na ime nenamenskog transfera iz budžeta RS, a iz tekuće budžetske rezerve, uplaćeno je još 60 miliona dinara, preko redovnih 896.973.000 dinara, koje su gradu Leskovcu određene Zakonom o budžetu RS za 2023.godinu.

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka uvećana su za 10.000.000 dinara, jer grad Leskovac svakodnevno deponuje od 600 do 700 miliona dinara viška likvidnih sredstava, što predstavlja bolje ostvarenje u proteklom periodu u odnosu na prvobitno planirano. Mešoviti i neodređeni prihodi beleže veće ostvarenje, zbog uplate dela dividende koja je delom uplaćena u budžet grada tokom 2022.godine, a deo je uplaćen u 2023.godini, od strane PVV.“.

Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 6.630.638.000 dinara, nastavila je Milosavljevićeva.

„Rebalansom budžeta došlo je do promena i to u okviru više programa, stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje – došlo je do smanjenja u iznosu od 14.400.000 dinara. Naime, iznos od 45 miliona dinara koji je bio namenjen za izradu projektne dokumentacije, sada iznosi 30.600.000 dinara. U okviru komunalne delatnosti došlo je do preraspodele budžetskih sredstava, tako da je došlo do smanjenja za 3.232.000 dinara. Najznačajnije umanjenje je u okviru projekta izgradnja vodovodne mreže i kanalizacije, za iznos od 36.532.000 dinara, dok je kod održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na površinama javne namene došlo do povećanja od 17 odnosno 16,2 miliona dinara.

U okviru programa lokalni ekonomski razvoj došlo je do uvećanja od 35.981.000 dinara i to u okviru programske ativnosti. Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta beleži povećanje za 11.400.000 dinara, jer je dodat još jedan projekat u vrednosti od 17.881.000 dinara, a na ime Razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Kod programa poljoprivreda i ruralni razvoj, na ime subvencija za poljoprivredne proizvođače, umanjeno je 19 miliona dinara od prvobitno planiranog, jer se na konkursu za dodelu budžetskih sredstava javio manji broj proizvođača. Do umanjenja je došlo i u programu zaštita životne sredine od 12,9 miliona dinara, jer je usled promene Zakona o republičkim administrativnim taksama smanjena potreba za prvobitno planiranim sredstvima za ovu namenu. Kod programa organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura došlo je do umanjenja od 146.870.000 dinara, a najveće umanjenje je kod programske aktivnosti javni gradski i prigradski prevoz, jer je postupak za izbor javno-privatnog partnera još uvek nije okončan, tako da sredstva opredeljena za te namene, u prvobitno planiranom iznosu, neće biti utrošena do kraja tekuće godine.

Projekat Skladišno-distrubutivni centar, koji je planiran u iznosu od 91 milion dinara, smanjen je na sedam miliona dinara, zbog povećane cene izgradnje, kao i izgradnje centra u više faza, što podrazumeva finansiranje i u narednoj budžetskoj godini. Došlo je do umanjenja od 50,4 miliona dinara i za rekonstrukciju i dogradnju dečijeg vrtića u Bratmilovcu, jer nije još uvek dovršena projektno-tehnička dokumentacija i nije ishodovana građevinska dozvola. Kod programa socijalna i dečija zaštita opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 88.843.000 dinara na ime socijalne pomoći za naše najstarije sugrađane od 10 miliona dinara, a za sufinansiranje udžbenika svim đacima od drugog do osmog razreda obezbeđeno je dodatnih 70 miliona dinara. Program zdravstvena zaštita uvećan je za 11,7 miliona dinara i najvećim delom se odnosi na izmirenje dugovanja apotekarske ustanove.

Za razvoj sporta i omladine je izvršena preraspodela unutar programa, tako da je ukupno uvećanje za 17.440.000 dinara. U okviru programa dodat je novi projekat Rekonstrukcija mobilnog klizališta, u iznosu od 9.140.000 dinara, a opredeljeno je i dodatnih 25 miliona dinara na ime podrške lokalnim sportskim klubovima. Na ime novčanih kazni i penala kao posledica čestih prinudnih naplata po osnovu nerešenih pitanja imovine i faktičkih eksproprijacija izdvojili smo dodatnih 147.000.000 dinara. Program energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, uvećan je za 54,5 miliona dinara, na ime energetske efikasnosti dečijeg vrtića u Grdelici, kao i za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Ovom izmenom i dopunom budžeta grada smo izvršili preraspodelu dela prihoda i primanja, kao i određene prioritetne rashode i izdatke direktnih i indirektnih korisnika, i uvećali budžet za 1,8% u odnosu na poslednju izmenu i dopunu odluke o budžetu.“

POVEĆANjE POREZA ZA NEPOKRETNOSTI

Odlukom o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Leskovca doći će do povećanje poreza koji će građani plaćati u proseku 50-200 dinara po rešenju.

(kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare