Predstavljen katalog imena i prezimena na albanskom jeziku

BUJANOVAC

U Bujanovcu je danas predstavljen Katalog imena i prezimena na albanskom jeziku i pismu sa transkripcijom na srpski jezik i ćiriličko pismo.

Katalog je izrađen u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, uz podršku Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, kao i Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Ovim projektom sprovodimo i preporuku iz Posebnog izeštaja Zaštitnika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma.

„Kao rezulat zajedničkog rada izrađen je Katalog, u kom su sadržani podaci o najčešćim ličnim imenima i prezimenima na albanskom jeziku i pismu, što je od izuzetnog značaja za pripadnike ove nacionalne zajednice“, rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak.

Podaci o najčešćim ličnim imenima prikupljeni su iz matičnih knjiga čije vođenje obezbeđuju Gradske uprave gradova Niša, Leskovca i Vranja, kao i opštinske uprave Bujanovac, Medveđa i Preševo i izvršena je njihova transkripcija na srpski jezik i ćiriličko pismo.

„Izradom ovog kataloga omogućavamo lakše ostvarivanje prava na službenu upotrebu albanskog jezika i pisma, odnosno upotrebu ličnog imena pripadnika albanske nacionalne manjine i upisa u matične knjige“, istakao je Bošnjak.

Katalog će predstavljati značajan instrument u radu matičara, a isto tako će služiti kao pomoćni mehanizam za zdravstvene ustanove koje u okviru projekta „Bebo dobro došla na svet“ prijavljuju rođenje deteta.

Na ovaj način omogućavamo da se lična imena pripadnika albanske nacionalne manjine u pravilnoj transkripciji na srpski jezik i ćiriličko pismo upišu u matične knjige, što će omogućiti da pripadnici ove nacionalne manjine nemaju smetnje u ostvarivanju drugih prava, koje su nastajale usled pogrešne transkripcije imena i prezimena u različitim dokumentima.

„Ceo ovaj projekat je od izuzetne važnosti u cilju unapređenja ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kako u oblasti matičnih knjiga, tako i drugih prava“, rekao je Bošnjak.

U prezantua katalogu i emrave në gjuhën shqipe

Bujanoc

Sot në Bujanovac është prezantuar katalogu i emrave në gjuhën dhe alfabetin shqip me transkriptim në gjuhën serbe dhe alfabetin cirilik.

Katalogu u punua në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Serbi, me mbështetjen e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, si dhe Këshillin Kombëtar të pakicës kombëtare shqiptare. Me këtë projekt, ne gjithashtu zbatojmë rekomandimin nga Raporti Special i Mbrojtësit të Qytetarëve për përdorimin zyrtar të gjuhës dhe alfabetit shqip.

“Katalogu u punua si rezultat i punës së përbashkët, e cila përmbante informacione për emrat personalë dhe mbiemrat më të zakonshëm në gjuhën dhe alfabetin shqip, i cili është me shumë rëndësi për pjesëtarët e këtij komuniteti kombëtar,” tha sekretari i shtetit Ivan Bosnjak.

Të dhënat për emrat personalë më të zakonshëm u mblodhën nga regjistrat civilë të udhëhequra nga Administratat e qyteteve të Nishit, Leskovcit dhe Vranjës, si dhe administratat komunale të Bujanocit, Medvegjës dhe Preshevës, dhe u bë transkriptimi i tyre në gjuhën serbe dhe shkrimin cirilik.


“Me punimin e këtij katalogu, e bëjmë më të lehtë ushtrimin e të drejtës për përdorimin zyrtar të gjuhës dhe alfabetit shqip, domethënë përdorimin e emrit personal të anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare dhe regjistrimin në regjistra amzë”, tha Boshnjak.

Katalogu do të jetë një instrument i rëndësishëm në punën e regjistruesve civilë, dhe gjithashtu do të shërbejë si mekanizëm ndihmës për institucionet e kujdesit shëndetësor, të cilat në kuadër të projektit “Bebe, mirë se erdhe në botë” t’i raportojnë lindjen e fëmijës.

Në këtë mënyrë, ne mundësojmë që emrat personalë të anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare, në transkriptimin e drejtë në gjuhën serbe dhe në alfabetin cirilik t’i regjistrojnë në librat amzë, që do të sigurojë që anëtarët e kësaj pakice etnike të mos kenë pengesa në ushtrimin e të drejtave të tjera që bëheshin për shkak të transkriptimit të gabuar të emrave dhe mbiemrave në dokumente të ndryshme.

“I gjithë ky projekt është me shumë rëndësi për të avancuar realizimin e të drejtave të minoriteteve kombëtare në Republikën e Serbisë, si në fushën e regjistrave ashtu edhe të të drejtave të tjera”, tha Boshnjak.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare