Pavlović: Kakav je budžet za 2020. godinu

BUJANOVAC

Šef Odeljenja za finansije opštine Bujanovac Boban Pavlović kaže za JUGpress da je u toj opštini usvojen budžet za 2020. godinu u iznosu od milijardu i 60 miliona i približno je isti u odnosu na 2019. godinu .

” Razlika je oko tri miliona dinara. Mislim da je realno planiran kao i onaj za 2019. godinu. Karakteriše ga povećanje plata kod svih korisnika koje finansiramo, a to je opštinska uprava, turistički i sportski centar u iznosu od 8%, u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ 9%, a u Domu kulture i biblioteci to povećanje će iznositi 10%. To je na osnovu odluke Vlade Srbije. Ovim budžetom planiramo i 40 miliona za stručnu praksu u 2020. godini, tu su i subvencije za privredu, za poljoprivredu. U ostalim delovima je budžet neizmenjen, došlo je do promene u projektima koji će se finansirati u 2020. godini”, rekao je Pavlović.

Na pitanje koliko su građani mogli da učestvuju u kreiranju budžeta i koliko je bilo njihovih predloga Pavlović je rekao da su pozvane “Sve mesne zajednice i one su dostavilie svoje predloge”.

“Tako su i građani opštine Bujanovac, direktno ili indirektno, uključeni preko svojih predstavnika. Sve MZ su dostavile svoje projekte za kapitalne investicije i neki od tih projekata su realni, neki nisu… Ukoliko smo bili u mogućnosti mi smo to ugradili u budžet. Nakon usvajanja nacrta odluke o budžetu održana je javna rasprava sa građanima u zgradi Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu”, objašnjava Pavlović.

Kaže da na njoj ipak nije bilo značajnijeg učešća građana.

” Uglavnom su bili građani koji zavise od ovog budžeta i iz njega primaju plate. Mala je bila zaintersovanost građana za budžet za 2020. godinu”, dodao je on.

Kaže da je , do sada, punjenje budžeta redovno.

” Ono što je definitivno novina je da nemamo pravo da naplaćujemo takse za zauzeće javne površine za postavljene bandere Elektrodistribucije i Telekoma, što je umnogome umanjilo budžet. Mi smo od toga svake govine imali 50-60 miliona. Transferna sredstva koja stižu su već šestu godinu u istom iznosu, tako da je smanjen prostor što se tiče investicija u odnosu na sve ostale prihode. Ostali prihodi pristižu, ali masa sredstava se povećala, obaveze prema školstvu ili drugim ustanovama. mi izmirujemo sve, što se tiče tekuće likvidnosti za to imamo, ali…”, objašnjava pavlović.

Na prihode u budžetu će uticati i to što je opštini Bujanovac naloženo da “oprosti” dugove “Simpu” od tridesetak miliona za poreze oi da, umesto toga, postane akcionar u toj kompaniji.

Pavlovic: Çfarë është buxheti për vitin 2020?

Postuar nga: JUGPRESS më 31 dhjetor 2019

Bujanoc

Shefi i Departamentit të Financave të Bujanocit, Boban Pavloviq thotë për JUGpress se komuna ka aprovuar buxhetin për vitin 2020 në shumë prej një miliard e 60 milion, dhe është afërsisht i njëjtë me atë të vitit 2019.

“Dallimi është rreth tre milion dinarë. Unë mendoj se është planifikuar realisht si ai për vitin 2019. Karakterizohet me rritje të pagave për të gjithë përfituesit që ne i financojmë, e këto janë administrata komunale, qendra turistike dhe sportive në shumë prej 8%, në institucionin parashkollor “Gëzimi ynë” 9%, e në Shtëpinë e kulturës dhe bibliotekë rritja do të jetë 10%.
Kjo bazohet në vendimin e Qeverisë së Serbisë. Me këtë buxhet ne planifikojmë 40 milion për praktikë profesionale në vitin 2020, ka edhe subvencione për ekonominë, për bujqësinë. Në pjesë të tjera, buxheti është i pandryshuar, ka pasur një ndryshim në projektet që do të financohen në vitin 2020”, tha Pavloviq.

I pyetur se sa qytetarë kanë mundur të marrnin pjesë në buxhetim dhe sa propozime ka pasur nga ana e tyre, Pavloviq tha se “janë ftuar të gjitha komunitetet lokale dhe ata dorëzuan propozimet e tyre”.

Kështu edhe qytetarët e komunës së Bujanocit, drejtpërdrejt ose indirekt, janë të përfshirë përmes përfaqësuesve të tyre. Të gjitha BL i kanë dorëzuar projektet e tyre të investimeve kapitale dhe disa nga këto projekte janë realiste, disa jo… ku kishim mundësi ta bënim këtë, ne e kemi futur në buxhet. Pas miratimit të projektvendimit për buxhetin, u mbajt diskutimi publik me qytetarët në Fakultetin e Ekonomisë në Bujanoc”, shpjegon Pavloviq. Ai thotë se nuk ka pasur pjesëmarrje të konsiderueshme të qytetarëve. “Ishin kryesisht qytetarë që varen nga ky buxhet dhe marrin nga ai. Interesimi i qytetarëve për buxhetin e vitit 2020 ishte i vogël”, shtoi ai.

Ai thotë se deri më tani, mbushja e buxhetit është e rregullt.

“Ajo çfarë është padyshim një risi, është se nuk kemi të drejtë të faturojmë tarifa të banimit në hapësirën publike për vendosjen e shtyllave të Elektrodistribucionit dhe Telekomit, gjë që ka zvogëluar shumë buxhetin. Nga kjo ne kemi pasur nga 50-60 milion. Mjetet e transferit që vijnë ka gjashtë vite që janë në të njëjtën shumë, kështu është zvogëluar hapësira sa i përket investimeve në raport me të gjitha të ardhurat e tjera. Të ardhurat e tjera vijnë, por shuma e fondeve është rritur, detyrimet ndaj arsimit ose institucioneve të tjera. Ne paguajmë gjithçka në lidhje me likuiditetin atë që kemi për këtë, por…”, shpjegon Pavloviq. Në të ardhurat buxhetore gjithashtu do të ndikojë edhe fakti se komuna e Bujanocit është urdhëruar t’ia “falë” borxhet “Simpos” prej tridhjetë milion për taksat dhe, në vend të kësaj të bëhej aksionar në atë kompani.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare